• Novinky

     • Naše prvé účelové cvičenie na tejto škole
      • Naše prvé účelové cvičenie na tejto škole

      •      Ako učitelia - rosničky predpovedali, pršalo. Bolo nám vopred hlásené, že účelové cvičenie bude za každého počasia. Našťastie sme zostali v škole. Nikdy som nebol radšej v škole ako tento štvrtok (21.9.2017).

            Mali sme 5 stanovíšť, ktoré sme postupne navštívili. Myslím, že najviac sa mi páčila zdravotnícka príprava - a nielen mne, ale aj mojim spolužiakom. Aj napriek tomu, že sme tam riešili veľmi vážne úrazy, ošetrovali sme sa navzájom so svojimi spolužiakmi a riešili sme extrémne situácie, bolo veselo. Celkom zaujímavé bolo aj stanovište CO, kde sme sa dozvedeli ako sa máme správať pri evakuácií. Skúšali sme si nasadzovať aj masky, Počas toho sme zažili veľa úsmevných situácií.

            Moje prvé účelové cvičenie na tejto škole hodnotím celkom pozitívne. Všetko bolo super, až na to počasie. Dúfam, že tie ďalšie budú ešte lepšie vrátane počasia.

       Filip Šajna, I.AP

       Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

     • Beseda s redaktorom TV JOJ
      • Beseda s redaktorom TV JOJ

      • Žiaci našej školy opäť zavítali do Zemplínskej knižnice G.Zvonického v Michalovciach.Tentokrát to boli druháci  /z II.AP/, ktorí sa zúčastnili na besede s regionálnym redaktorom TV JOJ - Petrom Sabom. Beseda sa uskutočnila 21.9.2017. Pán redaktor zaujímavo a pútavo priblížil svoju prácu a fundovane odpovedal na všetky otázky študentov.Bolo to podnetné a poučné dopoludnie. 

                                                  Mgr. Eva Országhová

       Do galérie Beseda s redaktorom TV JOJ boli pridané fotografie.

      • Európsky týždeň odborných zručností

      •  

       FESTIVAL  TECHNICKÉHO  TALENTU

       5. októbra 2017 od 9:30 do 16:00 hod.

        

       bližšie informácie nájdete v Pozvánke

     • LEAR RUN 2017
      • LEAR RUN 2017

      •      24. septembra 2017 sa v Prešove konal zážitkový charitatívny beh LEAR RUN. Zúčastnili sa ho aj žiaci našej školy, Rastislav Janoušek a Dominik Štofila z III.CP triedy. Výťažok zo štartovného - 2€ za každého účastníka - bol  venovaný organizácii Svetielko Pomoci n.o. - pre deti z onkológie.

       Do galérie LEAR RUN 2017 boli pridané fotografie.

     • Nové študijné odbory
      • Nové študijné odbory

      • V školskom roku 2018/2019 zahajujeme výučbu v dvoch nových študijných odboroch:

       2561 M informačné a sieťové technológie

       Žiak získava vedomosti a zručnosti:

       - o štruktúre a architektúre počítačov, teórií algoritmov, programovaní vo vyšších programovacích jazykoch, open-source programovaní, bezpečnosti prenosu a spracovaní údajov, návrhu, vývoji a správe softvérových systémov, efektívnej sieťovej komunikácii, cloudových a virtuálnych riešeniach, vývoji webových a mobilných aplikácií, databázových systémov, manažérsko-ekonomických činnostiach potrebných pre otvorenú informatiku.

       - absolvent je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži ako aj prevádzke a údržbe zariadení využívajúce moderné IKT.

        

       3918 M technické lýceum

       Žiaci v 1. a  2. ročníku majú spoločný učebný základ zameraný na humanitné, prírodovedné a odborné predmety. Po úspešnom ukončení 2. ročníka si žiak volí jednu oblasť štúdia – zameranie: 

       strojárstvo

       - zostrojiť a čítať technickú dokumentáciu, ovládať strojárske operácie, navrhovať postupy pri výrobe súčiastok, používať meradlá  a meracie prístroje a používať počítačovú podporu pri výrobe strojových súčiastok CAD-CAM (CNC riadenie).

       staviteľstvo

       - zostrojiť a čítať technickú dokumentáciu, charakterizovať základné konštrukcie, technológie zhotovenia a postupy výstavby, vysvetliť prehľad architektúry a jej význam pre stavebnú činnosť, charakterizovať zákonitosti organizácie a riadenia stavebnej výroby v rozsahu výroby.

     • Mosty bez bariér
      • Mosty bez bariér

      •      20.septembra sa v areáli SOŠ v Pribeníku pod záštitou KSK konal už 9.ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých mladých ľudí. Festival ponukol ukážky remesiel, kadernícke a kozmetické prezentácie, módne prehliadky, barmanskú šou, gurmánske špeciality, športové súťaže, jazdeckú školu, aranžovanie kvetín, vystúpenia mladých umelcov.

            Na Mostoch bez bariér prebehla súťaž o TOP výrobky v troch oblastiach - umeleckej, technickej a gastronomickej. Školy do súťaže TOP výrobkov prihlásili 22 súťažných prác (6 v kulinárskej, 5 v technickej, 11 v umeleckej oblasti). V umeleckej oblasti sú víťazmi žiaci zo SOŠ na Gemerskej ulici v Košiciach za paierový odev vytvorený technikou kašírovania. V oblasti technickej získal prvenstvo kolektív žiakov SOŠ technickej v Michalovciach za model budovy využívajúcej obnoviteľné zdroje energie. A torta plnená čokoládovo - višňovým krémom priniesla víťazstvo v kategórií kulinárskej študentom Hotelovej akadémie v Košiciach.

            Cieľom festivalu je vzájomné spoznávanie sa a prezentácia znevýhodnených a zdravých stredoškolákov z celého Košického kraja. Stavanie mostu medzi zdravými a hendikepovanými deťmi je cesta na ich spoznávanie a pochopenie. Mosty bez bariér sú akciou pre široké okolie, pre žiakov, ich rodičov, obyvateľov nielen z blízkeho regiónu, ale každého, kto sa chce podieľať na ich stavaní.

                

     • Non possumus obliviscere - Nesmieme zabudnúť!
      • Non possumus obliviscere - Nesmieme zabudnúť!

      •      8.septembra 2017 sa študenti II.AK (Kapušianska 6) a IV.CP (Partizánska 1) na Námestí osloboditeľov v Michalovciach zúčastnili odhalenia miniatúry židovskej synagógy, ktorej autorom je akademický sochár Ján Leško, pozreli si výstavu fotografií so židovskou tematikou v rámci Galérie pod holým nebom. Potom sa presunuli do Galérie Zemplínskeho osvetového strediska, kde si vypočuli prednášku, pozreli výstavu, knihy o rodáčke z Michaloviec Gile Fatranovej, ktorá je v súčasnosti svetovo uznávanou odborníčkou na Hebrejskej univerzite v Tel Avive so zameraním na antisemitizmus na Slovensku. 

            Mesto Michalovce nezabúda na židovskú komunitu, ktorá tu mala silné zastupenie koncom 18.storočia a nezabúda ani na tých 3565 mužov, žien a detí z 5800 židov z Michaloviec, ktorí boli v rokoch 1942 - 1944 deportovaní do Osvienčimu. 

            Cieľom tohto projektu je priblížiť informácie o holokauste a udalostiach rokov 1939 - 1944 v Michalovciach, čím si chce uctiť pamiatku židovských obyvateľov mesta, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch a zároveň vychovávať a vzdelávať, aby sme tak predchádzali všetkým formám antisemitizmu, rasizmu, xenofóbie a iným prejavom intolerancie. 

       Poznámka: Židovská komunita si vlastnú motlitebňu postavila koncom 18.storočia (1786) a do konca 19.storočia si miestni židia vybudovali novú synagógu.Stala na mieste dnešnej polikliniky a dokončili ju v roku 1888. Synagóga však bola zbúraná v roku 1976.

       PhDr. A.Sabová, Ing. N.Masnicová

       Do galérie Non possumus obliviscere - Nesmieme zabudnúť! boli pridané fotografie.

      • Zámer na prenájom

      •     Stredná odborná škola technická, ul. Partizánska č. 1, Michalovce, ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle §9a ods. 1, písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom pozemok registra C KN parc. č. 412/1, o výmere 449 m² katastrálne územie Vrbovec, zapísaný v LV č. 2029 a dvoch murovaných objektov s plochou 24,2 m² za účelom chovného areálu vtáctva. Viac informácií tu:

      • Otvorenie školského roka 2017/2018

      • Oznamujeme všetkým žiakom školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční nasledovne:

       pracovisko Partizánska 1: 4. september 2017 o 08.20 hod.

       pracovisko Kapušianska 6: 4. september 2017 o 08.50 hod.

       Žiaci nastupujúci do 1. ročníka sa zúčastnia otvorenia školského roka nasledovne (viď rozhodnutie o prijatí):

       pracovisko Partizánska 1:

       študijný odbor 2675 M elektrotechnika

       študijný odbor 2679 K mechanik - mechatronik

       študijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí

       študijný odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

       pracovisko Kapušianska 6:

       študijný odbor 2411 K mechanik nastavovač

       študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik

       študjiný odbor 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

       učebný odbor 2487 H autoopravár

       učebný odbor 3661 H murár

       študijný odbor 2675 L elektrotechnika - nadstavbové štúdium

       študijný odbor 2414 L strojárstvo - nadstavbové štúdium

      • Oznam

      • Oznamujeme všetkým žiakom, že od 10. júla 2017 do 18. augusta 2017 je celoškolská dovolenka. Potvrdzovanie cestovných dokladov je možné v čase do 07. júla 2017 a od 21. augusta 2017 od 08:00 do 12:00.

     • Športová olympiáda
      • Športová olympiáda

      •      Dňa 29.06.2017 na pracovisku Kapušianska 6, sa konal V. ročník celoškolskej športovej olympiády. Žiaci oboch pracovísk (Kapušianska 6, Partizánska 1) súťažíli v týchto športových disciplínach: beh na 100 m, 1500 m, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou, stolný tenis, florbal a futbal. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili  a svojou aktivitou prispeli k úspešnému priebehu športovej akcie.

       Výsledky : 100 m -  1. miesto   Jakub    Papinčák

                                       2. miesto   Marián  Sabo

                                       3. miesto   Lukáš    Zaťko

                    1500 m  -    1. miesto   Dominik  Kupec

                                        2. miesto  Adrián      Barna

                                        3. miesto  Marián   Nísky

         Skok  do diaľky -    1. miesto   Richard  Frendák

                                        2. miesto   Dominik  Jabčanka

                                        3. miesto   Maroš      Ivan

           Vrh guľou       -    1. miesto   Roman    Mako

                                        2. miesto   Dominik Minkanič

                                        3. miesto   Patrik   Dunaj 

       Skok do výšky -        1. miesto   Jakub  Skyba

                                        2. miesto   Jakub  Popaďák

       Stolný tenis      -       1. miesto   Štefan  Treščo

                                        2. miesto  Ján  Mikulanič

                                        3. miesto  Róbert  Koscelník

       Florbal            -       1.miesto  pracovisko Kapušianská 6

                                       2. miesto pracovisko Partizánska 1

       Futbal        -            1. miesto pracovisko Partizánska 1

                                      2.miesto  pracovisko Kapušianská 6

       Srdečne blahoželáme !

       Kabinet TSV : PaedDr.Stanislav Šašala

       Do galérie Športová olympiáda boli pridané fotografie.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/17
      • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/17

      •      Tak a je to tu. Desať mesiacov ubehlo ako voda a prišiel čas bilancovania. Zišli sme sa na slávnostnom nástupe, kde riaditeľ školy udelil pochvaly a diplomy tým najlepším za reprezentáciu školy v odborných, športových, matematických aj jazykových súťažiach.  Vyjadril radosť z dosiahnutých úspechov nielen na školských, okresných a krajských kolách, ale aj na celoslovenských kolách. Poďakoval sa žiakom a pedagógom za to, že šíria dobré meno školy nielen v regióne, ale na celom území nášho krásneho Slovenska.

            Riaditeľ školy poprial pedagógom a študentom príjemné prázdniny a dovolenky, načerpanie nových síl do ďalšej práce tak, aby sme nový školský rok mohli začať plní energie a nových nápadov.

       Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2016/17 boli pridané fotografie.

     • Exkurzia_CVIČNÉ POLE POPRAD
      • Exkurzia_CVIČNÉ POLE POPRAD

      •      Dňa 21.júna 2017 sa žiaci III.AP triedy z odboru elektrotechnika so zameraním na elektroenergetiku, zúčastnili exkurzie v Poprade s Ing. Štefaničom a Ing. Peštom.  Celou exkurziou ich sprevádzal jeden  pracovník odborného výcviku zo školy a dvaja žiaci.

            Exkurzia pozostávala z dvoch častí. Z ukážky prác vo výške na vonkajšom vedení. Ukážky boli prezentované žiakmi školy s výkladom pracovníka  odborného výcviku. Následne si naši žiaci mohli vyskúšať niektoré práce, ktoré sa vykonávajú  na vonkajšom vedení.  Druhá časť bola v dielni elektromechanikov kde boli študenti oboznámení s obsahom výučby v dielňach a prezreli si technické vybavenie dielní.

             Exkurzia nadväzovala na učivo vonkajšie vedenia.

       Do galérie Exkurzia_CVIČNÉ POLE POPRAD boli pridané fotografie.

     • Súťaž VSD - 11.ročník
      • Súťaž VSD - 11.ročník

      •      Dňa 12.júna 2017 sa na pracovisku Partizánska 1 konal 11.ročník súťaže v elektrotechnike.pre študentov 1. a 2. ročníka. Súťaž sa každoročne koná pod záštitou VSD, Košice. V tomto školskom roku sa na nej zúčastnilo 38 žiakov, z toho 4 dievčatá.

            Súťaž pozostáva z dvoch zložiek. V prvej sa formou testu overovali vedomosti z elektrotechniky. Po vyhodnotení testov šiesti študenti s najvyšším počtom bodov postúpili do druhej časti súťaže. Jej úlohou bolo overiť praktické vedomosti a zručnosti formou zhotovenia stmievača. Po ukončení boli práce ohodnotené a sčítaním bodov oboch častí súťaže bolo stanovené poradie na prvých šiestich pozíciách:

       1. Petra Prevercíková, II.AP

       2. Sylvia Maťašová, II.AP

       3. Ľubomír Pallai, I.BP

       4. Matej Hospodár, II.AP

       5. Erik Ďurčík, II.BP

       6. Samuel Dubík, I.AP

            Srdečne blahoželáme!

     • Krajská športová olympiáda / nohejbal chlapci
      • Krajská športová olympiáda / nohejbal chlapci

      • Dňa 7.6.2017 sa žiaci SOŠ technickej v Michalovciach zúčastnili Krajskej športovej olympiády v nohejbale chlapcov. Pri účasti ôsmich družstiev z celého kraja si "naši" počínali veľmi úspešne. Premožiteľa našli až v dramatickom finále a tak napokon skončili na veľmi peknom 2.mieste.

       Srdečne blahoželáme družstvu v zložení: Dominik Frič, Martin Poľakovský, Matúš Šimko, Michal Horčík a Peter Medvedz. Vedúcim družstva bol PaedDr. Šašala Stanislav.

       Do galérie Krajská športová olympiáda / nohejbal chlapci boli pridané fotografie.

     • Web Workshop Michalovce
      • Web Workshop Michalovce

      • Dobrý deň,
       volám sa Simeon Borko a rád by som Vám predstavil letný projekt Web Workshop 2017. Som študentom Fakulty informačných technológií VUT v Brne. Spolu s mladším spolužiakom zo strednej školy chceme zmysluplne využiť leto, a tak sme sa rozhodli, že zorganizujeme v Michalovciach bezplatný letný kurz o programovaní pre stredoškolákov. Konkrétne sa jedná o jazyk PHP v rámci frameworku CakePHP a technológie s tým spojené.
       Obraciame sa na Vás s prosbou o propagáciu tejto nekomerčnej aktivity. Myslíme si, že to u Vašich študentov môže rozvinúť záujem a skúsenosti v rámci informačných technológií a v konečnom dôsledku i zvýšiť uplatnenie na trhu práce. Hľadáme študentov, ktorí majú záujem; to je prvoradé. Doterajšie skúsenosti nie sú vyžadované.
       Nižšie je uvedený link na prihlasovací formulár, v ktorom nájdete viac informácií a tu je umiestnený plagát.
       Prihlasovací formulár: https://goo.gl/PqFoyb
       Ďakujem
     • Stolný tenis - krajská športová olympiáda
      • Stolný tenis - krajská športová olympiáda

      •      Dňa 6.6.2017 sa naši žiaci: Štefan Treščo, Dominik Halecký, Ján Mikulanič a Richard Leško zúčastnili na krajskej športovej olympiáde stredných škôl v stolnom tenise družstiev. Po výborných výkonoch najmä Š.Trešča a D. Haleckého sa družstvo umiestnilo na prvom mieste. Chlapci, srdečne vám blahoželáme!

            Do galérie Stolný tenis - krajská športová olympiáda boli pridané fotografie.

     • Deň kariérneho poradenstva
      • Deň kariérneho poradenstva

      •      Dňa 2.júna 2017 sa pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR uskutočnilo podujatie s názvom „Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU“. Jeho cieľom bolo zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách so zameraním na dopravu. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Košickej detskej historickej železnice (areál Alpinka).

            Žiaci základných škôl mali možnosť navštíviť priestory rušňa, kamióna, vidieť diagnostiku vozidiel, zúčastniť sa dopravných kvízov, alebo absolvovať mnoho ďalších pripravených aktivít.

            Na podujatí boli prezentované študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Košickom a Prešovskom kraji. Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita v Košiciach predstavili možnosti vysokoškolského štúdia v oblasti dopravy. Odborníci poskytli aj kariérne a pracovné poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania.

            Na toto podujatie boli pozvaní aj študenti III.BK triedy SOŠ technickej Michalovce, ktorí v tomto roku získali 3.miesto v celoslovenskej súťaži „Maják pre dopravu“cenu ministra. V stánku SOŠ technickej Michalovce bolo pre návštevníkov pripravených množstvo aktivít súvisiacich s dopravou: hľadanie miesta nakládky a vykládky na mape Slovenska podľa indícií a na čas, študentmi vyrobené pexeso zamerané na colnú problematiku, preprava nákladu v detskom nákladiaku po vyžrebovanej trase a mnohé ďalšie. Návštevníkov najviac zaujala aktivita, pri ktorej mali pomocou detského žeriavu preložiť náklad z jedného detského nákladného auta do druhého a za čo najlepší čas. Úspešní návštevníci získali sladkú odmenu. Môžeme konštatovať, že stánok SOŠ technickej Michalovce patril k najnavštevovanejším.

            SOŠ technická Michalovce neušla ani pozornosti médií prítomných na tomto podujatí. J

       Ing. Beáta Polláková