• Novinky

     • Vyhodnotenie projektu z Nadácie VSE
      • Vyhodnotenie projektu z Nadácie VSE

      •    V školskom roku 2022/2023 sme sa uchádzali o finančnú podporu Nadácie VSE vo výške 2200,- €. Jednalo sa o finančný príspevok na „Rozvoj a podporu vzdelávania“. Využitie financií bolo zmluvne dohodnuté.

            Časť financií bola určená na projekty žiakov, s ktorými sa zúčastnili 16.ročníka tímovej súťaže VSD na tému Alternatívne zásobovanie elektrinou lokálnych odberných miest (chata, usadlosť, záhradný domček vysokohorské zariadenia...). Cieľom projektu bolo navrhnúť spôsob a zostrojiť funkčný model alternatívneho zásobovania odberných miest elektrinou v lokalitách bez distribučnej siete. Finále tímovej súťaže partnerských škôl VSD a.s. sa konalo 30.marca 2023 v priestoroch Technicomu v areáli TUKE v Košiciach. V silnej konkurencii súťažili dva tímy z našej školy, tím AVATAR - Maroš Tkáčik a Dávid Šintaj, III.EP a tím ZLATÝ  DÁŽĎ - Kristína Popovičová a Maroš Mičko z III.AP a Tomáš Žeco, III.BP. Síce projekty neboli víťazné, ale ich úroveň bola vysoká, žiaci boli tvoriví, zruční a schopní práce v tíme. Okrem žiackych projektov sme financie získané od Nadácie VSE použili na doplnenie materiálneho vybavenia pre odborné vzdelávanie žiakov v odbore 2675 M elektrotechnika. Zakúpili sme nové meracie prístroje (multifunkčný merací prístroj Prova CM02 a kliešťový merač zemného odporu) a softvér ProfiCad na tvorbu projektov z odborných predmetov.  Používaním zakúpených produktov zvyšujeme kvalitu vzdelávania, zlepšujeme odborné zručnosti žiakov, čím prispievame k ich lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. Pri elektrotechnických meraniach sa veľký dôraz kladie na dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a v neposlednom rade sa dôraz kladie na ochranu životného prostredia.

            Celý tento projekt v rámci „Rozvoja a podpory vzdelávania“ splnil svoj cieľ. Podporil tvorivosť, originalitu, tímovú prácu žiakov, zdôraznil dôležitosť ekologickej spoločnosti a význam ochrany životného prostredia.

       Ďakujeme  Nadácii VSE za finančnú podporu našich projektov.

       Ing. Nataša Masnicová

     • Nie si v tom sám – sme tu pre Teba
      • Nie si v tom sám – sme tu pre Teba

      • Sme presvedčení, že pomoc musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám.

       Sú rôzne možnosti riešenia problémov, s ktorými si nemusíte vedieť poradiť, či už sú to vaši blízki, učitelia alebo aj cudzí ľudia a odborníci, ktorým záleží na pohode a duševnom zdraví mladých ľudí. Títo Vás vypočujú, poradia a pomôžu zvládnuť krízové životné situácie.

       V súčasnej dobe je možné získať pomoc osobne, telefonicky, chatom, mailom. Záleží len na Vás, akú formu pomoci si zvolíte.

       (viac informácií na tomto mieste)

       Ing. Jaroslav Melikant, VP

     • Biela pastelka / poďakovanie
      • Biela pastelka / poďakovanie

      • Chcela by som Vám popriať všetko dobré do roku 2024, nech je zdravý a vyjde Vám podľa Vašich predstáv .

       Predovšetkým mi dovoľte poďakovať sa Vám za nadšenie a ochotu pomôcť našej organizácii – Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska zapojením sa do verejnej zbierky Biela pastelka. Veľmi si to vážime. Vieme, že Vás kontaktujeme v exponovanom čase, ... (viac na tomto mieste)

     • Stretnutie predsedov školských parlamentov
      • Stretnutie predsedov školských parlamentov

      • Dňa 14.12.2023 sa uskutočnilo stretnutie predsedov a predsedníčok školských parlamentov (ďalej len ŠP) košického kraja na SPŠ elektrotechnická Košice. Našu školu zastupovala Kristína Popovičová žiačka IV.AP triedy.

       "Program začínal o 9:00 a končil okolo 13:30. V rámci stretnutia sme mali tri rôzne aktivity. Ako prvá aktivita bola „zoznamovačka“, v rámci ktorej sme sa rozdelili do skupín, kde sme diskutovali o témach napr. ako funguje náš ŠP, aké akcie sa na škole usporadúvajú, ako získavame financie a aká je naša komunikácia s vedením školy...

       Ďalšou aktivitou bolo spísať jednotlivé úlohy jednotlivých členov ŠP a to aké by mali mať vlastností a čo sa od nich očakáva. Jednotlivých členov sme odprezentovali pred všetkými a prediskutovali ako to je v skutočnosti na školách a čo by sa malo zmeniť.

       Posledná aktivita bola formou "hry", pomocou "šťastného klbka". Klbko sme si hádzali medzi sebou s tým, že sme museli povedať meno človeka, ktorého sme spoznali, popriať mu niečo do života a hodiť mu klbko. Na konci tejto aktivity nám vznikla sieť, ktorá symbolizovala budúcu spoluprácu medzi jednotlivými parlamentmi na školách.

       Celkový účel tohto stretnutia bol oboznámiť nás o funkciách v ŠP a ako ich správne rozdeliť, vysvetliť nám aké chyby sa najčastejšie robia pri voľbe predsedu a podpredsedu, inšpirovať sa navzájom o nejakých aktivitách.  

       Najbližšie stretnutie sa uskutoční v marci. Budú sa riešiť jednotlivé problémy v parlamente a na školách. Predsa len 60 hláv vymysli viac riešení ako len jedna.“

                                                                                                                 Kristína Popovičová IV.AP

     • Vianočný voľnejší deň
      • Vianočný voľnejší deň

      • Z iniciatívy predsedníčky školského parlamentu Kristíny Popovičovej IV.AP, sa dňa 22.12.2023 uskutočnila akcia s názvom „Vianočný voľnejší deň“. Žiaci sa mohli zapojiť do kolektívnych súťaži – volejbal a ping-pong a súťaži jednotlivcov – šach, scrabble, sudoku a piškvorky.

       Do kolektívnych turnajov, v ktorých žiaci  vytvárali družstvá v rámci ročníkov, sa zapojilo dokopy až 46 žiakov.

       Na volejbalový turnaj sa vytvorili 4 tímy po ročníkoch, kde organizáciu zabezpečila PaedDr. Jana Hamadejová.

       1. miesto – tím IV. ročníka
       2. miesto – tím II. ročníka
       3. miesto – tím I. ročníka.

       Do turnaja v ping-pongu sa zapojili 11 žiakov, kde sa vytvorili 4 družstva pod vedením PaedDr. Stanislava Šašalu.

       1. miesto – družstvo IV. ročníka – S. Bičíková IV.AP, P. Petrovčik IV.BP a P. Hlivák IV.BP
       2. miesto – družstvo I. ročníka – V. Šandor I.AK a M. Juhaščik I.AK
       3. miesto – družstvo II. ročníka – M. Rak II.AP, L. Sabo II.AP, A. Faťol II.DP a R.Hadvab II.DP.

       V súťažiach jednotlivcov sa žiaci museli spoliehať len sami na seba a zapojilo sa doň spolu 29 žiakov školy.

       V piškvorkách, ktoré organizačne pripravila Mgr. Jarmila Galanová prvé tri miesta obsadili

       1. miesto – J. Sental IV.EP
       2. miesto – A. Javorský III.BP
       3. miesto – T. Minkanič I.AP


       Slovnú zásobu si rozširovali žiaci v slovnej hre Scrabble spoločne s pani učiteľkou Ing. Vierou Dzvoníkovou.

       1. miesto – M. Dula II.AK
       2. miesto – D. Vavrek II.AK
       3. miesto – M Karola II.AK


       V matematicko-logickej hre sudoku, ktorú pripravila Ing. Daniela Kravcová si žiaci precvičovali svoje logické myslenie.

       1. miesto – Grnač I.AP
       2. miesto – Čižmarik I.AP
       3. miesto – Petro III.BP


       Šach si žiaci zahrali pod organizačným vedením zástupcu Ing. Ernesta Exembergera.

       1. miesto – H. Petrov I.CK
       2. miesto – M. Danko III.AP
       3. miesto – A. Gazda II.AK

       Vyhodnotenie sa uskutočnilo v telocvični, kde víťazi jednotlivých súťaži dostali sladkú odmenu. Cieľom tohto dňa bolo zábavnou a voľnejšou formou naučiť sa spolupracovať v tímoch a spoznávať svojich spolužiakov aj z iných tried či ročníkov a vytvárať si pozitívne a šťastné spomienky na študentský život. Veríme, že žiaci si tento deň užili a naučili sa niečo nové.

                                                                                                                                            Kristína Popovičová IV.AP

     • Remeslo má stále zlaté dno
      • Remeslo má stále zlaté dno

      •     V dňoch 15. - 16. novembra 2023 sa v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Prešove na Volgogradskej ulici konal 27.ročník súťaže MLADÝ REMESELNÍK 2023/2024 v dvoch remeslách, a to stolár a murár. Tejto súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev v odbore stolár a 9 družstiev v odbore murár, zložených zo študentov stredných škôl.

            Naša škola mala zastúpenie na tejto súťaži v odbore stolár žiakmi IV.AK Dávid JURČO a Norbert NÍSKY, v študijnom odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, so svojím majstrom odborného výcviku Bc. Jaroslavom MICKOM. Ich súťažnou úlohou bol vedomostný test a zhotovenie dreveného stolíka podľa technickej predlohy.

            Okrem pekného umiestnenia si  odniesli nové skúsenosti, obohatili svoje vedomosti, získali nové kamarátstva a vecné dary, ktoré im odovzdala  riaditeľka SOŠ technickej v Prešove.

       Držíme im palce v ich ďalšom odbornom štúdiu.

       Bc. Jaroslav Micko

     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
      • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

      •    Dňa 14. decembra 2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Celkovo sa olympiády zúčastnilo 29 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. A kategória pre 1. a 2. ročník, v ktorej súťažilo 8 žiakov a B kategória pre 3. a 4. ročník, v ktorej súťažilo 21 žiakov.

          Olympiáda pozostávala z troch častí. V prvej - písomnej časti si žiaci overili svoje vedomosti v online teste, ktorý bol zadaný centrálne. V teste riešili rozličné typy úloh zamerané na prácu s textom, čítanie s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry.

       V druhej časti si zmerali sily v tvorbe/transformácii textu, pri tvorbe vlastného textu preukázali schopnosť písať žánrovo a štýlovo diferencovane, s čo najväčšou možnou mierou originality.

       Ústnu časť tvorila samostatná príprava a prednesenie rečníckeho prejavu na zadanú tému, pričom súťažiaci museli predniesť najmenej10 viet naspamäť, využiť príznaky rečníckeho štýlu a uplatniť prvky verbálnej i neverbálnej komunikácie.

       Na olympiáde sa podieľali a práce študentov hodnotili učiteľky slovenského jazyka a literatúry PhDr. Ľubica Balogová, PaedDr. Katarína Pajtášová a PhDr. Jana Hűblerová. Školské kolo organizačne pripravila PhDr. Jana Hűblerová.  

       Výsledky:

       A kategória – 1. a 2. ročník   

       1. miesto -  Viktória Hudová I. DP

       2. miesto – Tomáš Chmeľ I. EP

       3. miesto – Kristián Rebrinský I. CP

        

       B kategória – 3. a 4. ročník

       1. miesto – Maroš Mičko IV. BP

       2. miesto – Adrián Kaňuch III. BP

       3. miesto – Kristína Popovičová IV. AP; Leonardo Lacko IV. BP

       Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť. 

       PhDr. Jana Hűblerová 

     • Tvorivá atmosféra na Etike
      • Tvorivá atmosféra na Etike

      •    Je dobré vyskúšať si prácu s nožnicami. Manuálna zručnosť, fantázia a motorika dovolila vystrihnúť krásne snehové vločky. Sústredenie, pozornosť, ticho, pokoj sú nevyhnutné na dosiahnutie výsledku, s ktorým chceme byť spokojní.

         Podľa vytvorenej šablóny sa na špeciálne poskladaný biely papier nakreslili tvary a postupne ich žiaci vystrihovali. Na hodine etickej výchovy sme vďaka tomu vytvorili pokojnú zimnú atmosféru.

       Žeby sme tým privolali sneh?

       Mgr. Eva Lobová

     • Po stopách literatúry na scéne
      • Po stopách literatúry na scéne

      • Členovia krúžku Po stopách literatúry tentokrát pretavili literatúru do reality. Podieľali sa na príprave Vianočného večierka 2023. Súčasťou programu bola aj dramatická scénka o dávnom betlehemskom zázraku nadčasového posolstva... Svoje úlohy zvládli vynikajúco.

       Za spoluprácu ďakujú i žiakom z iných tried, pedagógom, majstrom odborného výcviku, príbuzným a ľuďom dobrej vôle, ktorí pomohli zrealizovať dramatické predstavenie.

       PhDr. Ľ. Balogová, vedúca krúžku Po stopách literatúry    

     • Vianočný večierok
      • Vianočný večierok

      • Aj keď vonku to tak nevyzerá, ale Vianoce sú za dverami. Dňa 15.decembra 2023 sme sa naladili na vianočnú vlnu. Vianočný koncert pre žiakov, učiteľov a zamestnancov školy pripravil detský spevácky zbor MAGNOLIA v Kostole E.C.A.V.

       Pokračovali sme popoludní. Vianočný večierok pre zamestnancov školy sa konal v priestoroch školy. Je peknou tradíciou, že sa ho zúčastňujú okrem súčasných zamestnancov aj učitelia – seniori, ktorí si už užívajú zaslúžený oddych.

       PhDr. Ľubica Balogová a PhDr. Antónia Sabová pripravili so žiakmi v spolupráci s majstrami odbornej výchovy krásny program venovaný tradíciam Vianoc. Slovami moderátorov, ktorí uvádzali program, sú „Vianoce obdobím, keď sa človek na chvíľu pozastaví v nepokojnom zhone života, nájde si viac chvíľ na svoju rodinu, svojich blízkych. Vianoce sú o blízkosti človeka k človeku. Zároveň je to čas radosti a veselosti, hojnosti a pohody, keď sa stretávajú známi, rodiny, príbuzní, aby sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme ľudské puto. Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa snažíme byť s blízkymi, keď si viac než inokedy predtým uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa pre každého človeka.“

       A tak sme sa upokojili, stíšili a vychutnali sme si scénku, piesne a tance, po ktorých sa prítomným prihovoril riaditeľ a poprial všetkým krásne a požehnané vianočné sviatky a všetko dobre v novom roku 2024. Potom nasledovala neviazaná zábava. 

       (nm)

     • Zemplínske pero
      • Zemplínske pero

      • Každoročne sa  v predvianočnom čase koná v priestoroch galérie Zemplínskeho kultúrneho centra Michalovce slávnostné vyhodnotenie regionálnej súťaže pre začínajúcich autorov Zemplínske pero. Ani tohto roku tomu nebolo inak a 15.12.2023 sa v galérii Zemplínskeho kultúrneho centra Michalovce uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie jej 25. ročníka - Zemplínske pero 2023.

       Poslaním súťaže je prispievať k rozvoju pôvodnej literárnej tvorby v regióne Zemplína. Autori sa do súťaže mohli zapojiť prozaickými alebo poetickými prácami. Súťažili v štyroch kategóriách a odborná porota v tomto ročníku hodnotila 125 prác od 63 autorov v poézii a próze.

               Našu školu už tretí rok po sebe úspešne reprezentovala žiačka Magdaléna Wéberová zo IV.AP, ktorá sa v III. kategórii (próza)  umiestnila na krásnom 2. mieste s poviedkami Múdrosť sveta a Návšteva.

               K umiestneniu srdečne blahoželáme.

        

       Ukážky:

       Múdrosť sveta

       ,,A sme doma, zasa si to spravilo.“

       „Nič som nespravilo, tentokrát je to iné, naozaj.“ 

       „To si hovorilo aj naposledy...“

       „Vtedy neplakal.“

                   Rozum si len bezradne vzdychol: „Vždy, keď sa do niečoho pripletú emócie, necháš sa uniesť.“

       „Tak to nie je,“ odseklo rozumu srdce, „len im načúvam a nechám sa nimi viesť.“

       „A to je presne tvoj problém, necháš sa zmanipulovať, prekabátiť emóciami, ktoré ani nie sú pravdivé, čo si už zabudlo, že emócie môžu klamať?“ vzdychol si rozum.   (...pokračovanie)

        

       Návšteva 

       „Pekné od teba.“

       „Čo myslíš?“

       „Ty dobre vieš, čo myslím.“

       „Dobre vieš, že som nemal na výber.“

       „Hm.“

       „Nehundri už toľko. Teraz som tu, tak prečo to nevyužiť?“ pousmial sa muž.

       „Mne to vtipné nepríde.“

       „Ty žeby si nehundrala...,“ tentokrát sa zasmial.

       „Prečo to neberieš vážne? Čo nevidíš, že mi chýbaš?“ posmutnela žena.

       „Uvedomujem si to.“

       „Nechal si ma tu!“ pokračovala.

       „Nenechal.“

       „Ale nechal...“   (...pokračovanie)

       PaedDr. Katarína Pajtašová

     • Regionálne finále vo volejbale
      • Regionálne finále vo volejbale

      • Dňa 13.12.2023 sa uskutočnilo regionálne finále vo volejbale študentov stredných škôl  Košického samosprávneho kraja. Do tohto finále sa prebojovala cez základné a semifinálové kolá aj  Stredná odborná škola technická Michalovce. Finálové kolo prinieslo veľmi napínavú a dramatickú hru. Svedčí o tom aj fakt, že družstvá umiestnené na druhom, treťom a štvrtom mieste mali rovnaký počet bodov, rovnaký počet vyhraných setov. O  poradí rozhodol  až pomer setov v celom turnaji. Volejbalové družstvo SOŠT Michalovce sa umiestnilo na štvrtom mieste.

       Našu školu reprezentovali žiaci :

       Maroš Mičko 4.BP,  Marko Bevilagua 4.BP, Leonard  Demčík 4.BP, Patrik Hlivák 4.BP, Adrián Pavlovčák  4.BP, Samuel Skyba   4.EP,  Dávid Pliška  4.CP,  Richard  Ruščanský 3.AK, Matúš Maximilián  Adam 2.EP

       Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       PaedDr. Šašala Stanislav  

     • Po stopách Hronského
      • Po stopách Hronského

      • Členovia krúžku Po stopách literatúry sa podieľali na príprave VERNISÁŽE JOZEF CÍGER-HRONSKÝ. Aj vďaka tejto aktivite si žiaci zopakovali a prehĺbili vedomosti o živote, tvorbe a prínose nášho významného slovenského dejateľa.

       Vernisáž sa uskutočnila v priestoroch SOŠT Michalovce, pracovisko Kapušianska.

       Srdečne ďakujeme členom krúžku Po stopách literatúry z triedy IV. AK za túto prínosnú činnosť. Zároveň by sme sa chceli poďakovať aj žiakom z triedy I. AK, ktorí ochotne pomáhali pri realizácii tejto výstavy.

       PhDr. Ľ. Balogová, vedúca krúžku Po stopách literatúry

     • VERNISÁŽ JOZEF CÍGER-HRONSKÝ
      • VERNISÁŽ JOZEF CÍGER-HRONSKÝ

      • V dňoch 27. 11. 2023 – 05. 12. 2023 sa v učebni SJL na pracovisku Kapušianska zrealizovala VERNISÁŽ JOZEF CÍGER-HRONSKÝ.

       Žiaci sa inovatívnym spôsobom dozvedeli o živote a tvorbe nášho významného slovenského spisovateľa. Svoje vedomosti si nasledovne mohli overiť formou kvízových otázok.

       Jozef Cíger-Hronský sa do povedomia nášho národa zapísal ako významný učiteľ, maliar, redaktor, nakladateľ, publicista, autor literatúry pre deti a mládež. Vykonával funkciu tajomníka a správcu Matice slovenskej. V emigrácii nikdy nezabudol na svoju rodnú vlasť a Slovákov. V roku 1959 založil Zahraničnú Maticu slovenskú.

       Postery pre vernisáž zabezpečila vyučujúca SJL PhDr. Ľ. Balogová v spolupráci s riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Michalovciach PhDr. K. Obšatníkovou, PhD.

       Touto cestou sa chceme poďakovať riaditeľke Domu Matice slovenskej v Michalovciach    PhDr. K. Obšatníkovej, PhD. za dlhoročnú spoluprácu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách pre našu mladú generáciu, za zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, oživovanie regionálnej a miestnej kultúry, udržiavanie národného povedomia a vlastenectva prostredníctvom besied, prednášok, výletov a výstav.

       PhDr. Ľ. Balogová, učiteľka SJL

     • Slovenskí vysťahovalci
      • Slovenskí vysťahovalci

      •    je názov knihy, ktorej autorkami sú Zuzana Palovic a Gabriela Beregházyová.

       Táto kniha prináša 17 príbehov vysťahovalcov a ich potomkov z USA, Kanady, Argentíny a Austrálie. Príbehy podávajú dojemné svedectvá ľudí, ktorí opustili svoje domovy, no na svoju domovinu nikdy nezabudli.

       Naši štvrtáci z pracoviska Partizánska mali tú česť osobne spoznať autorky tejto knihy 04. decembra 2023 v priestoroch Základnej umeleckej školy v Michalovciach. A nielen to. Vypočuli si pôsobivú prezentáciu ich diela - v živej a príjemnej korelácii s publikom, po ktorej nasledovala diskusia.  

       Žiaci odchádzali z tohto podujatia plní dojmov. Rozmýšľali o osudoch našincov smerujúcich do ďalekej cudziny za vidinou lepšieho života...  Ale aj o citovom pute, ktoré z hrude len tak nik vytrhnúť nemôže. Pute zvanom láska k vlasti.

       Naše srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám umožnili zúčastniť sa tohto podujatia: vedeniu našej školy (pánovi riaditeľovi a pánom zástupcom), neziskovej organizácii Global Slovakia, Základnej umeleckej škole v Michalovciach a riaditeľke Domu Matice slovenskej v Michalovciach. 

       PhDr. Ľ. Balogová, učiteľka SJL

     • Slávnostné odovzdávanie EUROPASSOV
      • Slávnostné odovzdávanie EUROPASSOV

      • Výsledok snímky pre Erasmus+2023

        

          Dňa 30. 11. 2023 sa v spoločenskej miestnosti našej školy uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Europassov – výstupných dokumentov mobilít programu Erasmus+.

           Podujatia sa zúčastnilo 15 študentov odboru informačné a sieťové technológie - účastníci mobility vo firme Vitalis v meste Schkeuditz v Nemecku (IV.AP, IV.BP); 9 žiakov odboru informačné a sieťové technológie a 6 mechanikov mechatronikov - účastníci mobility v šiestich firmách v Splite v Chorvátsku (III.AP, IV.CP) a sprievodné osoby Ing. Nataša Masnicová, Ing. Jarmila Vašková, PhDr. Jana Hűblerová; účastníčky job shadowingu Ing.Daniela Kravcová a Mgr. Monika Bongová a účastník kurzu v Portugalsku Ing. Rastislav Hreško.

           Europassy boli študentom odovzdané riaditeľom školy Ing. Jaroslavom Kapitanom, ktorý je zároveň manažérom projektu Erasmus+. Súčasťou slávnosti bolo aj malé pohostenie a torta, ktorú upiekla Ing. Mária Irchová, a prezentácia z mobilít, ktorú pripravila Ing. Jarmila Vašková.

          Veríme, že získané Europassy budú študentom nápomocné pri hľadaní zamestnania a uplatnení sa na trhu práce v odbore, ktorý študujú.

       Zároveň vám prinášame ďalšie príspevky učiteľov PhDr. Jany HűblerovejIng. Daniely Kravcovej a študentov – účastníkov mobilít v Nemecku: Albíny Selepkovej (IV.AP) a  Michala Šašíka (IV.BP) a v Chorvátsku: Maroša Maguru (III.AP) a Ondreja Hlavatého (IV.CP).

       mb

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • V stredu 6. decembra 2023  sa na našej škole uskutočnil DOD. Na pracovisku Partizánska 1 sa prezentovalo všetkých 9 odborov z obidvoch pracovísk.

       DOD sa zúčastnili žiaci z piatich ZŠ v Michalovciach za prítomnosti svojich vyučujúcich  (II. ZŠ, III.ZŠ, IV. ZŠ, V. ZŠ, ZŠ T.J. Moussona, VI. ZŠ, ZŠ P. Horova, ZŠ cirkevná sv. Michala) a okolitých obcí a miest spolu s rodičmi – Bežovce, Drahňov, Strážske, Budkovce, Zalužice, Vinné, obidvoch ZŠ  Sobrance, Krčava, Sečovce a zo ZŠ z Humenného.

       V spoločenskej miestnosti riaditeľ školy Ing. Jaroslav Kapitan privítal všetkých účastníkov DOD a zástupca riaditeľa Ing. Rastislav Hreško oboznámil  žiakov ZŠ  s možnosťami štúdia na našej škole. Prehliadka pokračovala na hlavnej chodbe. Na stanovištiach dostali žiaci kompetentné informácie k jednotlivým študijným a učebným odborom nielen od učiteľov ale aj od žiakov, ktorí študujú daný odbor. Zároveň mali možnosť prezrieť si práce žiakov z rôznych odborov. V závere prehliadky každého návštevníka čakalo prekvapenie – Mikuláš s anjelom a čertom, ktorý rozdával návštevníkom mikulášsky punč a sladkosť, čo neodmysliteľne patrí k danému dňu.

       Naša škola má výbornú spoluprácu aj s podnikmi, kde máme umiestnených študentov v rámci duálneho vzdelávania. Práve preto sa niektoré z nich aktívne zúčastnili nášho Dňa otvorených dverí – BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce, Syráreň Bel Slovensko Michalovce, Lekos s.r.o. Sobrance, Ingema Michalovce. Sme radi, že naša spolupráca je na výbornej úrovni, prepája sa teória s praxou a podniky vstupujú do výchovno-vzdelávacieho procesu.

       Veríme, že DOD splnil svoj účel, žiaci a ich rodičia získali informácie o štúdiu a konečné rozhodnutie žiakov ZŠ bude to správne.

     • Zenit v elektronike / KK
      • Zenit v elektronike / KK

      •    Dňa 30.11.2023 sa na SPŠE v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Zenit v elektronike. Súťaž podobne ako v školskom kole pozostávala z dvoch častí – teoretickej a praktickej. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

       kategórii A ( žiaci 3. a 4. ročníka) - súťažilo 16 žiakov. Školu reprezentovali:

                 Wéberová Magdaléna IV.AP – 5.miesto

                 Adamec Richard III.DP – 9.miesto

       kategórii B ( žiaci 1. a 2.ročníka) - súťažilo 12 žiakov. Školu reprezentoval:

                 Rebrinský Kristián I.CP – 5.miesto

       Blahoželáme k výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       Ing. Gabriel Staško

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie