• Novinky

     • Mosty bez bariér 2019
      • Mosty bez bariér 2019

      •     Pedagogickí pracovníci (Ing. Melikant, Ing. Kočiš, Ing.Tűdőš) spolu so žiakmi našej školy (Viliamom Jakubcom a Michalom Romančákom, žiakmi IV.BP triedy) sa 18.septembra 2019 zúčastnili 10.ročníka Festivalu zdravotne znevýhodnených a zdravých žiakov "Mosty bez bariér 2019".

           Organizátorom tohoto podujatia je Košický samosprávny kraj v spolupráci so Strednou odbornou školou v Pribeníku. Stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja prezentovali možnosti štúdia na svojich školách. Pre účastníkov podujatia bol pripravený kultúrny program. Celá akcia prebiehala v príjemnej atmosfére. V popoludňajších hodinách navštíval Festival aj Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja. 

     • KOŽAZ / 11.9. - 13.9.2019
      • KOŽAZ / 11.9. - 13.9.2019

      • Študenti tretieho ročníka absolvovali v dňoch 11. – 13. 9. 2019 Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ). Náplň kurzu pozostávala zo zdravotníckej prípravy, pobytu v prírode a z preteku. Program kurzu bol postavený tak, aby prispel k rozšíreniu vedomosti študentov, precvičeniu ich  zručnosti a prehĺbeniu návykov z učiva ochrany života a zdravia. Najlepšiu dochádzku dosiahla trieda III.AP – 100%.

       V rámci pobytu v prírode sme absolvovali turistický pochod na Viniansky hrad, toho času v rekonštrukcii. Výstup sme začali na Vinnom jazere a odtiaľ sme sa presunuli na hrad, kde sme si mohli vypočuť rozprávanie p. Goráza o pôvodných majiteľoch hradu a histórií spätej s hradom.

       Záverečný pretek preveril vedomosti a zručnosti získané absolvovaním účelových cvičení v predchádzajúcich ročníkoch. Pretek bol zameraný na tímovú prácu družstva pri plnení úloh zo zdravotníckej prípravy,  prekonávaní prekážok a streľbe zo vzduchovky. 

       Počasie bolo nádherné celé tri dni. Splnili sme všetky naplánované ciele a nič nám nebráni naplno sa rozbehnúť do práce v novom školskom roku.

       (nm)

     • „ZAHRANIČNÁ PRAX – VIAC PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ“
      • „ZAHRANIČNÁ PRAX – VIAC PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ“

      • Aj v školskom roku 2018/2019 bola naša škola úspešná pri podávaní projektu v programe ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, v Kľúčovej akcii 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, konkrétne Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP (odborné vzdelávanie a príprava), ktorý sa začal 01.06.2019 a potrvá do 31.05.2020, teda 12 mesiacov. Celkový grant projektu je 24.239,- EUR. Projekt spracovala a predkladala, a v súčasnosti koordinuje Mgr. Marcela Harmanová.

        Viac informácií o projekte nájdete na tomto mieste.

     • Európsky deň jazykov 2019
      • Európsky deň jazykov 2019

      •      Dňa 18. 9. 2019 využili účastníci projektu Erasmus Plus “Moje budúce povolanie – moje hobby”, ktorí v októbri 2018 sprevádzali talianskeho profesora po našom meste, pozvanie národnej agentúry SAAIC a zúčastnili sa na akcii Európsky deň jazykov 2019 v Košiciach v priestoroch Univerzity P.J.Šafárika. Zapojili sa do rôznych súťaží a kvízov programu Erasmus Plus a tešia sa na ďalšie projekty, v ktorých využijú svoje znalosti z anglického jazyka.

       Mgr. Monika Bongová

      • LEGO MINDSTORM

      • V rámci projektu INTERREG Slovenská republika - Maďarsko sa škola zúčastnila výzvy na získanie materiálnotechnického zabezpečenia pre podporu výučby robotiky. Prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s.r.o. sme dňa 28. augusta 2019 prevzali do bezplatného dočasného užívania 3 ks stavebnice LEGO MINDSTORM EV3.

      • Otvorenie školského roka 2019/2020

      • Dňa 2. septembra 2019 bude otvorenie školského roka 2019/2020 organizované nasledovne:
        

       Pracovisko Partizánska - začiatok o 08.15

       Pracovisko Kapušianska - začiatok o 08:45

        

       Žiaci nastupujúci do 1. ročníka sa dostavia v uvedenom čase na jednotlivé pracoviská podľa odborov nasledovne:

       Pracovisko Partizánska:
       2561 M informačné a sieťové technológie
       2675 M elektrotechnika
       2679 K mechanik - mechatronik
       2682 K mechanik počítačových sietí
       3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

       Pracovisko Kapušianska
       2411 K mechanik nastavovač
       2697 K mechanik elektrotechnik
       3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
       3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
       2487 H autoopravár
       3661 H murár

     • Olympijský deň na SOŠT
      • Olympijský deň na SOŠT

      •    V posledných dňoch školského roka (27.6.) sa uskutočnila VII. Školská športová olympiáda na SOŠ technickej v Michalovciach, tento rok v priestoroch pracoviska na Ulici Kapušianskej. Súťaží sa zúčastnilo celkovo 80 študentov, ktorí súťažili v 7 disciplínach:  šprint na 100m, vytrvalostný beh na 1500m, skok do diaľky, vrh guľou, volejbal, futbal, a jeden z menej známych (a častejšie radený medzi rekreačné športy), ale dosť populárny hlavne v letnom období – petang, nazývaný tiež boccia, či boules. Riaditeľ školy slávnostne otvoril VII.ŠŠO a poprial športovcom veľa zdaru a dobré výsledky. Kým sa športovci a rozhodcovia rozišli k svojim disciplínam, ostatní študenti v roli „fanúšikov“ si vyhľadali pokojné miestečka v tieni stromov a odtiaľ povzbudzovali svojich spolužiakov v roli „súťažiacich“.

          Sťažené podmienky v podobe horúceho počasia športovcov určite nepotešili, o to väčšou satisfakciou im boli, popri diplomoch a medailách pre víťazov, odmeny od Slovenského športového a olympijského výboru a Olympijského klubu Michalovce v podobe tričiek, slúchadiel či batohov s logom Olympijského dňa.

         Tento deň dal do pohybu nielen samotných súťažiacich, ale popri nich aj 22 ľudí z technickej čaty, ktorá pomáhala zabezpečiť hladký priebeh celého športového podujatia. V pohybe boli aj 13 rozhodcovia, niektorí menej, iní viac, ale ani oni sa pohybu úplne nevyhli. Celkovo sa teda vďaka „Olympijskému dňu“ hýbalo približne 115 ľudí.

       Výsledky  v jednotlivých disciplínach:

       100 m

       1.  Sokol    Peter          11:48

       2.  Balický  Jakub         12:37

       3.  Belušák  Jozef         12:90

        

       1500 m

       1. Farkaš  Matej             5: 28
       2. Podhora  Radovan     5:51
       3. Ranič       Patrik           5:56

        

       Vrh guľou

       1. Sorokáč        Lukáš        1116 cm
       2. Ondo            Dávid        1072 cm
       3. Šimonič        Roman      1060 cm

       Skok do diaľky

       1. Čičvák    Lukáš             487 cm
       2. Horný  Alexander       467  cm, Dobranský  Henrich   467 cm
       3. Klajban    Jakub           450 cm

       Volejbal

       KAPUŠIANSKA  - PARTIZÁNSKA

                3               :          1

       Futbal

       KAPUŠIANSKA   -   PARTIZÁNSKA

                 1                :            0

       Petang

       1. Paluba Dominik, Bačo Patrik, Maťaš Erik
       2. Hrobák Matúš, Šimovič Roman, Tačár Ján
       3.  Rímsky Martin, Hudák Kevin, Tabiš Lukáš

        

       Sláva víťazom, česť porazeným!

                                 M. Harmanova, S, Šašala

     • Rozlúčka so štvrtákmi
      • Rozlúčka so štvrtákmi

      • "Keď končí sa Vaša spoločná cesta,
       smiech zanikol v tichu opustenej triedy,
       zostali po Vás iba prázdne miesta, 
       na zemi kúsok roztrúsenej kriedy. 
       V pamäti zbieraš vzácne chvíle 
       a v ušiach znie Ti ozvena krokov: 
       poslednou stránkou triednej knihy 
       zatváraš spomienky niekoľkých rokov".

        

           Úsmevy, objatia, stisky rúk... Aj taký bol piatok 17. mája 2019, keď sa mladší spolužiaci lúčili so študentami končiacich ročníkov. Potom ako nastúpili maturanti spolu so svojimi triednymi profesormi- trieda IV.AP s Ing. M. Eštokom ,IV.BP s Mgr. J. Vereščákovou, IV.CP s RNDr. V. Andrašovovou a IV.DP s Ing. D. Kravcovou , nasledovali príhovory. Zaznelo mnoho pochvalných i povzbudivých slov. Na záver si najlepší študenti prevzali z rúk pána riaditeľa Ing. J. Kapitana diplomy a vecné ceny za reprezentáciu školy v rôznych oblastiach.

           A potom už len zvonenie školského zvončeka, ktoré ohlasovalo koniec. Tak veľa šťastia, úspechov a správnych rozhodnutí, milí maturanti. Spomínajte na školu ako na príjemné roky mladosti, plné priateľstiev, predovšetkým však vedomostí a skúseností.

       Mgr. Jana Vereščáková

     • ÁTRIUM
      • ÁTRIUM

      •    Dňa 12.júna 2019, za účasti hlavného sponzora hypermarketu TESCO v Michalovciach, sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zeleného átria na Strednej odbornej škole technickej, na pracovisku Kapušianska 6. 

          Átrium sme vytvorili vo vnútornom uzavretom priestore školy medzi budovami. Finančné prostriedky v hodnote 1300,- € sme získali zapojením sa do  projektu hypermarketu TESCO pod názvom "Vy rozhodujete, my pomáhame". Átrium bude slúžiť študentom na zážitkové učenie, má napomáhať pri vytváraní vzťahov k environmentalistike, prírode a v neposlednom rade má slúžiť ako oddychová zóna pre žiakov aj učiteľov. 

          Veľké ďakujem patrí vedeniu hypermarketu Tesco a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a zaslúžili sa o vytvorenie takejto zelenej zóny v priestoroch školy.

     • Súťaž RBA v Košiciach
      • Súťaž RBA v Košiciach

      •     Dňa 3.júna 2019 sa v Košiciach konala robotická súťaž RBA, ktorej cieľom je motivovať začiatočníkov a stredne pokročilých, aby sa venovali robotike, rozvíjali svoje schopnosti, a tým im dopomôcť presadiť sa na súťažiach medzinárodného formátu. Žiaci nie sú obmedzovaní prostredníctvom čoho naprogramujú svojho robota. Súťaže sa zúčastňujú 1-3 členné tímy zo základných a stredných škôl, ktoré môžu súťažiť v 3 kategóriách: Racing, Robotická výzva a Vlastný model. Každá z kategórií rozvíja iné schopnosti, napríklad: konštruovanie, programovanie, strategické plánovanie, prezentácia svojho diela.

       Žiaci II.CP triedy, Ondrej Vagaský a Martin Petrik, súťažili v kategórií Racing

       Ich úlohou bolo skonštruovať čo najrýchlejšie a najobratnejšie auto, ktoré bolo schopné zdolávať rôzne prekážky na trati. Celá kategória mala formu pretekov a vyhralo družstvo, ktoré prešlo trať za najkratší čas a splnilo pri tom všetky podmienky. Okrem samotných pretekov prebiehalo hodnotenie najlepšieho technického prevedenia modelov, za ktoré bola udelená špeciálna cena.

       Chlapci nášho tímu SOŠTMi Team - Ondrej Vagaský a Martin Petrik z triedy II.CP sa umiestnili na peknom 4.mieste. 

       Chlapci, srdečne blahoželáme!

       Ing. Jozef Garbeľ

     • Exkurzia / Poprad Matejovce
      • Exkurzia / Poprad Matejovce

      •    Dňa 6.júna 2019 sa žiaci triedy III.AP a III.BP, so zameraním na elektroenergetiku, zúčastnili exkurzie, ktorá sa uskutočnila na SOŠ elektrotechnickej, Poprad Matejovce.

          Žiakov zaviedli najprv na cvičné pole, kde žiaci domácej školy predviedli ukážku prác na vn stožiari. Potom sme sa spoločne zúčastnili prehliadky odborných dielní, ktoré sú zamerané na výučbu elektroenergetiky. Exkurzie sa zúčastnilo 25 žiakov a traja učitelia odborných predmetov.

       Ing. Miron Štefanič

     • Súťaž pre žiakov 1. a 2. ročníka pod záštitou VSD,a.s.
      • Súťaž pre žiakov 1. a 2. ročníka pod záštitou VSD,a.s.

      •      Dňa 18.júna 2019 sa na SOŠ technickej, pracovisko Partizánska 1 v Michalovciach, konala súťaž z elektrotechniky pre 1. a 2.ročník, v spolupráci s VSD, a.s., ktorá poskytla do súťaže okrem občerstvenia pre súťažiacich a organizátorov, aj hodnotné vecné ceny.

            Súťaž pozostávala z testovania vedomostí, kde žiaci mohli v teste získať maximálne 45 bodov. Šiesti najlepší postúpili do praktickej časti. Ich úlohou bolo zhotoviť elektronický zvonček. V tejto časti mohli získať maximálne 30 bodov.

            O víťazovi rozhodol konečný počet bodov za obe časti a v prípade rovnosti bodov aj rýchlosť práce. Výsledky na prvých šiestich pozíciách sú nasledovné:

       1.miesto - Katarína Šikulová, I.AP

       2.miesto - Viktor Staruch, I.AK

       3.miesto - Ľudovít Popik, I.AP

       4.miesto - Ján CHrapek, II.AP

       5.miesto - Filip Šajna, II.AP

       6.miesto - Pavol Bobík, II.AP

       Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme!

       Ing. Nataša Masnicová

        

        

     • Letný kurz pohybových aktivít
      • Letný kurz pohybových aktivít

      •   V dňoch 10.6. - 14.6.2019 sa uskutočnil letný KPA, pre druhý ročník. V Thermalparku Šírava prebiehal zdokonaľovací plavecký výcvik, ktorý bol zakončený plaveckými pretekmi. Do finále postúpili traja žiaci z každej triedy. Víťazmi sa stali:

       1.miesto - Petrik Martin-II.CP

       2.miesto - Šajna Filip- II.AP

       3.miesto - Tabiš Lukáš-II.BP

       Chlapcom srdečne blahoželáme. V ďalších dňoch sa žiaci venovali turistike. Výstupu na Brekovský hrad a turistickej vychádzke po náučnom chodníku na Morskom oku.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Projekt ERASMUS+ umožní ďalším študent vycestovať
      • Projekt ERASMUS+ umožní ďalším študent vycestovať

      •     Začiatkom tohto kalendárneho roka sme opäť predkladali projekt Erasmus+ pod názvom „Zahraničná prax-viac pracovných príležitostí“ a pokúsili sa tak ďalším žiakom umožniť zúčastniť sa zahraničnej praxe a nabrať praktické skúsenosti niekde za hranicami Slovenska. Tentokrát sme projekt pripravili pre študentov odboru prevádzka a ekonomika dopravy a v uplynulých dňoch bol úspešne schválený. Preto už na jeseň tohto roku sa 12 študentov z tohto odboru môže vybrať na dva týždne na zahraničnú prax na Cyprus. Tešíme sa schváleniu projektu a veríme, že celý projekt sa nám podarí aj úspešne zrealizovať.

        

     • Olympijská štafeta
      • Olympijská štafeta

      •   Dňa 30.5.2019 sa konala olympijská štafeta 42 x 1 km na atletickom štadióne ZŠ Komenského v Michalovciach. Našu školu reprezentovalo 20 chlapcov. Spolu s dievčatami a chlapcami z Gymnázia Ľ.Štúra sme vytvorili spoločné družstvo. Aj napriek nepriaznivému počasiu a upravenej dĺžke trati, sme v štafete SŠ zvíťazili.

          Chlapci a dievčatá blahoželáme a ďakujeme, boli ste statoční.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Dopravná exkurzia Bratislava
      • Dopravná exkurzia Bratislava

      • Študenti druhého a tretieho ročníka študijného odboru Prevádzka a ekonomika dopravy absolvovali exkurziu do hlavného mesta Bratislavy. Zámerom exkurzie okrem iného bolo spoznať rozvinuté druhy dopravy na Slovensku. V našom prípade šlo o železničnú dopravu, vodnú dopravu a MHD. Zážitkové cestovanie nočným rýchlikom, rýchly presun po uponáhľanej Bratislave na MHD, plavba loďou po Dunaji, všetko sa absolvovalo s nadšením, s poznaním nového, čo sa nedá zažiť, ak necestuješ, nespoznávaš, nezažívaš.

       Ďalším cieľom školskej exkurzie bola návšteva Národnej rady Slovenskej republiky. Vďaka zaujímavému výkladu sprievodcu v NR SR bola táto časť exkurzie pre študentov skutočne prínosom.

       Podvečerný čas exkurzie patril uličkám Starého mesta, nábrežiu Dunaja a atmosfére Streed food festivalu.

       Organizátorky exkurzie: Mgr. Eva Lobová, Ing. Beáta Polláková

       Do galérie Dopravná exkurzia - Bratislava boli pridané fotografie.

     • Branný súboj stredoškolákov
      • Branný súboj stredoškolákov

      • Sme víťazi branného súboja stredoškolákov ! 

          Dňa 22.5.2019 sa žiaci Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach zúčastnili branno - vojenskej športovej súťaže. Svoje vedomosti a zdatnosť preukázali v streľbe z krátkej zbrane, v chemickej a topografickej príprave, v zdravotníckej príprave, vo vedomostnom teste o Slovenskej armáde a jej histórií a vo fyzických testoch, ktoré pozostávali zo zhybov vo vise na doskočnej hrazde a kľukov. V silnej konkurencii deviatich škôl z Košického samosprávneho kraja obsadili krásne, zaslúžené 1.miesto. Našu školu reprezentovali žiaci tretieho ročníka: 

       Richard Harman, Ivan Jusko, Dominik Denci, Maroš Ivan, Zdenko      Kamenca

          Ďakujeme chlapci za vzornú reprezentáciu a srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu. Zároveň ďakujeme aj pedagógom, PaedDr.Stanislavovi Šašalovi a Mgr.Stanislavovi Onderkovi, za ich prípravu.

        

              

        

     • EnglishGo
      • EnglishGo

      •   EnglishGO je projekt realizovaný v spolupráci Metodicko-pedagogického centra a British Council-u na podporu  ... viac

     • „Technici“ v Londýne
      • „Technici“ v Londýne

      •    O tretej nadránom ľudia zvyčajne spia, ale minulý štvrtok (presnejšie 9. mája) čakala skupina ľudí (študenti našej školy a trojica ich učiteliek) na odchod do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

          Cesta bola veľmi dlhá, približne 26 hodín, ale za tie zážitky to určite stálo. Zažili sme plavbu trajektom cez Lamanšský prieliv (ale pre Britov je to „Anglický kanál“), loďou po rieke Temža v Londýne, ale aj Eurotunelom popod La Manche na ceste späť.

          Videli sme  väčšinu slávnych miest a pamiatok Londýna ako Dom Parlamentu s Alžbetinou vežou (v bežnej reči volanú Big Benom), Westminsterské opátstvo, ulicu Whitehall s Downing Street 10 (sídlo premiéra VB), Trafalgarské námestie so sochou Admirála Horácia Nelsona a Národnou galériou, Greenwich s nultým meridiánom a Kráľovským observatóriom, Greenwichský zámok Henryho VIII Tudora, Múzeum námorníctva, Katedrálu sv. Pavla, Shakespearove divadlo Globe, Monument, Southwark, Tower Bridge, hrad Tower of London, Millenium Bridge, London Bridge, London Eye, Westminster Bridge, Buckinghamský palác, the Mall, St James’s Park, Piccadilly Circus, Leicester Square, Múzeum Madame Tussauds, Oxford Street, Hyde Park, Greenwich Park, Marble Arch, Prírodovedné múzeum, Vedecké múzeum, či najznámejší obchodný dom Harrods.

          Pre nedostatok času sme si nemohli pozrieť každé múzeum či pamiatku. Vybrali sme preto tie naj..., pre niekoho najznámejšie, pre iného najatraktívnejšie. Vo Westminster Abbey sme napríklad videli korunovačný stolec (boli na ňom korunovaní všetci monarchovia Británie od r.1066) a najstaršie dvere v Británii (taktiež z 11. storočia), hroby Newtona, Darwina, Dickensa, Chaucera a ďalších známych osobností britskej histórie a kráľov či členov ich rodín. V City of London, mieste, kde bol Londýn Rimanmi založený a odkiaľ sa rozširoval do všetkých strán sme si pozreli najdôležitejší a jediný hrad tohto mesta – the Tower. Pôvodne sídlo kráľa, neskôr väzenie, dnes tento hrad ukrýva korunovačné klenoty, ktoré si však návštevníci môžu pozrieť. Boli sme očarení, veď vidieť diamanty ako „Koh-i-noor“(nazývaný aj Hora svetla) či „Hviezdu Afriky“ (najväčší vyťažený klenotnícky diamant, nazývaný aj Cullinan) v skutočnosti sa nestáva každý deň. The Tower ukrýva korunovačné aj reprezentačné klenoty Britského impéria. Exponáty úplne iného druhu boli v Prírodovednom a Vedeckom múzeu v londýnskej štvrti Kensington. Rozsiahle múzeá ukrývajú tisíce exponátov, ktoré sme si všetky ani nestihli pozrieť, tak každý uprednostnil o čo mal prioritný záujem.

          V posledný deň sme stretli obrovské množstvo celebrít v Madame Tussauds, Múzeu voskových figurín. Tu si každý našiel nejakého obľúbenca, či už herca/herečku, speváka/speváčku, politika, vedca, člena kráľovskej rodiny či filmovú postavu. Vláčik nás previezol „duchom Londýna“, obrazcami výstižne zobrazujúcimi dejiny mesta, a napokon sme si pozreli krátky 3D film, v ktorom Avengeri zachránili Londýn. Po rozptýlení v Madame Tussauds sme ďalej relaxovali nákupmi na Oxford Street (typickej nákupnej londýnskej ulici). Napokon sme sa ešte prešli od Buckinghamského paláca cez Mall k známemu miestu stretnutí Piccadilly Circus a ďalej popri Leicester Square sme prešli opäť na Trafalgarské námestie, kde sm naše potulky Londýnom definitívne ukončili. Pre tento krát.

          Prv, ako sme sa v nasledujúci deň vydali na dlhú cestu domov, nakrátko sme sa zastavili meste Canterbury, známom jeho katedrálou a Canterburskými poviedkami od Geoffreyho Chaucera. Je to pokojné, malebné mestečko s typickou anglickou architektúrou, jeden zo skvostov Britských ostrovov.

         Cesta domov bola dostatočne dlhá na to, aby sme všetci absorbovali zážitky tých pár dní a uložili si ich v podobe spomienok na celý život. Verím, že nikto výlet neoľutoval, a že sa minimálne v rovnakom počte vyberieme v blízkej budúcnosti objavovať ďalšie zaujímavé miesta Európy.

       Mgr. Marcela Harmanová, organizátor zájazdu