• Novinky

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      •     Dňa 19.1.2023 naša žiačka Albína Selepková /III.AP/  úspešne reprezentovala našu školu na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, kde vo svojej kategórii zvíťazila. Postupuje na krajské kolo OAJ, ktoré sa uskutoční  dňa 16.2. 2023 v Košiciach.

          Za 1. miesto v okresnej súťaži OAJ jej srdečne blahoželáme a prajeme úspešnú reprezentáciu našej školy aj na krajskom kole OAJ.         

                                                                                                                               Mgr. Jana Vereščáková

     • Erasmus+
      • Erasmus+

      •     Keďže sa blíži termín ďalšej mobility projektu Erasmus+ vo firme Tatra Kopřivnice v Českej republike, prinášame vám ďalšie príspevky študentov – účastníkov, aby ste vedeli, na čo sa môžete tešiť, ak sa zúčastníte niektorej z mobilít.  

           Firma Polycom v Slovinsku uverejnila vo svojom časopise príspevky našich mechatronikov v anglickom jazyku spolu s fotografiami z praxe – časopis. Takto videli prax v Slovinsku žiaci IV.CP - Patrik Senk a Dominik Király. Zážitky z firmy Vitalis v Nemecku vám priblíži prezentácia účastníkov zo IV.AP – Filip Čarnoký a Matej Struňák.

           Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si Facebook Polycom Škofja Loka, kde sú informácie o našich študentoch v príspevku 7.10.2022 a Facebook Vitalis Gut Wehlitz príspevok 10.10.2022.

        

        

     • Zimný EURÓPSKY OLYMPIJSKÝ FESTIVAL
      • Zimný EURÓPSKY OLYMPIJSKÝ FESTIVAL

      •    V týchto dňoch, od 21.1. do 28.1.2023 prebieha zimný Európsky olympijský festival mládežeHostia ho strediská Furlansko - Julského Benátska, Rakúska a Slovinska. Štartujú na ňom mladí športovci vo veku od 14 do 18 rokov v trinástich športoch.

           Slovenskú republiku v hokeji reprezentuje aj náš žiak Paľo Prokopovič z II.EP triedy.

       Držíme Vám palce!!! 

       PaedDr. Hamadejová Jana 

     • BEST IN ENGLISH 2022 – výsledky (final results)
      • BEST IN ENGLISH 2022 – výsledky (final results)      •    V novembri sa naša škola po druhý krát zapojila do medzinárodnej súťaže, o čom sme vás už na webstránke školy informovali. Konečné výsledky žiakov boli súťažiacim oznámené v druhej polovici decembra, avšak celkové výsledky škôl zapojených do súťaže boli oznámené len pred pár dňami a teraz si vám ich dovolíme sprostredkovať  (pokračovanie).

       -MH-

     • FLORBAL o "Pohár primátora mesta Michalovce"
      • FLORBAL o "Pohár primátora mesta Michalovce"

      •      Dňa 15.12.2022 sa konal 1.ročník florbalového turnaja žiakov SŠ "O pohár primátora mesta Michalovce".

       Zvíťazili sme nad SZŠ a OA, no vo finále náš tím podľahol GĽŠ a tak sme obsadili 2.miesto.

       Našu školu reprezentovali:

       Artur Miovkanych 4.BP, Jozef Tomko 3.BP, Lukáš Tomko I.EP, Tóbiás Smolko II.BP, Peter Zbihlej II.AP, Ilčík Dávid II.EP, Marko Židzik II.EP, Martin Pjura II.BP, Adam Bačo I.EP, Nicolas Werfer III.AK, Jozef Knapec II.CP, Marko Repka II.BP

       Najlepším hráčom florbalového turnaja sa stal Nicolas Werfer z 3.AK.

       Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • English essay competition
      • English essay competition

      • Dňa 13.12.2022 sa naši žiaci Martin Antol a Daniel Činčár zo IV.AP, Jakub Hreňo a Miloš Knežo zo IV.BP , Albína Selepková z III.AP a Filip Hakaj z II.EP  zúčastnili online súťaže v písaní eseje v anglickom jazyku. Témy boli zamerané na problematiku klimatických zmien a život mladých ľudí v dnešnom svete. Na organizovaní súťaže sa podieľali : kníhkupectvo Martinus, Centrum anglického jazyka – Bridge, SCELT, GROWNi, IAMbitious a časopis The Slovak Spectator.

       Práce bude hodnotiť odborná komisia zložená z členov organizácie SCELT a vysokoškolských pedagógov katedry anglistiky a amerikanistiky FF UK BA.

       Výsledky budú zverejnené vo februári 2023. Víťazná esej bude publikovaná v časopise The Slovak Spectator. V prvom štvrťroku 2023 budú prebiehať online workshopy pre všetkých súťažiacich. 

       Za aktívnu účasť v súťaži zúčastneným žiakom ďakujeme.

                                                                                                                                  Mgr. Jana Vereščáková

     • Po stopách literatúry v akcii
      • Po stopách literatúry v akcii

      • Na príprave výstavy s názvom Odkaz štúrovskej generácie sa aktívne podieľali žiaci IV. AK triedy, ktorí navštevujú krúžok Po stopách literatúry.

       Štvrtáci nainštalovali do odbornej učebne informačné panely dokumentujúce činnosť a odkaz slovenských národovcov.

       Členovia krúžku Po stopách literatúry si pre žiakov nižších ročníkov pripravili aj edukačné aktivity: výklad o slovenskom romantizme spätý s prehliadkou výstavy, rozhovory s mladšími spolužiakmi na určenú tému, súťažný kvíz.

       Víťazné družstvo bolo odmenené vecnými cenami.

       Dúfame, že sa tieto inovačné edukačné aktivity páčili obom zúčastneným stranám a podnietili ich záujem o štúdium a činorodé vytváranie spravodlivejšieho sveta.

       PhDr. Ľ. Balogová, vedúca krúžku Po stopách literatúry

     • Odkaz štúrovskej generácie
      • Odkaz štúrovskej generácie

      • V priestoroch SOŠT v Michalovciach sa v dňoch 7. 12. 2022 – 13. 12. 2022 konala výstava s názvom Odkaz štúrovskej generácie.

       Rok 2022 sa nesie v znamení štúrovského odkazu. Pripomíname si dvesto rokov od narodenia viacerých významných predstaviteľov slovenskej romantickej generácie.

       V rámci týchto výročí sa uskutočnili viaceré vedecké, populárno-náučné a osvetové podujatia. Matica slovenská pripravila pre širšiu verejnosť výstavný projekt o štúrovcoch s názvom Odkaz štúrovskej generácie.

       Informačné panely, ktoré dokumentujú činnosť predstaviteľov slovenského romantizmu, zapožičala našej škole PhDr. Karin Obšatníková, PhD., riaditeľka Domu Matice slovenskej v Michalovciach.

       Naši žiaci mali možnosť - v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry aj činnosti krúžku Po stopách literatúry - oboznámiť sa s činnosťou a odkazom našich národovcov. Zážitkové vyučovanie tak spestrilo a obohatilo vyučovací proces. 

       Putovná výstava žiakov zaujala a zároveň im aj názorne pripomenula aktualizovaný odkaz demokratických hodnôt našej spoločnosti.

       PhDr. Ľ. Balogová, učiteľka SJL

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      •    Dňa 9. decembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Celkovo sa olympiády zúčastnilo 39 študentov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. A kategória pre 1. a 2. ročník, v ktorej súťažilo 22 študentov a B kategória pre 3. a 4. ročník, v ktorej súťažilo 17 študentov.

          Olympiáda pozostávala z troch častí. V prvej - písomnej časti si študenti overili svoje vedomosti v online teste, ktorý bol zadaný centrálne. V teste študenti riešili rozličné typy úloh s rôznou kognitívnou náročnosťou, zamerané na prácu s textom, čítanie s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry.

       Po vyhodnotení online testu postúpili do užšieho výberu študenti, ktorí úspešne absolvovali test - podľa vopred stanovených kritérií. Zmerali si sily v písomnej časti - tvorbe/transformácii textu a v ústnej časti – tvorbe prejavu.

       Pri tvorbe vlastného textu študenti preukázali schopnosť písať žánrovo a štýlovo diferencovane, s čo najväčšou možnou mierou originality.

       Ústnu časť tvorila samostatná príprava a prednesenie rečníckeho prejavu na zadanú tému, pričom súťažiaci museli predniesť najmenej10 viet naspamäť, využiť príznaky rečníckeho štýlu a uplatniť prvky verbálnej i neverbálnej komunikácie.

       Na olympiáde sa podieľali a práce študentov hodnotili učiteľky slovenského jazyka a literatúry PhDr. Ľubica Balogová, PaedDr. Katarína Pajtášová a PhDr. Jana Hűblerová. Školské kolo organizačne pripravila PhDr. Jana Hűblerová.  

       Výsledky:

       A kategória – 1. a 2. ročník   

       1. miesto -  Karin Vargová II. EP

       2. miesto – Rastislav Pejko II. EP

       3. miesto – Samuel Milan Majerčík II. BP

        

       B kategória – 3. a 4. ročník

       1. miesto – Dominik Gajdoš IV. BP

       2. miesto – Magdaléna Wéberová III. AP

       3. miesto – Damián Ihnát III. BP

       Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť. 

       PhDr. Jana Hűblerová 

     • Zemplínske pero 2022
      • Zemplínske pero 2022

      •      Dňa 9.12.2022 sa v priestoroch galérie Zemplínskeho kultúrneho centra Michalovce uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie  24. ročníka regionálnej súťaže pre začínajúcich autorov - Zemplínske pero 2022.

           Poslaním súťaže je prispievať k rozvoju pôvodnej literárnej tvorby v regióne Zemplína. Autori sa do súťaže mohli zapojiť prozaickými alebo poetickými prácami. Súťažili v štyroch kategóriách.

            Našu školu reprezentovala žiačka Magdaléna Wéberová z III.AP, ktorá sa v III. kategórii (próza)  umiestnila na krásnom 3. mieste s textom Druhá šanca.

               K umiestneniu srdečne blahoželáme.

       PaedDr. Katarína Pajtašová

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      •    Utorok 6. decembra 2022  sa na našej škole uskutočnil DOD. Na pracovisku Partizánska 1 sa prezentovalo všetkých 9 odborov z obidvoch pracovísk. Okrem toho má škola veľmi dobrú spoluprácu aj s podnikmi, kde máme umiestnených študentov v rámci duálneho vzdelávania. Práve preto sa niektoré z nich aktívne zúčastnili nášho Dňa otvorených dverí – BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce, Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, Syráreň Bel Slovensko Michalovce, Lekos s.r.o. Sobrance. Sme radi, že naša spolupráca je na výbornej úrovni, prepája sa teória s praxou a podniky vstupujú do výchovno-vzdelávacieho procesu.

          DOD sa zúčastnilo cez 120 žiakov z piatich ZŠ v Michalovciach za prítomnosti svojich vyučujúcich  (II. ZŠ, V. ZŠ, VI. ZŠ, VII. ZŠ, VIII. ZŠ) a z okolitých dedín spolu s rodičmi – Bežovce, Strážske, Budkovce, Rakovec nad Ondavou, Palín, Komenského 2 Sobrance, Krčava, Jovsa.

          V spoločenskej miestnosti riaditeľ školy Ing. Jaroslav Kapitan a ZRŠ  Ing. Rastislav Hreško, oboznámili  žiakov ZŠ  s možnosťami štúdia na našej škole. Prehliadka pokračovala na hlavnej chodbe. Na stanovištiach dostali žiaci kompetentné informácie k jednotlivým študijným a učebným odborom nielen od učiteľov ale aj od žiakov, ktorí študujú daný odbor. Zároveň mali možnosť prezrieť si práce žiakov z rôznych odborov a dozvedeli sa aj informácie o mobilitách v rámci programu Erasmus+.  V závere prehliadky každého návštevníka čakalo prekvapenie – Mikuláš s anjelom a čertom, ktorý rozdával návštevníkom mikulášsky punč a sladkosť, čo neodmysliteľne patrí k danému dňu.

          Veríme, že DOD splnil svoj účel, žiaci a ich rodičia získali informácie o štúdiu a konečné rozhodnutie žiakov ZŠ bude to správne. Budeme radi, ak aj tento deň prispeje k rozhodnutiu študovať na SOŠ technickej.

          Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na organizácií tohoto dňa podieľali.

       Ing. Mária Irchová

     • Best in English
      • Best in English

      •    V posledný novembrový deň sa po celom svete zapojili školy do medzinárodnej súťaže BEST IN ENGLISH, ktorá už píše svoj 10. ročník. Naša škola sa do nej zapojila iba druhý krát. V minulom roku v nej súťažilo 20 študentov našej školy, hoci záujem bol väčší, avšak tento rok sme sa snažili umožniť účasť všetkým študentom, ktorí o to prejavili záujem. V aktuálnom ročníku teda už súťažilo spolu 38 študentov zo všetkých ročníkov.

          Súťaž je prioritne zameraná na jazykové zručnosti v angličtine, avšak časť z nej sa venuje aj slovnej zásobe a gramatike. Okrem možnosti zasúťažiť si, sa súťaží aj o dvojtýždňový pobyt v Kanade, plne hradený usporiadateľom.

          Vzhľadom k technickým možnostiam súťaž prebiehala na obidvoch pracoviskách, Kapušianska aj Partizánska, na Kapušianskej dokonca v dvoch skupinách. Za pomoc pri realizácii súťaže na pracovisku Partizánska treba poďakovať Mgr. E. Mindovej, ktorá súťaž administrovala a za prípravu a technickú podporu patrí vďaka Ing. I. Pirčákovi. Realizáciu celej súťaže na škole a zároveň administráciu na pracovisku Kapušianska zastrešila Mgr. M. Harmanová.

          Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže je náročné, preto sa výsledky tejto súťaže oficiálne dozvieme najskôr v druhej polovici decembra, a následne ich sprostredkujeme aj vám.  Všetkým súťažiacim zatiaľ držíme prsty, nech sú v súťaži úspešní!

       -MH-

     • Nohejbalový turnaj o "Pohár primátora mesta"
      • Nohejbalový turnaj o "Pohár primátora mesta"

      •      Dňa 2.12.2022 sa uskutočnil nohejbalový turnaj žiakov SŠ,,O pohár primátora mesta Michalovce". Súťaže sa zúčastnilo 15 družstiev. Našu školu reprezentovali dve družstvá:

       družstvo A - umiestnilo sa na 4.mieste

       • Sebastián Baran 1.AK
       • Patrik Kora 1.CP

       družstvo B - umiestnilo sa na 9.mieste

       • Matúš Mezej 1.BP
       • Roman Vyhonský 1.AK

       Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k umiestneniu.

        

       Pohár primátora mesta Michalovce získala SOŠOaS v MI,

       2.miesto obsadilo GPH MI

       3.miesto OA MI

       4.miesto SOŠT MI 

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • 1.december – Svetový deň boja proti AIDS
      • 1.december – Svetový deň boja proti AIDS

      • Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis

          AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.


          Šestnásty ročník kampane Červené stužky prebieha od 5. septembra do 1. decembra 2022. Červené stužky sú symbolom a názvom kampane boja proti AIDS, ktorá je zameraná na mladého človeka a na jeho vedenie k zdravému životnému štýlu. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým. Kampaň je súčasťou Sprievodcu školským rokom 2022/2023. Uskutočňuje sa pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. (viac na tomto mieste)

       Mgr. Eva Lobová, Ing. Ľubica Hrustičová, koordinátorky prevencie

     • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

      •      V tomto školskom roku píše Olympiáda v anglickom jazyku už svoj 33. ročník a minulý týždeň sa vo štvrtok 24. novembra konalo jej školské kolo.

            Do školského kola bolo z jednotlivých tried nominovaných spolu 35 súťažiacich, ktorí súťažili v 2 kategóriách, 2C2 – anglofónni žiaci a 2D – žiaci SOŠ (1. - 4. ročníka). V kategórii 2C2 súťažili len 2 žiaci, avšak táto kategória víťaza nemala. Oveľa početnejšia účasť bola v základnej kategórii pre stredné odborné školy, teda 2D, kde sme v písomnej časti mali 33 súťažiacich, z ktorých do druhej, ústnej časti súťaže, postúpilo spolu 15 žiakov. Druhá časť a príbehy, ktoré súťažiaci museli vytvoriť z, na pohľad spolu nesúvisiacich, obrázkov rozhodli napokon o finálnych umiestneniach.

       Víťazom školského kola sa stala Albína Selepková z III.AP, 2.miesto obsadil Filip Čarnoký zo IV.AP a na 3. mieste skončil Jakub Hreňo zo IV.BP.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme, že sa do súťaže zapojili, zmerali si svoji jazykové vedomosti a zručnosti so spolužiakmi a pomohli udržať úroveň školského kola na vysokej úrovni. Výhercom srdečne blahoželáme a víťazke prajeme veľa úspechov na okresnom kole, kde našu školu bude reprezentovať 19. januára 2023. Taktiež ďakujem všetkým vyučujúcim anglického jazyka, keďže sa podieľali na príprave školského kola a vyučujúcim, ktoré tvorili odbornú komisiu, za ich profesionálny prístup.

       -MH-

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie