• Novinky

     • Biele noci v Košiciach
      • Biele noci v Košiciach

      •    Biele noci v októbri rozsvietili nočné ulice v Košiciach do rôznych farieb na rôznych miestach. V metropole východu sa event konal tri po sebe nasledujúce víkendy. Atrakcie si boli pozrieť aj malá skupinka z krúžku (Ne)známe Slovensko, tí, ktorým to pandemická situácia dovoľovala. Svetelné projekcie boli premietané na Starej radnici, na budove divadla či Spievajúcej fontány pred ňou, ale svetlami hral aj Mestský park pri železničnej stanici, kde bolo projekcií najviac. Umelci sa s projekciami skutočne pohrali a efekt bol neopakovateľný.

       Mgr. Marcela Harmanová, vedúca krúžku

     • JUVENES TRANSLATORES
      • JUVENES TRANSLATORES

      • GRP - Juvenes Translatores in Slovakia

        

                Dňa 25.11.2021 sa naši žiaci - Miloš Knežo /III.BP/, Dávid Dzema / IV.AP/, Jakub Varga /IV.AP/ a Erik Matej / III.CP/ zúčastnili slovenského kola prekladateľskej súťaže „Juvenes Translatores", ktorú každoročne organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie s cieľom podporiť jazykové vzdelávanie na školách. Súťažiaci prekladali text z anglického jazyka do slovenského jazyka. Nosnou témou tohtoročnej súťaže bolo „Getting back on track“, čo môže mať súvis s návratom do normálu, covidom, klímou atď.

                Texty bude hodnotiť odborná porota zložená zo zástupcov slovenského odboru Generálneho riaditeľstva pre preklad a študentov odboru prekladateľstva a tlmočníctva viacerých slovenských univerzít. Vyhodnotenie prekladov prebehne počas webinárov „Mladí prekladatelia“, ktoré sa uskutočnia v prvom štvrťroku 2022. Pätnásť najlepších prekladateľov bude mať možnosť zúčastniť sa na Juvenes Translatores Academy, ktorú zorganizuje kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad v marci 2022.

                                                                                                  Mgr. Jana Vereščáková

     • Červené stužky / symbol boja proti AIDS
      • Červené stužky / symbol boja proti AIDS

      •    Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
          Červené stužky sú symbolom a názvom kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci Rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2021), Okresného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Kampaň je súčasťou Sprievodcu školským rokom 2021/2022. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

       A Aktuálny problém?
       I Individuálny problém?
       D Dlhodobý problém?
       S Spoločenský problém?

        

       AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.
       Pätnásty ročník kampane Červené stužky, prebieha od 2. septembra 2021 a vyvrcholí 1. decembra 2021 – na Svetový deň boja proti AIDS.

       Ďalšie zaujímavé informácie si môžete prečítať na tomto mieste.

       Mgr. Eva Lobová, koordinátor prevencie

     • Olympiáda v anglickom jazyku –školské kolo 32.ročníka
      • Olympiáda v anglickom jazyku –školské kolo 32.ročníka

      • V utorok 23.11. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 32.ročníka Olympiády v anglickom jazyku (OAJ). Školské kolo bolo realizované v online priestore, kde boli súťažiaci otestovaní v tradičných 4 oblastiach: počúvanie s porozumením, čítanie a porozumením, slovná zásoba a gramatika. Po vyhodnotení písomnej časti bola realizovaná aj ústna časť vo online priestore aplikácie discord. Do školského kola sa zapojilo 20 žiakov, z toho 18 v kategórii 2D (žiaci SOŠ a HA) a 2 žiaci v kategórii 2C2 (anglofónii žiaci). Na príprave testu sa podieľali Mgr. Bongová, PhDr. Tomášová, Mgr. Vereščáková a Mgr. Harmanová, komisiu ústnej časti tvorili : Mgr. Bongová, PhDr. Tomášová a Mgr. Harmanová. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali:

       Kategória 2D:

       1.miesto – F. Čarnoký (III.AP)

       2.miesto – Ľ.Farbár (IV.AP)

       3.miesto - D. Dzema (III.AP)

        

       Kategória 2C2:

       1.miesto – Š. Pastornícky (III.BK)

        

       Víťazi školského kola postupujú a budú školu reprezentovať v okresnom kole OAJ, ktoré sa uskutoční 13.1.2022.

       Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a vysokú úroveň preukázanú ich poznatkami a zručnosťami, o čom svedčí aj fakt, že medzi 1. a 2. miestom v 2D kategórii bol rozdiel iba necelých 0,3 boda. Postupujúcim želáme, nech sa im rovnako dobre darí aj na okresnom kole OAJ. Veľmi pekne ĎAKUJEME všetkým účastníkom súťaže, lebo prispeli k tomu, aby bola napínavá a dosiahla aj istú úroveň. Víťazom BLAHOŽELÁME!

       Mgr. Marcela Harmanová, koordinátor a organizátor školského kola

     • Filmový festival EKOTOPFILM
      • Filmový festival EKOTOPFILM

      • ENVIROFILM ONLINE TOUR 2021

          Z každej strany počúvame o hroziacich environmentálnych hrozbách. Odpočítavame čas, ktorý strávime na Zemi, lúčime sa s ohrozenými druhmi. Kto nás zachráni? Ak chceme katastrofálnym predpovediam čeliť, mali by sme sa zamerať na zodpovedné správanie.

          Junior festival, ktorý prebieha v rámci festivalu a tour v dopoludňajších hodinách už od roku 2001 vzdeláva a motivuje mladých ľudí, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Cieľom je inšpirovať mládež, aby si k životnému prostrediu vytvárali lepší vzťah a správali sa zodpovedne.

         Projekt Junior festival je jedinečná súčasť festivalu so špeciálnym programom pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. Do vybraných miest Slovenska organizátori Ekotopfilm SK prinášajú reálnu environmentálnu výchovu. Ich snahou je pútavou formou deti a študentov  inšpirovať pomocou filmového plátna a zábavných sprievodných aktivít.

       Počas jesene 2021 sú spracované témy pre junior festival:

       • plytvanie potravinami,
       • uhlíková stopa,
       • odpady v kanalizácii,
       • slovenská divočina. 

       V týždni 30. 11. - 3. 12. 2021 si môžete na hodinách pustiť filmový a vzdelávací program. Dňa 29.11.2021 (pondelok) Vám bude zaslaný email s linkom na prihlásenie na online festival. 

       Mgr. Eva Lobová, školský koordinátor

     • Študent KSK
      • Študent KSK

      •    Medzinárodný deň študentstva sa už tradične spája s oceňovaním študentov Košického kraja, ktorí počas svojho štúdia dosahujú vynikajúce výsledky a svojimi znalosťami, schopnosťami a talentom sa stáli známymi nielen doma, ale aj v zahraničí.

          „Mladí ľudia sú nepochybne hybnou silou každej doby. Ich talent a odhodlanie častokrát presahuje hranice kraja a aj našej krajiny. O šikovných východniarov, našťastie, nie je núdza. Ocenenia získali študenti za výsledky v oblasti vedomostí a odborných zručností, za úspechy z medzinárodných predmetových olympiád, za športové a telovýchovné, spoločenské a kultúrne aktivity aj za charitatívnu a dobročinnú iniciatívu. Som na nich nesmierne hrdý,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

          Symbolické ocenenie si v pondelok 22. novembra na Úrade Košického samosprávneho kraja  za prísnych epidemiologických opatrení prevzalo spolu 20 študentov zo stredných škôl v Košiciach, Michalovciach, Sečovciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Moldave nad Bodvou a Kráľovskom Chlmci. Medzi ocenenými bol aj Jakub Varga, žiak IV.AP triedy (SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce). 

          Jakub Varga aktívne spolupracuje s firmami zameranými na oblasť IKT v regióne. V školskom roku 2020/2021 získal 1. miesto na  celoslovenskej súťaži Networking Academy Games, 4. miesto na medzinárodnej súťaži AcadNet a 6. miesto na celoslovenskej súťaži Net@FIIT. Jakub je zodpovedný, svedomitý a aktívny študent. Okrem toho ako osobnosť disponuje aj organizačnými schopnosťami, je samostatný, empatický, komunikatívny, ústretový a rád sa nadchne pre všetko, čo mu rozšíri obzory najmä v oblasti techniky.

       Jakubovi srdečne blahoželáme a prajeme mu ešte veľa osobných a pracovných úspechov!

     • VIAC AKO NI(C)K / národná linka na pomoc deťom
      • VIAC AKO NI(C)K / národná linka na pomoc deťom

      • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zriadilo Národnú linku na pomoc deťom v ohrození - VIAC AKO NI(C)K ako jednu z aktivít Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (kód ITMS 2014+: 312041M679). 

       Národná linka na pomoc deťom v ohrození - VIAC AKO NI(C)K

       • deťom ohrozeným násilím poskytuje krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu online dištančnou formou, čo zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa
       • je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/7 dní v týždni
       • vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom online komunikácie poskytnúť rýchlu a adresnú pomoc cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk
       • je neanonymná, a to len s jedným cieľom - získaním osobných údajov dokáže konzultant poskytnúť pomoc adresne. Je však na klientovi, aké osobné údaje konzultantovi poskytne. Tieto údaje ako aj obsah rozhovoru medzi konzultantom a klientom sú dôverné. Zároveň platí pravidlo zodpovednosti, ak sa konzultanti dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ohrození jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, sú povinní upozorniť zodpovedné orgány
       • zriadenie štátom garantovanej linky vyplýva z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím schválenej vládou Slovenskej republiky
     • 44. ročník ŠK SOČ
      • 44. ročník ŠK SOČ

      •    V  školskom roku 2021/2022 sa uskutoční 44.ročník SOČ. Termín konania školského kola je 15. február 2022.

         V zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o  súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 44.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční v  školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou. 

         Školské kolo SOČ prebehne prezenčnou formou, prihlášky (príloha) na školské kolo je potrebné doručiť najneskôr do 12.11.2021, mladšie ročníky do 20.12.2021 školskému metodikovi Ing. Irchovej / A-06.

       Bližšie informácie nájdete na tomto mieste.

       Prihlášku na školské kolo máte na tomto mieste.

       Zoznam súťažných odborov je na tomto mieste.

       Ing. Mária Irchová, školský metodik SOČ

        

     • Biela pastelka - poďakovanie
      • Biela pastelka - poďakovanie

      •    Dovoľte mi, aby som sa poďakovala všetkým, ktorí prispeli, a za pomoc tým, ktorí pomáhali pri realizovaní verejnej zbierky Biela pastelka 2021 na našej škole. Vďaka Vám sme dosiahli krásny výsledok počas hlavného zbierkového dňa. Naša škola prispela sumou 155 eur.  Pomohli ste mnohým ľuďom, ktorých život je o čosi zložitejší. Vďaka Vám im ho Únia nevidiacich a slabozrakých na Slovensku pomôže zlepšiť a spríjemniť.

          Poďakovanie nám poslala aj PR manažérka ÚNSS a hlavná koordinátorka VZ Biela pastelka Eliška Fričovská. 

       Koordinátor verejnej zbierky Biela pastelka na SOŠT Michalovce 

       Mgr. Eva Lobová

     • Ukážky historických remesiel
      • Ukážky historických remesiel

      •    Na našej škole v dielni starých remesiel sme v októbri (13.10.2021) vrátili žiakov do obdobia 14.storočia, aby mali možnosť nahliadnuť do tohto spôsobu života. 

          Zorganizovli sme ukážky historických remesiel, slamienkárstva, košikárstva. Práce so slamou a prútim nám predvádzal lektor Tibor Dančo, s ktorým dlhodobo spolupracujeme. Výrobky slameníc, vianočných ozdôb podlhovastého tvaru vypracoval z ražnej slamy, pretože je dostatočne dlhá, pružná a  tenká. Výrobky zhotovoval technikou špirálového pletenia. Žiaci si mali možnosť prakticky vyskúšať pracovný postup a zhotoviť si pekný výrobok. 

          Zároveň vytvárame podmienky pre využívanie prírodných materiálov, recykláciu zdrojov, remeselnú prezentáciu jednotlivcov.  Udržiavame staré technológie a oboznamujeme s nimi žiakov.

       Vedúca krúžku: Ing. Viera Dzvoníková

     • Duálne vzdelávanie / medzinárodný webinár LTTA SI
      • Duálne vzdelávanie / medzinárodný webinár LTTA SI

      •    Projekt IDES (Zavedenie systému duálneho vzdelávania a identifikácia jeho kvality) sa zameriava na posilnenie kľúčových praktických kompetencií a zručností študentov počas štúdia na stredoškolskom odbornom a technickom vzdelávaní s cieľom lepšie sa pripraviť na trh práce a lepšie využívať miestne ľudské zdroje, zvýšiť hospodársky rozvoj vidieckych oblastí a zabrániť úniku mozgov. Lead partnerom celého projektu je KSK.

          Tréningová aktivita bola zameraná na duálne vzdelávanie v oblasti hutníctva, strojárstva a programu odbornej prípravy spoločnosti pre žiaka, sa uskutočnila online (Microsoft Teams) od 19. októbra do 21. októbra 2021

          Zúčastnili sa zástupcovia stredných škôl zo Slovinska, Poľska, Lotyšska a štyroch slovenských škôl z KSK. Našu SOŠT zastupoval Ing. Jaroslav Melikant ako výchovný poradca a Mgr. Monika Bongová, ktorá tlmočila, nakoľko celá aktivita bola v anglickom jazyku.

          Aktivitu viedlo Slovinsko, ktoré predstavilo systém vzdelávania v ich krajine. V jednotlivých blokoch sa prezentovalo Ministerstva hospodárskeho rozvoja a technológií Slovinska, Inštitútu Slovinskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu, školské centrum Škofja Loka, SC Slovenska Bistrica a viacero zamestnávateľov v Slovinsku.

          Jednotlivé príspevky mali vysokú odbornú úroveň a celá aktivita sa niesla v priateľskom duchu, čo bolo zrejme pri výmene skúseností jednotlivých štátov. Jednotlivé príspevky boli inšpiratívne a podnetné.

       Ing. Jaroslav Melikant – výchovný poradca

     • AMAVET / krajské kolo
      • AMAVET / krajské kolo

      •    Dňa 22.10.2021 sa dištančnou formou konalo krajské kolo FESTIVALU VEDY A TECHNIKY AMAVET pre Košický a Prešovský kraj.

          Za našu školu sa na Festival prihlásili žiaci IV.BP triedy - Peter Sokol a Adam Ihnát - s projektom WIFI HOME. Projekt nakoniec odprezentoval len sám  Peter Sokol, pretože druhý súťažiaci bol v tom čase nemocný. Projekt WIFI HOME súťažil v kategórií Elektrina a mechanika a je jedným z víťazných projektov krajského kola pre Košický a Prešovský kraj.  Postúpil do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 08. - 09.novembra 2021 v Bratislave.

       A čo hovorí na samotný priebeh krajského kola súťaže Peter Sokol? 

          "Dnes sme začali ráno o 8:00 hod., najprv prebiehalo postupné pripájanie, skúška mikrofónov, kamier a taktiež zdieľanie obrazovky. Po slávnostnom otvorení  každému súťažiacemu pridelili vlastnú miestnosť na Zoom-e, kde sa následne pripájali členovia komisie. Pri každom vstupe komisie som prezentoval svoj projekt 10 až15 minút. Mal som pripravený poster so základnými informáciami o domčeku. Členov komisie som zakaždým poinformoval o cieľoch a možnostiach projektu a následne som im predviedol a vysvetlil funkčnosť, čo všetko vieme ovládať a na akom princípe WIFI HOME pracuje. Potom som odpovedal na ich otázky. Spolu som prezentoval 5-krat. Neskôr od 12:00 do 12:45 sme mali obedňajšiu prestávku, popoludní prebiehalo hodnotenie komisií a my súťažiaci sme mali voľno až do 17:00 hod. Po uplynutí tohoto času nám oznámili výsledky. V odbore elektrina a mechanika postúpili 3 projekty a medzi nimi aj náš Wifi Home.

          Som veľmi rád, že sme postúpili. Z priebehu súťaže mám veľmi dobrý pocit. Dobre sa mi prezentovalo, získal som nové skúsenosti aj cenné rady od komisie. Ďakujem za to, že som mohol reprezentovať moju školu na takejto vedeckej súťaži. A ďakujem aj Ing. Masnicovej, že nas informovala o tejto súťaži a že nám pomohla s registráciou a ďalšími informáciami."

          Peter, srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu! Držíme palce na celoštátnom kole.

       (nm)

     • #ErasmusDays
      • #ErasmusDays

      •     V dňoch 14. a 15. októbra 2021 prebiehalo aj na našej škole jedno z 84 podujatí #ErasmusDays na Slovensku, ktorých cieľom bolo prezentovať program Erasmus+, poukázať na jeho rozmanitosť a predstaviť jeho výsledky. Všetky registrované podujatia sú súčasťou celosvetovej mapy na webstránkach podujatia. To naše bolo zaregistrované pod názvom:

       Discovering the world with Erasmus+ even easier..., keďže vďaka akreditácii na Erasmus bude pre nás jednoduchšie získať grant a objavovať svet prostredníctvom účasti na projektoch.

       Žiakom I.AP, I.BP, I.AK, I.CK, II.BP, III.AP, III.BP, III.CP priblížili program Erasmus+ a porozprávali o mobilitách v predchádzajúcich projektoch v Taliansku, Českej republike a na Cypre koordinátorky a sprevádzajúce osoby - Mgr. Monika Bongová, Mgr. Marcela Harmanová, Ing. Jaroslav Melikant a Vladimír Penzeš prostredníctvom workshopov, besied a prezentácií. Žiaci ostatných tried budú taktiež včas informovaní, hneď po zverejnení výzvy, pred plánovaním ďalších mobilít. Základné informácie nájdete na Erasmus v skratke.

       Môžete sa tešiť na získavanie nových odborných zručností vo firmách v zahraničí.

       (mb)

     • Modré nezábudky
      • Modré nezábudky

      •     Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala duševné zdravie ako stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti. Najnovšie štatistiky poukazujú na smutný fakt, že až 15% populácie do veku 18 rokov trpí psychickými poruchami, ktoré majú negatívny dopad na ich osobnostný, sociálny a profesionálny vývin. Zdravie sa kúpiť nedá, treba si ho preto vážiť a žiť takým spôsobom života, aby sme neohrozovali samých seba. Nesprávne návyky, stres, zlý životný štýl, fajčenie, nedostatok pohybu a spánku ....... (viac na tomto mieste).

       (Ing. Alena Paulíková)

     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021
      • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021

      • „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

                                                                                    T. G. Masaryk

       Rada Európy vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov (EDL – European Day of Languages), ktorý sa prvý krát oslavoval v roku 2001, tento rok sme si ho teda pripomínali už 20-ty krát. Odvtedy si ho v tento deň každoročne pripomínajú krajiny Európskej únie, ale aj ostatné krajiny v Európe.

       Event EDL 2021 na našej škole sme nazvali „Let’s Open Our Minds to Other Languages“ (prelož. Otvorme svoje mysle iným jazykom). V rámci neho počas celého uplynulého týždňa 27.9. – 1.10. 2021 (viac na tomto mieste). 

     • MMM
      • MMM

      •    Dnes (3.10.2021) sa konal v Košiciach 98.ročník MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU. Našu školu na Juniorskej štafete MMM reprezentovali:

       1. Novotný Viliam (IV.CP)  12 km

       2. Hrabčák Jakub ( III.BK)    9 km

       3. Mgr. Exenberger Ernest  12 km

       4. Dilik Jakub ( IV.AK)           9 km

       Realizačný tím:

       PaedDr.Hamadejová Jana

       PaedDr.Šašala Stanislav

       Mgr.Onderko Stanislav

        

       Srdečne blahoželáme k športovému výkonu, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa nabehaných kilometrov.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Biela pastelka
      • Biela pastelka

      • ​​​​​​​Milí žiaci a študenti,

       ďakujeme, že sa stávate súčasťou rodiny Bielej pastelky.

       Zakúpením symbolickej pastelky, ľubovoľným príspevkom do zbierkovej pokladničky robíte veľkú vec – pomáhate niekomu zmeniť život k lepšiemu. Aj vďaka vášmu príspevku môžu naši sociálni pracovníci pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím zlepšiť a skvalitniť ich život. V priebehu dvoch dní vás oslovia dobrovoľníci – študenti našej školy s prosbou prispieť do verejnej zbierky. Príspevok je dobrovoľný s odporúčaním prispieť sumou aspoň 1€.

       Ďalšie informácie nájdete na tomto mieste.

       Mgr. Eva Lobová

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu
      • Okresné kolo v cezpoľnom behu

      •    23.septembra sa žiaci našej školy zúčastnili OK v cezpoľnom behu. Školu reprezentovali:

       chlapci: Šašík Michal a Tomko Jozef z II.BP a Vrabeľ Dávid z I.BP

       dievčatá: Popovičová Kristína a Wéberová Magdaléna z II.AP a Vargová Karin z I.EP

       Žiakom ďakujeme za reprezentáciu!

       (PaedDr. Jana Hamadejová)

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie