• Novinky

     • Odkaz štúrovskej generácie
      • Odkaz štúrovskej generácie

      • V priestoroch SOŠT v Michalovciach sa v dňoch 7. 12. 2022 – 13. 12. 2022 konala výstava s názvom Odkaz štúrovskej generácie.

       Rok 2022 sa nesie v znamení štúrovského odkazu. Pripomíname si dvesto rokov od narodenia viacerých významných predstaviteľov slovenskej romantickej generácie.

       V rámci týchto výročí sa uskutočnili viaceré vedecké, populárno-náučné a osvetové podujatia. Matica slovenská pripravila pre širšiu verejnosť výstavný projekt o štúrovcoch s názvom Odkaz štúrovskej generácie.

       Informačné panely, ktoré dokumentujú činnosť predstaviteľov slovenského romantizmu, zapožičala našej škole PhDr. Karin Obšatníková, PhD., riaditeľka Domu Matice slovenskej v Michalovciach.

       Naši žiaci mali možnosť - v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry aj činnosti krúžku Po stopách literatúry - oboznámiť sa s činnosťou a odkazom našich národovcov. Zážitkové vyučovanie tak spestrilo a obohatilo vyučovací proces. 

       Putovná výstava žiakov zaujala a zároveň im aj názorne pripomenula aktualizovaný odkaz demokratických hodnôt našej spoločnosti.

       PhDr. Ľ. Balogová, učiteľka SJL

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      •    Dňa 9. decembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Celkovo sa olympiády zúčastnilo 39 študentov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. A kategória pre 1. a 2. ročník, v ktorej súťažilo 22 študentov a B kategória pre 3. a 4. ročník, v ktorej súťažilo 17 študentov.

          Olympiáda pozostávala z troch častí. V prvej - písomnej časti si študenti overili svoje vedomosti v online teste, ktorý bol zadaný centrálne. V teste študenti riešili rozličné typy úloh s rôznou kognitívnou náročnosťou, zamerané na prácu s textom, čítanie s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry.

       Po vyhodnotení online testu postúpili do užšieho výberu študenti, ktorí úspešne absolvovali test - podľa vopred stanovených kritérií. Zmerali si sily v písomnej časti - tvorbe/transformácii textu a v ústnej časti – tvorbe prejavu.

       Pri tvorbe vlastného textu študenti preukázali schopnosť písať žánrovo a štýlovo diferencovane, s čo najväčšou možnou mierou originality.

       Ústnu časť tvorila samostatná príprava a prednesenie rečníckeho prejavu na zadanú tému, pričom súťažiaci museli predniesť najmenej10 viet naspamäť, využiť príznaky rečníckeho štýlu a uplatniť prvky verbálnej i neverbálnej komunikácie.

       Na olympiáde sa podieľali a práce študentov hodnotili učiteľky slovenského jazyka a literatúry PhDr. Ľubica Balogová, PaedDr. Katarína Pajtášová a PhDr. Jana Hűblerová. Školské kolo organizačne pripravila PhDr. Jana Hűblerová.  

       Výsledky:

       A kategória – 1. a 2. ročník   

       1. miesto -  Karin Vargová II. EP

       2. miesto – Rastislav Pejko II. EP

       3. miesto – Samuel Milan Majerčík II. BP

        

       B kategória – 3. a 4. ročník

       1. miesto – Dominik Gajdoš IV. BP

       2. miesto – Magdaléna Wéberová III. AP

       3. miesto – Damián Ihnát III. BP

       Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť. 

       PhDr. Jana Hűblerová 

     • Zemplínske pero 2022
      • Zemplínske pero 2022

      •      Dňa 9.12.2022 sa v priestoroch galérie Zemplínskeho kultúrneho centra Michalovce uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie  24. ročníka regionálnej súťaže pre začínajúcich autorov - Zemplínske pero 2022.

           Poslaním súťaže je prispievať k rozvoju pôvodnej literárnej tvorby v regióne Zemplína. Autori sa do súťaže mohli zapojiť prozaickými alebo poetickými prácami. Súťažili v štyroch kategóriách.

            Našu školu reprezentovala žiačka Magdaléna Wéberová z III.AP, ktorá sa v III. kategórii (próza)  umiestnila na krásnom 3. mieste s textom Druhá šanca.

               K umiestneniu srdečne blahoželáme.

       PaedDr. Katarína Pajtašová

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      •    Utorok 6. decembra 2022  sa na našej škole uskutočnil DOD. Na pracovisku Partizánska 1 sa prezentovalo všetkých 9 odborov z obidvoch pracovísk. Okrem toho má škola veľmi dobrú spoluprácu aj s podnikmi, kde máme umiestnených študentov v rámci duálneho vzdelávania. Práve preto sa niektoré z nich aktívne zúčastnili nášho Dňa otvorených dverí – BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce, Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, Syráreň Bel Slovensko Michalovce, Lekos s.r.o. Sobrance. Sme radi, že naša spolupráca je na výbornej úrovni, prepája sa teória s praxou a podniky vstupujú do výchovno-vzdelávacieho procesu.

          DOD sa zúčastnilo cez 120 žiakov z piatich ZŠ v Michalovciach za prítomnosti svojich vyučujúcich  (II. ZŠ, V. ZŠ, VI. ZŠ, VII. ZŠ, VIII. ZŠ) a z okolitých dedín spolu s rodičmi – Bežovce, Strážske, Budkovce, Rakovec nad Ondavou, Palín, Komenského 2 Sobrance, Krčava, Jovsa.

          V spoločenskej miestnosti riaditeľ školy Ing. Jaroslav Kapitan a ZRŠ  Ing. Rastislav Hreško, oboznámili  žiakov ZŠ  s možnosťami štúdia na našej škole. Prehliadka pokračovala na hlavnej chodbe. Na stanovištiach dostali žiaci kompetentné informácie k jednotlivým študijným a učebným odborom nielen od učiteľov ale aj od žiakov, ktorí študujú daný odbor. Zároveň mali možnosť prezrieť si práce žiakov z rôznych odborov a dozvedeli sa aj informácie o mobilitách v rámci programu Erasmus+.  V závere prehliadky každého návštevníka čakalo prekvapenie – Mikuláš s anjelom a čertom, ktorý rozdával návštevníkom mikulášsky punč a sladkosť, čo neodmysliteľne patrí k danému dňu.

          Veríme, že DOD splnil svoj účel, žiaci a ich rodičia získali informácie o štúdiu a konečné rozhodnutie žiakov ZŠ bude to správne. Budeme radi, ak aj tento deň prispeje k rozhodnutiu študovať na SOŠ technickej.

          Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na organizácií tohoto dňa podieľali.

       Ing. Mária Irchová

     • Best in English
      • Best in English

      •    V posledný novembrový deň sa po celom svete zapojili školy do medzinárodnej súťaže BEST IN ENGLISH, ktorá už píše svoj 10. ročník. Naša škola sa do nej zapojila iba druhý krát. V minulom roku v nej súťažilo 20 študentov našej školy, hoci záujem bol väčší, avšak tento rok sme sa snažili umožniť účasť všetkým študentom, ktorí o to prejavili záujem. V aktuálnom ročníku teda už súťažilo spolu 38 študentov zo všetkých ročníkov.

          Súťaž je prioritne zameraná na jazykové zručnosti v angličtine, avšak časť z nej sa venuje aj slovnej zásobe a gramatike. Okrem možnosti zasúťažiť si, sa súťaží aj o dvojtýždňový pobyt v Kanade, plne hradený usporiadateľom.

          Vzhľadom k technickým možnostiam súťaž prebiehala na obidvoch pracoviskách, Kapušianska aj Partizánska, na Kapušianskej dokonca v dvoch skupinách. Za pomoc pri realizácii súťaže na pracovisku Partizánska treba poďakovať Mgr. E. Mindovej, ktorá súťaž administrovala a za prípravu a technickú podporu patrí vďaka Ing. I. Pirčákovi. Realizáciu celej súťaže na škole a zároveň administráciu na pracovisku Kapušianska zastrešila Mgr. M. Harmanová.

          Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže je náročné, preto sa výsledky tejto súťaže oficiálne dozvieme najskôr v druhej polovici decembra, a následne ich sprostredkujeme aj vám.  Všetkým súťažiacim zatiaľ držíme prsty, nech sú v súťaži úspešní!

       -MH-

     • Nohejbalový turnaj o "Pohár primátora mesta"
      • Nohejbalový turnaj o "Pohár primátora mesta"

      •      Dňa 2.12.2022 sa uskutočnil nohejbalový turnaj žiakov SŠ,,O pohár primátora mesta Michalovce". Súťaže sa zúčastnilo 15 družstiev. Našu školu reprezentovali dve družstvá:

       družstvo A - umiestnilo sa na 4.mieste

       • Sebastián Baran 1.AK
       • Patrik Kora 1.CP

       družstvo B - umiestnilo sa na 9.mieste

       • Matúš Mezej 1.BP
       • Roman Vyhonský 1.AK

       Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k umiestneniu.

        

       Pohár primátora mesta Michalovce získala SOŠOaS v MI,

       2.miesto obsadilo GPH MI

       3.miesto OA MI

       4.miesto SOŠT MI 

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • 1.december – Svetový deň boja proti AIDS
      • 1.december – Svetový deň boja proti AIDS

      • Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis

          AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.


          Šestnásty ročník kampane Červené stužky prebieha od 5. septembra do 1. decembra 2022. Červené stužky sú symbolom a názvom kampane boja proti AIDS, ktorá je zameraná na mladého človeka a na jeho vedenie k zdravému životnému štýlu. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým. Kampaň je súčasťou Sprievodcu školským rokom 2022/2023. Uskutočňuje sa pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. (viac na tomto mieste)

       Mgr. Eva Lobová, Ing. Ľubica Hrustičová, koordinátorky prevencie

     • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

      •      V tomto školskom roku píše Olympiáda v anglickom jazyku už svoj 33. ročník a minulý týždeň sa vo štvrtok 24. novembra konalo jej školské kolo.

            Do školského kola bolo z jednotlivých tried nominovaných spolu 35 súťažiacich, ktorí súťažili v 2 kategóriách, 2C2 – anglofónni žiaci a 2D – žiaci SOŠ (1. - 4. ročníka). V kategórii 2C2 súťažili len 2 žiaci, avšak táto kategória víťaza nemala. Oveľa početnejšia účasť bola v základnej kategórii pre stredné odborné školy, teda 2D, kde sme v písomnej časti mali 33 súťažiacich, z ktorých do druhej, ústnej časti súťaže, postúpilo spolu 15 žiakov. Druhá časť a príbehy, ktoré súťažiaci museli vytvoriť z, na pohľad spolu nesúvisiacich, obrázkov rozhodli napokon o finálnych umiestneniach.

       Víťazom školského kola sa stala Albína Selepková z III.AP, 2.miesto obsadil Filip Čarnoký zo IV.AP a na 3. mieste skončil Jakub Hreňo zo IV.BP.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme, že sa do súťaže zapojili, zmerali si svoji jazykové vedomosti a zručnosti so spolužiakmi a pomohli udržať úroveň školského kola na vysokej úrovni. Výhercom srdečne blahoželáme a víťazke prajeme veľa úspechov na okresnom kole, kde našu školu bude reprezentovať 19. januára 2023. Taktiež ďakujem všetkým vyučujúcim anglického jazyka, keďže sa podieľali na príprave školského kola a vyučujúcim, ktoré tvorili odbornú komisiu, za ich profesionálny prístup.

       -MH-

     • Zenit v strojárstve / krajské kolo
      • Zenit v strojárstve / krajské kolo

      •    Dňa 23. novembra 2022 sa uskutočnilo krajské kolo 23. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve. Vyhlasovateľom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizátor krajského kola súťaže bola Stredná odborná škola priemyselných technológií, Košice.Našu školu reprezentovali žiaci:   

       Kategória S: 

       • Matúš Kratka, III.CP - 2. miesto
       • Samuel Novák, III.CP - 4. miesto 

       Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.    

                                Ing. Viera Dzvoníková, predseda pedagogickej komory strojárskych predmetov

     • Zenit v elektronike / krajské kolo
      • Zenit v elektronike / krajské kolo

      •    Dňa 24.11.2022 sa uskutočnilo na SPŠE v Košiciach krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Našu školu reprezentovali:

       Kategória A:

       • Lukáš Bálint IV.BP – 6.miesto
       • Magdaléna Weberová III.AP – 9.miesto

       Kategória B:

       • Jakub Liška II.BP – 9.miesto

       Menovaným ďakujeme za reprezentáciu školy.

       Ing. Gabriel Staško

     • ERASMUS+ odborný kurz v Dubline
      • ERASMUS+ odborný kurz v Dubline

      •    Projekt Erasmus+ prináša rôzne príležitosti aj pre učiteľov, nielen pre žiakov. Takúto príležitosť v rámci aktuálneho ročníka našej akreditácie využila aj Mgr. Marcela Harmanová, vyučujúca anglického jazyka, ktorá sa v termíne 14.-19. novembra 2022 aktívne zúčastnila odborného kurzu pre učiteľov Intensive English Course and CLIL for Teachers pod vedením lektorky Miriam Stewart v Europass Teacher Academy v Dubline, v Írsku.

          Kurz bol okrem zlepšovania jazykových zručností zameraný aj na didaktiku, konkrétne CLIL metódu, ktorá je o aktivitách a metódach ako využívať cudzí jazyk na vyučovanie ďalších predmetov (nielen pre hodiny cudzích jazykov).

          V kolektíve pedagógov z iných európskych krajín, ako napr. Taliansko, Španielsko, Česko, Grécko či Francúzsko bolo možné si vyskúšať množstvo praktických aktivít, nielen v školskom prostredí, ale aj formou neformálneho vzdelávania, napríklad v múzeu. Súčasťou kurzu boli aj exkurzie po pamiatkach, za históriou Dublinu, a do jeho blízkeho okolia, Národného parku Wicklow a v ňom známej katedrály Glandelough.

          Kurz bol taktiež príležitosťou vymeniť si praktické pracovné skúsenosti, názory a nápady s pedagógmi z rôznych kútov Európy, možnosťou zlepšovať sa po odbornej stránke (precvičiť si angličtinu) a nadobudnúť nové poznatky.

          Som vďačná za to, že Erasmus+ prináša tieto príležitosti aj pre učiteľov, a za to, že som mohla kurz absolvovať. Vrelo odporúčam kurzy aj ostatným pedagógom, či už odborné alebo jazykové a už teraz sa teším na ďalšie príležitosti, ktoré mi Erasmus+ prinesie v budúcnosti.

       -MH-

     • Beh Ivana Pšenka
      • Beh Ivana Pšenka

      •    Dňa 25.11.2022 sa konal Beh Ivana Pšenka. Našu školu reprezentovali v kategórii:

       starší žiaci

       • Olexa Maroš 1.AP - 4. miesto 
       • Nemjö Martin 1.AK

       dorastenci

       • Hricik Milan 2.AP - 2. miesto
       • Pavlovčák Adrián 3.BP
       • Petrovčík Peter 3.BP - 4. miesto
       • Pestuch Alex 3.BP
       • Horňák Miroslav 1.AK
       • Dubiak Tobiás 2.AP

       Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazom blahoželáme!

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Čo pre nás robí Európa?
      • Čo pre nás robí Európa?

      •   Dňa 24. 11. 2022 sa študenti IV. BP a IV. CP zúčastnili prezentácie Čo pre nás robí Európa na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach. Dozvedeli sa základné informácie o Európskej únii, o jej členských štátoch a o študijných a pracovných možnostiach v krajinách Európskej únie.

          Zaujímavou formou bola urobená prezentácia jednotlivých členských štátov, kde sa študenti dozvedeli zaujímavé fakty, mali možnosť zúčastniť sa kvízov a súťaží a zároveň mohli ochutnať sladké a slané pokrmy typické pre jednotlivé krajiny.

       PhDr. Jana Hűblerová

     • Študentská kvapka krvi 2022
      • Študentská kvapka krvi 2022

      • „Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“

       A. Einstein

          Slovenský Červený kríž opäť oslovil verejnosť s témou bezpríspevkového darcovstva krvi. Kampaň Študentská kvapka krvi je zameraná hlavne na prvodarcov a mladých ľudí. Slogan 28. ročníka tejto kampane znel „Pripoj sa“ a bol výzvou, aby sa každý zdravý dospelý človek pripojil k darcom krvi.

          Aj študenti IV. AK triedy sa dňa 23. novembra 2022 v rámci tejto akcie zúčastnili dobrovoľného darovania krvi. Patrí im úprimná vďaka, pretože našli odvahu a chuť dobrovoľne pomôcť.

       PhDr. A. Sabová

     • Poznáš Freecycling?
      • Poznáš Freecycling?

      •  Freecycling siete sú po celom svete. Je to neziskové hnutie založené na darovaní predmetov namiesto ich vyhodenia na skládky. Vedel si, že na našej škole freecycling sieť existuje od roku 2008? Zapoj sa aj ty, a budeš jeden z mnohých členov. Hnutie redukuje odpad, chráni vzácne zdroje a znižuje nápor na skládky, zabezpečuje úžitok svojím členom. Je to všetko o znovupoužití, aby funkčné predmety slúžili naďalej.

                                                  Rád pomáhaš, si empatický, šetrný? Pridaj sa k nám.

       Tento rok činnosť začína 28.11.2022             

       učebňa č. 88 - Kapušianska 6, koordinátor  Ing. Viera Dzvoníková                                      

       učebňa č. A07, A04 - Partizánska 1, koordinátor  Ing. Ľubica Hrustičová

                                                                              Koordinátor environmentalistiky Ing. Viera Dzvoníková

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie