• Novinky

     • CELOŠTÁTNE KOLO 33.ročníka OAJ
      • CELOŠTÁTNE KOLO 33.ročníka OAJ

      •    V dňoch 28.-29.3.2023 sa na SOŠE v Trnave uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré organizoval národný inštitút NIVAM pod záštitou MŠVVaŠ SR.

          Našu školu po prvenstvách na školskom, okresnom a krajskom kole OAJ  úspešne reprezentovala Albína Selepková, žiačka III.AP.

          Vo svojej kategórii 2D získala vo vyrovnanom „súboji“, kde boli medzi jednotlivými umiestneniami minimálne rozdiely krásne 4. miesto.

          Srdečne blahoželáme a ďakujeme za aktívnu účasť a výbornú reprezentáciu našej školy.                             

       Mgr. Jana Vereščáková

     • SKILLS SLOVAKIA - STOLÁR 2023
      • SKILLS SLOVAKIA - STOLÁR 2023

      •     Po prvý raz sme sa zúčastnili semifinálového kola súťaže odborných zručností Skills Slovakia pod názvom „Stolár 2023“, ktoré prebiehalo 29. a 30.marca 2023 v Spišskej Novej Vsi na SOŠ drevárskej. Súťaž bola určená žiakom, budúcim remeselníkom pre nábytkárstvo a drevárstvo.

          Svoje sily si zmerali chlapci z piatich stredných odborných škôl. Našu školu reprezentovalo družstvo zložené z dvoch žiakov III.AK triedy - Dávida Jurča a Norberta Niského, ktorých sprevádzali majstri odbornej výchovy. Súťažiaci absolvovali na úvod písomný test a v praktickej časti zhotovovali stolček z masívneho dreva. Chlapci sa snažili a v súťaži škôl sa umiestnili na 3.mieste.

       Chlapcom srdečne gratulujeme!

       Bc. Jaroslav Micko, MOV

     • Jarná roadshow 3D tlače a skenovania 2023
      • Jarná roadshow 3D tlače a skenovania 2023

      •     Dňa 30.3.2023 sa na pôde fakulty výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove konal workshop pod názvom „Jarná roadshow 3D tlače a 3D skenovania 2023“, ktorý organizovala medzinárodná spoločnosť Admasys v spolupráci s TUKE. Spoločnosť pôsobí v oblasti 3D tlače, 3D skenovania, predaja popredných značiek 3D zariadení Ultimaker, Formlabs, Markforged, ZEISS, Shining 3D, poskytuje zákazkovú výrobu a odborné poradenstvo.

          Súčasťou workshopu plného kvalitných prednášok z danej oblasti spoločne s vystavenými produktami spomenutých firiem boli aj praktické ukážky výrobkov 3D tlače z rôznych materiálov. Spoločnosť predstavila aj novinku v podobe tlače z rôznych kovov. Predstavené boli samozrejme nevýhody a výhody tejto technológie. Medzi hlavné výhody patrí možnosť tlače prototypov na následne odladenie produktu.

          Tohto workshopu sa zúčastnili naši majstri odborného výcviku Mgr. Viliam Fencik, Dušan Timko a Vladimír Pénzeš, ktorí boli nadšení z vystavených produktov a z prednášok. Rozšírili si svoje poznatky o rôznych metódach tlače. Zároveň mali možnosť diskutovať so zástupcami spoločnosti o týchto technológiách.

         Mgr. Viliam Fencik, MOV

     • 28.marec - Deň učiteľov
      • 28.marec - Deň učiteľov

      •    Pri príležitosti Dňa učiteľov v obradnej sieni Mestského úradu privítal primátor mesta Michalovce Mgr.Miroslav Dufinec pedagógov, ktorí mali 28. marca svoj DEŇ. Primátor mesta ocenil pedagógov ďakovným listom za ich dlhoročnú, náročnú a výchovnú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, medzi nimi aj pedagógov  SOŠ technickej Ing. Jaroslavu Kizivatovu a Vladimíra Horňáka.

       Mgr. Viliam Fencik, MOV

     • Mladý mechatronik 2023 Skills Slovakia
      • Mladý mechatronik 2023 Skills Slovakia

      •    Žiaci III.CP triedy, Damián HudákOndrej Hlavatý sa zúčastnili 7. ročníka celoštátnej súťaže Mladý mechatronik 2023 Skills Slovakia, ktorá sa uskutočnila dňa 29. – 30. marca 2023 na Slovenskej technickej univerzite Bratislava, Materiálovo–technologickej fakulte so sídlom v Trnave, kde vzorne reprezentovali našu školu. Miestom súťaže boli priestory Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky a metodickým gestorom Štátny inštitút odborného vzdelávania. Odborným gestorom a realizátorom súťaže je FESTO spol. s.r.o.

          Cieľom súťaže bolo zvyšovanie odbornej úrovne žiakov a rozširovanie  odborno-teoretických a odborno-praktických zručnosti a vedomostí v odbore mechatronika. Súčasťou podujatia budú ďalšie odborné aktivity určené pre žiakov pedagógov, workshopy pre dané odbory mechatroniky a robotiky.

          Súťažiaci získali nové skúsenosti a vedomosti pre budúcu profesijnú orientáciu v odbore mechatronika, prípadne ďalšie štúdium na STU Trnava.

       Ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

       Ing. Jozef Garbeľ

     • SOČ / krajské kolo
      • SOČ / krajské kolo

      • Dňa 31.03.2023 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ prezenčne obhajobou prác pred hodnotiacimi komisiami v Košiciach na SPŠ dopravnej. Hlavným organizátorom bolo Centrum voľného času-RCM, Košice. Našu školu zastupovalo 9 žiakov v 7 súťažných odboroch.

       01 – Problematika voľného času: Dominik Gazda IV.BP

       05 – Životné prostredie, geografia, geológia: Kristína Popovičová III.AP, Tomáš Žeco III.BP, Maroš Mičko III.BP

       09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava: Samuel Kidala IV.BK

       11 – Informatika: Patrik Ondočík IV.AP

       12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika: Dominik Gajdoš IV.BP

       14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie: Vladyslav Dyakulych IV.BP

       16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba: Kristián Kováč IV.BK

       Dňa 3.4.2023 bola súťaž vyhodnotená a výsledky nás veľmi potešili. Zástupcovia našej školy získali jedno 1. miesto a jedno 2. miesto.

       Na celoslovenské kolo postupujú 2 žiaci zo súťažných odborov:

       01 – Problematika voľného času:

       z 2. miesta - Dominik Gazda - Bluetooth reproduktor

       12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika:

       z 1. miesta - Dominik Gajdoš – R2K Tester ASM motora ver.03

       Ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy a držíme prsty postupujúcim na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 25. – 28. apríla 2023 na Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej Kostolná 3 v Modre.

       Ing. Mária Irchová, školský metodik SOČ

     • Finále tímovej súťaže partnerských škôl VSD,a.s.
      • Finále tímovej súťaže partnerských škôl VSD,a.s.

      •    Dňa 30.3.2023 sa uskutočnilo v priestoroch Technicomu v areáli TUKE v Košiciach finále tímovej súťaže partnerských škôl VSD a.s..

       Téma tohto ročníka bola zameraná na Alternatívne zásobovanie elektrinou lokálnych odberných miest (chata, usadlosť, záhradný domček vysokohorské zariadenia...). Cieľom projektu bolo navrhnúť spôsob a zostrojiť funkčný model alternatívneho zásobovania odberných miest elektrinou v lokalitách bez distribučnej siete.  

       Súťažilo 10 tímov z partnerských škôl VSD a.s.. V projektoch riešili rôzne spôsoby získavania elektrickej energie zo slnečného žiarenia, veternej energie, tečúcej vody, pohybujúceho sa závažia, táborový zdroj (z prenosnej elektrárne), rozdielu tepla a chladu a podobne. Práce boli veľmi nápadité a zaujímavé. V silnej konkurencii súťažili aj dva tímy z našej školy:

       1.tím -  AVATAR

            Maroš Tkáčik, III.EP

            Dávid Šintaj, III.EP

       2. tím - ZLATÝ  DÁŽĎ

             Kristína Popovičová, III.AP

             Maroš Mičko, III.AP

             Tomáš Žeco, III.AP

       Práce konzultovali: Ing. Irchová Mária, Ing. Masnicová Nataša, Ing. Pešta Štefan

       Súťaž hodnotila komisia, ktorá pozostávala z odborníkov z TUKE v Košiciach a odborníkov z praxe.  Všetci účastníci súťaže, ktorí sa neumiestnili na prvých troch miestach, získali praktický darček – Powerbanku. Organizátori pripravili občerstvenie pre všetkých zúčastnených, atmosféra na súťaži bola príjemná a o rok sa tešíme opäť.

       Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       (nm)

       SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE

       FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z NADÁCIE VSE

       Na základe našej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z Nadácie VSE zo dňa 23.2.2023 na projekt Odborník budúcnosti, nám bola pridelená čiastka 2200 €. 

       Obsahom projektu je skvalitnenie edukačného procesu v rámci duálneho vzdelávania v odbore 2675 M elektrotechnika. Cieľom je zakúpiť nové meracie prístroje, ktoré sa budú využívať na hodinách odbornej praxe a praktických cvičeniach,  zakúpiť softvér ProfiCad na návrh projektov v rámci odborných predmetov, zahrnúť do učebných osnov využívanie nových zariadení a softvéru a podporiť žiakov pri tvorbe ich projektov.

       Finančné prostriedky boli poukázané na účet školy 5.mája 2023, to je 15 dní po podpise zmluvy medzi Nadáciou VSE a SOŠ technickou, dňa 20. apríla 2023. Čiastka 2200 € sa musí čerpať v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok.

       (nm)

     • Erasmus+ / odovzdávanie Europassov
      • Erasmus+ / odovzdávanie Europassov

      •       Dňa 30.3.2023 o 10:00 sa v spoločenskej miestnosti našej školy na pracovisku Kapušianska uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Europassov – výstupných dokumentov mobilít programu Erasmus+.

           Podujatia sa zúčastnilo 13 účastníkov mobility vo firme Tatra Kopřivnice v Českej republikemechanici nastavovačiautoopravári z tried I.CK, II.AK, II.CK, III.AK a IV.BK,  sprievodné osoby Ing. Viera Dzvoníková a Mgr. Ján Hreňo vedenie školy.

           Pán riaditeľ Ing. Jaroslav Kapitan -  manažér projektu Erasmus+ odovzdal účastníkom mobility Europassy a následne sa konala „mini-recepcia“ a premietala prezentácia zo stáže, ktorú pripravila Ing. Viera Dzvoníková. Vedenie firmy Tatra bolo s prácou našich žiakov nadmieru spokojné. Chlapci sa v diskusii podelili o zážitky a skúsenosti a vyjadrili presvedčenie, že by si to určite radi zopakovali.

          Veríme, že získané Europassy budú študentom nápomocné pri hľadaní zamestnania a uplatnení sa na trhu práce v odbore, ktorý študujú.

                                                                                                                                                                         -mb-

     • Olympiáda kritického myslenia
      • Olympiáda kritického myslenia

      •    V dnešnej dobe je vďaka veľkému množstvu informácií mimoriadne dôležité rozvíjať schopnosť kriticky myslieť. Práve túto nutnosť 21. storočia sa už druhým rokom snaží u mladých ľudí úspešne napĺňať súťaž Olympiáda kritického myslenia, ktorú organizuje Slovenská debatná asociácia. OKM vznikla v roku 2021 a o rok neskôr sa do súťaže zaregistrovalo takmer 6 000 študentov z vyše 200 škôl na celom Slovensku. Súťaž prebieha online v dvoch vekových kategóriách (1. kategória - žiaci 1. a 2. roč. SŠ a 5. a 6. roč. OG, 2. kategória - žiaci 3., 4., 5. roč. SŠ a 7. a 8. roč. OG) a v troch súťažných kolách.

       Dňa 13.12. 2022 sa aj na našej škole uskutočnilo školské kolo tejto súťaže, do ktorého sa online  zapojilo 14 súťažiacich z tried:

       II. AP - Peter Koščo,

       III.AP - Sonya Bičíková, Róber Čižmár, Rastislav Iľko, Nikolas Radovan Micák, Oliver Ongrády, Vladislav Panek, Kristína Popovičová, Albína Selepková, Adrián Šuľák, Magdaléna Wéberová, Kristián Zbuňák,

       III. EP - Jakub Domanič, Peter Fedorišin, Jakub Skyba, Lukáš Majerník.

        

          Po vyhodnotení školského kola OKM akreditovanými rozhodcami Slovenskej debatnej asociácie do krajského kola OKM, ktoré sa uskutočnilo 28.3.2023 opäť online, postúpilo 8 žiakov našej školy:

       II. AP - Peter Koščo,
       III.AP - Sonya Bičíková, Nikolas Radovan Micák, Kristína Popovičová, Magdaléna Wéberová, Kristián Zbuňák,
       III. EP - Peter Fedorišin, Lukáš Majerník

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za ochotu reprezentovať našu školu a tým, ktorí postúpili do krajského kola, srdečne blahoželáme.

       Viac informácii o súťaži (jej cieľoch, forme, priebehu, hodnotení) môžete zistiť na stránke https://www.okm.sk/sutaz/.

        PaedDr. Katarína Pajtašová

     • Stolný tenis / dievčatá
      • Stolný tenis / dievčatá

      •    Dňa 20.3.2023 sa uskutočnil celoškolský turnaj v stolnom tenise o Majstra školy – súťaž dievčat. Zúčastnilo sa na ňom 6  žiačok. V zápasoch sa stretli každá s každým. 

       Po tuhých súbojoch bolo nasledovne poradie:

       1. Bičíková Sonya  III.AP

       2. Popovičová Kristína III.AP

       3. Kuzma Karina I.EP

       Víťazkam blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť!

       Ing. Gabriel Staško

     • DOD / TUKE
      • DOD / TUKE

      •    Dňa 22. 03. 2023 sa žiaci IV.BP triedy zúčastnili na akcii: Deň otvorených dverí na katedre elektroenergetiky na Technickej univerzite v Košiciach. Žiaci absolvovali prehliadku všetkých laboratórií na tejto fakulte s odborným výkladom. Mali možnosť vidieť aj praktické ukážky. Potom sa presunuli do 400 kV rozvodne do Lemešian, ktorá patrí pod SEPS, kde absolvovali prehliadku rozvodne. Po príchode naspäť na katedru elektroenergetiky nasledovalo občerstvenie a panelová diskusia žiakov s vedením katedry a ich hosťami, kde sa
       aj celá akcia ukončila.

       Dominik Gajdoš, IV.BP

     • Jarný beh
      • Jarný beh

      • Ako sme už informovali, dňa 19.03.2023 sa konal Jarný beh, ktorého organizátorom bolo mesto Michalovce, Atletický klub Michalovce a SOŠ technická Michalovce. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch kategórií:

       A - Muži absolútne poradie bez rozdielu veku

       B - Ženy absolútne poradie bez rozdielu veku

       C - Chlapci do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladší)

       D -  Dievčatá do 9 rokov (rok nar. 201 a mladšie)

       Všetkým účastníkom ďakujeme a víťazom blahoželáme. Zostrih súťaže si môžete pozrieť na tomto mieste. 

       (nm)

     • EXKURZIA V DOME MATICE SLOVENSKEJ        
      • EXKURZIA V DOME MATICE SLOVENSKEJ        

      •    Dom Matice slovenskej Michalovce  ̶  v spolupráci so samosprávou, školami, kultúrno-osvetovými zariadeniami, seniormi, cirkvami i občianskymi združeniami  ̶  rozvíja a obohacuje kultúrno-spoločenský život obyvateľov nášho regiónu. Taktiež realizuje množstvo činností: výchovno-vzdelávaciu, knižničnú, informačnú, edičnú, osvetovú.

       Rozvíjanie národného povedomia, regionálna kultúra, vznik a pôsobenie samotnej Matice slovenskej boli hlavnými témami piatkového stretnutia našich žiakov s pani PhDr. Karin Obšatníkovou, PhD., riaditeľkou Domu MS Michalovce.

       Štvrtáci nadobudli poznatky o činnosti našej najvýznamnejšej celonárodnej kultúrnej ustanovizne, jej histórii a poslaní. Následne si mohli overiť získané vedomosti – formou zábavného a zároveň poučného kvízu.

       Veríme, že táto aktivita bola pre našich študentov prínosom. Dúfame, že ich motivovala k štúdiu, posilnila ich sociálne a komunikačné zručnosti, podnietila ich záujem o participáciu na budovaní demokratickej spoločnosti a zachovávaní kultúrneho dedičstva našich predkov.

       Naše srdečné poďakovanie patrí pani riaditeľke Domu MS Michalovce PhDr. Karin Obšatníkovej, PhD., za vrúcne prijatie, odborný výklad a usmernenie mladej generácie v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt.

       PhDr. Ľ. Balogová, vyučujúca SJL

     • Spoznávanie našich regionálnych spisovateľov
      • Spoznávanie našich regionálnych spisovateľov

      • V rámci spoznávania našich významných rodákov trieda IV. BK navštívila 17. marca 2023 Pamätnú izbu Gorazda Zvonického v Michalovciach-Močaranoch.

       Gorazd Zvonický, predstaviteľ katolíckej moderny, prešiel neľahkou životnou cestou, no o to hodnotnejšou pre pochopenie existenčného zmyslu. Cestou odpúšťania, lásky a pokory...

       Pokračovanie autorovej životnej púte našim štvrtákom prezradila pani lektorka. Po fundovanom výklade nasledovala prehliadka expozícií.

       Exkurzia sa študentom veľmi páčila. Čas strávený mimo školských lavíc maturanti využili maximálne produktívne. Dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií a z exkurzie odchádzali obohatení o estetické i duchovné zážitky.

        

       Ďakujeme pani predsedníčke Občianskeho združenia Močarany A. Kostovčíkovej a pani lektorke Mgr. E. Počatkovej za dlhoročnú efektívnu spoluprácu pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí.  

       PhDr. Ľ. Balogová, vyučujúca SJL

     • Športovci v meste Michalovce
      • Športovci v meste Michalovce

      •    Šport je neodmysliteľnou súčasťou života. Najúspešnejší športovci 2.marca 2023 zaplnili obradnú sieň mestského úradu a primátor mesta Michalovce  Miroslav Dufinec im zablahoželal a poďakoval za reprezentáciu a propagáciu mesta doma i v zahraničí.

       Vyjadril obdiv všetkým oceneným a zaželal im hlavne pevné zdravie, veľa síl a tiež čo najlepšie podmienky na trénovanie a rozvoj. "Dosahovať športové úspechy chce obrovskú drinu, sebazaprenie, vytrvalosť, odhodlanie i chuť napredovať a prekonávať samých seba."

       Medzi ocenenými boli aj žiaci našej školy, v kategórii mládež – žiactvo – jednotlivci:

       Pavol PROKOPOVIČ – hráč Hokejového klubu Dukla Michalovce-mládež a družstva mužov HK Dukla Ingema Michalovce

       Juraj EĽKO – Športový strelecký klub Mládež Michalovce

       Chlapcom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v ďalšom napredovaní. 

       (nm)

     • Jarný beh
      • Jarný beh

      • Máte záujem o jarný beh? Ak áno, pridajte sa, bližšie informácie si prečítajte na tomto mieste.

       • Dátum: 19. 03. 2023 (Ne)
       • Miesto: Stredná odborná škola technická, Kapušianska 6, Michalovce
       • Ročník: 6.
       • Štart: 10.00 hod. – detský beh, 10.15 hod. - hlavný beh
       • Dlžka trate: 3 km
       • Povrch: asfalt
       • Kategória: žiacke, juniorske

                     A - Muži absolútne poradie bez rozdielu veku

                     B - Ženy absolútne poradie bez rozdielu veku

                     C Chlapci do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladší)

                     D Dievčatá do 9 rokov (rok nar. 201 a mladšie)

        

       • Organizátor: Mesto Michalovce, Atletický klub Michalovce, Stredná odborná škola technická (SOŠT), Michalovce
       • Informácie: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912, e-mail: livia.kalaninova@msumi.sk
       • Web: http://jarnybeh.preteky.com/
       • Poznámka: Štartovné: 2 € dospelí, 1 € mládež do 18 rokov (rok nar. 2002), 0 € muži nad 70 rokov a ženy nad 60 rokov, pedagogickí zamestnanci a žiaci SOŠ technickej v Michalovciach

       Tešíme sa na hojnú účasť!

     • „Vykurovanie-klimatizácia-vzduchotechnika“
      • „Vykurovanie-klimatizácia-vzduchotechnika“

      •    Žiaci IV.AK, zo študijného odboru mechanik stavebnoinštalačných zariadení, sa dňa 3.marca 2023 zúčastnili v Košiciach prezentačného dňa „Vykurovanie - klimatizácia - vzduchotechnika“. Tento deň bol spojený s prednáškami odborníkov z praxe. Organizovala ho spoločnosť ASICE, zaoberajúca sa organizovaním seminárov v oblasti stavebníctva. Zúčastnení si mohli vypočuť a pozrieť novinky a trendy  až 15 firiem, ktoré vyvíjajú činnosť na slovenskom trhu. Jednotlivé prednášky boli zamerané na systémy pre kompletné riešenie rozvodov vody a vykurovania, systémy pre podlahové, stenové a stropné vykurovanie a chladenie, nový rad kotlov, tepelné čerpadlá, inteligentné a úsporné vykurovanie, energetický koncept budovy – vykurovanie, batériové úložisko, fotovoltaika, rekuperácia a iné. 

          Prednášky a diskusia boli veľmi prínosné a obohacujúce, ukázali aplikáciu teórie v praxi.

       Bc. Jaroslav Micko, MOV

     •  Zimný kurz pohybových aktivít
      •  Zimný kurz pohybových aktivít

      •    V dňoch 27.02.203 – 03.03.2023 sa uskutočnil Zimný kurz pohybových aktivít ( KPA). Zúčastnili sa ho žiaci prvého ročníka. KPA sa uskutočnil  v  Monkovej doline, v obci Ždiar v hoteli Magura. Žiaci si osvojovali lyžiarsku techniku a metodiku zjazdového lyžovania. Záver kurzu patril pretekom vo  veľkom a malom slalome.

       Veľký slalom absolvovali prvé, druhé a tretie družstvo - podľa stupňa zvládnutia lyžiarskych zručnosti s týmito výsledkami :

       1. miesto – VYHONSKÝ Roman, I.AK

       2. miesto -  MEZEJ  Matúš, I.BP

       3. miesto – EŠTOK Martin, I.BP

       Malý slalom absolvovali štvrté a piate družstvo.

       1.miesto – Kochan Nicolas, I.BP

       2. miesto - Wojtovič Tomáš, I.EP

       3. miesto  - Majerník Tomáš, I.EP

       Cenu za statočnosť si odniesla Dermeková Sára z I.EP

           Súťažiacim a víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že sa  lyžovaniu budú aj naďalej venovať.  

       Ďakujeme inštruktorom lyžovania - PaedDr. Hamadejová J., Ing. Hrustičová Ľ., Ing. Vašková J.,  Ing. Pirkovský J., Ing.   Pirčák I., pedagogickému dozoru - Ing. Melikant J., Mgr. Barančík P.    

       Ďakujeme ZRPŠ za finančnú podporu pri zakúpení cien.   Žiaci zvládli a osvojili si lyžiarske zručnosti a tým splnili cieľ KPA.    

       Vedúci KPA, PaedDr.Sašala S.

     •  Valentínska kvapka krvi 2023
      •  Valentínska kvapka krvi 2023

      •    Slovenský Červený kríž sa viac ako 60 rokov venuje osvetovým aktivitám v oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi. Už 28 rokov, vždy vo februári, pripomína kampaňou Valentínska kvapka krvi potrebu pravidelných darcov krvi a neustáleho získavania nových darcov krvi medzi zdravými ľuďmi.

          Do tejto kampane sa dňa 28. 02. 2023 zapojilo aj 6 žiakov našej školy (1 - III. EP, 5 - IV. AK),  za čo im patrí poďakovanie, že aj týmto spôsobom pomáhajú zachraňovať životy.

                                                                                                                                  PhDr. A. Sabová

     • Exkurzia v literárnom múzeu
      • Exkurzia v literárnom múzeu

      •      Dňa 01. 03. 2023 sa trieda IV. AK zúčastnila na literárnej exkurzii v Literárnom múzeu Pavla Horova v Bánovciach nad Ondavou.

            V Bánovciach nad Ondavou sa narodil Pavol Horov, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov povojnovej poézie. Autor jedinečne dokázal vyjadriť svoj vzťah k domovu poetickou formou vo väčšine svojich umeleckých diel.

            Žiaci získali veľmi podrobné informácie o živote a tvorbe nášho významného rodáka, absolvovali prehliadku múzejných expozícií a pozreli si aj súdobý filmový dokument týkajúci sa spisovateľovej tvorivej produkcie.

            Prínosom tejto exkurzie bolo zvýšenie nielen edukačného, kultúrneho či spoločenského rozhľadu žiakov, ale aj posilnenie sociálnych väzieb v kolektíve IV. AK triedy.

            PhDr. Ľubica Balogová, vyučujúca SJL

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie