• Výsledky prijímacieho konania

    • Výsledky prijímacieho konania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 - 1. kolo

     Výsledky budú zverejnené v zmysle platnej legislatívy.

      

     učebné odbory - 3-ročné

     • 2487 H 01 autoopravár - mechanik

      

     študijné odbory - 4-ročné

     • 2561 M informačné a sieťové technológie
     • 2675 M elektrotechnika
     • 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
     • 2411 K mechanik nastavovač
     • 2679 K mechanik - mechatronik
     • 2682 K mechanik počítačových sietí
     • 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
     • 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie