• COVID-19

    • Koronavírus - informácie a usmernenia

    • V prípade nutnej potreby priamej komunikácie so školou volajte na t. č.: 0910 957 147 resp. 0911 236 858.

     Počas náročného obdobia dištančného vzdelávania Vám v rámci psychologickej pomoci  naša školská psychologička PhDr. Anna Matovičová opäť ponúka možnosť konzultácii nielen formou e-mailu, ale aj prostredníctvom telefonickej linky 056/6424772 každú stredu a štvrtok v čase od 8.00 – 11.00 hod. Konzultáciu je vhodné vopred nahlásiť formou e-mailu:  annamatovicova@gmail.com.     12.05.2022: Školský semafor publikovaný dňa 10.05.2022

     ŠKOLSKÝ SEMAFOR


     28.02.2022: Školský semafor publikovaný dňa 25.02.2022

     ŠKOLSKÝ SEMAFOR


     10.12.2021: Prerušenie prezenčnej formy vzdelávania

     Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 08. decembra 2021 prerušená prezenčná forma vyučovania v dňoch 13. - 17. decembra 2021. Vyučovanie v týchto dňoch bude prebiehať dištančnou formou.

     Text rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8. decembra 2021.


     09.09.2021: Návod na použitie samodiagnostického testu

     Návod získate cez tento link

     A nakoniec nezabudnite nahlásiť prostredníctvom systému EDUPAGE (modul Žiadosti a vyhlásenia) výsledok samotestu škole.


     05.05.2021: Obnova prezenčnej formy vzdelávania pre všetkých žiakov

     Od 10. mája 2021 sa obnovuje prezenčná forma výučby pre všetkých žiakov školy. Vzhľadom na to, že dňa 10. 5 .2021 sa konajú prijímacie skúšky do 1. ročníka, riaditeľ udelil na tento deň riaditeľské voľno. V škole sa teda stretneme až v utorok 11.05.2021.


     09.04.2021: Prechod na prezenčnú formu vyučovania od 12.4.2021 pre končiace ročníky

     Na základe rozhodnutia ministra školstva SR sa od 12.04.2021 obnovuje prezenčná výučba pre končiace ročníky.
     Triedy: IV.AP, IV.BP, IV.CP, IV.DP, IV.AK, III.CK

     Text rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 8. apríla 2021.


     02.03.2021: Prechod na dištančnú formu vzdelávania

     Na základe pokynu zriaďovateľa riaditeľ školy rozhodol o prerušení prezenčnej formy vzdelávania od 03.03.2021 a prechod na dištančnú formu pre všetkých žiakov.


     26.02.2021: Usmernenie k otvoreniu školy od 01.03.2021

     Odvolávajúc sa na manuál „Návrat do škôl 2021“ vydaným MŠVVaŠ SR a platným od 8. februára 2021 a v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 (platného od 8. februára 2021) a s Uznesením Vlády SR č. 77  účinným od 6. februára 2021 si Vás dovoľujeme informovať o spustení prezenčnej výučby od 1. marca 2021 pre končiace ročníky.

     Pre účasť na prezenčnej výučbe je nutné, aby každý plnoletý žiak (ak žiak nie je plnoletý, tak aj jeden zákonný zástupca) doložil NEGATÍVNY test na COVID-19 nie starší ako 7 dní. Pre testovanie využite verejne dostupné odberové miesta v mieste svojho bydliska. O NEGATIVITE informujete školu prostredníctvom čestného vyhlásenia (vyhlásenie vytlačte, vyplňte, podpíšte, pri vstupe do školy sa ním preukážete a odovzdáte svojmu triednemu učiteľovi):


     05.02.2021: Usmernenie k otváraniu škôl od 08.02.2021
     Na základe usmernenia od zriaďovateľa od 08.02.2021 naďalej pokračujeme v dištančnom vzdelávaní.
     Tlačová správa  - Župné stredné školy budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní - VUCKE


     21.01.2021: Usmernenie k dochádzke žiakov a zamestnancov do školy
     Žiaci od 25.01.2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.
     Zamestnanec je povinný postupovať v zmysle uznesenia vlády SR č. 30 zo dňa 17.01.2021 bod B1 ods. 1 a ods. 2.
     Celé znenie uznesenia vlády SR č. 30


     16.12.2020: Usmernenie k hodnoteniu žiakov stredných škôl.
     Na nižšie uvedenom odkaze nájdete usmernenie k hodnoteniu žiakov stredných škôl vydaného MŠVVaŠ SR.
     Usmernenie k hodnoteniu žiakov stredných škôl.


     11.10.2020: Prechod na dištančnú formu vzdelávania
     Na základe vyhlásenia Ministra školstva SR v médiách sa od pondelka 12. októbra 2020 prechádza na dištančnú formu vzdelávania. 
     Rozhodnutie ministra školstva SR k prechodu na dištančné vzdelávaniae (12-10-2020)


     08.10.2020: Príkaz riaditeľa č. 4/2020
     Na základe usmernenia predsedu KSK vydáva riaditeľ školy príkaz.č. 4/2020.
     Príkaz riaditeľa školy č. 4/2020


     01.10.2020: príkaz riaditeľa školy č. 3/2020
     V zmysle upraveného manuálu MŠ SR zo dňa 30.09.2020 vydáva riaditeľ školy príkaz č. 3/2020.
     Príkaz riaditeľa školy č. 03/2020

     Aktualizácia manuálu pre stredné školy
     Manuál pre stredné školy - aktualizovaný 30.09.2020


     29.09.2020: Zákaz vstupu cudzím osobám
     V zmysle manuálu pre stredné školy vydaného MŠ SR zo dňa 29.09.2020 vydáva riaditeľ školy zákaz vstupu cudzím osobám do vnútorných priestorov školy.

     Zákaz vstupu

     cudzím osobám

      

     Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha č. 1a manuálu pre stredné školy). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba, ktorá nie je zamestnancom alebo žiakom školy.

      

     Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, mail a pod.). Prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.


     29.09.2020: Príkaz riaditeľa školy č. 2/2020
     So zhoršujúcou sa situáciou v boji s pandémiou COVID19 vydáva riaditeľ školy nasledujúci príkaz:
     Príkaz riaditeľa ško,y č. 02/2020

     29.09.2020: Aktualizácia manuálu pre stredné školy
     Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021.
     Viac na tomto odkaze.


     14.09.2020: Dokument po prerušení dochádzky
     Každý zamestnanec predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
     Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.


     02.09.2020: Príkaz riaditeľa školy č 1/2020
     So znovuotvorením školských brán a stále trvajúcej pandémie COVID-19 je potrebné dodržiavať hygienické predpisy vydané MŠVVaŠ SR a RÚVZ SR. Na základe nich vydáva riaditeľ školy nasledujúci príkaz:

     Príkaz riaditeľa školy pre zabezpečenie prevádzky počas pandémie COVID-19
     Ďalšie informácie na stránkach Regionálneho ústavu verejného zdravoníctva.


     27.08.2020: Nástup do školy
     Nástup do školy sa riadi manuálom vypracovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejneným na adrese
     https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

     Manuál pre stredné školy
     Semafor pre stredné školy      


     17.06.2020: Usmernenie k obnoveniu vyučovania.
     V zmysle usmernenia Odboru školstva KSK zo dňa 12.6.2020 sa vyučovací proces prezenčnou formou NEOBNOVÍ. Vyučovanie pokračuje dištančnou formou. Ďalšie informácie u triednych učiteľov.


     Dávam do pozornosti:

     Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 20192020

     Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 4. - 7. mája 2020. Žiaci vykonajú maturitnú skúšku z tohto predmetu formou, ktorú si zvolili na prihláške na maturitnú skúšku (praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, obhajoba úspešných súťažných prác resp. obhajoba vlastného projektu). O termíne a spôsobe odovzdania vlastného projektu sa informujte u svojich konzultantov.

     Opatrenia MŠVVaŠ k zabráneniu šírenia nového koronavírusu.

     Na základe opatrení sa ruší EČ a PFIČ maturitnej skúšky pre školský rok 2019/2020.
     Termín ústnej formy internej časti MS bude určený po obnovení vyučovania.
     Termín pre odovzdanie dokumentácie k vlastnému projektu bude určený po obnovení vyučovania.
     Každý žiak po nástupe do školy je povinný mať pri sebe osobný hygienický balíček s obsahom - hygienické vreckovky, mydlo, uterák.

     Usmernenie MŠVVaŠ vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach.

     V zmysle usmernenia sa posúva termín konania EČ a PFIČ MS na obdobie 31. marec 2020 - 2. apríl 2020.
     Termín maturitnej skúšky z predmetu praktická časť odbornej zložky sa presúva na 18. - 22. máj 2020.
     Súčasne sa presúva termín pre odovzdanie dokumentácie k vlastnému projektu na 30. apríl 2020.
     Tiež sa presúva termín pre zmenu formy konania MS z predmetu PČOZ na 10. apríl 2020.
     Termín ústnej formy internej časti MS sa presúva na 8. - 12. júna 2020.

     Vyučovanie prezenčnou formou bude pokračovať od 30. marca 2020 týždňom B.

     Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 3 ku koronavírusu.

     Pokyn predsedu Košického samosprávneho kraja č. 6/2020 za účelom ochrany verejného zdravia.

     Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 2 ku koronavírusu.

     Usmernenie MŠVVaŠ SR k šíreniu  koronavírusu.

     Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19.

     Informácia Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výskytom Koronavírusu (COVID-19).

     Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

     Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy koronavírusom a objaví sa u Vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť?

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie