• Novinky

     • Rozlúčka so štvrtákmi
      • Rozlúčka so štvrtákmi

      • Slávnostné ukončenie štúdia žiakov 4. ročníka na Strednej odbornej škole technickej v Michalovciach

        

                   „Všetko sa končí a všetko sa začína...“

       Aj to boli slová, ktorými sa mladší žiaci za tónov študentskej hymny lúčili s našimi maturantmi, ktorí v piatkové dopoludnie 20.5.2022 po štyroch rokoch štúdia opúšťali brány Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

       Po dvoch rokoch dištančného vzdelávania sa na školskom dvore našej školy opäť zišli učitelia i žiaci, aby našich maturantov vyprevadili na skutočnú cestu životom. Počas rozlúčkovej slávnosti sa našim maturantom okrem mladších žiakov, ktorých svojím príhovorom zastupoval Dominik Gajdoš z III.BP, prihovoril aj p. riaditeľ Ing. Jaroslav Kapitan. Ten im zaželal predovšetkým úspešné zvládnutie maturitných skúšok a rovnako úspešný vstup do skutočného života. Za žiakov 4. ročníka sa všetkým zúčastneným vo svojom príhovore poďakoval Maroš Varchola zo IV.AP. Zaspomínal na september 2018, keď na rovnakom mieste stáli ako ustráchané deťúrence. Dnes sú z nich však už dospelí ľudia, ktorí sú aj vďaka škole pripravení čeliť nástrahám skutočného života. Poďakoval sa učiteľom, ktorí sa im aj napriek ťažkým dvom rokom dištančného vzdelávania snažili odovzdať čo najviac vedomostí a pripraviť ich na skúšku dospelosti – maturitu. Zároveň v mene všetkých maturantov odovzdal pomyselnú štafetu mladším spolužiakom a povzbudil ich do ďalšieho štúdia.

       V závere rozlúčkovej slávnosti vedenie školy ocenilo tých študentov 4. ročníka, ktorí sa výbornými študijnými výsledkami a účasťou na súťažiach rôzneho charakteru zaslúžili o šírenie dobrého mena našej školy. Ocenených bolo naozaj veľa a zameranie súťaží, v ktorých získali skvelé výsledky bolo skutočne rôznorodé od súťaží technického, informatického, matematického zamerania až po súťaže v cudzích jazykoch, slovenskom jazyku a literatúre či športe, a to na rôznych úrovniach od školských a okresných kôl až po kolá celoslovenské. Aj to svedčí o tom, že naša škola vychováva skutočne šikovných mladých ľudí.

       Milí naši maturanti, Vaše životné cesty sa rozchádzajú. Nech si vyberiete akýkoľvek smer, chceme Vám zaželať pevný krok, veľa síl, splnenie snov a nech máte okolo seba ľudí, ktorí budú pre Vaše ďalšie životné smerovanie vo všetkých oblastiach inšpiráciou. Každému jednému z Vás prajeme, aby začiatok Vašej novej cesty otvorila  úspešne zvládnutá maturitná skúška.

       Veľa šťastia!

       PaedDr.Katarína Pajtašová, tr.uč.IV.AP

        

     • 2.účelové cvičenie pre 1.ročník / Partizánska 1
      • 2.účelové cvičenie pre 1.ročník / Partizánska 1

      •      Cieľom 2.účelového cvičenia bolo overiť, rozšíriť a upevniť vedomosti z učiva na ochranu zdravia a prírody. V nadväznosti na získané vedomosti a zručnosti poskytovať žiakom potrebné teoretické a praktické poznatky na zvládnutie situácií, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných skutočností, ktoré ohrozujú človeka a okolie.

            Obsahom účelového cvičenia bola:

       zdravotnícka príprava - základná obväzová technika, šok a protišokové opatrenia, prvá pomoc pri poranení hlavy, hrudníka, brucha,

       pobyt a pohyb v prírode - precvičenie odhadu vzdialeností, meranie azimutom na mape a ich prenášanie do terénu, určovanie stanovíšť na mape pomocou buzoly,

       riešenie mimoriadnych udalostí - história CO, možné zdroje ohrozenia v mieste sídla školy, charakteristika mimoriadnych udalostí, príčiny vzniku mimoriadnych udalostí, kompletizácia ochrannej masky, ošetrovanie, skladovanie, čiastočná a úplná očista masky.

       Počasie nám prialo, domov sme sa vrátili príjemne unavení. 

       PaedDr.Hamadejová Jana, vedúca účelového cvičenia

     • Prezentácia školy na verejnosti / župné dni
      • Prezentácia školy na verejnosti / župné dni

      • "Nemusíš byť skvelý, aby si začal,

       ale musíš začať, aby si bol skvelý."

        

           V piatok 13. 5. 2022 sa konali Župné dni na Zemplíne. V rámci tejto aktivity KSK sa naša škola odprezentovala na Námestí Osloboditeľov v Michalovciach. 

              Túto akciu sme poňali ako výzvu a rozhodli sme sa ukázať projekty našich žiakov za školský rok 2021/22. Zároveň sme sprostredkovali žiakom základných škôl a verejnosti  informácie o študijných a učebných odboroch, ktoré sa vyučujú na našej škole na pracovisku Partizánska 1 a Kapušianska 6.

            Pre všetkých zúčastnených bolo spracované video s charakteristikami a informáciami o jednotlivých odboroch, mali k dispozícií skladačky a letáky k jednotlivým odborom. Okrem toho sa im premietala aj prezentácia o programoch v rámci projektu Erasmus+ ktoré už boli, ale aj o pripravovaných aktivitách v programovom období do roku 2027. Študenti našej školy prezentovali svoje práce:

             Zariadenie na výrobu 3D tlačiarne a Van de Graafov generátor statickej elektriny - Gajdoš a Gazda, III.BP, Wifi home a Bluetooth reproduktor -  Sokol, IV.BP,  PC hra na báze umelej inteligencie - Louma, IV.AP, Inteligentná domácnosť - Hreško, IV.AP, auto na diaľkové ovládanie - Horč, IV.AP, dron - Kocan, IV.AP, skener a 3D tlačiareň - Kačkoš a Belušák, IV.CP, práca na sústruhu - Kudelas a Petruňa, IV.CP, Vypaľovačka - Pastornický, Gríb, III.BK, historické delo - Drab, IV.AK - z dela boli vystrelené 4 rany.

             Na našu prezentáciu sa prišli pozrieť a čo-to vyskúšať žiaci 8.ročníkov z piatich základných škôl a široká verejnosť. Pristavili sa aj starší ľudia, ktorých prezentácie zaujali, dokonca prejavili záujem aj o vysvetlenie zo strany žiakov. Veríme, že sa naša akcia všetkým zúčastneným páčila, že sme zaujali, že si niečo z toho odnesú a že sme upútali aj našich budúcich potenciálnych študentov. Celá akcia bola ozvučená a zdokumentovaná.

             Veľké ĎAKUJEM patrí zúčastneným žiakom, ale aj vedeniu školy a kolegom učiteľom, ktorí sa na tejto celej akcii podieľali.

       Odkaz na video z namestia: https://youtu.be/pX17Uk5G8dA (spracoval p.Oros)

       Odkaz na video TV Zemplín: https://www.youtube.com/watch?v=-BX6w_6KjgQ

       Ing. Nataša Masnicová

              

     • Účelové cvičenie / 2.ročník
      • Účelové cvičenie / 2.ročník

      •      12. mája 2022 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili 2. účelového cvičenia. Od školy sa presunuli na  Prímestskú oblasť Zemplínskej šíravy, kde si prešli disciplínami podľa vopred stanoveného harmonogramu. Všetci sa vrátili príjemne unavení po vydarenom dni. 

       Mgr. Stanislav Onderko, vedúci ÚC

     • KONFERENCIA O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ IDES
      • KONFERENCIA O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ IDES

      •        V priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach sa dňa 13.5.2022 uskutočnila konferencia o duálnom vzdelávaní. Konferencia bola výstupom projektu IDES v ktorom boli zapojené 4 krajiny EU. Každá z krajín predstavila svoj systém duálneho vzdelávania. Aktivity Slovenska, Slovinska a Poľska boli online a prezenčne bola aktivita v Lotyšsku. Gestorom projektu bol KSK v spolupráci s Agentúrou pre podporu regionálneho rozvoja Košice.

       Našu školu na projekte i konferencii reprezentovali Ing. Jaroslav Melikant a Mgr. Monika Bongová, ktorí na konferencii vystúpili so svojimi postrehmi z účasti na aktivitách.

       Konferencie sa zúčastnilo viacero zástupcov ZŠ, SOŠ a zamestnávateľov z košického kraja i riaditeľ ŠIOV.

       Účelom aktivít i konferencie bolo porovnať jednotlivé systémy duálneho vzdelávania v participujúcich krajinách a hlavne skvalitniť komunikáciu a spoluprácu medzi ZŠ,SOŠ a zamestnávateľmi pri propagácii duálneho vzdelávania na základných školách i širokej verejnosti v KSK. Účastníci si vymenili názory a skúsenosti, ktoré budú môcť využívať vo svojich organizáciách, pre prospech kariérneho rastu mládeže.

       Ing. Jaroslav Melikant

     • Tímová súťaž VSD / 15. ročník
      • Tímová súťaž VSD / 15. ročník

      •    "SVET  POTREBUJE  ENERGETIKU

       A ENERGETIKA  POTREBUJE  TEBA."

        

          Dňa 5. mája 2022 sa konal 15.ročník tímovej súťaže partnerských stredných škôl VSD. Témou ročníka bol MANAŽMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

            Súťaže sa zúčastnilo 10 tímov. Súťaž po dvoch ročníkoch online, sa konečne uskutočnila prezenčnou formou. V rámci prezentácie študenti predstavili svoj projekt, ukážku fungovania modelu a potom odpovedali na otázky poroty. Porota hodnotila technickú originalitu, efektivitu, využiteľnosť v  praxi, funkčnosť a dizajn modelu, tímovú prezentáciu a projektovú dokumentáciu. Predsedom poroty bol PhDr. Ing. Ján Romaňák, vedúci odboru prevádzky sietí VN a NN. Ďalší členovia boli odborníci z praxe a z vysokých škôl. Porota ocenila prístup študentov. "Téma bola veľkou výzvou, s ktorou sa študenti popasovali fantasticky a naozaj bolo z čoho vyberať. Súťažiaci boli skvelí, kreatívni, projekty rôznorodé a kvalitné a atmosféra podujatia výborná."

            Za našu školu súťažili dva tímy:

       1. DMD TECH - D.Gajdoš, D.Gazda, M.Knežo, III.BP

       2. ELITA - P. Ondočik, G.Saloň, III.AP

       Oba tímy pracovali pod vedením Ing. Irchovej, Ing. Peštu a Ing. Masnicovej. Projekty finančne podporila Nadácia VSE. Chlapci z tímu DMD TECH získali zaslúžené 2.miesto v silnej konkurencii a boli ocenení tabletmi Lenovo. Okrem toho všetci súťažiaci dostali Power Banku.

       Naše poďakovanie patrí Nadácií VSE, ktorá finančne podporila projekty obidvoch našich tímov. 

       Chlapcom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       Ing. Nataša Masnicová

     • Celoslovenské kolo SOČ
      • Celoslovenské kolo SOČ

      •  Na SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3 v Bardejove sa v dňoch od 26.4.2022 do 29.4.2022 sa uskutočnila  celoštátna prehliadka prác 44. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

        Naša škola mala v súťaži dve ohnivká.

       V súťažnom odbore:

       09 Strojníctvo, hutníctvo, doprava

              Dominik TOMÁŠ ( IV.CP) – Univerzálne hydraulické rameno - UHR 

       14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

             Dominik GAJDOŠ (III.BP) - R2K TESTER ASM ROTORA

        

       Napriek silnej konkurencii obe práce skončili na krásnom 3. mieste vo svojom súťažnom odbore. Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za super reprezentáciu!

       Výsledkové listiny si môžete prezrieť na tomto mieste:

       Odbor: 09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava

       Odbor: 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

       Umiestnenie krajov

        

       link na video  

       https://www.youtube.com/watch?v=kZZV38lKUyw

       Ing. Mária Irchová – školský koordinátor SOČ

     • Nevšedné podoby prútia / 2.ročník výstavy
      • Nevšedné podoby prútia / 2.ročník výstavy

      •      Po dvoch rokoch, sme  opäť zorganizovali 6. apríla 2022 v Dielni starých remesiel 2. ročník výstavy s názvom Nevšedné podoby prútia.

            Súčasťou stretnutia boli tvorivé dielne, ktoré tvorili nosnú časť podujatia. Výstava je dôkazom toho, že z prútia sa nevyrábajú len korbáče a košíky, ale aj množstvo iných neobvyklých vecí.

            Prútikár Tibor Dančo  bol lektorom, predstavil nové techniky pletenia, nástroje na pletenie. Žiaci našej školy si samostatne uplietli korbáče, ktorými dokázali svoju zručnosť, šikovnosť.

       Koordinátor environmentalistiky Ing. Viera Dzvoníková

     • Účelové cvičenie / Kapušianska
      • Účelové cvičenie / Kapušianska

      •      Dňa 4.5.2022 sa uskutočnilo “Účelové cvičenie žiakov“ prvého a druhého ročníka na pracovisku Kapušianska č. 6. Žiaci pracovali na stanovištiach, na ktorých si precvičovali zadané témy z ochrany zdravia, zásad pobytu a pohybu v prírode, vykonávanie účelových činností v mimoriadnych situáciách, základy streleckej prípravy a chemickej ochrany .

            Súčasťou cvičenia bol aj pochod v prírode na hrádzu Zemplínkej šíravy a okolia . Počas presunu žiaci dodržiavali základné pravidlá bezpečnosti cestnej premávky. V rámci environmentálnej výchovy sme cestou späť zbierali odpadky a robili tak naše okolie krajším.Za krátky čas sme vyzbierali vrece odpadu.Ďakujeme všetkým za aktívny prístup k zadaným úlohám.                               

       Vedúci účelového cvičenia PaedDr. Stanislav Šašala                               

       Koordinátor environmentalistiky Ing. Viera Dzvoníková

     • NAG 2022
      • NAG 2022

      •    Dňa 21.4.2022 sa uskutočnil 17. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2022), ktorá umožňuje študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Jednotlivci súťažili v dvoch kategóriách: kategória UNI – stredoškolskí študenti a kategória UNI – vysokoškolskí študenti.  V súťaži museli preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA. Čakali na nich náročné zadania, v ktorých mali ukázať, že dokážu riešiť aj profesionálne naformulované úlohy.

          Žiak našej školy – SOŠT Michalovce - Jakub Varga sa v konkurencii 81 žiakov z celého Slovenska stal celkovým víťazom kategórie UNI – stredoškolskí študenti. Obhájil tak svoje víťazstvo z minulého roka a taktiež potvrdil, že patrí medzi najtalentovanejších žiakov v oblasti IT technológií.

       Študentskú súťaž NAG 2022 organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ITC Žilinskej univerzity a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.

       https://netacad.sk/nag2022/

       Ing. Jozef Dobiáš

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie