• Novinky

     • Veľtrh vysokých škôl
      • Veľtrh vysokých škôl

      •     Dňa 26.11.2019 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili Veľtrhu vysokých škôl, ktorý sa konal v športovej hale pri GPH v Michalovciach. Žiaci končiacich ročníkov sa stretli so zástupcami agentúr a zamestnávateľov. Prezentovalo sa 33 fakúlt vysokých škôl zo Slovenska i Česka, firmy AT&T Global Network Services Slovakia, T-Systems Slovakia s.r.o., BSH Drives and Pumps s.r.o. a 2 agentúry sprostredkujúce štúdium v zahraničí Information Planet a Inter Study.

           Súčasťou prezentácií boli aj veľmi zaujímavé ukážky študentských prác. Veríme, že táto prezentácia vysokých škôl pomôže študentom pri ich rozhodovaní, kam na vysokú školu.

       Ing. Tatiana Parikrupová

        

     • JUVENES TRANSLATORES
      • JUVENES TRANSLATORES

      •    Dňa 21.11.2019 sa na pracovisku Partizánska konala medzinárodná online súťaž mladých prekladateľov s názvom Juvenes Translatores, ktorú každoročne organizuje generálne riaditeľstvo Európskej komisie s cieľom podporiť jazykové vzdelávanie na školách. Tento rok súťažiaci prekladali text o tom, ako môže mládež pomôcť pri formovaní budúcnosti Európy.

       Naši žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže - Alexander Tomko /III.CP/, Martin Rímsky /III.DP/, Martin Počatko /II.AP/, Ján Páslavský /III.CP/ a Patrik Škvarkovský /III.AP/, prekladali text z anglického jazyka do slovenského jazyka. Preklady budú hodnotiť profesionálni prekladatelia z Európskej komisie, ktorí vyberú najlepšiu súťažnú prácu za každý členský štát. Odmenou pre víťazov národných kôl bude dvojdňový výlet do Bruselu. Oznámenie mien víťazov bude v 1.polovici 2020.  

       CHlapci ďakujeme za reprezentáciu školy!                                                                   

       Mgr. Jana  Vereščáková

     • VSD XIII.ročník / vyhlásenie súťaže
      • VSD XIII.ročník / vyhlásenie súťaže

      • SMART  HOME

       Chceš vyhrať skvelé ceny od VSD? Zapoj sa do tímovej súťaže pre študentov 3. - 4. ročníkov.

       O čo pôjde?

       Vytvor 3-členný tím a vyrieš zadanie z oblasti elektrotechniky a energetiky.

       Čo môžeš vyhrať?

       Hodnotné ceny pre každého člena tímu.

       Kedy?

       Začíname v novembri 2019 a vyhodnotenie je 27.februára 2020

       Zadanie:

       Riešením inteligentnej domácnosti vrátane funkčného modelu je potrebné preukázať úsporu  elektrickej energie, vyčísliť jej prínos versz. náklady spojené s navrhovaným riešením. .... viac

     • Olympiáda v AJ / školské kolo
      • Olympiáda v AJ / školské kolo

      •    Dňa 20.11.2019 sa na pracovisku Partizánska uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Osemnásti účastníci preukázali veľmi dobré vedomosti a komunikačné zručnosti. Súťaž pozostávala z troch častí: Listening / Reading, Slovná zásoba/Gramatika a Picture story/Roleplay.

          Víťazom olympiády sa stal René Ďuríček (IV.EP), ktorý bude našu školu reprezentovať na okresnom kole súťaže, na druhom mieste sa umiestnil Ján Paslavský (III.CP) a na treťom mieste Filip Čarnoký (I.AP). Srdečne blahoželáme a tešíme sa na vás o rok.

                                                                                                                                  Učiteľky anglického jazyka.

     • Bubnovačka
      • Bubnovačka

      •    Študenti našej školy sa dňa 19.11.2019 zúčastnili akcie preventívneho charakteru „Bubnovačka“, ktorá sa uskutočnila v priestore zimného štadióna v Michalovciach. Bola zameraná na boj proti násiliu páchaného na deťoch.

          Myšlienkou podujatia bolo „ Aby bolo deti lepšie počuť“, preto deti a študenti mohli bubnovať pomocou bubnov, hrncov a variech, vedier a palíc alebo len dupotaním nôh, hlavne nahlas , aby nás bolo počuť, ticho nič nerieši, ticho pred násilím deti neochráni. Aby deti vedeli na situácie správne zareagovať, aby vedeli v prípade potreby požiadať o pomoc dospelého. S deťmi je potrebné o násilí hovoriť.

          Organizátorom podujatia boli: Centrum Slniečko, n. o a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch  pri MPSV a R SR.

                                                   Ing. Ľubica Hrustičová, koordinátorka prevencie

     • XV. ročník celoslovenskej odbornej súťaže / Žilina
      • XV. ročník celoslovenskej odbornej súťaže / Žilina

      •    Pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory zorganizovala Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina XV. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ pre elektro odbory so silnoprúdovým zameraním. Súťaže sa zúčastnilo 10 škôl z celého Slovenska, medzi ktorými bola aj naša škola. Reprezentovali ju Viliam Jakubec (IV.BP) a Ľubomír Pallaj (IV.BP) v sprievode Ing. Štefana Peštu. Dvojdňová súťaž pozostávala z praktickej a teoretickej časti. Praktickú časť tvorili dve úlohy, pričom každý súťažiaci riešil samostatne jednu z úloh. (1. úloha - výťahový rozvádzač, 2. priemyselný rozvod). Teoretickú časť tvoril test s 50 otázkami z elektroenergetiky a elektrotechniky.

       Naši študenti si odniesli dve ocenenia:

       • v súťaži jednotlivcov (1. úloha) - 1. miesto Viliam Jakubec, IV.BP

       • v súťaži škôl - 3. miesto (celkové hodnotenie oboch študentov)

       Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina pripravila tiež pre súťažacich zaujímavý program - exkurziu Budatínskeho hradu, ktorá sa žiakom veľmi páčila.

       Poďakovanie patrí aj Ing. Nataši Masnicovej za technickú organizáciu a majstrovi odbornej výchovy p.Vladimírovi Penzešovi za odbornú prípravu.

       Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

       Ing. Štefan Pešta

     • FLORBAL / okresné kolo
      • FLORBAL / okresné kolo

      • Dňa 13.novembra 2019 sa uskutočnilo OK vo florbale žiakov stredných škôl.

       Vyhlasovateľ :     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

       Organizátor :       z poverenia OŠÚ Košice SOŠ obchodu a služieb Michalovce 

       Zloženie skupín:

       A – GPH, SZŠ, SOŠ VK

       B – GĽŠ, SOŠT, OA, GVK

       C – SOŠ OaS, CSOŠ, SOŠ Strážske

       Našu školu reprezentovali:

       Farkaš, Čorba, Knežo, Koba, Kovka, Kundrát, Magyar, Miovkanych, Hrubovský, Shandor, Šulof, Vojtovič.

       Družstvá žiakov boli herne vyrovnané, aj napriek veľkej snahe sme skončili druhý v skupine B a v druhej fáze o 4.-6.miesto skončili na 6.mieste. Nevadí chlapci, taký je šport, nabudúce budeme lepší. 

       Ďakujeme za reprezentáciu!

       PaedDr.Jana Hamadejová

     • SÁROVA BYSTRICA
      • SÁROVA BYSTRICA

      •     Dňa 8.11.2019 sa v ZOS Michalovce uskutočnila obľúbená súťaž pre mladých adeptov moderovania SÁROVA BYSTRICA 2019. Mladí moderátori sa majú vďaka súťaži možnosť a príležitosť priblížiť k moderátorskej práci, ktorá  preverí ich talent, danosti, zručnosti a poskytne im aj množstvo potrebných skúseností. Súťažilo sa v 2 kategóriách - od 15 - 18 rokov a od 18 - 25 rokov a 4 súťažných disciplínach - vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom, interpretácia spravodajského textu,  interpretácia reklamného textu a moderovanie vlastnej relácie.

           Našu školu v 2. kategórii úspešne reprezentoval žiak IV.BP triedy Richard Harman, ktorý napriek tomu, že sa súťaže zúčastnil prvýkrát, obsadil 2. miesto s postupom na celoslovenské kolo v Banskej Bystrici.

           Blahoželáme!

       PaedDr. Katarína Pajtášová

        

     • Finančná gramotnosť
      • Finančná gramotnosť

      • Finančná gramotnosť – cyklus prednášok a interaktívnych aktivít I.

       Služby Tatrabanky a kvíz

       Finančná gramotnosť je  pojem, ktorý hovorí o všeobecných znalostiach a vedomostiach ľudí v oblasti financií, ako aj o schopnosti ľudí rozumieť  a vedieť sa efektívne rozhodovať pri správe svojich  peňazí a finančných aktív. Dnes takmer každý z nás využíva finančné produkty a služby.  Máme zriadené účty v bankách,  platíme  debetnými aj kreditnými  kartami, využívame služby poisťovní. Napriek veľkému množstvu finančných služieb, produktov a inštitúcií, s ktorými sa každodenne stretávame a sú bežnou súčasťou nášho života, nie každý z nás je schopný zorientovať sa v nich a porozumieť im. Negramotnosť v oblasti financií veľmi negatívne zasahuje do života ľudí. ... viac

       Finančná gramotnosť – cyklus prednášok a interaktívnych aktivít II.

       Dôchodkový systém na Slovensku

       Dňa 1. októbra 2019 sa na SOŠ technickej na pracovisku Kapušianska 6 uskutočnila prednáška na tému Dôchodkový systém na SLOVENSKU 1.,  2. a 3 pilier. Prednášku odborne zabezpečila p. Ing. Erika Javorčíková, okresná vedúca pre OVB v Michalovciach, ktorá s našou školou už niekoľko rokov spolupracuje a pravidelne prináša našim žiakom aj učiteľom aktuálne informácie z oblasti  poisťovníctva, úverov aj dôchodkového systému. Prednášku absolvovali študenti IV. BK odboru prevádzka a ekonomika dopravy....viac

       Finančná gramotnosť – cyklus prednášok a interaktívnych aktivít III.

       Poistenie

       Problematika poistenia bola ďalšou odbornou témou v rámci získavania a rozvíjania finančnej gramotnosti, ktorú študentom SOŠ technickej dňa 18.októbra 2019 na pracovisku Kapušianska 6 opäť priblížila finančná poradkyňa  a okresná vedúca OVB Michalovce p. Ing. Erika Javorčíková.

       V úvode prednášky položila žiakom hneď niekoľko otázok, ako napr: „Aký je váš názor na poistenie, má zmysel poistiť sa, aké majú ľudia skúsenosti?“ Odpovede žiakov sa rôznili. Prednášajúca vzápätí vysvetlila, ako je možné sa poistením zabezpečiť pre prípad vzniku nepríjemných udalostí, napr. dopravnej nehody, úrazu, choroby, požiaru, ale aj na dožitie určitého veku. ...viac

     • Vyrezávanie tekvíc
      • Vyrezávanie tekvíc

      •    Už tradične v období pred „dušičkami“ sa na našej škole koná vyrezávanie tekvíc. Ani tento rok si študenti nenechali ujsť príležitosť. Preto dňa 24.októbra 2019 na pracovisku Kapušianska 6 organizátori – študenti II.BP odboru prevádzka a ekonomika dopravy a traja študenti IV.BK odboru prevádzka a ekonomika dopravy pripravili vskutku zaujímavé dopoludnie.  Akcia začala o 8.00 hodine ráno úvodným príhovorom pána zástupcu Ernesta Exenbergera, nasledovalo pár pokynov k samotnej realizácii podujatia a študenti sa s chuťou pustili do práce.

          Do vyrezávania sa zapojili dvojice študentov z nasledovných tried: 1.AK, 1.AP, 1.CK, 2.AK, 2.BP, 3.BP, 3.CK, 4.AK, 4.BK. Keďže všetky výtvory boli jedinečné, organizátori sa rozhodli odmeniť každú súťažnú dvojicu malou pozornosťou.

          Vyzdobené a vysvietené tekvice študenti umiestnili vo vestibule školy na pracovisku Kapušianska 6, kde si ich čaro vychutnávali pri príchode do školy aj odchode domov. Študenti chceli potešiť aj pedagógov na pracovisku Partizánska 1, preto svoje výtvory umiestnili aj v zborovni školy na tomto pracovisku.

       Za realizačný tím Mária Popovičová, Alexandra Štefaničová

       Beáta Polláková, Jaroslava Kizivatová, Michal Oros

     • Workshop "Iba sme sa narodili"
      • Workshop "Iba sme sa narodili"

      •    Dňa, 24.10.2019, na pracovisku Partizánska 1, sa uskutočnil workshop, ktorého sa zúčastnila trieda II.AP, organizovaný neziskovou organizáciou Post Bellum so sídlom v Bratislave. Workshop s názvom, Iba sme sa narodili,  cez príbehy skutočných ľudí viedol študentov k pochopeniu historických súvislostí i následkov ľudského konania. Komunikoval tému antisemitizmu a xenofóbie v spoločnosti. Zároveň cez vlastný zážitok poukazoval na vzostup šírenia informácií na internete a sociálnych sieťach, z ktorých mnohé sú mylné a zavádzajúce, čo často využívajú konšpirátori a extrémisti. Workshop sa snažil podnietiť  u študentov schopnosť rozlišovať pravdu od lži a následne viesť študentov ku kritickému mysleniu. Prepájal minulosť so súčasnosťou, na záver študenti prezentovali a medializovali výsledky svojej práce. Odozva u študentov na celý priebeh workshopu  bola veľmi pozitívna.   

       PaedDr. Eva Szabová 

     • Workshop "Tak toto neprejde"
      • Workshop "Tak toto neprejde"

      •     Dňa, 24.10.2019, na pracovisku Partizánska 1, sa uskutočnil workshop, s názvom Tak toto neprejde, ktorého sa zúčastnila trieda II.DP. Jeho úlohou v rámci možností bolo pochopiť dobu a priblížiť študentom pojmy totalita, nedemokratické režimy, sloboda slova, cenzúra, ľudské práva a ich porušovanie prostredníctvom vlastného zážitku. Študenti na seba prevzali charaktery postáv, ktoré odporovali, ale aj sympatizovali s režimom. Vyskúšali si, aké je to byť agentom ŠtB, či na vypočúvaní, vytvorili 3 samizdaty. Odozva u študentov na priebeh a výstupy workshopu bola veľmi dobrá.

          PaedDr. Eva Szabová

     • ABY SA NEZABUDLO ...
      • ABY SA NEZABUDLO ...

      • ABY SA NEZABUDLO ... SOŠT NA EXKURZII V KONCENTRAČNOM TÁBORE OSVIENČIM

        

          V dnešnej dobe, kedy narastajú rôzne nacionálne hnutia a myšlienky neznášanlivosti, si treba pripomínať udalosti, kedy podobné názory spôsobili veľké utrpenie ľudí. 28. októbra 2019 sa 43 študentov našej školy v sprievode 3 pedagógov a profesionálnej sprievodkyne zúčastnilo poznávacieho zájazdu do Poľska, počas ktorého sme navštívili mesto Oswiecim, smutne preslávené z obdobia 2. svetovej vojny. Navštíviť miesto najväčšej masovej vraždy v ľudských dejinách si vyžaduje veľkú dávku odvahy.

          Z Michaloviec sme odchádzali v skorých ranných hodinách a s bezpečnostnými a zdravotnými prestávkami po ceste,  sme cca o 8. 30 hod. prišli do vojnou skúšaného Oswiecimu – doposiaľ najväčšej továrne na smrť ... viac

       PhDr. Antónia Sabová

     • Rodičovské združenie a voľby do Rady školy
      • Rodičovské združenie a voľby do Rady školy

      • SOŠT technická v Michalovciach, pozýva rodičov na rodičovské združenie

       pracovisko Partizánska 1 - dňa 12.11.2019

       15:30 - zasadnutie Rady rodičov (tr. dôverníci a za I.ročník tr. učitelia) - učebňa C11-MU

       16:00 - plenárne zasadnutie - hlavná chodba poschodie

       16:30 - triednické schôdzky - po učebniach

       pracovisko Kapušianska 6 - dňa 13.11.2019

       15:00 - zasadnutie Rady rodičov (tr. dôverníci a za I.ročník tr. učitelia) - zborovňa

       15:30 - plenárne zasadnutie - školská jedáleň

       16:00 - triednické schôdzky - po učebniach

       Počas rodičovského združenia sa uskutočnia voľby zástupcov rodičov do Rady školy.

       V prípade, že nebude prítomná nadpolovičná väčšina rodičov, budú sa voľby opakovať v ten istý deň v zmysle platných predpisov.

       Tešíme sa na Vás! 

     • Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov
      • Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov

      •    Dňa 22.októbra 2019 sa v telocvični SOŠ OaS v Michalovciach konalo okresné kolo v stolnom tenise chlapcov.

       Družstvo SOŠ technickej tvorili Richard Leško IV.BP, Geľatič Kristián III.DP, Tačár Ján II.BP a Čičvák Lukáš III.DP. Z 10-tich stredných škôl sa tím našej školy umiestnil  na peknom 3.mieste. Bližšie informácie o jednotlivých zápasoch nájdete na tomto mieste.

       Ďakujeme chlapci a srdečne blahoželáme!

     • AMAVET / krajské kolo
      • AMAVET / krajské kolo

      •    Dňa 18.októbra 2018 sa v Prešove konalo krajské kolo 22. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET pre Prešovský a Košický kraj. Aj v tomto školskom roku prihlásili študenti našej školy Richard Harman a Ľubomír Pallaj, žiaci IV.BP triedy, na AMAVET svoj vedátorský projekt „VYUŽITIE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN A NN PRE APLIKÁCIE“.

          Žiaci základných a stredných škôl súťažili v 11 kategóriách (biológia, chémia, elektrina a mechanika, energia a transport, environmentálne vedy, fyzika a astronómia, geovedy, informatika a počítačové inžinierstvo, matematika, medicína a zdravotníctvo, spoločenské vedy). Do súťaže bolo prihlásených spolu 70 vedátorských projektov.

          FVAT AMAVET je súťažou odbornej tvorivosti vo vede a technike, ktorá prebieha formou posterových (plagátových) prezentácií, ale aj výstavných exponátov samotných projektov a prezentácie ich výsledkov ústnou formou členom odbornej hodnotiacej komisie. Aj keď sa chlapcom nepodarilo postúpiť na celoslovenské kolo, môžeme povedať, že o projekt bol veľký záujem zo strany návštevníkov a projekt sa páčil. Žiaci získali cenné skúsenosti a vzorne reprezentovali školu. Verím, že ich to posunie vpred a povzbudí ich do ďalšej tvorivej práce. Ďakujeme za reprezentáciu!

       Ing. Nataša Masnicová

     • Exkurzie FVE Bánovce nad Ondavou a EVO Vojany
      • Exkurzie FVE Bánovce nad Ondavou a EVO Vojany

      •    Odborné exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu. Ich hlavnou úlohou je prepojenie teoretického vyučovania s priamou praktickou činnosťou v navštívených priestoroch. Naši štvrtáci z tried IV. AP a IV.BP z odboru elektrotechnika  v mesiaci október sa zúčastnili dvoch exkurzií. Prvá bola vo fotovoltaickej elektrárni, ktorá je v našom regióne v Bánovciach nad Ondavou. Celou exkurziou nás sprevádzali dvaja naši bývalí žiaci Peter Višňovský a Tomáš Varga. Oboznámili žiakov s výrobou elektrickej energie vo FVE zo slnečnej energie a aj so svojou prácou, ktorú vykonávajú vo funkcii technikov vo FVE.

           Druhá exkurzia bola 15.10. 2019 v našej najbližšej tepelnej elektrárni EVO Vojany. Študenti  boli na začiatku oboznámení s elektrárňou od jej vzniku až po súčasnosť, a druhú časť exkurzie  tvorila prehliadka objektov a zariadení elektrárne. Aj túto exkurziu mali na starosti naši bývalí žiaci Ing. Marek Roman a Ing. Tomáš Pastir, ktorí žiakom podali informácie, ktoré sa  v škole  nedajú získať.                          

          Na úvod exkurzie žiaci boli poučení pracovníkmi elektrárni o BOZP a správaní v priestoroch elektrárni. Chceme sa poďakovať aj  Ing. Veronike Čičovej zo spoločnosti Slovenské elektrárne, ktorá nám vybavila povolenie pre exkurziu. Obidve exkurzie splnili svoj cieľ, žiaci získali poznatky o výrobe elektrickej energie v dvoch rôznych elektrárňach.

       Ing. Miron Štefanič

     • Zenit v programovaní - školské kolo
      • Zenit v programovaní - školské kolo

      •      Zenit  („Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„) je súťaž určená žiakom SOŠ a gymnázií, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať ich tvorivé kompetencie a zručnosti.

       Dňa 16.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní, ktoré je jednotné v celej SR.

       Súťaž je rozdelená na kategóriu A (3. a 4.ročník) a  kategóriu B (1. a 2.ročník).

       Školského  kola sa zúčastnili:

       1. Jakub Hreško
       2. Pavol Koroľ
       3. Jaroslav Louma
       4. Martin Počatko
       5. Ľudovít Popik
       6. Maroš Varchola

       Všetci žiaci sú z triedy II.AP.

       Keďže zadané príklady boli zverejnené cez internetovú stránku http://zenit.svsbb.sk/prog, a riešené úlohy bolo treba odoslať pomocou webového portálu http://zenit.svsbb.sk/prog, za vyhodnotením musíme chvíľu počkať.

       Držím palce!

                                                                                                              Ing. Ľubica Kočišová