• Integrovaný regionálny operačný program

   • Všeobecné informácie o projekte
    Názov projektu Pomôžme regiónu
    Žiadateľ Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    Kód projektu 302021J536
    Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
    Prioritná os 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám
    Špecifický cieľ 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
    Kód výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14
    Celková výška výdavkov 568 504,75 EUR

     

    Merateľné ukazovatele projektu
    Kapacita podporenej školskej infraštruktúry SOŠ 495 osôb
    Počet podporených COVaP 1
    Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP 1
    Počet renovovaných verejných budov 1
    Podlahová plocha renovovaných verejných budov 630 m2
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie