• Integrovaný regionálny operačný program

   • Všeobecné informácie o projekte
    Názov projektu Pomôžme regiónu
    Žiadateľ Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    Kód projektu 302021J536
    Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
    Prioritná os 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám
    Špecifický cieľ 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
    Kód výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14
    Celková výška výdavkov 568 504,75 EUR

     

    Merateľné ukazovatele projektu
    Kapacita podporenej školskej infraštruktúry SOŠ 495 osôb
    Počet podporených COVaP 1
    Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP 1
    Počet renovovaných verejných budov 1
    Podlahová plocha renovovaných verejných budov 630 m2