• Školský psychológ

    • PhDr. Matovičová Anna,

    • Psychologické poradenstvo v čase prerušeného vyučovania:

     Utorok a Štvrtok, 9:00 - 11:00: t.č. 056 6424772 resp. annamatovicova@gmail.com

      

     Je jedným z článkov systému poradenstva priamo v škole. Vykonáva psychologickú činnosť a poskytuje poradenské služby žiakom, zákonným zástupcom, triednym učiteľom, pedagógom, pričom sa spolupodieľa na optimalizácii, skvalitňovaní a zefektívňovaní výchovy, vyučovania a vzdelávania. Činnosť školského psychológa  je bližšie vyšpecifikovaná v Zákone 138/2019 Z.Z.

     V našej škole pôsobí ako interný odborný zamestnanec.

      pracovisko Partizánska 1 -  pondelok a utorok, 

      pracovisko Kapušianska 6 - streda, štvrtok a v piatok vo vybraných týždňoch. 

  • O psychologické služby školskej psychologičky môže požiadať:

    Žiak - prostredníctvom vedenia školy, triedneho učiteľa, výchovného poradcu, karierového  poradcu, koordinátora prevencie, emailom,  alebo osobne počas pracovnej doby psychologičky.

    Zákonný zástupca žiaka školy - prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne počas konzultačných hodín, emailom.

          Učiteľ - osobne počas pracovnej doby psychologičky.

  • Čomu sa venuje dobrý školský psychológ?

        Školský psychológ je v dnešnej dobe veľmi dôležitá multidisciplinárna pozícia  v škole. Spája veľa oblastí, odborníkov a „svetov“ (svet detí, rodičov, učiteľov, školy....). Je to človek, ktorý odborným pohľadom posudzuje, vyhodnocuje a navrhuje množstvo krokov, s cieľom zlepšiť istý problematický stav alebo podporiť rozvoj človeka, školy, triedy, skupiny. Spolupracuje s  odborníkmi napríklad špeciálnym pedagógom, klinickým psychológom, psychiatrom, lekárom, logopédom, sociálnym pracovníkom či inými. Ide o profesionála, ktorý musí byť nie len odborne zdatný ale predovšetkým musí mať vynikajúce komunikačné a ľudské zručnosti. Mal by to byť výborný poslucháč, človek s otvoreným srdcom a mysľou, vynikajúci komunikátor, pretože častokrát rieši konfliktné situácie. Musí to byť človek rozhľadu a nadhľadu. K dôležitým vlastnostiam školského psychológa  patrí aj kreativita. Častokrát musí hľadať a vytvárať kreatívne prístupy a postupy, ktoré si vyžaduje konkrétna situácia.

    

   Hlavná činnosť školskej psychologičky  

   1. Intervenčná činnosť

   2. Diagnostická činnosť

   3. Preventívna činnosť

   • Aktivity školskej psychologičky

   •    Besedy pre žiakov v závislosti od ročníkov a odboru  na témy:

    -        Trojhodinový adaptačný program zameraný na adaptáciu a adjustáciu žiakov všetkých tried prvého ročníka v mesiacoch september, október, november.

    -        Kreativizácia – rozvoj nadania.

    -        Zdravý životný štýl.

    -        Ako sa správne učiť. Učenie je zábava.

    -        Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých – prevencia šikanovania – kyberšikanovania.

    -        Bezpečne na sociálnej sieti.

    -        Psychologická diagnostika – sociometria, dotazníkové metódy.

    -        Rozvoj emocionálnej inteligencie, asertivita, empatia.

    -        Psychohygiena, projektívne techniky.

    -        Ako zvládať stres z maturitnej skúšky.

    -        Ako nepohorieť na pohovoroch na vysokú školu.

    -        Psychohygiena, učenie sa zvládať záťažové situácie. 

    -       Dobrovoľnícka činnosť, spolupráca s Dobrovoľníckym centrom Košického samosprávneho kraja a rôznymi dobrovoľníckymi organizáciami.

     

             Program aktivít školskej psychologičky sa môže meniť a dopĺňať v súlade s požiadavkami vedenia školy, ktorá sa riadi etickým kódexom pre prácu školských psychológov. 

     

       ĎALŠIE  SÚČASNÉ  TÉMY  ŠKOLSKÉHO  PSYCHOLÓGA

                  Vzťahy, klíma a kultúra školy

                   Mentálne zdravie

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie