• Výchovný poradca

    • Pre pracovisko Partizánska

     Ing. Jaroslav MELIKANT

     Kontakt : jaro.melikant@gmail.com

     Konzultačné hodiny : týždeň A – streda 8:00 – 15:00

                                       týždeň B – štvrtok 8:00 – 15:00

      

     Pre pracovisko Kapušianska

     Ing. Jozef TŰDŐS

     Kontakt : jozo.tu@azet.sk

     Konzultačné hodiny : týždeň A – streda 8:00 – 15:00

                                       týždeň B – štvrtok 8:00 – 15:00

  •      

            Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách a v školských zariadeniach prostredníctvom činnosti výchovných poradcov. Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí.

         Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

  • UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

    • Dohovor o právach dieťaťa
    • Deti sa stavajú obeťami porušovania práv dieťaťa ako dospelí. Sú však oveľa ľahším terčom, pretože sú slabšie a neskúsenejšie. Deti sú zraniteľnejšie ako dospelí a preto ich treba chrániť (ďalšie informácie - klikni).

    • Charakteristika ŠVPU
    • Špecifické vývinové poruchy učenia (ŠVPU) znamenajú súhrnné označenie zahŕňajúce poruchy čítania, písania, pravopisu, matematických či motorických zručností. Najrozšírenejšie poruchy učenia sú dyslexia, dysgrafia, (čítaj ďalej).

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie