• Výchovný poradca

    • Pre pracovisko Partizánska

     Ing. Jaroslav MELIKANT

     Kontakt : jaro.melikant@gmail.com

     Konzultačné hodiny : týždeň A – streda 8:00 – 15:00

                                       týždeň B – štvrtok 8:00 – 15:00

      

     Pre pracovisko Kapušianska

     Ing. Jozef TŰDŐS

     Kontakt : jozo.tu@azet.sk

     Konzultačné hodiny : týždeň A – streda 8:00 – 15:00

                                       týždeň B – štvrtok 8:00 – 15:00

  •      

            Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách a v školských zariadeniach prostredníctvom činnosti výchovných poradcov. Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí.

         Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

  • UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

    • Dohovor o právach dieťaťa
    • Deti sa stavajú obeťami porušovania práv dieťaťa ako dospelí. Sú však oveľa ľahším terčom, pretože sú slabšie a neskúsenejšie. Deti sú zraniteľnejšie ako dospelí a preto ich treba chrániť (ďalšie informácie - klikni).

    • Charakteristika ŠVPU
    • Špecifické vývinové poruchy učenia (ŠVPU) znamenajú súhrnné označenie zahŕňajúce poruchy čítania, písania, pravopisu, matematických či motorických zručností. Najrozšírenejšie poruchy učenia sú dyslexia, dysgrafia, (čítaj ďalej).