• Novinky

     • Krajské kolo SOČ
      • Krajské kolo SOČ

      •      Dňa 25. marca 2024 sa v Košiciach na Strednej priemyselnej škole dopravnej uskutočnil 46. ročník krajského kola SOČ. Našu školu reprezentovalo 11 študentov s  9 prácami v 5 súťažných odboroch:

       Problematika voľného času

           Maroš Tkáčik – Bodová zváračka

           Magdaléna Wéberová – Mechanické hodiny

       Strojárstvo, hutníctvo, doprava

           Stanislav Drahňovský – Peletovací lis

           Adam Grajcar – Štiepačka na drevo

       Informatika

           František Tomáš – Web pre zdravotnícke služby

           Damián Hudák -  Automatizovaná robotická stanica

       Elektrotechnika a hardware

           Dávid Šintaj – Ostrovný systém

           Kristína Popovičová, Tomáš Žeco, Šimon Pivarník – Optimalizácia spotreby EE

       Ekonomika a riadenie

           Lukáš Majerník – Analýza spokojnosti s prepravnými    službami MHD Michalovce

          

       Veľmi pekný úspech dosiahol náš študent v  súťažnom odbore Informatika - 2. miesto - Damián Hudák (IV.CP) s prácou Automatizovaná robotická stanica. Postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. – 26. 04. 2024 na Strednej odbornej škole veterinárnej, Drážovská 14, Nitra – Zobor.

       Všetkým blahoželáme a veľká vďaka za dôstojnú reprezentáciu školy a postupujúcemu  na celoslovenské kolo držíme prsty !

       Ing. Mária Irchová, školský koordinátor SOČ

     • Krajské kolo súťaže ENERSOL
      • Krajské kolo súťaže ENERSOL

      •    Dňa 22.3.2024 sa uskutočnilo krajské kolo sútaže ENERSOL na SOŠ automobilovej v Košiciach. Našu školu reprezentovala žiačka Kristína Popovičová z triedy IV.AP, ktorá sa v hlavnej kategórii umiestnila na krásnom 3. mieste.

       Cieľom tejto sútaže bolo zhotoviť buď na teoretickej, praktickej alebo propagačnej sfére projekt, ktorý rieši problematiku obnoviteľných zdrojov, šetrenia a výroby elektrickej energie. 

          Kristína sa zúčastnila s projektom OFF-GRID, ktorý rieši výrobu a uskladnenie elektrickej energie v odľahlej časti, kde nie je žiadna prípojka do distribučnej siete.

       "Môj projekt pozostával zo štyroch hlavných časti. Zdroj, ktorým boli fotovoltické panely, batérie, v ktorých sa uskladňovala vyrobená elektrická energja, menič a nakoniec spotrebiče v chate. Všetci súťažiaci sme mali na prezentovanie nášho projektu 7 minút, atmosféra bola skvelá a niesla sa v priateľskom duchu. Zároveň som sa  inšpirovala aj inými nápadmi a vďaka tomu chcem pokračovať v ďalšom zdokonaľovaní svojho projektu."

       K. Popovičová IV.AP

     • Stretnutie predsedov školských parlamentov
      • Stretnutie predsedov školských parlamentov

      •    Dňa 20.03.2024 sa uskutočnilo II. stretnutie predsedov a predsedníčok školských parlamentov (ďalej len ŠP) košického kraja v areáli Kulturpark Košice. Našu školu zastupovala Kristína Popovičová žiačka IV.AP triedy.

          "Program začínal o 9:00 a končil okolo 13:30. V rámci stretnutia sme mali rôzne aktivity a pestrý program. Hlavnými bodmi programu boli napr. Príležitosti okolo nás kde sa nám predstavili rôzne organizácie ako DASATO Academy, Nexteria Leadership Academy, Regionalne centrum mládeže, NIVAM v Košickom kraji a taktiež aj Rada mládeže Košického kraja.

          Rovnako ako v decembri sme mali menšiu „zoznamovačku“, vďaka ktorej sme sa neformálne spoznávali navzájom. Ďalšou z aktivít a bodom z programu bolo rozdelenie do skupín, kde sme spisovali NAJ... väčšie, populárnejšie, ťažšie akcie, ktoré sme usporadúvali na škole. Vďaka tomu sme sa dokázali navzájom inšpirovať.

          Mali sme aj prednášku o tom ako efektívne komunikovať v našom ŠP. Diskutovali sme a vysvetlili rôzne výhody a nevýhody rôznych komunikačných platforiem a povedali si aj o rožných problémoch ŠP a vysvetlili si ako ich vyriešiť.

          Vytvorili sa aj focusové skupiny kde sme sa znova rozdelili do rôznych skupín a tak diskutovali aj na témy ako napr. čo nám chýba v mestách a čoho je až nadbytok, aký máme prehľad vo voľnočasových aktivitách mimo školy v našich mestách a čo by sme zmenili.

          A na záver sme si taktiež rovnako ako v decembri spravili spoločné foto kde sa objavilo o niečo viac nových tvári.“

       Predsedníčka školského parlamentu K. Popovičová IV.AP

     • OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA (OKM) / KK
      • OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA (OKM) / KK

      •    Dňa 19.3.2024 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo  Olympiády kritického myslenia, do ktorého sa prostredníctvom 120-minútového online testu na platforme www.okm-online.sk zapojilo 13 súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže v školskom kole.

       1. kategória - žiaci 1. a 2. roč. SŠ a 5. a 6. roč. OG:

       I. AP -   Roman Rapáč, Adam Vrabeľ

        

       2. kategória - žiaci 3., 4., 5. roč. SŠ a 7. a 8. roč. OG:

       III.BP -  Adam Javorský, Samuel Milan Majerčík

       III. EP - Šimon Pivarník
       IV.AP – Dávid Hrešan, Filip Madaras, Kristína Popovičová, Albína Selepková, Magdaléna Wéberová,

                     Kristián Zbuňák

       IV. EP - Peter Fedorišin, Jakub Skyba

        

       Žiaci boli testovaní z týchto oblastí:

       • kritické myslenie
       • odolnosť voči manipulácii
       • čitateľská gramotnosť
       • schopnosť vyhľadávať informácie
       • orientácia v prostredí médií
       • argumentačné zručnosti

       Vyhodnotenie krajského kola OKM akreditovanými rozhodcami Slovenskej debatnej asociácie sa uskutoční do 4 týždňov od jeho uskutočnenia. Do finále OKM (celoslovenské kolo) môže postúpiť 48 súťažiacich – traja z každého kraja z oboch vekových kategórií.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za ochotu reprezentovať našu školu a držíme im prsty.

       Viac informácii o súťaži (jej cieľoch, forme, priebehu, hodnotení) môžete zistiť na stránke https://www.okm.sk/sutaz/.

        PaedDr. Katarína Pajtašová

     • Súťaž odborných zručností Skills Slovakia – Stolár 2024
      • Súťaž odborných zručností Skills Slovakia – Stolár 2024

      •     V dňoch 14. a 15.3. 2024 sa v školských dielňach Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi zúčastnili žiaci Milan Čižmár I.AK a Jakub Baran II.AK semifinálového kola 7.ročníka súťaže odborných zručností Skills Slovakia - Stolár 2024. Svoje sily si zmerali chlapci zo šiestich stredných odborných škôl. Súťažilo sa v teoretickej a praktickej časti, v ktorej mali vyrobiť výrobok (stolička) podľa konštrukčného výkresu. Chlapci sa snažili a v súťaži škôl sa umiestnili na 4.mieste.

           Náročnosť bola pomerne vysoká, žiaci získali veľmi cenné vedomosti aj praktické zručnosti. Rozdiely medzi najlepšími boli minimálne. Jedným z cieľov bolo aj stretnutie rovnako zameraných ľudí. Stretli sa tam žiaci, učitelia, majstri odborného výcviku a prítomná bola aj návšteva zo zahraničia - SUPŠ a HN Hradec Králové z Českej republiky.

       Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

       MOV Bc. Jaroslav Micko

     • ZENIT v strojárstve / celoslovenské kolo
      • ZENIT v strojárstve / celoslovenské kolo

      •    Vynikajúci výsledok a krásny zážitok si priniesol Samuel Novák z celoslovenského kola 24.ročníka súťaže ZENIT v strojárstve. V kategórii S – strojové obrábanie kovov obsadil 1. miesto spomedzi elity študentov stredných škôl v danej kategórii.

          Súťažilo 8 víťazov krajských kôl v dňoch 19. – 21.3.2024 v Banskej Bystrici. Súťaž pozostávala z troch častí: test z teoretických vedomostí, spracovanie technologického postupu výroby súčiastky podľa výkresu a následne výroba zadanej súčiastky na obrábacích strojoch s dôrazom na presnosť, kvalitu a bezpečnosť práce.

          Samuel študuje v odbore mechanik – mechatronik v duálnom systéme vzdelávania so spoločnosťou BSH.

       K dosiahnutému skvelému výsledku gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, firmy BSH i KSK

       Ing. Jaroslav Melikant                                                                          

     • Valentínska kvapka krvi
      • Valentínska kvapka krvi

      •      V utorok  05.03.2024  sa pri príležitosti  Valentínskej kvapky krvi, v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Hematologicko-transfuziologickým oddelením Nemocnice Penta Hospitals Michalovce konal odber krvi Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

       Do kampane sa zapojili  študenti – prvodarcovia  III.AK, III.CK a IV.AK.

            Tento rok bola  kampaň so sloganom: „Buďme k sebe láskaví, veď sme +/- rovnakí.“ Hlavnou tvárou kampane bola herečka Kristína Svarinská.

       Ďakujeme darcom, že vďaka nim majú tí, čo to potrebujú, právo na plnohodnotný život,  pretože darovanie krvi nesie silný odkaz solidarity, spolupatričnosti a bezpodmienečnej pomoci.                                                               

                                                                                                                 (vdz )

     • Šikanovanie
      • Šikanovanie

      • Šikanovanie patrí k závažným sociálno-patologickým javom. Ako možno šikanovanie definovať:

       • Šikanovanie môže byť opísané ako systematické zneužitie sily.
       • Šikanovanie je úmyselná a vedomá snaha ublížiť inému a spôsobiť mu stres.
       • Šikanovanie je dlhodobé násilie, fyzické alebo psychologické, vykonávané jednotlivcom alebo skupinou proti jednotlivcovi, ktorý nie je schopný sa brániť v aktuálnej situácii

       Kyberšikanovanie - elektronické šikanovanie, cyberbullying, cybermobbing, je forma šikanovania, pri ktorej sa používajú nové technológie, ako je počítač, internet, mobilný telefón. Prebieha vo virtuálnom priestore s využitím rôznych služieb a nástrojov, ako sú email, instant messenger, čet, diskusné fóra, sociálne siete, stránky na zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, telefonáty. 

       Ďalšie informácie sú na tomto mieste.

       Koordinátori prevencie Mgr. Eva Lobová, Ing. Ľubica Hrustičová

     • Triedne ZRPŠ
      • Triedne ZRPŠ

      • V dňoch 26. - 27. marca 2024 sa uskutoční triedne ZRPŠ nasledovne:


       26.03.2024 o 16:00 na pracovisku Partizánska 1 (zasadnutie Rodičovskej rady o 15:30)
       27.03.2024 o 15:30 na pracovisku Kapušianska 6 (zasadnutie Rodičovskej rady o 15:00)


       V rámci ZRPŠ sa uskutočnia riadne voľby zástupcov rodičov do Rady školy pre roky 2024-2028. V prípade nízkej účasti rodičov (menej ako 50%) sa uskutoční opakovaná voľba zástupcov rodičov do Rady školy.

     • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
      • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      •    Vo februári sa konal  XVI. ročník krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Košiciach na Filozofickej fakulte. Za našu školu sa súťaže zúčastnil Maroš Mičko zo IV. BP, ktorý nás úspešne reprezentoval v silnej konkurencii a podelil sa s nami o svoje skúsenosti a postrehy:

       „Súťaž pozostávala z troch častí:

       1. časť test: 21 otázok, trvanie 30 minút

       2. časť: Transformácia textu: zo žiadosti o predčasné ukončenie štúdia napísať rozprávanie s kriminálnou zápletkou 10 - 15 viet

       3. časť: Agitačný prejav: prejav na približne 5 minút, kde naším zámerom bolo vyzvať a požiadať účastníkov cestnej premávky o väčšiu ohľaduplnosť a bezpečnejšiu jazdu na cestách

       Aký je môj celkový dojem?

       Beriem to ako dobrú skúsenosť, ktorú môžem využiť na blížiacich sa maturitných skúškach, síce som sa neumiestnil na popredných miestach, ale s mojím celkovým výkonom som spokojný.“

     •  KRAJSKÉ KOLO OAJ
      •  KRAJSKÉ KOLO OAJ

      •            Dňa 14.2.2024  naša žiačka Albína Selepková /IV.AP/  úspešne reprezentovala našu školu na krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo na FF UPJŠ v Košiciach. Vo svojej kategórii 2D sa umiestnila na 3. mieste.

       V kategórii 2C2 našu školu reprezentoval žiak Johnny Cymbal /II.BP/, ktorý v kategórii anglofónnych žiakov bol jediným zástupcom odborných škôl medzi gymnazistami. Vo svojej kategórii skončil na 7.mieste.

       Srdečne blahoželáme!    

       Mgr. Jana Vereščáková

     • Lyžiarsky výcvik pod ŽDIARSKOU VIDLOU.
      • Lyžiarsky výcvik pod ŽDIARSKOU VIDLOU.

      •    Počas februárových dní, od 19.2.do 23.2.2024, sa žiaci prvého ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v nádhernom prostredí Monkovej doliny. Od ranných hodín sa žiaci venovali lyžiarskemu výcviku na svahu a zbierali nové lyžiarske zručnosti, pod dohľadom osvedčených inštruktorov. Ani teplotné výkyvy, zmeny počasia, nebránili žiakom, aby si užívali lyžovanie na svahu a spoločne prekonávali lyžiarske výzvy.

       Absolvovali sme aj turistické vychádzky v Monkovej doline a v obci Ždiar.

          Večerné hodiny boli venované rozptýleniu, spoločenským hrám, stolnému tenisu, sledovaniu didaktických filmov o lyžovaní alebo celovečernému filmu Everest,o horolezcoch.

          Dôležitou súčasťou lyžiarského výcviku je samotný pretek. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - malý a veľký slalom. 

       Malý slalom:

       1. Bali Martin, I.EP
       2. Čurma Ivan, I.EP
       3. Polomčák Dávid, I.AK
       4. Fečko Samuel, I.BP

       Veľký slalom:

       1. Bezek Maximiliám, I.AK
       2. Šandor Vladimír, I.AK
       3. Sabol Teo, I.AP
       4. Arvai Sebastián, I.AP

          KPA ponúkol prvákom príležitosť naučiť sa, resp. zdokonaliť sa v lyžovaní, posilniť vzájomné vzťahy, priateľstvá a nezabudnuteľné zážitky.

       PaedDr. Jana Hamadejová, vedúca KPA

     • OKO - školský časopis
      • OKO - školský časopis

      • Poznáte náš školský časopis?

       Ako sa volá?

       Čo všetko v ňom môžete nájsť?

          Školský časopis OKO je dielom študentov a pedagógov našej školy na pracovisku Kapušianska 6. Už dlhoročne sa realizuje jeho vydávanie, ktoré bolo schválené OŮ Michalovce pod registračným číslom 8/98.

       Čo v ňom býva publikované?

       • príspevky žiakov na rôzne témy, názory, postrehy,
       • informácie zo života školy,
       • zaujímavé slohové práce žiakov, básnická tvorba žiakov,
       • športové úspechy,
       • humor a zábavné úlohy, ankety, tajničky, osemsmerovky, logické úlohy, vedomostné testy,
       • rozhovory s učiteľmi, žiakmi, zamestnancami školy, hosťami,
       • ilustrácie študentov, 
       • fotky zo školských akcií,
       • informácie o udalostiach organizovaných mestom.

       Školský časopis OKO vydávame aj s finančnou podporou mesta Michalovce, o ktorú sa každoročne uchádzame. Na stránkach školského časopisu OKO uverejňujeme erb a logo mesta Michalovce, odkaz na webovú stránku mesta Michalovce, informácie o finančnej dotácii mesta poskytnutej na tento účel, informácii o udalostiach organizovaných mestom a jeho správou.

       Obsah posledných troch čísel si môžete prečítať po kliknutí:

       č.80

       č.81

       č.82

       Redakčná rada

     • SRDCE A MYSEĽ – navigácia na ceste partnerských vzťahov
      • SRDCE A MYSEĽ – navigácia na ceste partnerských vzťahov

      •      V tomto duchu prebiehala prednáška, ktorá sa uskutočnila 16. februára 2024 v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach.

            Účastníkmi akcie, ktorá sa výraznou mierou podieľala na formovaní duševného zdravia  adolescentov, boli žiaci II. AP triedy.  

            Pani psychologička vysvetlila druhákom pojmy súvisiace s partnerskými vzťahmi (láska, zamilovanosť, etapy lásky, zložky lásky, úspešný vzťah, manipulácia vo vzťahu, vzťahy a moderné technológie a iné) .

           Prednáška bola veľmi zaujímavá a poučná. Po nej nasledovala diskusia. Žiaci mohli svoje otázky  odborníčke adresovať aj anonymne. Využili i túto možnosť. Mnohí sa však aktívne zapájali do diskusie, vyjadriac svoje vlastné názory na danú problematiku.

            Veríme, že táto aktivita bola pre našich študentov prínosom. Dúfame, že ich obohatila o nové poznatky a navigovala ich správnym smerom v oblasti medziľudských vzťahov.

       PhDr. Ľ. Balogová, učiteľka SJL

     • ERASMUS+
      • ERASMUS+

      •  

            Výsledok snímky pre Erasmus+ 2024

             Dňa 9.2.2024 bola opäť podaná žiadosť o grant v rámci programu Erasmus+ na realizáciu projektu,  ktorý bude prebiehať od 1.6.2024 do 31.8.2025. Žiadame o grant pre 71 účastníkov rôznych mobilít – krátkodobá mobilita učiacich sa v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v zahraničí u partnerského poskytovateľa OVP alebo v inej organizácii pôsobiacej v OVP alebo na trhu práce, kurzyjob shadowing zamestnancov. Výsledky výberovej procedúry budú oznámené do 16.5.2024. Veríme, že grant nebude krátený a vycestovať budú môcť všetci, ktorí mali záujem.

           V rámci šírenia informácií o projektoch Erasmus+ vám prinášame ďalšie prezentácie účastníkov jesenných mobilít Patrika Hajdu, Milana KeltošaSebastiána Ladembergera (III.AP), Adriána Babčana a Miloša Koseca, Sone Bičíkovej (IV.AP), Tomáša Žeca (IV.BP) a Jakuba Siváka (IV.CP).

       mb

     • ŠK SOČ vyhodnotenie
      • ŠK SOČ vyhodnotenie

      • 7. februára 2024  sa uskutočnil na SOŠ technickej, Partizánska 1, v Michalovciach, 46. ročník školského kola prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti.

          V tomto školskom roku prebehlo školské kolo prezenčnou formou.  Súťažilo sa v piatich súťažných odboroch v šiestich komisiách -  2 x elektrotechnika, ekonomika, informačno - komunikačné technológie, strojníctvo a matematika. Súťaže  sa zúčastnilo 37 žiakov s 39 prácami. Práce hodnotili učitelia odborných predmetov v komisiách, ktoré boli doplnené o odborníkov z vysokých škôl: Ing. Mareka Pavlíka, Phd., Ing. Jána Zbojovského, Phd., Ing. Mateja Bereša, Phd., Ing. Miroslava Murína, Ing. Patrika Jacka, Phd. Počas celého dňa vládla pokojná pracovná atmosféra bez rušivých vplyvov.

           Okrem študentov štvrtého ročníka sa školského kola zúčastnili aj dvaja tretiaci.

          Z 39 prác sa na medailových priečkach umiestnilo 16 prác  (priložená výsledková listina 46. ročníka školského kola SOČ)  a z nich 9 postúpi priamo na krajské kolo (priložená listina postupujúcich prác do vyššieho kola SOČ).

          Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu, víťazom blahoželáme a postupujúcim držíme palce na krajskom kole, ktoré sa bude konať  dňa  25. marca 2024 na SPŠ dopravnej v Košiciach. Našu školu bude reprezentovať 9 prác v 5 súťažných odboroch.

       Výsledky školského kola SOČ 2024

       Postup prác na krajské kolo 2024

       Ing. Mária Irchová, školský koordinátor SOČ

     • Deň bezpečného internetu
      • Deň bezpečného internetu

      •    „Deň bezpečného internetu“ (SID) organizuje sieť Insafe/INHOPE v Európe s podporou Európskej komisie každý rok vo februári, na podporu bezpečného a pozitívneho používania digitálnych technológií, najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi. Spája milióny ľudí, aby inšpirovali k pozitívnym zmenám na internete, aby zvyšovali povedomie o otázkach bezpečnosti online a zúčastňovali sa na podujatiach a aktivitách po celom svete.

           V rámci Slovenska pripravilo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS), digiQ – Digitálna inteligencia a Národná linka na pomoc deťom v ohrození Viac ako Nick možnosti ako sa zapojiť pre školy, deti ako kolektívy formou rôznorodých aktivít - podrobne v prílohe a na stránke https://bezpecnyinter.net/safer-internet-day/

       Témou tohto ročníka je: “Šírme digitálne dobro.“ V prípade zapojenia je možné vyhrať zaujímavé ceny.

       Ďakujeme za zapojenie, preberanie súvisiacich tém s deťmi a želáme veľa originálnych nápadov.

       Prílohy:  plagátiky - 2 ks

                      Deň bezpečného internetu 2024

       Ing. Magdaléna Lucáková

       Koordinátorka ochrany detí pred násilím 

     • 46.ročník SOČ / školské kolo
      • 46.ročník SOČ / školské kolo

      •    Dňa 7.februára 2024 sa na našej škole, na pracovisku Partizánska 1, uskutoční 46.ročník školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Organizačné pokyny a program konania školského kola nájdete nižšie.

          Odborné komisie budú zverejnené na nástenke venovanej SOČ, na hlavnej chodbe, dňa 6.2.2024, v dopoludňajších hodinách. 

       Organizačné pokyny ŠK SOČ

       Program ŠK SOČ

       Ing. Mária Irchová, školský koordinátor SOČ

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie