• 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

   • 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

   •  


    Základné údaje o štúdiu

    Kód a názov študijného odboru

    3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

    Stupeň vzdelania

    ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie

    Dĺžka štúdia

    4 roky

    Forma štúdia

    Denné štúdium pre absolventov základnej školy

    Spôsob ukončenia

    Maturitná skúška

    Doklad o získanom stupni vzdelanía

    Vysvedčenie o maturitnej skúške

    Doklad o získanej kvalifikácii

    Vysvedčenie o maturitnej skúške
    Výučný list

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

    Absolvent je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach drevárskej a nábytkárskej výroby priemyselného a individuálneho charakteru. Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností a činností súvisiacich s konštrukčnou a technologickou prípravou výroby, s odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, nákupom a predajom a so skladovým hospodárstvom.

    Možnosti ďalšieho štúdia

    Pomaturitné štúdium.
    Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

     


    Odborné vedomosti

    Absolvent má:

    • technické zobrazovanie v drevárskej a nábytkárskej výrobe, ale aj pri navrhovaní nábytku,
    • charakterizovať typológiu výrobkov v odbore, ich konštrukčnú aj technologickú prípravu výroby, nábytok, stavebno-stolárske výrobky aj vrátane čalúnenia,
    • charakterizovať druhy materiálov, ich vlastnosti, funkciu, spracovanie a použitie, spôsoby spájania, zhotovovania povrchovej úpravy,
    • popísať postupy výroby, montáže, manipulácie, balenia aj dopravy nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov,
    • popísať postupy posudzovania kvality hotového výrobku, preukazovanie zhody výrobkov v regulovanej a neregulovanej oblasti skúšania,

     


    Odborné zručnosti

    Absolvent vie:

    • navrhnúť a posúdiť postupy výroby drevárskych, stavebno-stolárskych a nábytkárskych výrobkov, vrátane čalúnnických,
    • obsluhovať a nastavovať stroje a výrobné linky pri výrobe drevárskych, stavebnostolárskych a nábytkárskych výrobkov,
    • spraviť údržbu náradia, nástrojov, prípravkov, pracovných pomôcok strojov a zariadení pri výrobe drevárskych a nábytkárskych výrobkov,
    • navrhnúť výrobok a spracovať jeho výkresovú dokumentáciu v rozsahu odboru

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie