• Novinky

     • Účelové cvičenie / pracovisko Kapušianska6
      • Účelové cvičenie / pracovisko Kapušianska6

      •      Dňa 22. 09. 2023 sa v Prímestskej časti Zemplínskej šíravy konalo účelové cvičenie. Zúčastnili sa ho žiaci prvých a druhých ročníkov z pracoviska Kapušianska.

            Vedúcim účelového cvičenia bol PaedDr. S. Šašala, ktorý cvičenie odborne naplánoval a zorganizoval. Na realizácii akcie sa spolupodieľali aj majstri odborného výcviku V. Horňák,    L. Priščák  a učiteľky PhDr. Ľ. Balogová, Ing. V. Dzvoníková, PhDr. A. Sabová.

            Cieľom účelového cvičenia bola nielen výučba nových faktov týkajúcich sa ochrany zdravia a prírody, ale aj prehĺbenie, upevnenie a overenie už získaných vedomostí z danej oblasti.

            Pevne veríme, že v budúcnosti naši prváci a druháci nadobudnuté poznatky efektívne zužitkujú v mimoriadnych situáciách a budú pre našu spoločnosť plnohodnotným prínosom.  

            PhDr. Ľ. Balogová, triedna učiteľka

     • ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA G. ZVONICKÉHO / exkurzia
      • ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA G. ZVONICKÉHO / exkurzia

      •          Dňa 20. 09. 2023 sa žiaci III. AK triedy zúčastnili pod vedením pani učiteľky PhDr. Ľ. Balogovej na literárnej exkurzii v Michalovciach.

            Cieľom exkurzie bola odborná a zážitková edukácia žiakov, ktorá sa konala v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach.

            Žiaci sa formou odborného výkladu pani knihovníčky oboznámili s etymológiou názvu knižnice a fungovaním knižnice. Tretiaci sa dozvedeli aj mnoho zaujímavosti o živote a tvorbe nášho významného rodáka Gorazda Zvonického.

            Na záver si naši žiaci v mestskej knižnici pozreli aktuálnu výstavu s názvom Odkaz Václava Havla v tvorbe mladých grafikov.

            Exkurzia sa študentom veľmi páčila. Čas strávený mimo školských lavíc využili produktívne - dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií a z exkurzie odchádzali obohatení o estetické zážitky z výstavy.                                  

            PhDr. Ľ. Balogová, vyučujúca Sjl

     • KOŽAZ / 3.deň
      • KOŽAZ / 3.deň

      • 22.9.2023 sa konali preteky 3-členných družstiev. Každé družstvo prešlo piatimi stanovištiami: zdravotnícka príprava I a II, streľby, riešenie mimoriadnych situácií a pobyt v prírode. 

       Umiestnenie na prvých piatich pozíciách bolo nasledovné:

            1.miesto: Pjura, Liška, Javorský - III.BP

            2.miesto: Hajdu, Pribula, Hricik - III.AP

            3.miesto: Šaranič, Carbol, Menkshi - III.CP

            4.miesto: Jaščur, Tomko, Volčko - III.DP

            5.miesto: Hamar, Pivarník, Štofej - III.EP

       Chlapci na 1., 2. a 3.mieste získali sladkú odmenu. Srdečne im blahoželáme!

       (nm)

     • KOŽAZ / 2.deň
      • KOŽAZ / 2.deň

      •    Bol krásny, teplý a slnečný deň a my sme pokračovali. Dnes žiaci absolvovali činnosti na jednotlivých stanovištiach.

          Venovali sa zdravotníckej príprave, z technických činností príprave strelnice a prehĺbeniu vedomostí o bezpečnostných pravidlách pri nosení zbraní a streľbe, skúsili si streľbu zo vzduchových zbraní. Teoreticky si rozobrali riešenie mimoriadnych situácií.

       Okrem toho témou bol aj pobyt v prírode, zásady spolužitia človeka s prírodou, princíp budovania stanového tábora a úprava prírodného prostredia pri pobyte v prírode, stavba ohniska a orientácia v teréne (pochod podľa azimutu, použitie mapy, určovanie svetových strán podľa prírodných úkazov). 

          Zajtra nás čakajú preteky 3 - členných družstiev. 

       (nm)

     • KOŽAZ - Viniansky hrad
      • KOŽAZ - Viniansky hrad

      •    Dnes, t.j. 20.septembra 2023, žiaci 3.ročníka v rámci Kurzu ochrany života a zdravia absolvovali turistický pochod na Viniansky hrad, ktorý sa v tomto čase rekonštruuje. Záchranné práce pod vedením kastelána hradu Jaroslava Gorása prebiehajú už trinásty rok.

          Jaroslav Gorás nám priblížil históriu hradu. Je to zrúcanina pôvodne gotického hradu z 13.storočia. Po vypočutí zaujímavého rozprávania o stredovekom hrade a jeho majteľoch sme si pozreli vyhliadky. Kvôli jemnému oparu po včerajšom dáždivom dni sme si tieto pohľady nevychutnali naplno a teda máme dôvod, prečo sa sem vrátiť. 

       (nm)

     • Spoznávanie významných regionálnych osobností
      • Spoznávanie významných regionálnych osobností

      •      Dňa 13. 09. 2023 sa trieda IV. AK zúčastnila na exkurzii v Literárnom múzeu Pavla Horova, v Pamätnej izbe Gorazda Zvonického a v Malej galérii MsKS.

            V Bánovciach nad Ondavou štvrtáci navštívili Literárne múzeum Pavla Horova, kde získali veľmi podrobné informácie o živote a tvorbe nášho významného regionálneho básnika. Absolvovali prehliadku múzejných expozícií a pozreli si aj súdobý filmový dokument týkajúci sa spisovateľovej tvorivej produkcie.

            Exkurzia pokračovala v Močaranoch, v Pamätnej izbe Gorazda Zvonického.

            Gorazd Zvonický, vlastným menom Andrej Šándor, bol slovenský básnik katolíckej moderny, katolícky kňaz, salezián, prekladateľ, editor edície Lýra, misionár, pedagóg a významný exilový pracovník.

            Ďalšie kroky našich budúcich maturantov smerovali do Malej galérie MsKS,v ktorej je aktuálne sprístupnená výstava malieb nášho talentovaného rodáka Juraja Kováča.

            Prínosom tejto exkurzie bolo zvýšenie nielen edukačného, kultúrneho či spoločenského rozhľadu žiakov, ale aj posilnenie sociálnych väzieb v kolektíve IV. AK triedy.

            PhDr. Ľubica Balogová, vyučujúca SJL

     • Účelové cvičenie / 1. a 2.ročník
      • Účelové cvičenie / 1. a 2.ročník

      •    Dňa 13.9.2023 sa konalo účelové cvičenie pre žiakov 1.ročníka, 14.9.2023 pre žiakov 2.ročníka našej školy.

          Cieľom týchto účelových cvičení bolo naučiť, rozšíriť, upevniť a overiť vedomosti žiakov z učiva na ochranu zdravia a prírody. ÚC má prispieť k tomu, aby žiaci boli schopní vykonávať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách. Hlavné ciele boli orientované na:

       - poskytovanie pomoci iným osobám v prípade ohrozenia života a zdravia,

       - plnenie kolektívnych ochranných povinností na pracoviskách v mieste bydliska,

       - ochranu prírody a utváranie zdravého životného prostredia,

       - samostatnosť pri vykonávaní jednoduchých funkcií situácie ohrozenia.

       Obsah účelového cvičenia v 1.ročníku bol zameraný na zdravotnícku prípravu – poskytovanie prvej pomoci, pohyb a pobyt v prírode a ochranu prírody (topografia), environmentálnu výchovu, riešenie mimoriadnych udalostí – civilnú ochranu, športovú prípravu a drogovú a inú prevenciu.

       Obsahom účelového cvičenia pre žiakov 2.ročníka bola požiarna ochrana - riešenie mimoriadnych udalostí, zdravotnícka príprava - poskytovanie prvej pomoci pri poruchách pohybovej sústavy, dopravná výchova, pohyb a pobyt v prírode a drogová a iná prevencia.

       Miestom konania bola Prímestská oblasť Zemplínskej šíravy. Prežili sme dva pekné a vydarené dni. Zodpovedná osoba a zároveň organizátorka bola učiteľka TŠV PaedDr. Jana Hamadejová. Za zdarný priebeh patrí poďakovanie všetkým vyučujúcim a triednym učiteľom aj zúčastneným žiakom. 

       (nm)

       1.ročník - 13.9.2023

       2.ročník - 14.9.223

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
      • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

      •    Máme tu po prázdninách ďalší školský rok. Prázdniny boli super, vrátili sme sa s množstvom nových zážitkov a teraz šup do plnenia si nových povinností.

          Po vypočutí si príhovoru ministra školstva a predsedu KSK sa našim žiakom a učiteľom prihovoril riaditeľ školy, Ing. Jaroslav Kapitan. Všetkým poprial veľa chuti a elánu do nového školského roka 2023/2024. Špeciálne privítal prvákov, ktorým sa začína nová etapa života na novej škole. Poprial im, aby sa im v škole páčilo a aby boli spokojní s výberom školy, ktorú majú prijať ako príležitosť získať mnoho užitočných informácií pre svoju ďalšiu budúcnosť. Vyjadril presvedčenie, že sa školský rok vydarí a na jeho konci si povieme, že bol pre nás všetkých úspešný. 

       (nm)

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
     +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1
     071 92 Michalovce
     Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
     a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie