• Kariérny poradca

    • Pre pracovisko Partizánska

     Ing. Jaroslav MELIKANT

     Kontakt : jaro.melikant@gmail.com

     Konzultačné hodiny : týždeň A – streda 8:00 – 15:00

                                       týždeň B – štvrtok 8:00 – 15:00

      

     Pre pracovisko Kapušianska

     Ing. Jozef TŰDŐS

     Kontakt : jozo.tu@azet.sk

     Konzultačné hodiny : týždeň A – streda 8:00 – 15:00

                                       týždeň B – štvrtok 8:00 – 15:00

    • Legislatívny základ

    •  

        Zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý článkom V. mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prináša o. i. s účinnosťou od 1. 9. 2019 nasledujúce úpravy v oblasti kariérového poradenstva.

        Podľa § 131 ods. 6 školského zákona sa vymedzuje cieľ kariérového poradenstva, ktorým je najmä zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce.

  • Dokumenty, ktoré pomôžu 

    • Prihláška na VŠ
    • Prihláška na vysokoškolské štúdium 

      bakalárske - prvý stupeň  

     spojené - prvý a druhý stupeň v jednom celku (klikni).

    • Zoznam vysokých škôl
    • Nájdete tu zoznam všetkých vysokých škôl, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky - verejné, súkromné, štátne a zahraničné vysoké školy pôsobiace v SR a ich domovské webové stránky (klikni).

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie