• Kariérny poradca

    • Pre pracovisko Partizánska

     Ing. Jaroslav MELIKANT

     Kontakt : jaro.melikant@gmail.com

     Konzultačné hodiny : týždeň A – streda 8:00 – 15:00

                                       týždeň B – štvrtok 8:00 – 15:00

      

     Pre pracovisko Kapušianska

     Ing. Jozef TŰDŐS

     Kontakt : jozo.tu@azet.sk

     Konzultačné hodiny : týždeň A – streda 8:00 – 15:00

                                       týždeň B – štvrtok 8:00 – 15:00

    • Legislatívny základ

    •  

        Zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý článkom V. mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prináša o. i. s účinnosťou od 1. 9. 2019 nasledujúce úpravy v oblasti kariérového poradenstva.

        Podľa § 131 ods. 6 školského zákona sa vymedzuje cieľ kariérového poradenstva, ktorým je najmä zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce.

  • Dokumenty, ktoré pomôžu 

    • Prihláška na VŠ
    • Prihláška na vysokoškolské štúdium 

      bakalárske - prvý stupeň  

     spojené - prvý a druhý stupeň v jednom celku (klikni).

    • Zoznam vysokých škôl
    • Nájdete tu zoznam všetkých vysokých škôl, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky - verejné, súkromné, štátne a zahraničné vysoké školy pôsobiace v SR a ich domovské webové stránky (klikni).