• Európsky sociálny fond

    • Vzdelávanie - investícia do budúcnosti

    • Všeobecné informácie o projekte
     Operačný program Vzdelávanie
     Prioritná os Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
     Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
     Kód výzvy OPV-2012/1.1/08-SORO
     Celkové výdavky projektu 498 523,74 EUR
     Kód projektu 26110130721
     Termín realizácie január 2014 - október 2015
     Hlavný cieľ projektu Inovovať a skvalitniť vzdelávanie a prípravu žiakov SOŠT v Michalovciach pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti s využitím moderných metód vyučovania
     Špecifické ciele projektu
     1. Pripraviť pedagogických zamestnancov na realizáciu vyučovania prostredníctvom inovovaných metód vzdelávania.
     2. Vytvoriť a inovovať učebné materiály na základe výsledkov diagnostiky žiakov a aktuálnych potrieb trhu práce
     3. Realizovať moderné vyučovanie prostredníctvom inovovaných učebných materiálov a modernej techniky s následným zhodnotením prínosu pre vyučovací proces

      

     Dosiahnuté merateľné ukazovatele projektu
     Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov 1726
     Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho IKT vo vyučovacom procese 69
     Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov 8
     Počet pedagogických zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 73
     Počet študentov zapojených do realizácie aktivít projektu 805
     Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich vzdelávací program 73

      

     Elektronické portály s vytvorenými vzdelávacími materiálmi
     Vzdelávací portál pracoviska Partizánska Vzdelávací portál pracoviska Kapušianska

      


    • ECDL v škole

    • Všeobecné informácie o projekte
     Operačný program Sektorový operačný program Ľudské zdroje
     Priorita 3 Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce
     Opatrenie 3.2 Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov
     Kód výzvy SOP ĽZ - 2005 - SORO - 1
     Celkové výdavky projektu 6 146 600.00 SK
     Kód projektu 11230220389, 11230220631
     Termín realizácie júl 2006 - február 2008
     Hlavný cieľ projektu Zvýšenie kvalifikácie učiteľov stredných a základných škôl zavedením nových foriem ďalšieho vzdelávania prostredníctvom podpory budovania systému celoživotného vzdelávania. Priamo vyplýva z hlavného cieľa opatrenia 3.2, priority 3 sektorového operačného programu ľudských zdrojov.
     Špecifické ciele projektu
     1. vytvorenie programu celoživotného vzdelávania vrátane zavedenia nových foriem vzdelávania (dištančné vzdelávanie, e-learning);
     2. podpora ďalšieho vzdelávania a prípravy zamestnancov v školstve, s cieľom zvýšiť zručnosti s prácou s IKT;
     3. podpora certifikácie získaných vedomostí a zručností s prácou s IKT pre absolventov stredných škôl.

      

     Dosiahnuté merateľné ukazovatele projektu
     POČET OSÔB/VYTVORENÝCH MIEST V PROGRAMOCH ZAMERANÝCH NA ZÍSKANIE ZRUČNOSTÍ V OBLASTI IKT 280
     POČET VZDELÁVACÍCH INŠTITÚCIÍ ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU 40
     POČET ÚČASTNÍKOV, KTORÍ UKONČILI PROGRAM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 180
     POČET ÚČASTNÍKOV, KTORÍ UKONČILI PROGRAM ZAMERANÝ NA ZÍSKANIE ZRUČNOSTÍ V OBLASTI IKT 280

      


    • Virtuálne elektrotechnické laboratóriá

    • Všeobecné informácie o projekte
     Operačný program Sektorový operačný program Ľudské zdroje
     Priorita 3 Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce
     Opatrenie 3.1 Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach
     Kód výzvy SOP ĽZ - 2005 - SORO - 1
     Celkové výdavky projektu 5 178 500,00 SKK
     Kód projektu 11230100195, 11230100491
     Termín realizácie január 2007 - august 2008
     Hlavný cieľ projektu

     Transformácia systému odborného vzdelávania a prípravy smerom k potrebám trhu práce s dôrazom na potreby spoločnosti založenej na vedomostiach a na sociálnu inklúziu.

     Špecifické ciele projektu
     1. Posilnenie kvality zásobovania trhu práce vhodne orientovaným odborným vzdelávaním a prípravou na rozvoj kľúčových kompetencií, vrátane podnikateľských vedomostí a zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií.
     2. Zmena obsahu odborného vzdelávania zavedením nových foriem vzdelávania (projektové a modulové vyučovanie, simulácia, e-learning).
     3. Podpora vzdelávania a prípravy žiakov stredných škôl s cieľom zvýšiť zručnosti s prácou s IKT s orientáciou na odborné elektrotechnické vedomosti a zručnosti.

      

     Dosiahnuté merateľné ukazovatele projektu
     Počet žiakov/študentov zúčastnených na programoch založených na inovovaných a novovytvorených učebných osnovách 731
     Počet inovovaných a novovytvorených učebných odborov/osnov 5
     Počet pedagogických pracovníkov zúčastnených na programoch zameraných na získanie a adaptáciu pedagogických a technických zručností pre vyučovanie v novom kurikule 11
     Percento žiakov/študentov študujúcich v novovytvorených programoch odborného vzdelávania a prípravy podľa modernizovaných učebných osnov z celkového počtu žiakov školy 100
     Percento pedagogických pracovníkov zúčastnených na programoch zameraných na získanie a adaptáciu pedagogických a technických zručností pre vyučovanie v novom kurikule z celkového počtu pedagogických pracovníkov na škole 23,4

      


    • Racionalizácia a reforma technického odborného vzdelávania a prípravy v Michalovciach

    • Všeobecné informácie o projekte
     Operačný program Sektorový operačný program Ľudské zdroje
     Priorita 3 Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce
     Opatrenie 3.1 Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach
     Kód výzvy SOP ĽZ - 2005 - SORO - 3
     Celkové výdavky projektu 2 384 540,00 SKK
     Kód projektu 11230100419, 11230100488
     Termín realizácie november 2006 - október 2008
     Hlavný cieľ projektu Rozvinúť kľúčové kompetencie žiakov stredného odborného vzdelávania a prípravy, ktoré im umožnia výber cesty vzdelávania a prípravy ako aj rozsah voľby zamestnania podľa požiadaviek trhu práce.
     Špecifické ciele projektu
     1. Vytvorenie vzdelávacieho programu pre experimentálnu – pilotnú Strednú odbornú technickú školu, ktorá zblíži odborné vzdelávanie a prípravu v učebných a študijných  odboroch v elektrotechnike, stavebníctve a strojárstve.
     2. Vytvorenie nového širokoprofilového obsahu odborného vzdelávania a prípravy so spoločným  prvým ročníkom učebných aj študijných odborov, po ktorom by si žiak mohol zvoliť ďalšiu cestu vzdelávania podľa svojich schopností s prihliadnutím na potrebu trhu práce.
     3. Vytvorenie systému kľúčových, technických kompetencií žiakov, ktorý im umožní výber ďalšieho vzdelávania a prípravy a ľahšie prispôsobenie sa potrebám trhu práce.
     4. Vytvorenie experimentálnej pedagogickej dokumentácie, učebných plánov a učebných osnov.
     5. Adaptácia pedagogických pracovníkov na reformu odborného vzdelávania a prípravy.
     6. Vytvorenie  podmienok pre využívanie informačných a komunikačných technológií na podporu realizácie projektu.

      

     Dosiahnuté merateľné ukazovatele projektu
     Počet žiakov zúčastnených na programoch založených na novovytvorených učebných osnovách 394
     Počet novovytvorených učebných osnov 95
     Počet pedagogických pracovníkov zúčastnených na programoch zameraných na získanie a adaptáciu pedagogických a technických zručností pre vyučovanie v novom kurikule 171
     Percento žiakov študujúcich v novovytvorených programoch odborného vzdelávania a prípravy podľa modernizovaných učebných osnov z celkového počtu žiakov školy 29
     Percento pedagogických pracovníkov zúčastnených na programoch zameraných na získanie a adaptáciu  pedagogických a technických zručností pre vyučovanie v novom kurikule z celkového počtu pedagogických pracovníkov 65
     Percento novovytvorených učebných osnov z celkového počtu učebných osnov používaných na škole 61

      


    • Učiteľ a počítač

    • Všeobecné informácie o projekte
     Operačný program Sektorový operačný program Ľudské zdroje
     Priorita 3 Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce
     Opatrenie 3.2 Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov
     Kód výzvy SOP ĽZ - 2004 - SORO - 1
     Celkové výdavky projektu 1 360 000,00 SKK
     Kód projektu 11230220008, 11230220628
     Termín realizácie január 2005 - december 2005
     Hlavný cieľ projektu Poskytnúť kvalitné vzdelávacie služby na poli práce s informačnými a komunikačnými technológiami prípravou pre certifikáciu znalostí na báze európsky uznávaného certifikátu ECDL, čím sa zvýši kvalifikácia a zlepší adaptabilita učiteľov na meniaci sa spôsob prístupu a podávania informácii vo vzdelávaní mladých ľudí.
     Špecifické ciele projektu
     1. Vytvorenie programu celoživotného vzdelávania vrátane zavedenia nových foriem vzdelávania (dištančné vzdelávanie, e-learning);
     2. Podpora ďalšieho vzdelávania a prípravy zamestnancov v školstve, s cieľom zvýšiť zručnosti s prácou s IKT.

      

     Dosiahnuté merateľné ukazovatele projektu
     Počet učiteľov zúčastnených na vzdelávacích aktivitách 60
     Počet podporených vzdelávacích inštitúcií 2
     Počet osôb v programoch zameraných na získanie zručností v oblasti IKT 60
     Počet vzdelávacích inštitúcií zapojených do projektu 2
     Zmena v pomere učiteľov zúčastnených na programoch ďalšieho vzdelávania z celkového počtu učiteľov v našom regióne 5 %
     Počet účastníkov, ktorí ukončili program zameraný na získanie zručností v oblasti IKT 60

      


  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie