• Novinky

     • Grant z programu Erasmus+ na obdobie 2023/2024
      • Grant z programu Erasmus+ na obdobie 2023/2024

      •    Dňa 18.5.2023 sme boli informovaní o výsledku výberovej procedúry v rámci Výzvy na predkladanie návrhov 2023 v programe Erasmus+. Našej škole bol na obdobie 2023/2024 schválený grant vo výške 70 251 EUR, takže sa môžete tešiť na ďalšie zážitky s Erasmom+.

           Zároveň vám prinášame ďalšie prezentácie účastníkov našej mobility vo firme Tatra Kopřivnice v Českej republike. Pozrite si, ako vnímali prax v zahraničí účastníci Štefan Pastornícky, Kristián Kováč Samuel Kidala zo IV.BK.

                                                                                                                                                                          -mb-

     • Rozlúčka so štvrtákmi
      • Rozlúčka so štvrtákmi

      • 19.mája sa naši štvrtáci rozlúčili so svojimi mladšími spolužiakmi, so svojimi učiteľmi a v neposlednom rade s vedením školy. 

       Kristína Popovičová, žiačka III.AP triedy sa s našimi štvrtákm lúčila za všetkých spolužiakov so slovami:

       "Po štyroch rokoch vášho štúdia tu stojíte v deň, keď poviete predposledné zbohom našej škole. To posledné zbohom bude o dva týždne po úspešne zvládnutých maturitách. Skončíte jednu z mnohých etáp života a začnete novú, ktorá už nebude taká jednoduchá a bezstarostná ako život na škole.

       Už viackrát som počula, že roky strávené na strednej škole sú najkrajším životným obdobím. Hoci to nie je vďaka sínusu či kosínusu, Ohmovmu zákonu, Ľudovítovi Štúrovi, rysovacím pomôckam či referátom. Ale všetci sa istotne dokážeme zhodnúť, že je to vďaka študentskému životu, ktorý ste vy strávili v kruhu svojich spolužiakov, triednych učiteľov a kamarátov z iných tried či ročníkov." 

       Z jej úst zazneli krásne citácie myšlienok, ktoré sa dotýkajú práve obdobia abiturientov:

       "Život je cesta na okraj poznania a potom skok do neznáma."

       „Jednou z najbežnejších príčin neúspechu je zvyk vzdať sa, keď človeka stretne dočasná porážka“, preto veríme, že po každom malom či veľkom páde budete dostatočne silní znova vstať a pohnúť sa ďalej.

          Riaditeľ vo svojom príhovore ku štvrtákom vyjadril presvedčenie, že zúročia v budúcich rokoch svoje vedomosti a že tá etapa života, ktorá sa teraz pred nimi otvára ich privedie k úspešnej budúcnosti. Poprial im šťastnú ruku pri ťahaní maturitných otázok a všetko dobre do ďalších rokov. Potom pristúpili spolu so zástupcom RŠ Ing. Hreškom k oceneniu študentov za úspešnú reprezentáciu školy na súťažiach rôzneho zamerania a za výborne študijné výsledky. 

       Po podpise Kroniky triednymi učiteľmi a predsedami končiacich tried, sa Kristína rozlúčila so slovami:

       „Nie je víťazom ten, kto je vždy ,,dokonalý", nikdy sa nemýli, nestráca nad ničím kontrolu. Víťazí ten, kto sa napriek chybám, pádom a strachu každý deň zobúdza s túžbou skúsiť to znova. Takýto človek nemôže byť porazený.“ A my veríme, že aj napriek občasným chybám a pádom nájdete vašu silu vstať a budete pokračovať buď v ďalšom štúdiu alebo v práci.

       Lúčime sa s Vami s vierou, že na nás a na študentské časy budete spomínať v dobrom. 

       Teraz túto štafetu preberáme MY tretiaci, a takto o rok budeme na vašich miestach stáť my. Posnažíme sa tak ako vy byť vzorom pre mladších spolužiakov a naviesť ich na správnu cestu.

       ODDNES SME NAJSTARŠÍ NA ŠKOLE PRÁVE MY. A vám prajeme čo najúspešnejší život.

       (NM)

     • Súťaž "LEŠKA" - Lieč - športuj - kvízuj
      • Súťaž "LEŠKA" - Lieč - športuj - kvízuj

      •    Dňa 26.4.2023 z iniciatívy Študentského parlamentu Košického kraja sa v priestoroch SOŠ informačných technológií na ul. Ostrovského v Košiciach uskutočnil pilotný ročník súťaže "LEŠKA" - Lieč - športuj - kvízuj.

       Súťaž pozostávala z troch disciplín :

           1. vedomostný kvíz zameraný na informácie o KSK

           2. poskytovanie prvej pomoci

           3. prekážková dráha

          Našu školu reprezentovala štvorica žiakov z triedy III.BP : Leonard Demčík, Patrik Hlivák, Adrián Pavlovčák, Peter Petrovčík. Chlapci obsadili  pekné 19. miesto spomedzi 40 štartujúcich škôl z celého Košického kraja a z akcie si odniesli nové skúsenosti.

       Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       Mgr. Ernest Exenberger

     • ŠACHOVÝ TURNAJ
      • ŠACHOVÝ TURNAJ

      • Šach – kráľovská hra, ktorá má v sebe prvky umeniavedy ale aj športu. Hra, ktorá rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť.

       Aj na našej škole máme žiakov, ktorým učarovala šachovnica a šachové figúrky. V priebehu apríla a mája si 31 hráčov porovnalo svoje taktické a strategické schopnosti, pozornosť a sústredenie.

       Po dramatickom, pútavom súťažení prvé tri priečky obsadili : 

       1. Matej Ščerbák IV.AK
       2. Marek Danko II.AP 
       3. Kristián Kováč  IV.BK
         

       Iniciátorom a hlavným organizátorom súťaže bola žiačka Kristína Popovičová z triedy III.AP s prispením Mgr. Ernesta Exenbergera.

       Všetkým šachistom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!

       Mgr. Ernest Exenberger

     • Fyzikálna súťaž
      • Fyzikálna súťaž

      •    Už niekoľko rokov sa na našej škole uskutočňuje školská fyzikálna súťaž – „Fyzika v praxi“. V tomto školskom roku sa súťaž konala 12.5.2023.  Dvanásť študentov si zmeralo svoje sily v praktických otázkach zo života. Najúspešnejší žiaci, ktorí v priebehu 60 minút odpovedali na 25 kvalitatívnych i kvantitatívnych úloh sú:

       1. Adam Javorský II.BP

       2. Magdaléna Wéberová III.AP

       3. Kristína Popovičová  III.AP
        

       Víťazom srdečne gratulujeme.

       organizátori: Mgr. Ernest Exenberger, Mgr. Jarmila Galanová

     • Exkurzia v metropole Turca
      • Exkurzia v metropole Turca

      • Dňa 12. 05. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili na literárnej exkurzii v Martine.

          Cieľom exkurzie bola odborná a zážitková edukácia žiakov, ktorá sa konala v priestoroch budov Matice slovenskej, v Literárnom múzeu a na Národnom cintoríne.

          Žiaci sa formou odborného výkladu lektoriek oboznámili so vznikom a činnosťou našej významnej kultúrnej inštitúcie, so životom a tvorbou Jozefa Cígera Hronského, s vývojom slovenskej literatúry od jej počiatkov až po súčasnosť a následne absolvovali lektorovanú prehliadku Národného cintorína. 

          Študenti mali možnosť pozrieť si odborne pripravené tematické expozície a prezentácie.  

          Žiaci našej školy si takouto inovatívnou formou vyučovania prehĺbili vedomosti nielen z literatúry, ale aj z iných spoločenskovedných predmetov a z exkurzie sa vracali obohatení o estetické zážitky.

       PhDr. Ľ. Balogová a Mgr. M. Bongová

     • Exkurzia Arriva
      • Exkurzia Arriva

      • Žiaci I.CK z pracoviska na ul. Kapušianskej sa piatok 12.5.2023 zúčastnili exkurzie v spoločnosti Arriva Michalovce a.s. Riaditeľ spoločnosti, pán Ladislav Suňok, nás previedol pracoviskom v dielenských priestoroch. V rámci duálneho vzdelávania majú naši žiaci o prácu pre túto spoločnosť veľký záujem. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a bola veľmi prínosná.

       MOV Horňák Vladimír

     • Protidrogová prevencia
      • Protidrogová prevencia

      • Marihuana, mnohými ľuďmi ospevovaná a mnohými zatracovaná. Už dlhšiu dobu je počuť debaty o tom, že by sa mala marihuana legalizovať, že by jej užívanie nebolo trestné a bolo povolené. Informovanosť o marihuane je veľmi malá, často premiešaná rôznymi protichodnými informáciami a niekedy i klamstvami.

       Aby sa naši žiaci dozvedeli o marihuane a iných škodlivých drogách viac,  uskutočnili sa besedy, ktoré organizovalo občianske združenie „Bez drog“ a lektorom bol Peter RAMPER.

       Veselo i vážne, vtipnou formou a na príkladoch zo života lektor vysvetlil mnohé mýty prečo je marihuana a iné drogy nebezpečné. Zhoršujú vzťahy medzi ľuďmi, nevyriešia problémy, spôsobujú poruchy pamäte a zmeny osobnosti, vyvolávajú úzkosť a paniku, podieľajú sa na neplodnosti mužov a spôsobujú mnoho ďalších nepriaznivých účinkov na fyzický aj psychický stav človeka.

       Besied sa zúčastnilo vyše 200 žiakov z 9 tried. Že bola prednáška zaujímavá, svedčia odpovede žiakov zo záverečného dotazníka spokojnosti.

       Ing. Ľubica Hrustičová a Mgr. Eva Lobová, 

       koordinátorky prevencie

     • Hodiny občianskej náuky trochu inak
      • Hodiny občianskej náuky trochu inak

      • Hoci sa učitelia snažia do klasickej vyučovacej hodiny vnášať množstvo zaujímavých aktivít a pracovať s technikou, tradičné vyučovanie je stále súčasťou edukácie. Sú však vyučovacie predmety, kde je viac možností vnášať a skúšať nové, iné formy vyučovania, a pozorovať ich úspešnosť a zmeny, ktoré prinášajú na obidvoch stranách, žiakom aj učiteľom.

       Počas hodín občianskej náuky v triede I.EP sme si v tomto školskom roku vyskúšali hodiny s využitím CLIL metódy, ešte v novembri a decembri. Počas 3 vyučovacích hodín sme okrem slovenského jazyka do rôznych aktivít na hodine implementovali aj prvky a slovnú zásobu anglického jazyka, čo ponúka žiakom možnosť si rozširovať svoje poznatky súčasne v dvoch rôznych vyučovacích predmetoch. Navyše, vzhľadom k tomu, že sme sa venovali téme volieb, žiaci získali slovnú zásobu, ktorá nie je bežnou súčasťou komunikačných tém anglického jazyka. Pri týchto aktivitách žiaci pracovali v skupinkách, ... (čítajte viac na tomto mieste).

       Ďalšie inovatívne aktivity na hodinách OBN boli zamerané na prácu s informáciami a autentickým materiálom. Aj tieto aktivity boli realizované v skupinách, s úmyslom, aby žiaci nielen získali nové informácie a rozšírili si svoje obzory, ale opäť raz rozvíjali aj svoje mäkké zručnosti a zručnosti pre život.

       Úlohou žiakov počas našej hodiny bolo v zadanom časovom intervale spracovať poskytnuté autentické materiály, z overených zdrojov, vyhľadať v nich potrebné informácie a odpovede na otázky zadané v pracovných listoch. Vzhľadom k časovému intervalu boli žiaci nútení si prácu v tíme zorganizovať, rozdeliť si roly, čo prevažnej väčšine z nich nerobilo problém. Práca s textom a pátranie po informáciách v ňom pomáha žiakom o. i. zlepšovať aj čítanie s porozumením.

       Pre našu hodinu som zvolila zaujímavú, hoci pre niektorých trochu kontroverznú tému, eutanázie. Téma je súčasťou školského aj štátneho vzdelávacieho programu, teda by sa o nej žiaci mali dozvedieť nejaké informácie. (čítajte viac na tomto mieste)

       - MH -

     • Deň "SOS"
      • Deň "SOS"

      •    V piatok 28.4.2023 sa naši žiaci z pracoviska Kapušianska, v rámci odborného výcviku, pod vedením svojich majstrov zúčastnili „SOS dňa“ pred obchodným centrom Zemplín. SOS dňa sa zúčastnili aj žiaci iných michalovských základných a stredných škôl.

          Počas dňa mali možnosť vidieť ukážky zásahov špeciálnych policajných zložiek ako aj zásah hasičov pri dopravnej nehode a hasení požiaru autobusu. Na parkovisku OC Zemplín boli pripravené aj prezentačné stánky mestskej a štátnej polície, súkromnej bezpečnostnej služby Shield a Slovenského červeného kríža, v ktorých sa mohli prítomní bližšie oboznámiť s prácou záchranných zložiek. Prezentované boli aj rôzne druhy záchrannej techniky a vybavenia záchranných zložiek.

       MOV Mgr. Viliam Fencik

     • Súťaž Autoopravárov stredných škôl
      • Súťaž Autoopravárov stredných škôl

      •    28.apríla 2023 sa žiaci SOŠ technická zúčastnili súťaže Autoopravárov stredných škôl regiónu východného Slovenska. 

          Našu školu reprezentovali Jakub Oreščák 3.CK, Samuel Stuľak 3.AK a Pavol Tabiš.  Dvaja z nich získali a pekné výsledky:

       Jakub Oreščák, 3.CK - 1. miesto

       Samuel Stuľak z 3.AK - 3. miesto

          Chlapcom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

       MOV Bc. Štefan Priščák

     • Horizon Educational Hydrogen Grand Prix 2023
      • Horizon Educational Hydrogen Grand Prix 2023

      •    13.apríla 2023 sa žiaci SOŠ technickej Filip Novotný 1.CK , Peter Vasiľ 1.CK, Patrik Kora 1.CK, Samuel Stuľak 3.AK a Adam Grajcar 3.AK zúčastnili súťaže Horizont educational grand prix hydrogen RC cars Slovakia. Súťaž sa konala v Bratislave, ZCV Aurelium, Bojnická 3 (areál MATADOR). 

          V kategórii B „sériové autá“ sa náš tím umiestnil na 3.mieste a postúpili tak do kategórie A „vodíkove špeciály".

          Chlapcom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov.

       MOV Bc. Štefan Priščák

     • SOČ / celoslovenské kolo
      • SOČ / celoslovenské kolo

      •    V dňoch od 26.4.2023 do 28. 4. 2023 sa konala celoštátna prehliadka prác stredoškolskej odbornej činnosti na SOŠ vinársko – ovocinárskej  v Modre. Je to súťaž, ktorá napomáha osobnému a profesijnému rastu žiakov, rozvíja ich kreativitu a pomáha im prepájať získané vedomosti s praxou. 

       Žiaci svoje nápady a výskumy prezentovali na celoštátnom kole pred 3-člennou odbornou komisiou. Naša škola mala v tomto boji dve horúce ohnivká v dvoch súťažných odboroch:

       01 – problematika voľného času – Dominik Gazda  s prácou Bluetooth reproduktor

       12 – Elektrotechnika, hardware a mechatronika – Dominik Gajdoš  s prácou R2K tester ASM motora

       Napriek silnej konkurencii Dominik Gajdoš vo svojom súťažnom odbore uspel na zlatom 1. mieste.

       Srdečne gratulujeme a obom ďakujeme za super reprezentáciu školy.

       Ing. Mária Irchová, školský metodik SOČ

        

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
     +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1
     071 92 Michalovce
     Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
     a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie