• ERASMUS PLUS

     • Rozhovor s koordinátorkou projektu

     •     Keďže sa blíži záver nášho projektu Erasmus Plus, prinášame vám ešte nejaké informácie o jeho realizácii zhrnuté v Rozhovore o priebehu projektu Erasmus Plus „Moje budúce povolanie – moje hobby“ s koordinátorkou projektu Mgr. Monikou Bongovou:

      Ako ste sa dostali k projektu Erasmus Plus?

      Inšpirovalo ma školenie e-twinning, kde som prvýkrát rozmýšľala o možnosti výmenného pobytu pre študentov našej školy. Keďže som učiteľka anglického jazyka vedela som z vlastnej skúsenosti, že najlepším spôsobom zlepšenia sa v jazyku, je jeho používanie v cudzej krajine v každodenných situáciách, kde sa musíte spoľahnúť len samy na seba a svoje jazykové schopnosti.  .......... viac

       

      Čoskoro sa o nás dočítate aj na webovej stránke Erasmusplus.sk v rubrike Vaše príbehy – jednotlivci. A o dojmy zo stáží realizovaných v rámci projektu sa s nami rozhodli podeliť vo svojich prácach aj ďalší štyria účastníci:

      Jakub HREŠO

      Mário NÍSKY

      Alexander KAČMARIK

      Jakub KOCÚR

       

     • Správa o realizácii projektu

     • „Moje budúce povolanie – moje hobby“.
       

      V rámci projektu „Moje budúce povolanie – moje hobby“ sa realizovali tri mobility. Účastníci vykonávali prax po dobu 14 dní v zahraničných firmách.

                     Prvá mobilita sa uskutočnila od 30. septembra - 14. októbra 2018. Šiesti študenti našej školy odboru mechanik mechatronik vycestovali pod dozorom sprievodnej osoby do Talianska a pracovali vo firmách Nazari Automazioni, LaRa a Supertino po dvojiciach pod vedením mentorov z týchto firiem. Túto stáž sme sprostredkovali v spolupráci s Liceom G. B. Bodoni v talianskom meste Saluzzo, s ktorým sme sa skontaktovali prostredníctvom e-twinningu. Chlapci bývali v rodinách talianskych študentov a potom pricestovali títo šiesti talianski študenti na Slovensko, bývali v rodinách slovenských študentov a všetci pracovali vo firme BSH Michalovce, ktorá je partnerom našej školy v rámci duálneho vzdelávania. Taliansky študenti získali certifikáty firmy BSH Michalovce.

      Ďalšie dve mobility sa realizovali v Českej republike v spolupráci so sprostredkovateľskou agentúrou. Desiati študenti odboru mechanik mechatronik vycestovali do mesta Kopřivnice a od 14. októbra – 27. októbra 2018 pracovali vo firmách Tatra Metalurgie a Tawesco a nakoniec desiati študenti odboru mechanik elektrotechnik pracovali od 4. novembra - 17. novembra 2018 vo firme Energorozvody v meste Javorník. Účastníci mobilít v Českej republike mali zabezpečené ubytovanie v penzióne, stravu tri krát denne a v každej firme mali študenti aj svojho mentora. Po celú dobu stáže bola prítomná aj sprievodná osoba z vysielajúcej organizácie, teda našej školy.

      Všetci stážisti vykonávali prácu v zahraničných firmách vo svojom študijnom odbore, teda účastníci stáže v Saluzze v Taliansku a v Kopřivniciach v Českej republike v odbore mechanik mechatronik a v Javorníku v Českej republike v odbore mechanik elektrotechnik.

      Účastníci boli študenti 3. a 4. ročníka, pre mnohých z nich to bola ich prvá cesta do zahraničia, možnosť spoznať novú krajinu, jej kultúru, ale hlavne skúsenosť s prácou v reálnej zahraničnej firme vo svojom študijnom odbore a nezabudnuteľný zážitok. Všetci 26 účastníci získali cenné pracovné skúsenosti, ktoré sa premietli v certifikátoch z firiem, v ktorých pracovali a v Europassoch mobility - dokumentoch, ktoré sú zárukou európskej kvality všetkých troch realizovaných stáží.

                     Ciele projektu sa naplnili, podporila sa väčšia možnosť uplatnenia študentov na pracovnom trhu, zvýšila sa ich odbornosť, získali prax v cudzojazyčnom prostredí, projekt prispel k  rozvoju ich osobnosti,  mravných a etických hodnôt, zvýšili sa ich personálne kompetencie – komunikatívnosť, asertívne chovanie, tolerancia, adaptabilita, slušné správanie, stážisti sa zlepšili v cudzích jazykoch, ale tiež si rozšírili  kultúrne povedomie tým, že spoznali odlišnú krajinu a jej zvyky.

                     Zrejme najlepším ukazovateľom hodnotenia projektu sú reakcie samotných účastníkov (www.sostmi.sk - Projekty) a fakt, že všetci by si túto skúsenosť znova zopakovali, vážia si možnosť účasti na projekte a mnohí dostali vo firmách, kde prebiehala prax aj ponuku práce.  Výsledky  projektu sa premietli aj v ďalšom priebehu praxe na škole a nadobudnuté skúsenosti, ale aj získané certifikáty a Europassy budú pre všetkých účastníkov určite prínosné v ďalšom štúdiu, ale aj pri hľadaní zamestnania.

       

      Po absolvovaní stáží sa pre mnohých účastníkov naozaj stalo ich budúce povolanie ich koníčkom, keďže videli možnosť ich uplatnenia nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európy. 

                                             Mgr. Monika Bongová - koordinátorka projektu

   • PROPAGÁCIA  PROJEKTU

    V rámci propagácie nášho projektu „Moje budúce povolanie – moje hobby“ vám prinášame ďalšie informácie. Dňa 29.11. 2018 bola tlačová správa o našom projekte uverejnená na webe Košického samosprávneho kraja (kompetencie/školstvo/aktuality) :

    https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/aktuality/moje-buduce-povolanie-moje-hobby.html

    Dočítate sa o nás aj v dvojtýždenníku občanov Michaloviec Michalovčan zo 14. decembra 2018 na strane 4. (viď prílohu) a taktiež v našom školskom časopise OHMKO, v ktorom uverejníme rozhovor s koordinátorkou projektu. O svoje pocity zo stáže v Taliansku sa s vami podelí spolužiak vo svojej prezentácii Italy – Slovakia...

    Informácie o našom projekte boli 27.11.2018 uverejnené aj na školskom servise stredných škôl

                                                                                                                                        Mgr. Monika Bongová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie