• The sumary of the Project

     •  

      Within the project "My Future Career - My Hobby", three mobilities were implemented. Participants have been practicing for 14 days in foreign firms.

       The first mobility took place from September 30 to October 20, 2018. Six students of our mechanic mechatronics field of study travelled under the supervision of an accompanying person to Italy and worked at the Nazari Automazioni, LaRa and Supertino companies in couples led by mentors from these companies. This mobility was organized in cooperation with Liceo G. Bodoni in the Italian city of Saluzzo, with whom we contacted via e-twinning. The boys were staying in the Italian students' families, and then these six Italian students came to Slovakia, they were staying in the families of Slovak students and all worked at BSH Michalovce, a partner of our school within dual education. Italian students received certificates from BSH Michalovce.  .......viac

     • Rozhovor s koordinátorkou projektu

     •     Keďže sa blíži záver nášho projektu Erasmus Plus, prinášame vám ešte nejaké informácie o jeho realizácii zhrnuté v Rozhovore o priebehu projektu Erasmus Plus „Moje budúce povolanie – moje hobby“ s koordinátorkou projektu Mgr. Monikou Bongovou:

      Ako ste sa dostali k projektu Erasmus Plus?

      Inšpirovalo ma školenie e-twinning, kde som prvýkrát rozmýšľala o možnosti výmenného pobytu pre študentov našej školy. Keďže som učiteľka anglického jazyka vedela som z vlastnej skúsenosti, že najlepším spôsobom zlepšenia sa v jazyku, je jeho používanie v cudzej krajine v každodenných situáciách, kde sa musíte spoľahnúť len samy na seba a svoje jazykové schopnosti.  .......... viac

       

      Čoskoro sa o nás dočítate aj na webovej stránke Erasmusplus.sk v rubrike Vaše príbehy – jednotlivci. A o dojmy zo stáží realizovaných v rámci projektu sa s nami rozhodli podeliť vo svojich prácach aj ďalší štyria účastníci:

      Jakub HREŠO

      Mário NÍSKY

      Alexander KAČMARIK

      Jakub KOCÚR

       

     • Správa o realizácii projektu

     • „Moje budúce povolanie – moje hobby“.
       

      V rámci projektu „Moje budúce povolanie – moje hobby“ sa realizovali tri mobility. Účastníci vykonávali prax po dobu 14 dní v zahraničných firmách.

                     Prvá mobilita sa uskutočnila od 30. septembra - 14. októbra 2018. Šiesti študenti našej školy odboru mechanik mechatronik vycestovali pod dozorom sprievodnej osoby do Talianska a pracovali vo firmách Nazari Automazioni, LaRa a Supertino po dvojiciach pod vedením mentorov z týchto firiem. Túto stáž sme sprostredkovali v spolupráci s Liceom G. B. Bodoni v talianskom meste Saluzzo, s ktorým sme sa skontaktovali prostredníctvom e-twinningu. Chlapci bývali v rodinách talianskych študentov a potom pricestovali títo šiesti talianski študenti na Slovensko, bývali v rodinách slovenských študentov a všetci pracovali vo firme BSH Michalovce, ktorá je partnerom našej školy v rámci duálneho vzdelávania. Taliansky študenti získali certifikáty firmy BSH Michalovce.

      Ďalšie dve mobility sa realizovali v Českej republike v spolupráci so sprostredkovateľskou agentúrou. Desiati študenti odboru mechanik mechatronik vycestovali do mesta Kopřivnice a od 14. októbra – 27. októbra 2018 pracovali vo firmách Tatra Metalurgie a Tawesco a nakoniec desiati študenti odboru mechanik elektrotechnik pracovali od 4. novembra - 17. novembra 2018 vo firme Energorozvody v meste Javorník. Účastníci mobilít v Českej republike mali zabezpečené ubytovanie v penzióne, stravu tri krát denne a v každej firme mali študenti aj svojho mentora. Po celú dobu stáže bola prítomná aj sprievodná osoba z vysielajúcej organizácie, teda našej školy.

      Všetci stážisti vykonávali prácu v zahraničných firmách vo svojom študijnom odbore, teda účastníci stáže v Saluzze v Taliansku a v Kopřivniciach v Českej republike v odbore mechanik mechatronik a v Javorníku v Českej republike v odbore mechanik elektrotechnik.

      Účastníci boli študenti 3. a 4. ročníka, pre mnohých z nich to bola ich prvá cesta do zahraničia, možnosť spoznať novú krajinu, jej kultúru, ale hlavne skúsenosť s prácou v reálnej zahraničnej firme vo svojom študijnom odbore a nezabudnuteľný zážitok. Všetci 26 účastníci získali cenné pracovné skúsenosti, ktoré sa premietli v certifikátoch z firiem, v ktorých pracovali a v Europassoch mobility - dokumentoch, ktoré sú zárukou európskej kvality všetkých troch realizovaných stáží.

                     Ciele projektu sa naplnili, podporila sa väčšia možnosť uplatnenia študentov na pracovnom trhu, zvýšila sa ich odbornosť, získali prax v cudzojazyčnom prostredí, projekt prispel k  rozvoju ich osobnosti,  mravných a etických hodnôt, zvýšili sa ich personálne kompetencie – komunikatívnosť, asertívne chovanie, tolerancia, adaptabilita, slušné správanie, stážisti sa zlepšili v cudzích jazykoch, ale tiež si rozšírili  kultúrne povedomie tým, že spoznali odlišnú krajinu a jej zvyky.

                     Zrejme najlepším ukazovateľom hodnotenia projektu sú reakcie samotných účastníkov (www.sostmi.sk - Projekty) a fakt, že všetci by si túto skúsenosť znova zopakovali, vážia si možnosť účasti na projekte a mnohí dostali vo firmách, kde prebiehala prax aj ponuku práce.  Výsledky  projektu sa premietli aj v ďalšom priebehu praxe na škole a nadobudnuté skúsenosti, ale aj získané certifikáty a Europassy budú pre všetkých účastníkov určite prínosné v ďalšom štúdiu, ale aj pri hľadaní zamestnania.

       

      Po absolvovaní stáží sa pre mnohých účastníkov naozaj stalo ich budúce povolanie ich koníčkom, keďže videli možnosť ich uplatnenia nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európy. 

                                             Mgr. Monika Bongová - koordinátorka projektu

   • PROPAGÁCIA  PROJEKTU

    V rámci propagácie nášho projektu „Moje budúce povolanie – moje hobby“ vám prinášame ďalšie informácie. Dňa 29.11. 2018 bola tlačová správa o našom projekte uverejnená na webe Košického samosprávneho kraja (kompetencie/školstvo/aktuality) :

    https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/aktuality/moje-buduce-povolanie-moje-hobby.html

    Dočítate sa o nás aj v dvojtýždenníku občanov Michaloviec Michalovčan zo 14. decembra 2018 na strane 4. (viď prílohu) a taktiež v našom školskom časopise OHMKO, v ktorom uverejníme rozhovor s koordinátorkou projektu. O svoje pocity zo stáže v Taliansku sa s vami podelí spolužiak vo svojej prezentácii Italy – Slovakia...

    Informácie o našom projekte boli 27.11.2018 uverejnené aj na školskom servise stredných škôl

                                                                                                                                        Mgr. Monika Bongová

     • Deň otvorených dverí

     •     

         Dňa 29. januára 2019 sa konal Deň otvorených dverí na našej škole, ako už iste všetci viete. Zúčastnili sa ho aj účastníci stáží projektu Erasmus+ „Moje budúce povolanie – moje hobby“ odboru mechanik mechatronik pod vedením Ing. Melikanta a odboru mechanik elektrotechnik pod vedením pána Penzeša. 

         Chlapci predviedli zručnosti, ktoré nadobudli aj účasťou na stážach vo firmách v Českej republike a v Taliansku. Návštevníkom bola dostupná brožúraleták s informáciami o projekte a ďalších pripravovaných projektoch. Fotodokumentáciu a ďalšie dve prezentácie účastníkov stáží si môžete prečítať:

      žiak Tomáš Komárik: Ako bolo?

      žiak Rastislav Janošek: S projektom Erasmus+ do Talianska

      Fotodokumentácia z DOD

                                                                                    Mgr. Monika Bongová, koordinátorka projektu

     • Stáž Erasmus+ / Kopřivnice

     •     

          Milí čitatelia, už sme Vám priniesli informácie z projektu Erasmus+ z mobility v Kopřivniciach v Českej republike. Sľúbili sme Vám, že sa ešte prihlásime a tak svoje slovo plníme.

          Na tomto mieste Vám sprístupnime informácie zo stáže v Tawescu v Kopřivniciach. Sú to pocity študentov, ktorí sa stáže zúčastnili. Hovoria o prvotných informáciách, ktoré získali od svojich učiteľov, cez prípravy na stáž, samotná stáž a ich názory na prínosy stáže pre študentov.

          Ako to vnímala študentka Komenská, ktorá bola jedinou ženskou účastníčkou stáže a ako to vnímali chlapci Maximilián Drobot a Tomáš Ihnát, študenti IV.AK triedy, si môžete prečítať.

     • Fotodokumentácia

     • Fotodokumentáciu k jednotlivým mobilitám v Taliansku, Českej republike, ale aj k pobytu Talianov na Slovensku nájdete na webe v albumoch:

      BSH

      Saluzzo 

      Javorník

      Kopřivnice

      Teachers

       
       
     • Naša stáž Erasmus Plus - Energorozvody

     •     

      Milí študenti, kolegovia a kolegyne, prinášame vám ďalšie informácie o našom projekte Erasmus Plus...dočítate sa o nás ... https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/aktuality/moje-buduce-povolanie-moje-hobby.html  ... Ak ste zvedaví, ako sa mali naši elektrotechnici na stáži v Energorozvodoch v Javorníku v Českej republike, pozrite si túto správu...


      viď PRÍLOHA      

                                                               

                                                Mgr. Monika Bongová - koordinátorka projektu

     •  What was it like to stay with the Slovaks for four weeks

     •   Voltaire once said “It is really difficult to understand the world, both geographically and morally without leaving home” and those who want to leave home need to know how to seize every opportunity. Me, Luca Mondino, and five other guys, Enrico Marc, Francesco Tesio, Martina Lovera, Michelle Francone and Paolo Sanfilippo, did it. 

       We took part in a cultural and practical exchange between our Liceo “G.B.Bodoni” in Saluzzo Italy and the school “Stredná Odborná Škola Technická” in Michalovce Slovakia.

       The experience lasted four weeks, from 30 September to 27 October, the first two weeks in Italy and the other two weeks in Slovakia.

       Six boys of our age were staying in our homes working in couples in 3 different local companies: LA.RA., NAZARI and SUPERTINO.

       We got to know and became friends, good boys with different habits but open to understand us. We went out after work in the evenings and at weekends we all went to Turin for a day-trip.

       On the thirteenth of October they came back home and we reached them the following day.

      We were their hosts in their home town Michalovce. For two weeks we were working from Monday to Friday six hours a day in the company B/S/H/ specialized in the production of engine for washing machines and dishwashers. Our Slovak friends and their families were very hospitable, some of us even gained weight J and they prepared perfect activities for us every afternoon. We went skating, hiking, sightseeing in Košice, we made a trip to Vinné Castle, Lake Morské oko in their region. The family of one of them even took the Italian student to a private flight by small plane.  We tried a lot of different traditional meals “bryndzové halušky”, “pirohy”, “rizky a šalát”, “nalečniky”. We visited their grandmothers who prepared it for us. Some of them were really tasty and delicious. 

       It was a great experience, which allowed us to understand a different type of life, make some new friends and confirm once more that traveling is the best way to learn. We agreed to see each other again, maybe next summer…so see you soon guys…it was worth it!!!

       

                                                                                                                                 Luca Mondino

       

      Študent z výmennej stáže Erasmus + v Taliansku nám zaslal článok "What was it like to stay with Slovaks for four weeks", aby ste sa netrápili  s angličtinou váš spolužiak ho pre vás preložil do slovenčiny....

       

     • Stáž v Českej republike - Kopřivnice

     • Prinášame nové informácie k projektu ERASMUS PLUS z mobility v Kopřivniciach v Českej republike. Ak ste zvedaví, pozrite si prezentáciu z tejto stáže.

      .... budú aj ďalšie ......

     • Stáž Česko - Tawesco

     • O tejto stáži som sa dozvedel už dosť dlho predtým ako sa to celé začalo riešiť. Najprv mi o nej povedal majster na praxi. Povedal, že je možné aby som sa na túto stáž dostal aj ja. Keď už došlo k výberu žiakov, ktorí mali ísť na túto stáž, tak mi moja triedna učiteľka  odporúčala, aby som o tom porozmýšľal.  Bolo to pre mňa dosť ťažké rozhodnúť sa, ale napokon keď som sa o tom porozprával aj s rodičmi, rozhodol som sa, že do toho pôjdem.

      Samozrejme, že som z tejto stáže mal aj obavy. Čo to vlastne bude? Aké to bude? Neskôr prišiel na rad výber účastníkov, písali sme rôzne testy a kvízy, v ktorých boli hlavne  teoretické poznatky z učiva, ktoré sme preberali, ale boli tam aj otázky o Českej republike a mnoho ďalších. Na rad prišli aj domáce úlohy tvorba prezentácie, komunikácie mailom, ktoré som musel splniť, aby som na túto stáž mohol ísť. 

      Pred stážou sme ešte absolvovali  hodiny odbornej prípravy. Mali sme aj rodičovské združenie, na ktorom sme podpisovali zmluvy a boli sme presnejšie informovaní o tom, aké to celé bude a s kým pôjdeme. Na rad prišlo slávne veľké balenie. Čo mám a čo ešte nemám? 

      Celé sa to zbehlo nejako rýchlo a deň odchodu bol zrazu tu. V nedeľu ráno sme sa všetci spolu s učiteľom zišli na železničnej stanici v Michalovciach odkiaľ sa začala naša cesta vlakom. Cesta vlakom bola dosť príjemná, hlavne vo vlaku Regiojet. V Česku sme akurát nestihli jeden vlak, ale nič sa nestalo pretože o malú chvíľu nám šiel ďalší. Keď sme došli do Kopřivníc  čakal tam na nás taxík, ktorý nás odviezol až k penziónu, kde sme boli ubytovaní.  

      Prvé dojmy z ubytovania boli veľmi pozitívne, ubytovanie bolo skvelé.  Prvý deň vo firme bol dosť šokujúci. Nové prostredie, noví ľudia a veľa iných vecí.

      Práca vo firme sa mi veľmi páčila, keďže som pracoval na sústruhu, pracovníci mi tiež ukázali aj iné stroje, ktoré som doteraz nevidel. Bol som veľmi prekvapený dôverou pracovníkov vo mňa, keď mi dávali robiť rôzne súčiastky, pri ktorých výrobe som sa nemohol pomýliť. Bola to pre mňa dosť veľká skúsenosť, keď do mňa vkladali takúto dôveru. Ak by som mal porovnať Tawesco s našou praxou v škole, tak je to veľký rozdiel, keďže Tawesco sa zaoberá hlavne ťažkým strojárskym priemyslom. 

      Cez víkend sme navštívili aj Múzeum Tatra, ktoré bolo veľmi zaujímavé. Videli sme tam veľa zaujímavých a starodávnych vozidiel.

      Mesto Štramberk bolo veľmi  pekné, predávali sa tam aj ich tradičné Štramberské uši, ktoré sa pečú len v meste Štramberk.

      Pri odchode domov to bolo aj radostne, ale aj smutné. Radostný bol hlavne návrat domov, ale smutnejšie bolo hlavne to, že sme už museli ísť domov, pretože mne sa to tam veľmi páčilo, hlavne práca vo firme a kolektív, s ktorým som pracoval dva týždne. 

      Celá táto stáž bola pre mňa veľmi prínosná, naučil som sa tam veľa nových vecí, s ktorými som sa doteraz nestretol. Túto stáž by som odporúčal aj ostatným študentom. Hodnotenia mentorom boli  výborné, výborný bol aj prístup pracovníkov a majstrov dielne ku mne, ale najlepšou správou bolo to, keď mi mentor povedal, že by si ma tu najradšej nechal, aby som pracoval v tejto firme. Môj názor na prácu v zahraničí sa podstatne zmenil a určite by som  na takúto stáž šiel znova, prípadne si našiel zamestnanie v odbore v zahraničí. 

      Ján Matovič  III.CM

       

       

     • Zo Slovenska s priateľstvom ...

     •    Pozdrav z Talianska zasielajú účastníci stáže programu Erasmus Plus. Dňa 30. 9. 2018 sa začala 14 dňová mobilita šiestich študentov našej školy odboru mechanik mechatronik v troch firmách v talianskom meste Saluzzo. Študenti bývajú v rodinách talianskych študentov školy Liceo Bodoni a 14. 10. 2018 pricestujú šiesti taliansky študenti na Slovensko pracovať vo firme BSH Michalovce. O pocitoch a zážitkoch študentov počas prvých dní stáže napísala jedna zo študentiek článok do školského časopisu. Ak ste zvedaví, precvičte si angličtinu a pozrite si spoločnú fotografiu z návštevy Turína cez víkend....

      Nuž a pre tých, ktorí si chcú overiť, či "text pochopili správne", ponúkame slovenský preklad:

        Človek, ktorý sa začlení do programu Erasmus Plus neodchádza z domu len kvôli práci alebo štúdiu. Chce sa taktiež prekonať, chce opustiť rutinu a chce objaviť nový svet, svet plný neznámych ľudí hovoriacich inými jazykmi, ľudí s inými zvykmi a tradíciami. Táto skúsenosť je pre cestovateľov a pre ľudí, ktorí všade zapadnú.

         Najťažšie momenty? Odchody a príchody. Odchody preto, lebo opúštate svoju konfortnú zónu, svoju rutinu, rodinu, domov. Bojíte sa dobrodružstva? Aké to bude? Čo ak nezapadnete? Tieto otázky sa vám budú v hlave vynárať dookola. Odchody sú ťažké, pretože odchádzate z miesta kde ste sa stali viac dospelými,  zodpovednejšími a hlavne preto, že opúštate ľudí, ktorí sa stali vašimi priateľmi a ktorých už možno nikdy neuvidíte. Vrátite sa iní, zbavení zbytočností a posunie vás to ďalej so solidnými základmi.

         Naša skúsenosť začala v sobotu 30. septembra. Šesť študentov a ich profesorka zo Slovenska, presnejšie z Michaloviec, prišli do mesta Saluzzo neskoro večer. Boli ubytovaní v rodinách šiestich študentov zo školy “G. B. Bodoni”. Celé dva týždne boli hosťami v ich domovoch.  Študenti pracovali neďaleko mesta Saluzzo vo firmách L.A.R.A, Nazari a Supertino. Hneď bolo jasné, že z nás budú dobrí priatelia. Spojila nás angličtina, pretože taliančina a slovenčina sú tažké jazyky. Všetci hovoríme plynule anglicky, takže sa dokážeme baviť takmer o všetkom. V nedeľu 7. októbra sme sa všetci vybrali do mesta Turín. Navštívili sme národne múzeum áut, najväčšiu budovu v Turíne, vežu Antonellianu a Cappucciniho vrch. Profesorka zo Slovenska cestovala vlakom do Ligurie zaplávať si v mori! Ich pobyt prebiehal v pohode. Talianský študenti odcestovali 14. októbra na Slovensko, kde pracovali pre firmu B/S/H Michalovce.

       

     • Moje budúce povolanie - moje hobby

     •    

           Ako už všetci viete, naša Stredná odborná škola technická v Michalovciach bola úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+ a získala grant na realizáciu projektu „Moje budúce povolanie – moje hobby“. Keďže sme už úspešne ukončili dve z troch plánovaných mobilít, prinášame vám nové informácie o priebehu projektu, ktoré nájdete pod ikonkou Projekty. 

           Pozrite si nás aj na TV Mistral  na www.tvmistral.sk  noviny 1.11.2018. Verím, že budú inšpiráciou pre kolegov a kolegyne pre vypracovanie ďalších úspešných projektov. Informácie a rady vám s radosťou poskytne koordinátorka projektu Mgr. Monika Bongová.

       

       

   •  

     

    Žiaci benefitujú z inovatívneho projektu „Moje budúce povolanie – moje hobby“, ktorý získal financovanie z programu Erasmus+.

     

    Stredná odborná škola technická, v Michalovciach bola úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+.

     

       V novembri minulého roku reagovala naša škola SOŠT Michalovce na výzvu 2018 programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu jednotlivcov.

        Vypracovali sme projekt pod názvom „Moje budúce povolanie – moje hobby“ a na základe prihlášky nám bol vo výberovom konaní schválený grant v plnej výške 47 997.- Eur na jeho realizáciu.

       V rámci projektu sa realizujú tri mobility. Účastníci vykonávajú prax po dobu14 dní v zahraničných firmách.

       Prvá mobilita sa skončila 14.10.2018. Šiesti študenti našej školy odboru mechanik mechatronik vycestovali do Talianska a pracovali vo firmách Nazari Automazioni, LaRa a Supertino po dvojiciach. Túto stáž sprostredkovala koordinátorka projektu Mgr. Monika Bongová v spolupráci so zástupcom Licea G.B.Bodoni Flaviom Girodengom v talianskom meste Saluzzo. Chlapci bývali v rodinách talianskych študentov a potom pricestovali títo šiesti študenti k nám na Slovensko. Taktiež bývali v rodinách a všetci pracovali vo firme BSH Michalovce, ktorá je partnerom našej školy v rámci duálneho vzdelávania. Vedenie firmy súhlasilo s účasťou na mobilite a umožnilo talianskym študentom vykonávať prax na jej pracoviskách. Ich mentorom bol počas dvoch týždňov Mgr. Jaroslav Šutaj-Eštok.

       Ďalšie dve mobility realizujeme v Českej republike v spolupráci so sprostredkovateľskou agentúrou. Desiati študenti odboru mechanik mechatronik vycestovali do mesta Kopřivnice a od 14.10. – 27.10.2018 pracovali vo firmách Tatra MetalurgieTawesco a desiati študenti odboru mechanik elektrotechnik budú pracovať od 4.11.-17.11.2018 vo firme Energorozvody v meste Javorník. Účastníci mobilít v ČR majú zabezpečené ubytovanie v penzióne a stravu tri krát denne. Sprevádzajú ich pedagógovia Ing. Jaroslav Melikant v Kopřivniciach a Vladimír Penzeš v Javorníku, v každej firme majú študenti aj svojho mentora.

       Šiesti študenti našej školy dostali certifikáty z talianskych firiem, v ktorých pracovali. Piati študenti dostali certifikát firmy Tatra Metalurgie, piati certifikát firmy Tawecso a desiati dostanú certifikát firmy Energorozvody. Všetci dvadsiati šiesti účastníci mobilít získajú aj Europass mobility.

       Šiestim talianskym študentom odovzdal 26.10.2018 zástupca SOŠT Michalovce Ing. Rastislav Hreško, v mene manažéra projektu Ing. Jaroslava Kapitana riaditeľa školy, certifikáty firmy B.S.H. Michalovce.

        Absolvovanie mobilít pomohlo účastníkom rozvinúť ich odborné a osobné zručnosti v prostredí zahraničných firiem, čo je veľkým prínosom pre ich budúce povolanie, ale tiež  zaujímavá životná skúsenosť.

       Projekt sa snaží podporovať väčšiu možnosť uplatnenia študentov na pracovnom trhu, stážisti si zvyšujú svoju odbornosť, získavajú prax v cudzojazyčnom prostredí. Taktiež podporuje rozvoj osobnosti, kladie dôraz na mravné a etické hodnoty človeka, zvyšuje personálne kompetencie stážistov – komunikatívnosť, asertívne chovanie, toleranciu, adaptabilitu, slušné správanie. Medzi ďalšie výhody patrí tiež zlepšenie stážistov v cudzích jazykoch, hlavne v angličtine, s ktorou majú väčšinou problémy, tiež sa rozšíri ich kultúrne povedomie tým, že spoznajú odlišnú krajinu a jej zvyky. Predpokladáme tiež, že výsledky projektu sa premietnu aj v ďalšom priebehu praxe na škole.

     

       Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a Iuventa (v oblasti mládeže a športu).

       Projekt je financovaný v rámci Kľúčovej akcie 1, ktorej hlavným cieľom je podpora mobility. Prostredníctvom Kľúčovej akcie 1  je možné získať financovanie na realizovanie mobility jednotlivcov alebo skupín, ktorých výsledkom bude zlepšenie zručností, zvýšenie šance zamestnať sa a nadobudnutie nových poznatkov o iných kultúrach. Cieľom je, aby zamestnanci získali hodnotné skúsenosti v oblasti európskeho školského vzdelávania a získané poznatky a skúsenosti následne aplikovali na národnej úrovni.

     

       Koordinátorka projektu Mgr. Monika Bongová: „Vďaka finančnej podpore z programu Erasmus+ zažilo 26 študentov našej školy niečo, na čo nikdy nezabudnú, vycestovali do zahraničia a mali možnosť pracovať v zahraničných firmách. Všetci boli naozaj nadšení, mnohí z nich ešte v zahraničí nikdy neboli“.

     

     Viac informácií o možnostiach finančnej podpory projektov nájdete na: www.erasmusplus.sk