• Rozvojové projekty

    • Výzva

     Grafické systémy v odbornom vzdelávaní 2009

     Názov projektu

     Grafické systémy v strednej odbornej škole

     Celkové výdavky projektu

     2 500,00 EUR

     Termín realizácie

     jún 2009 - december 2009

     Hlavný cieľ projektu

     Vybaviť školu príslušným programovým a technickým vybavením pre potreby zabezpečenia výučby predmetu grafické systémy v elektrotechnike, strojárstve a stavebníctve a pripraviť učiteľov pre vzdelávanie žiakov v príslušnom programe

     Špecifické ciele projektu
     • zvýšenie odborných kompetencií žiakov stredných odborných škôl používaním grafických systémov
     • zapracovanie požiadaviek trhu práce na kompetencie absolventov stredných odborných škôl v oblasti využívania grafických systémov do školských vzdelávacích programov
     • príprava pedagogických zamestnancov
     • zabezpečenie zodpovedajúceho softvéru


      


      

   • Výzva

    Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2011

    Názov projektu

    IKT v školskej knižnici

    Celkové výdavky projektu

    3 270,00 EUR

    Termín realizácie

    september 2011 - december 2011

    Hlavný cieľ projektu

    Vybaviť školskú knižnicu príslušným programovým a technickým vybavením pre potreby zabezpečenia výpožičného systému, kooperáciu a výmenu informácií s inými knižnicami.

    Špecifické ciele projektu
    • elektronizácia vnútorných knižničných procesov, kooperáciu a výmenu informácií s inými knižnicami,
    • aplikácia informačných a komunikačných technológií,
    • rozšírenie a skvalitnenie knižnično-informačných služieb žiakom, pedagogickým zamestnancom, nepedagogickým zamestnancom školy, prípadne členom miestnej komunity.


     


   • Výzva

    Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy 2013

    Názov projektu

    Modernizácia vybavenia Centra odborného vzdelávania a prípravy

    Celkové výdavky projektu

    3 000,00 EUR

    Termín realizácie

    máj 2013 - november 2013

    Hlavný cieľ projektu

    Vybudovať laboratórium programovateľných automatov, ktoré bude využité pre vzdelávanie a odbornú prípravu žiakov školy, zamestnancov zamestnávateľov a firmy v regióne.

    Špecifické ciele projektu

    V rámci projektu ide o zakúpenie nasledujúceho materiálneho vybavenia:

    • HMI panel KTP 600 basic (color, PN) pre S7-1200
    • GSM/GRPS modul CP1242-7 pre S7-1200
    • Komunikačná anténa pre GSM/GPRS modul
    • Impulzný zdroj DC 24V/10A
    • Rozširovací modul EM223 pre S-200
    • Internetový modul CP243-1-IT pre S7-200
    • Vstupno-výstupný analógový modul EM235 AI4x12b


     


  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie