• Novinky

     • Účelové cvičenie / Kapušianska
      • Účelové cvičenie / Kapušianska

      •      Dňa 4.5.2022 sa uskutočnilo “Účelové cvičenie žiakov“ prvého a druhého ročníka na pracovisku Kapušianska č. 6. Žiaci pracovali na stanovištiach, na ktorých si precvičovali zadané témy z ochrany zdravia, zásad pobytu a pohybu v prírode, vykonávanie účelových činností v mimoriadnych situáciách, základy streleckej prípravy a chemickej ochrany .

            Súčasťou cvičenia bol aj pochod v prírode na hrádzu Zemplínkej šíravy a okolia . Počas presunu žiaci dodržiavali základné pravidlá bezpečnosti cestnej premávky. V rámci environmentálnej výchovy sme cestou späť zbierali odpadky a robili tak naše okolie krajším.Za krátky čas sme vyzbierali vrece odpadu.Ďakujeme všetkým za aktívny prístup k zadaným úlohám.                               

       Vedúci účelového cvičenia PaedDr. Stanislav Šašala                               

       Koordinátor environmentalistiky Ing. Viera Dzvoníková

     • Nadácia VSE
      • Nadácia VSE

      •    Nadácia VSE vyhovela našej Žiadosti o finančnú podporu. Dňa 5.apríla 2022 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.0033/Nadácia VSE/2022 uzatvorená medzi Nadáciou VSE zastúpenou Mgr. Andreou Danihelovou, správcom nadácie a Strednou odbornou školou technickou, Partizánska 1, Michalovce, zastúpenou riaditeľom školy Ing. Jaroslavom Kapitanom. 

            Finančný príspevok je poskytnutý výlučne na podporu verejnoprospešného účelu podpory vzdelávania. Nadácia VSE poskytne SOŠ technickej finančný príspevok vo výške 1940,- €. Tieto financie budú použité na projekty žiakov na tímovú súťaž VSD a na krytie projektu "Inteligentná elektroinštalácia modernej učebne. 

            Ďakujeme nadácií VSE za to, že sa rozhodla podporiť náš projekt.

       (nm)

     • NAG 2022
      • NAG 2022

      •    Dňa 21.4.2022 sa uskutočnil 17. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2022), ktorá umožňuje študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Jednotlivci súťažili v dvoch kategóriách: kategória UNI – stredoškolskí študenti a kategória UNI – vysokoškolskí študenti.  V súťaži museli preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA. Čakali na nich náročné zadania, v ktorých mali ukázať, že dokážu riešiť aj profesionálne naformulované úlohy.

          Žiak našej školy – SOŠT Michalovce - Jakub Varga sa v konkurencii 81 žiakov z celého Slovenska stal celkovým víťazom kategórie UNI – stredoškolskí študenti. Obhájil tak svoje víťazstvo z minulého roka a taktiež potvrdil, že patrí medzi najtalentovanejších žiakov v oblasti IT technológií.

       Študentskú súťaž NAG 2022 organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ITC Žilinskej univerzity a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.

       https://netacad.sk/nag2022/

       Ing. Jozef Dobiáš

     • Prekroč svoj tieň
      • Prekroč svoj tieň

      •    Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ vyhlásilo dňa 1. 10. 2021 prvý ročník Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň, ktorá prebiehala na platforme odborného recen­zo­va­né­ho časopisu. Mladí autori sa zamýšľali nad potrebou jedinečnosti a individuality v kolektíve i spoločnosti, kde sa všetci rešpektujú takí, akí sú, bez pretvárky a prispôsobovania sa na úkor vlastnej dôstojnosti. Zarezonovala aj potreba odpúšťania iným i samým sebe, snaha dosiahnuť pozitívnu životnú zme­­nu a zostať pritom sám sebou.

          Prekročenie vlastného tieňa bolo najčastejšie chá­pa­né ako túžba po slobode, po prevzatí zodpovednosti, po vystúpení z komfortnej zóny, po o­ri­gi­­nalite, láske, prekonaní samého seba a vlastných strachov.

          Dňa 7. 4. 2022 boli vyhlásené výsledky 1. ročníka. Náš študent, Dominik Gajdoš z III. BP,  sa v tejto celoslovenskej súťaži umiestnil na peknom šiestom mieste. Dominikovi srdečne blahoželáme. Úryvok zo súťažnej práce si môžete prečítať tu.

       PhDr. Jana Hűblerová

     • Dvadcati Jarni jurmarok
      • Dvadcati Jarni jurmarok

      •      Po dvojročnej prestávke michalovské námestie a priľahlé uličky v centre mesta opäť ožijú. Brány jubilejného dvadsiateho ročníka jarného jarmoku sa slávnostne otvoria už tento piatok 29. apríla o 10.00 hod.

       Návštevníci sa môžu tešiť na tradičné a obľúbené sprievodné podujatia, ktoré k michalovskému jarnému jarmoku patria. Podrobnejšie informácie o programe pripájame v tlačovej správe a na plagátoch.

        Všetci sú srdečne pozvaní. Ňesanujme sebe, šak ľem raz žijeme!

       Ďalšie informácie sú na tomto mieste.

     •  „Slovenskô ako maľované“
      •  „Slovenskô ako maľované“

      • Aj naša škola môže už čoskoro získať výpočtovú techniku od Lidla v hodnote 5 000 až 40 000 eur, v závislosti od počtu žiakov.

        

       Stačí sa zapojiť do projektu „Slovenskô ako maľované“. Tento projekt zahŕňa aj súťaž pre školy pod záštitou Ministerstva školstva SR.

       Od 2. mája 2022 môže každý, kto nakúpi potraviny v Lidli, podporiť svoju školu a pomocou hlasovacieho kódu na stránke malovaneslovensko.sk prispieť k jej výhre. S vašimi osobnými údajmi v rámci súťaže sa bude narábať v súlade s Nariadením GDPR. 

       Podrobné informácie nájdete na nasledujúcich linkoch. 

       List riaditeľa spoločnosti Lidl nájdete tu

       Podrobné pravidlá súťaže nájdete tu.

       Podmienky ochrany Vašich osobných údajov nájdete tu.

       Tešíme sa, že prostredníctvom Vás sa aj naša škola zapojí do súťaže o výpočtovú techniku v hodnote 35000 €.  

       ­

     • Pravda o drogách
      • Pravda o drogách

      • Dňa 13.4.2022  sa žiaci našej školy zúčastnili besied na tému „Pravda o drogách“, ktorých organizátorom bolo občianske združenie „Slovensko bez drog“ a lektorom Ing. Valér Kováč.

       Besied sa zúčastnili triedy  III. BP, I. BP, II. EP, II. CP, III. AP, a IV. BP

       Hlavnou témou bolo na konkrétnych údajoch a informáciách ľudí, ktorí prešli programom terapie pravda o drogách, ktorú ľudia, ktorí podľahli drogám nepoznali a zistili až potom, čo sa chytili do pasce drogovej závislosti. Lektor veľmi zrozumiteľným spôsobom aj formou obojsmernej diskusie a názorov žiakov vysvetlil:

       • Čo rozumieme pod pojmom drogy
       • Aké prejavy droby majú
       • Prečo drogy existujú
       • Prečo ľudia zoberú drogu
       • Prečo sa ľudia po terapii a vyliečení vracajú k drogám a ako sa to dá riešiť

       Ing. Ľubica Hrustičová, Mgr. Eva Lobová, koordinátorky prevencie

     • Účasť v medzinárodnom projekte IDES
      • Účasť v medzinárodnom projekte IDES

      •    Naša škola sa na podnet KSK v rámci medzinárodného projektu IDES (Introduction of Dual Education System and Identification of its Quality) spolufinancovaného programom Erasmus+ zúčastnila v dňoch 6.4. -  8.4. 2022 krátkodobého školiaceho podujatia v Rige v Lotyšsku.

       Vzdelávacia aktivita bola zameraná na duálne vzdelávanie v rôznych sektoroch za účasti zástupcov Národného centra pre vzdelávanie v Lotyšsku, Technickej školy turizmu a kreatívneho priemyslu v Rige, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na Slovensku, Hotelovej akadémie v Košiciach, Národnej agentúry regionálneho rozvoja v Rzeszowe v Poľsku, Agentúry na podporu regionálneho rozvoja v Košiciach, Obchodnej a priemyselnej komory Slovinska, Školského centra Škofja Loka v Slovinsku a našej školy.

          Súčasťou programu bola prvý deň návšteva Ministerstva školstva a vedy v Rige a účasť na prednáškach o reforme odborného vzdelávania v Lotyšsku a rozvoji spolupráce medzi školami a zamestnávateľmi, prezentácia o praxi študentov v hoteli Radison Blu. Nasledujúci deň sa prezentovala Technická škola cestovného ruchu a kreatívneho priemyslu v Rige a nasledovala exkurzia vo firme Livonia Print. Posledný deň bola súčasťou programu návšteva Technickej školy v Ogre a exkurzie v zmluvných firmách Hansa Matrix (elektronika) a Malevss Ltd Sier Štelle (výroba syrov).

          Prínosom tejto vzdelávacej aktivity bola výmena medzinárodných skúseností v oblasti odborného vzdelávania, nadviazanie spolupráce v rámci výmeny študentov a školení učiteľov v projektoch Erasmus+ s Lotyšskom a Poľskom, ale aj stretnutie s partnermi mobility Erasmus+ plánovanej na jeseň 2022 v Školiacom centre Škofja Loka v Slovinsku.

                                                                                                            Ing. Jaroslav Melikant, Mgr. Monika Bongová

     • Beseda s mestským policajtom
      • Beseda s mestským policajtom

      • Intenzívne spolupracujeme s Mestskou políciou v Michalovciach, ktorej členovia vykonali besedy so študentmi našej školy. Mestská polícia v Michalovciach sa venuje prevencii. Dôraz kladie na stredoškolskú mládež, ktorá sa najčastejšie dopúšťa rôznej delikvencie a často si neuvedomuje dosah a nebezpečnosť svojho správania. Preventívna aktivita bola zameraná na nadobúdanie základného právneho vedomia študentov prvých ročníkov SOŠT. Jej cieľom bolo oboznámiť sa so Zákonom  o priestupkoch, o trestnoprávnych postihoch mladistvých osôb, ale predovšetkým o paragrafe verejného poriadku.

       Zákon o priestupkoch 372/1990 ustanovuje orgánom štátnej správy a obciam povinnosť viesť občanov k tomu, aby dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov. Inými slovami sa v tomto ustanovení premieta tzv. výchovná funkcia štátu, ktorý má záujem prostredníctvom svojich orgánov preventívne pôsobiť na občanov, aby dodržiavali zákony a iné právne predpisy, ale predovšetkým, aby bol zaistený nerušený výkon verejnej správy a aby nedochádzalo k narušovaniu verejného poriadku a občianskeho spolunažívania.

       Koordinátor prevencie: Ing. Ľ. Hrustičová, Mgr. E. Lobová

     • Krajské kolo SOČ
      • Krajské kolo SOČ

      • Dňa 1.04.2022 sa uskutočnilo Krajské kolo SOČ  dištančnou formou, online pomocou aplikácií MS Teams, Webex, Zoom, Skype, Google Meat a pod. Organizátorom bolo Centrum voľného času-RCM, Košice.

       Našu školu zastupovalo 8 žiakov v 5 súťažných odboroch.

       01 – Problematika voľného času: Peter Sokol IV.BP, Dávid Drab IV.AK

       09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava: Dominik Tomáš IV.CP

       11 – Informatika: Jaroslav Louma IV.AP, Jakub Varga IV.AP

       12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika: Jakub Hrešo IV.AP, Gergö Papp IV.CP

       14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie: Dominik Gajdoš III.BP

        

       Veľkým prínosom bolo, že žiaci mali možnosť prácu obhajovať, konzultovať a diskutovať s porotou on-line, teda hodnotila sa ako obhajoba práce tak aj písomná časť práce. Rovnako bolo výborné, že niektorí súťažiaci už priamo k prihláške pripojili videá a prezentácie práce.

       Dňa 4.4.2022 bola súťaž vyhodnotená a výsledky nás veľmi potešili. Zástupcovia našej školy získali dve 1. miesta ( postupujú na celoslovenské kolo) a dve 3. miesta.

            1.miesto   Dominik TOMÁŠ, IV.CP

            1.miesto   Dominik GAJDOŠ, III.BP

            3.miesto   Jaroslav LOUMA, IV.AP

            3.miesto   Jakub HREŠKO, IV.AP

       Na celoslovenské kolo postupujú 2 žiaci zo súťažných odborov:

        

       09  – Strojárstvo, hutníctvo, doprava  Dominik Tomáš – Univerzálne hydraulické rameno

       14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie Dominik Gajdoš – R2K Tester ASM motora

        

       Verím, že súťaž študentom priniesla mnoho nových skúseností. Výsledkové listiny v jednotlivých súťažných odboroch nájdete na tomto mieste:

       01 - Problematika voľného času

       09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava

       11 - Informatika

       12 - Elektrotecnika, hardware, mechatronika

       14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

       Chlapci, ďakujeme Vám za dôstojnú reprezentáciu školydržíme prsty postupujúcim na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 26.-29.4.2022 v Bardejove.

       Ing. Mária Irchová, školský metodik SOČ

     • I AMbitious
      • I AMbitious

      •     I AMbitious je ročný program neformálneho vzdelávania pre ambicióznych stredoškolákov a stredoškoláčky z celého Slovenska. Program vznikol z túžby posilňovať všetky regióny Slovenska cez rozvoj aktívnych stredoškolákov a stredoškoláčky, budovanie komunít a tvorbu zmysluplných projektov. Prepája sa proaktívna mládeže s inšpiratívnymi profesionálmi a profesionálkami, ktoré im predávajú svoje osobné a kariérne vedomosti a skúsenosti. 

           Kvôli efektivite práce so stredoškolskými študentmi a študentkami sa zameriavajú na ich rozvoj v jednotlivých krajoch a nie celoplošne pre celé Slovensko. V roku 2019 získali ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuventy - Slovenský inštitút mládeže za jeden z troch najlepších projektov neformálneho vzdelávania na Slovensku. 

       Ďalšie informácie si môžete prečítať na tomto mieste.

       Deadline na prihlásenie je 30.4.2022

       (nm)

     • Humanitárna pomoc pre ľudí z Ukrajiny
      • Humanitárna pomoc pre ľudí z Ukrajiny

      •      Vojna na Ukrajine zasiahla aj Slovensko. Slováci a Slovenky sa zomkli, spolupatričnosť ľudí s obeťami vojny na Ukrajine je obrovská.

       Ubytovacie kapacity ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, poskytuje aj naša škola a to v priestoroch telocvične školy na pracovisku Kapušianska. Zatiaľ je všetko zabezpečené. Nie je potrebné, aby ste nosili ďalšie deky, teplé oblečenie, hygienické a zdravotnícke pomôcky, ani potraviny. V prípade potreby vás budeme informovať. 

       (nm,mo)

     • 44.ročník ŠK SOČ - vyhodnotenie
      • 44.ročník ŠK SOČ - vyhodnotenie

      •     Dňa 15. februára 2022 sa uskutočnil na SOŠT, Partizánska 1, Michalovce 44. ročník školského kola prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti.

          V tomto školskom roku prebehlo školské kolo prezenčnou formou pri dodržaní protipandemických opatrení. Súťažiaci, ktorí boli v karanténe sa zúčastnili obhajoby dištančnou formou ONLINE  cez Zoom a Webex.

          Súťažilo sa v šiestich súťažných odboroch -  2 x elektrotechnika, 2 x výpočtová technika, ekonomika a strojníctvo. Súťaže  sa zúčastnilo 40 žiakov s 39 prácami. Počas celého dňa vládla pokojná pracovná atmosféra bez rušivých vplyvov.

       Okrem študentov štvrtého ročníka sa školského kola zúčastnili aj dvaja druháci a jeden tretiak.

          Z 39 prác sa na medailových priečkach umiestnilo 16 prác (priložená výsledková listina ŠK SOČ)  a z nich 8 postúpi priamo na krajské kolo (priložená listina postupujúcich prác na KK SOČ).

          Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu, víťazom blahoželáme a postupujúcim držíme palce na krajskom kole, ktoré sa bude konať dňa 1. apríla 2022. Školu bude reprezentovať 8 prác v 5 súťažných odboroch.

       Ing. Mária Irchová, školský koordinátor SOČ

     • Moje najväčšie obavy z IT. Máš ich aj TY?
      • Moje najväčšie obavy z IT. Máš ich aj TY?

      • POZVÁNKA

          Ide o online panelovú diskusiu 15.2.2022, pričom jedna z hostiek študovala informatiku a nebola si istá týmto rozhodnutím dokonca ani po podaní prihlášky, no odhodlala sa k tomuto kroku a dnes je úspešnou IKT špecialistkou a zakladateľkou FaceRehab, ktorý pomáha ľuďom s obrnou tváre. Ďalšia hostka sa dokonca rozhodla študovať informatiku ako druhú vysokú školu a aj ona stojí za úspešným projektom. Aj tretia hostka môže byť vzorom pre mladé ženy a dievčatá a ukázať, že IT je atraktívne aj pre ženy. Účastníčky dostanú dokument, ktorý bude obsahovať kurzy, vzdelávanie a ďalšie prostriedky, odporúčané našimi hostkami s príjemným bonusom za účasť na diskusii v podobe zľavy na kurzy, ktoré snáď budú tým správnym popostrčením k prvému kroku do IT. Boli by sme radi, ak by táto panelová diskusia podporila tie študentky, ktoré možno nad štúdiom informatiky (ne)uvažujú a dodala im odvahu.

       Cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, je prakticky pomôcť a ukázať, že prvý krok do IT je o čosi reálnejší než sa ženám a dievčatám možno teraz zdá.

       Niekoľké z účastníčok získajú ročný prístup k vzdelávacím kurzom zadarmo. Na udalosť je potrebné sa registrovať.

       Tu je odkaz na event:

       Panelová diskusia: Moje najväčšie obavy z IT. Máš ich aj TY?

     • Ruské slovo – krajské kolo 
      • Ruské slovo – krajské kolo 

      •  

          V stredu 2. februára 2022 prebehlo krajské kolo súťaže Ruské slovo. Súťaž sa tento rok konala v online formáte. Odoslané nahrávky umeleckého prednesu ruskej poézie, prózy a spevu na tému В мире сказок/Svet rozprávok hodnotila odborná porota. Žiaci, ktorí reprezentovali našu školu, dosiahli veľmi pekné výsledky. Blahoželáme!

       Poézia – III. kategória, ruskojazyčné prostredie

       2. miesto: Oleksandr Prokopets , IV. AK  

       Próza – III. kategória, ruskojazyčné prostredie

       2. miesto: Artur Miovkanych, III. BP

       PhDr. Antónia Sabová

     • Olympiáda v ruskom jazyku
      • Olympiáda v ruskom jazyku

      •    V týždni od 18. 01. – 21. 01. 2022 sme na našej škole realizovali školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Tento rok malo školské kolo len písomnú časť. Súťažiaci vypracovávali online test, ktorý obsahoval počúvanie s porozumením, čítanie s  porozumením a úlohy z kulturológie, gramatiky a lexiky.

          Olympiády sa zúčastnilo 18 žiakov. Všetkým žiakom patrí veľká vďaka za ich ochotu, čas a úsilie, najúspešnejším srdečne blahoželáme.

       Najúspešnejší účastníci školského kola:

       1. miesto: Michal Torma, IV. AK

       2. miesto: Patrik Legdan, III. AK

       3. miesto: Daniel Kirnág, III. CK 

       Vyučujúci RUJ

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • OCEŇOVANIE VÍŤAZOV ŠKOLSKÉHO KOLA

                   Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku (OAJ), sa konalo koncom novembra a o jeho výsledkoch sme už informovali. Pandemická situácia, opatrenia a dištančné vzdelávanie pred Vianocami však spôsobili, že možnosť oceniť víťazov sa naskytla až teraz.

                   Na priložených fotografiách máte možnosť vidieť víťazov pri oceňovaní:

       Kategória 2D: 1.miesto - Filip Čarnoký (III.AP), 2.miesto - Ľubomír Farbár (IV.AP) a 3.miesto - Dávid Dzema (IV.AP),

       Kategória 2C2: 1.miesto - Štefan Pastornícky (III.BK).


       OKRESNÉ KOLO OAJ

                   31. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku sa tento rok opäť uskutočnil online. Žiaci z okresu Michalovce si 13. januára zmerali sily v teste, ktorý sa skladal z počúvania s porozumením, čítania s porozumením, slovnej zásoby a gramatiky s maximálnym počtom 40 bodov a časovou dotáciou max. 35 minút.

                   Našu školu na okresnom kole reprezentovali víťazi školského kola Filip Čarnoký (III.AP) v kategórii 2D a Štefan Pastornický (III.BK) v kategórii 2C2.

       Výsledky:

       Filip Čarnoký  - 2. miesto

       Štefan Pastornický – 1. miesto – postup do krajského kola

       Chlapcom srdečne blahoželáme! Števovi Pastorníckemu držíme palce v krajskom kole a tešíme sa na ďalšiu úspešnú reprezentáciu školy.

       Koordinátor šk. kola Mgr. M. Harmanová a učiteľky AJ

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie