• 2487 H autoopravár

   • 2487 H autoopravár

   •  


    Základné údaje o štúdiu

    Kód a názov študijného odboru

    2487 H autoopravár

    Stupeň vzdelania

    ISCED 3C - stredné odborné vzdelanie

    Dĺžka štúdia

    3 roky

    Forma štúdia

    Denné štúdium pre absolventov základnej školy

    Spôsob ukončenia

    Záverečná skúška

    Doklad o získanom stupni vzdelanía

    Vysvedčenie o záverečnej skúške

    Doklad o získanej kvalifikácii

    Výučný list

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

    pre zameranie 01 mechanik
    absolvent je pripravený na povolanie autoopravár v každom opravárenskom zariadení alebo ako súkromný podnikateľ. Získané vedomosti a zručnosti môže využiť aj v povolaní vodič.

    Možnosti ďalšieho štúdia

    absolvent učebného odboru, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu dennou alebo externou formou a úspešným vykonaním maturitnej skúšky získa úplné stredné odborné vzdelanie.

     


    Odborné vedomosti

    Absolvent pre zameranie 01 mechanik :

    • vedomosti o meracích a diagnostických prístrojoch a pomôckach a ich použití v procese opravy,
    • vedomosti o správnej činnosti častí motorového vozidla a ich funkcií,
    • vedomosti o mazadlách, palivách z hľadiska druhov, vlastností a použitia,
    • vedomosti o štandardných opravách, dielenskej dokumentácii výrobcu a technologických postupoch a normách.

     


    Odborné zručnosti

    Absolvent pre zameranie 01 mechanik vie:

    • diagnostikovať závady, posúdiť účelnosť opravy a stanoviť optimálny spôsob opravy,
    • vykonať opravu a údržbu jednotlivých častí motorového vozidla,
    • zvoliť vhodný postup a náradie potrebné pri oprave podvozku, prevodového mechanizmu, prednej a zadnej nápravy a motora,

     

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie