• 2487 H autoopravár

   • 2487 H autoopravár

   •  


    Základné údaje o štúdiu

    Kód a názov študijného odboru

    2487 H autoopravár

    Stupeň vzdelania

    ISCED 3C - stredné odborné vzdelanie

    Dĺžka štúdia

    3 roky

    Forma štúdia

    Denné štúdium pre absolventov základnej školy

    Spôsob ukončenia

    Záverečná skúška

    Doklad o získanom stupni vzdelanía

    Vysvedčenie o záverečnej skúške

    Doklad o získanej kvalifikácii

    Výučný list

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

    pre zameranie 01 mechanik
    absolvent je pripravený na povolanie autoopravár v každom opravárenskom zariadení alebo ako súkromný podnikateľ. Získané vedomosti a zručnosti môže využiť aj v povolaní vodič.

    Možnosti ďalšieho štúdia

    absolvent učebného odboru, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu dennou alebo externou formou a úspešným vykonaním maturitnej skúšky získa úplné stredné odborné vzdelanie.

     


    Odborné vedomosti

    Absolvent pre zameranie 01 mechanik :

    • vedomosti o meracích a diagnostických prístrojoch a pomôckach a ich použití v procese opravy,
    • vedomosti o správnej činnosti častí motorového vozidla a ich funkcií,
    • vedomosti o mazadlách, palivách z hľadiska druhov, vlastností a použitia,
    • vedomosti o štandardných opravách, dielenskej dokumentácii výrobcu a technologických postupoch a normách.

     


    Odborné zručnosti

    Absolvent pre zameranie 01 mechanik vie:

    • diagnostikovať závady, posúdiť účelnosť opravy a stanoviť optimálny spôsob opravy,
    • vykonať opravu a údržbu jednotlivých častí motorového vozidla,
    • zvoliť vhodný postup a náradie potrebné pri oprave podvozku, prevodového mechanizmu, prednej a zadnej nápravy a motora,