• 2675 M elektrotechnika

    • 2675 M elektrotechnika

    • Videoprezentácia firem

     VSD a.s. Košice

     SPIE Elektrovod a.s. Bratislava


     Základné údaje o štúdiu

     Kód a názov študijného odboru

     2675 M elektrotechnika

     Stupeň vzdelania

     ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     Denné štúdium pre absolventov základnej školy

     Spôsob ukončenia

     Maturitná skúška

     Doklad o získanom stupni vzdelanía

     Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Doklad o získanej kvalifikácii

     Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

     Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch v súlade so svojim zameraním

     Možnosti ďalšieho štúdia

     Pomaturitné štúdium, vyššie odborné štúdium.
     Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

      


     Odborné vedomosti

     Absolvent má:

     • definovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, tvorby a ochrany životného prostredia, ­
     • dodržať základy bezpečnosti práce s elektrickými zariadeniami, ­
     • zobraziť elektrické súčiastky a elektronické zariadenia, ­
     • uviesť spôsoby zobrazovania základných strojových súčiastok a ich sústav, ako aj spôsoby zobrazovania elektrických schém týchto zariadení, ­
     • definovať materiály, ich vlastnosti a využitie v elektrotechnike, ­
     • riešiť úlohy z elektrotechnických a elektronických obvodov, ­
     • uviesť základné poznatky z oblasti výpočtovej techniky a jej využitia v oblasti elektrotechniky, ­
     • poznať základnú meraciu techniku, princípy a metódy merania a vyhodnocovania, ­
     • uviesť bezpečnostné predpisy v elektrotechnike, ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, platné normy, zásady prvej pomoci a neodkladnej resuscitácie, ­
     • popísať funkciu základných súčastí PC, ­
     • definovať funkciu a stavbu elektrických strojov a prístrojov, ­
     • uviesť spôsoby výroby, rozvodu a využitia elektrickej energie, ­
     • popísať princíp výkonových polovodičových meničov a ich riadiacich systémov, ­
     • popísať zásady projektovania a konštruovania elektrických zariadení a schém na PC, ­

      

     Absolvent v rámci prípravy na povolanie v oblasti elektroenergetiky má: ­

     • riešiť elektrotechnické a elektronické obvody , ­
     • popísať funkcie a prevádzku elektrických strojov, zariadení a systémov, ­
     • popísať oblasť namáhania súčiastok z hľadiska statiky, pružnosti a pevnosti, ­
     • zhotovovať technické výkresy a dokumentáciu energetických zariadení, ­
     • určiť zásady montáže, prevádzkovania a opráv automatizovaných výrobných súborov, vonkajších elektrických vedení všetkých napäťových sústav, káblových vedení, elektrických staníc, ochrán a signalizačných systémov, ­
     • popísať zásady výrobne elektrickej energie, velín, rozvodňu a ďalšie elektrické zariadenia, ­
     • aplikovať zásady využitia elektrickej energie a spoluprácu s odberateľmi, ­
     • vysvetliť problematiku elektrického tepla a svetla so znalosťami v oblasti svetelnej techniky a tepelných zariadení, ­
     • pomenovať zásady a spôsoby navrhovania elektroinštalácie obytných a priemyselných objektov, ­
     • pracovať s normami, elektrotechnickými tabuľkami a katalógmi.

      


     Odborné zručnosti

     Absolvent vie:

     • zhotovovať základnú projektovú dokumentáciu elektrických zariadení a inštalácií,
     • určiť elektrotechnický materiál podľa účelu zariadenia so zreteľom na vlastnosti a spôsob spracovania, ­
     • vykonať samostatný rozbor a riešenie jednoduchých problémov z elektrotechnickej praxe,
     • riešiť základné obvody jednosmerného a striedavého prúdu, ­
     • zvoliť s ohľadom na technické a ekonomické požiadavky správne technologické postupy pri výrobe, údržbe a opravách elektrotechnických zariadení,
     • obsluhovať na primeranej úrovni IT, ­
     • diagnostikovať prevádzkyschopnosť a funkčnosť systémov prostredníctvom meracej techniky, ­
     • obsluhovať a prevádzkovať systémy podľa oblasti štúdia, ­
     • využívať aplikačné programy na spracovanie textu, tabuľkového procesora, tvorbu prezentácie, databáz, grafiky a technickej dokumentácie v elektrotechnike a príbuzných odboroch, ­
     • orientovať sa v globálnych informačných sieťach.

      


     Ekonomické vzdelávanie

     Absolvent má:

     • vysvetliť základné pojmy pracovného práva
     • práca, povolanie, zamestnanie, pracovné miesto, fyzická a právnická osoba,
     • charakterizovať základné povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca po vzniku pracovného pomeru,
     • vypracovať osobnú prípravu na prijímací pohovor v slovenskom a cudzom jazyku,
     • porovnať profesijnú ponuku na slovenskom i európskom trhu práce a pružne na ňu reagovať ďalším vzdelávaním,
     • popísať základné pravidlá riadenia vlastných financií,
     • vysvetliť podstatu efektívneho využívania finančných informácií a finančných služieb,
     • stanoviť si reálne finančné ciele a plán na ich dosiahnutie,
     • popísať riziká spojené s riadením vlastných financií,
     • popísať základné pojmové znaky podnikania,
     • vysvetliť hlavné princípy právnej úpravy podnikania v SR,
     • vysvetliť pojmy živnosť, živnostenské oprávnenie, neoprávnené podnikanie,
     • navrhnúť jednoduchý podnikateľský zámer
     • obchodný a finančný plán malého podniku.
     • charakterizovať spotrebiteľa a predávajúceho,
     • popísať postup pri vybavovaní reklamácie,
     • vymenovať, ktoré štátne orgány a organizácie sa venujú ochrane spotrebiteľa,
     • popísať práva a povinnosti spotrebiteľa a vymedziť čo zahŕňa ochrana spotrebite
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie