• 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

   • 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

   •  


    Základné údaje o štúdiu

    Kód a názov študijného odboru

    3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

    Stupeň vzdelania

    ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie

    Dĺžka štúdia

    4 roky

    Forma štúdia

    Denné štúdium pre absolventov základnej školy

    Spôsob ukončenia

    Maturitná skúška

    Doklad o získanom stupni vzdelanía

    Vysvedčenie o maturitnej skúške

    Doklad o získanej kvalifikácii

    Vysvedčenie o maturitnej skúške
    Výučný list

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

    • technicko-administratívny pracovník v odvetví dopravy a ekonomiky v podnikoch a firmách realizujúcich dopravnú, prepravnú a logistickú činnosť, prípadne v oblasti colnej deklarácie
    • technicko-administratívny pracovník v dopravných termináloch, v prístavoch, na letiskách, na železnici,
    • pracovník v skladoch vo výrobných a obchodných podnikoch, v logistických centrách, v colných skladoch,
    • pracovník colného úradu, colný deklarant,
    • zasielateľ  - špeditér ako obstarávateľ prepravy a s prepravou súvisiacich činností (napr. preclievanie tovaru, poistenie tovaru, dočasné skladovanie, balenie a označovanie tovaru a pod.),
    • dispečer v dopravných firmách, vedúci dopravy, garážmajster,
    • vo výrobných a obchodných podnikoch ako manažér, asistent manažéra, účtovník,
    • podnikateľský subjekt v oblasti dopravy, logistiky, zasielateľstva - špedície, účtovníctva, a pod.,
    • zamestnanec Armády SR, PZ SR.

    Možnosti ďalšieho štúdia

    Pomaturitné štúdium.
    Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

     


    Odborné vedomosti

    Absolvent má:

    • zvoliť postup ako založiť a prevádzkovať firmu,
    • orientovať sa v legislatíve z oblasti colníctva, ekonomiky, účtovníctva, dopravy, zasielateľstva,
    • zostaviť kalkuláciu a využiť ju pre efektívne hospodárenie s PHM, materiálom, energiami a pod.,
    • zhodnotiť a vybrať vhodný dopravný prostriedok a naplánovať trasu prepravy podľa druhu prepravovaného tovaru,
    • rozlíšiť jednotlivé colné režimy podľa spôsobu zaobchádzania s tovarom pri prechode tovaru cez colnú hranicu,
    • rozlíšiť rôzne druhy dokumentov potrebné pri colnom konaní,
    • využiť vhodné logistické postupy pri obstarávaní, preprave a distribúcii tovarov,
    • pozná agendu využívanú v písomnom hospodárskom styku vo firmách.

     


    Odborné zručnosti

    Absolvent vie:

    • aplikovať získané vedomosti pri riešení praktických úloh napodobňujúcich reálne situácie,
    • vypracovať podnikateľský plán a vypočítať potrebu štartovacieho kapitálu,
    • viesť prevádzkovo-ekonomickú agendu firmy,
    • riešiť ekonomické a prevádzkové úlohy v oblasti dopravy, logistiky, účtovníctva, ekonomiky, colnej deklarácie, zasielateľstva a hospodárskej korešpondencie,
    • účtovať bežné účtovné prípady v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva,
    • vyplniť základné dokumenty z oblasti colnej deklarácie, účtovníctva, ekonomiky, hospodárskej korešpondencie a bankovníctva,
    • určiť colnú hodnotu a vypočítať colný dlh,
    • spracovať výsledky svojej práce do elektronickej podoby

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie