• 2561 M informačné a sieťové technológie

   • 2561 M informačné a sieťové technológie


   • Videoprezentácie firiem

    LEKOS - internet a televízia
    Sobrance


    Základné údaje o štúdiu

    Kód a názov študijného odboru

    2561 M informačné a sieťové technológie

    Stupeň vzdelania

    ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie

    Dĺžka štúdia

    4 roky

    Forma výchovy a vzdelávania

    Denné štúdium pre absolventov základnej školy

    Spôsob ukončenia štúdia

    Maturitná skúška

    Doklad o získanom vzdelaní

    Vysvedčenie o maturitnej skúške

    Doklad o získanej kvalifikácii

    Vysvedčenie o maturtinej skúške

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

    Absolvent tohto odboru sa môže uplatniť pre výkon činností:

    • správcu a administrátora serverových systémov,
    • správcu a administrátora sieťových technológií,
    • technika výpočtovej a/alebo sieťovej techniky,
    • programátora štandardných a webových aplikácií.
    Možnosti ďalšieho štúdia

    Pomaturitné štúdium, vyššie odborné štúdium.
    Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

     


    Odborné vedomosti

    Absolvent má:

    • popísať a vysvetliť základné princípy pre konštrukciu, štruktúru a činnosť hardvéru počítača, jeho jednotlivých častí a celku a s tým súvisiacich pojmov (CPU, RAM, HDD, I/O port a pod.),
    • vysvetliť základnú terminológiu pre prácu s IKT systémami (byte, MB, .exe, skript, firmware, IP adresa a pod.),
    • používať základné pracovné postupy pri inštalácii, údržbe a montáži technických prostriedkov IKT systémov,
    • popísať a vysvetliť základné koncepty vytvárania sietí a ich bezpečnosti (dráha/route, sieť, nslookup a pod.) a sieťových komponentov (prepínač, smerovač, firewall, LAN, WAN, port a pod.),
    • charakterizovať a vysvetliť účel komunikačných protokolov používaných pre IKT systémy (najmä TCP/IP, UDP a pod.),
    • ovládať terminológiu a základné pracovné postupy pre návrh integrovaných IKT riešení, prácu s nimi, odbornú správu a odstraňovanie porúch v komplexnejších a integrovaných IKT riešeniach a aplikáciách,
    • popísať formy a možnosti krátkodobého, resp. dlhodobého uloženia údajov v IKT systémoch a charakterizovať dátové úložiská prístupné cez sieť, so zvýšenou úrovňou zabezpečenia dát proti stratám a pod., 
    • charakterizovať a vysvetliť účel, princíp a postupy pre využitie značkovacích jazykov (HTML, XML a pod.) v tvorbe webových stránok a riešení,
    • popísať a vysvetliť základné techniky programovania aspoň v jednom vyššom programovacom a/alebo skriptovacom jazyku (Java, C++, Python, PHP a pod.),
    • ovládať terminológiu a základné pracovné postupy pre zabezpečenie systémov IKT na úrovni prvkov infraštruktúry, dát, procesov, vrátane ich dostupnosti a kontinuity,
    • určiť rámcové bezpečnostné hrozby a zraniteľnosti na úrovni operačného systému a štandardného aplikačného programového vybavenia serverov a pracovných staníc,
    • určiť rámcové bezpečnostné hrozby a zraniteľnosti databáz (databázové systémy),
    • ovládať terminológiu a základné pracovné postupy procesného a projektového riadenia moderných IKT riešení,
    • popísať základné pojmy týkajúce sa ekonomiky podniku, trhového mechanizmu, riadenia podniku a firmy, mzdovej a pracovno-právnej problematiky, oceňovania a predaja výrobkov a služieb,
    • definovať a charakterizovať terminológiu IKT služieb a ich rolu v riadení moderných IKT riešení,
    • definovať pojem projektu v kontexte IKT a charakterizovať typické fázy projektu a aktivity s nimi súvisiace,
    • charakterizovať ekonomické aspekty v podnikaní v kontexte a odboroch IKT, podnikateľské modely firiem, princípy riadenia a organizačné formy firiem, základné finančné koncepty, marketingové a obchodné postupy, riziká a ich aktívne riadenie, zásady trhového mechanizmu,
    • ovládať terminológiu a základné pracovné postupy pre efektívnu spoluprácu s odberateľmi a používateľmi IKT systémov a riešení,
    • ovládať terminológiu a základné pracovné postupy pre efektívnu komunikáciu so zákazníkom, používateľom a tímom,
    • ovládať terminológiu a základné pracovné postupy pre prácu s informáciami, ich získavanie, spracovanie a analýzu,
    • charakterizovať pojem a úlohu informácie, informovania a informatických služieb v modernej spoločnosti od komunikácií až po multimediálne dokumenty,
    • popísať a vysvetliť potrebu dokumentácie v moderných IKT systémoch a riešeniach, najmä pri návrhu a vývoji softvérových riešení,
    • popísať dostupné systémy pre hľadanie, získavanie a prácu s informáciami, vrátane didaktických aplikácií pre podporu odborného vzdelávania v IKT

     


    Odborné zručnosti

    Absolvent vie:

    • používať na úrovni bežného používateľa bežné OS (Windows, Linux a pod.) pre všeobecné účely (kopírovanie, archivovanie, nastavovanie, editovanie a pod.),
    • diagnostikovať prevádzkyschopnosť a funkčnosť počítačových sietí,
    • riešiť jednoduché problémy integrácie IKT z praxe a zvoliť s ohľadom na technické a ekonomické požiadavky správne postupy riešenia,
    • plynule používať internet a sieťové služby (email, vyhľadávač, web, vzdialený prístup, ssh, scp a pod.),
    • získavať a interpretovať požiadavky zákazníka na softvérovú aplikáciu,
    • sledovať základné údaje a vykonávať postupy týkajúce sa počítačovej bezpečnosti (antivírus, heslá, prístupy a pod.),
    • definovať dokument bezpečnostnej politiky IS a jej implementáciu,
    • kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných pravidiel, postupov a procedúr,
    • aplikovať základné koncepty projektového manažmentu na jednoduché projektové činnosti (definícia rozsahu, plánu, stavu a pod.),
    • vykonávať základné pracovné postupy pri efektívnej spolupráci s odberateľmi a používateľmi IKT systémov a riešení,
    • pochopiť situáciu z pohľadu zákazníka a spresniť potreby a želania zákazníka podľa potreby,
    • prezentovať pred menším publikom,
    • dodržiavať etické normy, správať sa transparentne voči druhým a rešpektovať ich hodnoty a individualitu,
    • podnecovať spoluprácu a prácu v tíme a prispievať k produktívnej atmosfére v tíme,
    • komunikovať ústne a písomne vhodným spôsobom vzhľadom na cieľové publikum a situáciu,
    • vykonávať základné pracovné postupy pri práci s informáciami, ich získavaní, spracovaní a analýze,
    • využívať aplikačné a špecifické softvéry systémov informačných, serverových a sieťových technológií a databáz,
    • používať vyhľadávače a iné zdieľané zdroje (wiki, QBase a pod.) za účelom efektívneho získania informácií pre riešenie úloh a problémov IKT,
    • využívať aplikačné programy na spracovanie textu, tabuľkové procesory, nástroje na tvorbu prezentácií, databáz, grafiky a technickej dokumentácie v oblasti IKT a príbuzných odboroch,
    • zbierať údaje, abstrahovať a sumarizovať informácie z viacerých zdrojov využívajúc vhodné kancelárske balíky a aplikácie,
    • efektívne vytvárať a predkladať správy o stave pridelených úloh a činností s využitím nástrojov tabuľkových procesorov, prezentácií a dokumentov,
    • navrhovať, zostavovať a prepracovávať odborné dokumenty a dokumentáciu (správy, prehľady, návrhy, zdôvodnenia, zápisnice, emaily a pod.),
    • vytvárať dokumentáciu opisujúcu produkt, službu, IKT komponent, softvér, aplikáciu či webové riešenie.

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie