• Novinky

     • SOCKS CHALLENGE DAY
      • SOCKS CHALLENGE DAY

      • Deň 7. 2. 2020 bol niečim výnimočný. Na SOŠT Michalovce na pracovisku Kapušianska 6 sme vyhlásili "SOCKS CHALLENGE DAY" - výzva obuť si čo najveselšie ponožky, ktoré doma nájdeme. 

       Touto výzvou sme chceli upozorniť na to, že všetci sme pracovne vyťažení, vzdelávame, vychovávame, plníme množstvo úloh v stanovených termínoch, boríme sa s byrokraciou. Ale všetko sa lepšie zvláda v úžasnom pracovnom kolektíve. Je dôležité aspoň raz za čas sa nebrať až tak vážne, venovať sa teambuildingu a tiež si napríklad obuť veselé ponožky. 

       Pedagógovia z Kapušianskej to skúsili dnes a VYZÝVAJÚ kolegov majstrov odborného výcviku na pracovisku Kapušianska. Takže páni majstri výzyvame Vás na "SOCKS CHALLENGE DAY" - veselé ponožky na nôžky ˘

       Kolektív pedagógov na SOŠT pracovisko Kapušianska 6

     • Talenty Novej Európy
      • Talenty Novej Európy

      •     Predstavujeme Vám grantový program Talenty Novej Európy, určený pre talentované deti a mladých ľudí, ktorý už trinásty rok organizuje Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. 

            Program je otvorený pre žiakov a študentov vo veku od 8 do 25 rokov, ktorí vynikajú v oblastiach vedy, umenia alebo športu. Uchádzať sa v ňom môžu o finančnú podporu, ktorú je možné využiť napríklad na zakúpenie hudobného nástroja, vedeckého vybavenia, športového výstroja, alebo na účasť na súťažiach, kurzoch, tréningoch a podobne. Prihlasovanie do programu prebieha do 24. 2. 2020 prostredníctvom webovej stránky www.tne.sk, kde  sú uvedené podmienky a kritériá pre uchádzačov spolu s prihlasovacím online formulárom. 

           V grantovom programe je v tomto roku opäť k dispozícii 66 tisíc eur, ktoré budú rozdelené medzi talentovaných mladých ľudí. Informácia o grantovom programe je určená žiakom a žiačkam, ich učiteľom a rodičom, aby sa o tejto šanci získať grant dozvedelo čo najviac talentov. 

       Pravidlá grantového programu 2020 

       Prihláška

        

     • Voda nad zlato
      • Voda nad zlato

      • Predseda Košického samosprávneho kraja vyhlasuje 1. ročník súťaže Voda nad zlato. 

       Voda a jej ochrana sú pre náš kraj prioritou v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Súťaž dáva príležitosť aktívne sa podieľať na riešení tejto problematiky aj mladej generácii so záujmom o ochranu prírodných zdrojov.

       Súťaž sa realizuje v rámci krajského Programu obnovy krajiny a jej hlavnou ambíciou je podporiť mladých ľudí, ktorých rastúce obavy zo zmien klímy podnietili k organizovaniu klimatických protestov aj v Košickom kraji. 

       Vítané sú návrhy ako dosiahnuť úsporu vody a ako dať do povedomia efektívne riešenia nakladania s vodou. Nápady študentov by mohli zmeniť pohľad samospráv, škôl, úradníkov aj širokej verejnosti na udržateľné a zodpovedné spôsoby vodného hospodárstva.

       Do súťaže sa môžete zapojiť:

       • ak ste študentský kolektív zo strednej školy v Košickom kraji (max. 6 študentov pod vedením pedagóga; pedagóg/pedagogička, ktorý/á vedie študentský kolektív sa medzi členov kolektívu nezarátava);
       • ak Váš súťažný návrh  bude riešiť jeden alebo viacero problémov, alebo ak Váš návrh  súvisí so zmenou klímy všeobecnejšie;
       • ak zašlete súťažný návrh v termíne do 31. marca 2020 (uzávierka súťaže).

       Ďalšie informácie môžete získať z týchto dokumentov:

       Súťaž_Voda nad zlato

       Brožúra_Voda nad zlato

       Plagát​​​​​​​

     • Zaži energiu
      • Zaži energiu

      •    Žiaci našej školy sa dňa 16.01.2020 zúčastnili podujatia, ktoré organizovala spoločnosť VSD Košice pod názvom Zaži energiu. Podujatia sa konali v priestoroch 6. ZŠ a 8. ZŠ v meste Michalovce. Hlavným poslaním tohto podujatia bolo poukázať, že predmet fyzika na ZŠ sa oplatí študovať a nasledne pokračovať v štúdiu na školách technického zamerania.

            SOŠ technická Michalovce je škola, ktorú spoločnosť  VSD podporuje nielen finančne, ale organizuje pre žiakov súťaže, ktorými podporuje ich tvorivosť a prácu v tímoch.  Pomáhajú nám aj pri organizácií exkurziíí v  prevádzkach, ktoré sú strategickými zariadeniami. Naši absolventi po skončení školy majú možnosť vstúpiť do niektorého z ich programov, ktoré im pomôžu získať trvalé pracovné miesto vo Východoslovenskej distribučnej, a.s. 

            Naši žiaci sa na podujatí prezentovali ukážkami súťažných prác z tímovej súťaže VSD pre žiakov 3. a 4. ročníka. Bola to práca na tému „VYUŽITIE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN A NN PRE APLIKÁCIE“ z minulého školského roka a práca na tému SMART HOME, ktorou sa zúčastnia súťaže  VSD vo februári tohto roku. Žiaci IV.B triedy Viliam Jakubec, Richard Harman a Ľubomír Pallaj boli účastníkmi tohto podujatia a študujú silnoprúdovú elektrotechniku so zameraním na elektroenergetiku.

       Ing. Miron Štefanič

     • Olympiáda v ANJ / okresné kolo
      • Olympiáda v ANJ / okresné kolo

      • Dňa 15. januára 2020 sa na Gymnáziu Ľ. Štúra v Michalovciach uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval víťaz školského kola René Ďuríček (IV.E) a umiestnil sa na peknom 2. mieste. Srdečne blahoželáme... :)

       Mgr. Monika Bongová

     • ŽIHADIELKO - hlasovanie
      • ŽIHADIELKO - hlasovanie

      •    Mesto Michalovce sa aj v tomto roku zapojilo do projektu LIDL IHRISKO ŽIHADIELKO. Je to už poslednýkrát, keďže spoločnosť LIDL vyhlásila, že tento projekt končí. V rámci tohto projektu má mesto Michalovce možnosť zabojovať o detské ihrisko, ktoré by spoločnosť Lidl vybudovala v našom meste.

       Bolo by skvelé, ak by sme sa všetci spojili a každodenným hlasovaním od 13. januára do 29. februára bojovali o toto detské ihrisko. Sme si istí, že sa nám to podarí, že do toho zapojíme všetkých, pretože o to práve ide. Hlasovať, hlasovať a hlasovať. Čo najviac ľudí a každodenne.

       Mesto Michalovce verí, že im (nám) v tom pomôžete a zahlasujete každý deň na tomto linku: https://zihadielko.lidl.sk/

       Môžete získať denne aj dva hlasy pre naše mesto, a to tak, že si zahráte i jednoduchú bonusovú hru: https://zihadielko.lidl.sk/zahraj-si-hru

       Prosíme vás, ak máte možnosť dajte os tom vedieť aj svojim kolegom, priateľom a známym, nech sa o tejto súťaži dozvie čo najviac ľudí.

       Mesto Michalovce môžete zdieľať aj cez facebook: https://www.facebook.com/michalovce.srdce.zemplina/photos/a.726467347475293/2518602824928394/?type=3&theater

        Veľmi pekne vám všetkým ďakujeme 😊

     • Pedagógovia športujú
      • Pedagógovia športujú

      •    Dňa 10.1.2020 sa v telocvični SOŠT v Michalovciach na Kapušianskej ulici uskutočnil „Novoročný turnaj pedagógov stredných škôl“.

           V dobrej športovej výkonnosti sa ukázali družstvá z Gymnázia na ulici Ľ. Štúra Michalovce, učitelia zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb Michalovce a učitelia zo Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

       Výsledky turnaja:

       1. miesto SOŠT Michalovce

       2. miesto  Gymnázium Ľ.Štúra

       3. miesto SOŠOaS Michalovce

       Víťazom srdečne blahoželáme!

       PaedDr.Stanislav Šašala

     • Nauč sa a získaj jasný pohľad na financie
      • Nauč sa a získaj jasný pohľad na financie

      •    Pod týmto názvom sa  dňa 27. 11. 2019 na pracovisku Kapušianska uskutočnila prednáška pre žiakov 4. ročníka odboru Prevádzka a ekonomika dopravy.

          Zaujímavé informácie zo sveta financií priniesol p. Miloš Jaseňák – zástupca finančno-poradenskej spoločnosti PROSIGHT, a. s. Poprad, ktorá svojim klientom ponúka finančné poradenstvo v oblasti poistenia, úverov, sporenia, investícií a leasingu.

         Prednášajúci sprostredkoval informácie jednoduchou a pútavou formou, pričom ich vhodne dopĺňal pripravenou PPT prezentáciou.

       Žiaci sa tak mali možnosť:

       - dozvedieť viac o základných finančných produktoch,

       - zistiť, ako funguje finančný trh a čo ho ovplyvňuje,

       - pochopiť jednotlivé finančné produkty a ich „pre“ a „proti“,

       - dozvedieť sa, čo zabudli povedať občanom finančné inštitúcie a štát,

       - získať informácie ako funguje dôchodkový systém na Slovensku,

       - dozvedieť sa zaujímavosti o demografickej situácii a vývoji populácie na Slovensku.

        

       Za PK ekonomických predmetov: Ing. Jaroslava Kizivatová, Ing. Beáta Polláková

        

        

        

          

     • Basketbal
      • Basketbal

      • Po postupe z obvodného kola sa tím SOŠT umiestnil na turnaji v basketbale v Mestskej športovej hale, ktorý sa konal dňa 5.12.2019, na 3. mieste. Poradie na prvých troch priečkach je nasledovne:

       1. Gymnázium Pavla Horova

       2. Stredná zdravotnícka škola Michalovce

       3. Stredná odborná škola technická Michalovce

       Richard Harman, IV.BP

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      •   6.decembra sme privítali na škole žiakov základných škôl. Tento deň sme pripravovali s veľkou zodpovednosťou a to o to viac, že sme mali odsúhlasenú registráciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a stali sme sa oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností (ETOZ), ktorého motto pre rok 2019 je „OBJAV  SVOJE  ZRUČNOSTI“.  

           Hlavným cieľom, ktorý sme si vytýčili, bolo priblížiť žiakom ZŠ štúdium technických odborov, dať im odpovede na otázky týkajúce sa samotného štúdia ale predovšetkým chceli sme ich zaujať a vyvolať v nich túžbu po odborných vedomostiach a zručnostiach. Preto sme aj v tomto školskom roku zvolili spôsob priblíženia jednotlivých študijných a učebných odborov formou interaktívnych, zážitkových prezentácií.

         Prezentovalo sa 8 študijných odborov (mechanik nastavovač, informačné a sieťové technológie, elektrotechnika, mechanik počítačových sietí, mechanik mechatronik, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, prevádzka a ekonomika dopravy) a 2 učebné odbory (autoopravár, murár). Podporiť niektoré odbory prišli aj naši partneri v duálnom vzdelávaní – BSH Drives a Pumps, s.r.o., VSD a.s., Michatek k.s., Syráreň Bel Slovensko a.s., Lekos s.r.o., v ktorých naši žiaci vykonávajú odbornú prax a ktoré sú potenciálnymi zamestnávateľmi absolventov našej školy. DOD sa zúčastnili aj média - TV Zemplín a Lekos Sobrance.

          Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo cca 200 žiakov z 26 – ich základných škôl. Boli tu aj  rodičia, ba s niektorými žiakmi aj starí rodičia, ktorí pomáhajú svojim deťom resp. vnukom správne sa rozhodnúť pri výbere školy. Najprv dostali informácie o prijímacích pohovoroch a odboroch, ktoré sa budú otvárať v školskom roku 2020/2021, pozreli si produkty a prezentácie študentov a učiteľov, zapojili sa do súťaže a okrem iného bolo pre nich pripravené prekvapenie v podobe Mikuláša, anjela a čerta, ktorí žiakov obdarovali sladkosťami. Tí najaktívnejší získali USB kľúč.

          Veríme, že žiaci odišli plní zážitkov a že tento deň im pomôže pri správnom rozhodovaní sa o ich budúcom smerovaní. Deň bol vydarený vďaka pedagógom a žiakom, ktorí prezentovali svoje odbory, ale aj vďaka organizačnému tímu, vedeniu školy a žiakom triedy III.AP, ktorá pomohla zvládnuť tento počet návštevníkov správnym smerovaním. 

       Za organizačný tím Ing. Nataša Masnicová, učiteľka odborných predmetov

     • Olympiáda v ruskom jazyku
      • Olympiáda v ruskom jazyku

      •   Školské kolo olympiády v ruskom jazyku sa konalo 5. 12. 2019. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov z obidvoch pracovísk školy.

          Po úvodných organizačných pokynoch žiaci absolvovali počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test z kulturológie,  v poslednej časti prezentovali svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti k jednotlivým konverzačným témam.                   

          Po súťaži bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie sladkých cien.

          Výsledky:

       1. miesto: Tomáš Knežo, I. AP

       2. miesto: Ivana Mereničová , III. BP

       3. miesto: Daniel Hermann, I. BK

       Srdečne blahoželáme!                                                                                           

                                                                                                                                                                Učitelia ruštiny

     • Dažďová záhrada
      • Dažďová záhrada

      •      Stredná odborná škola technická v Michalovciach je jednou z piatich župných stredných škôl Košického kraja, na ktorých sa v rámci Programu obnovy krajiny realizuje Dažďová záhrada. Má slúžiť na zachytávanie dažďovej vody zo spevnených nepriepustných plôch.

            Naša dažďová záhrada zachytáva vodu z časti strechy budovy SOŠ technickej o výmere približne 110 m2. Jednorazovo dokáže zachytiť až 7,95 m3 dažďovej vody. Od kanalizácie sa odpojili dva dažďové zvody a nasmerovali sa do dažďovej záhrady. Na jej vybudovanie postačovali zemina, kameň, potrubie, mulčovacia kôra a rastliny. Výsadba rastlín sa realizuje do  ..... čítaj viac

       Ing. Nataša Masnicová

     • Deň otvorených dverí 2019
      • Deň otvorených dverí 2019

      •    "ZVEDAVOSŤ JE ZAČIATKOM MÚDROSTI"

       (Sokrates)

          Európsky týždeň odborných zručností (ETOZ) je každoročná iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na dôležitosť odborného vzdelávania a prípravy. Motto pre rok 2019 je "OBJAV SVOJE NADANIE".

          Tento rok sme využili možnosť a požiadali sme o zaregistrovanie Dňa otvorených dverí na našej škole v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na stránke Európskej komisie. Po odsúhlasení registrácie sme sa stali oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností 2019. Táto udalosť, ktorá sa bude konať 6.decembra 2019 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. je vyobrazená aj na online mape na stránkach EÚ.

           Hlavným cieľom Dňa otvorených dverí bude priblížiť žiakom ZŠ štúdium technických odborov, dať im odpovede na otázky týkajúce sa samotného štúdia a v neposlednom rade ich zaujať a vyvolať v nich túžbu po riešení technických problémov.  

           Odborníci ale aj študenti ich budú informovať o jednotlivých študijných odboroch, oboznámia ich s obsahom učiva a spôsobom vzdelávania, budú im predvedené produkty žiakov v jednotlivých odboroch, bude zabezpečená prezentácia partnerských podnikov, v ktorých prebieha praktické vyučovanie v rámci duálneho vzdelávania, resp. podnikov, ktoré sú potenciálnymi zamestnávateľmi absolventov našej školy. Účastníci získajú aj informácie o prijímacom konaní žiakov ZŠ do 1.ročníka.

          Očakávaným výsledkom DOD je vzbudenie záujmu žiakov základných škôl o odborné vzdelávanie. Sme presvedčení, že žiaci môžu u nás získať teoretické vedomosti, praktické zručnosti a ďalšie kompetencie, potrebné k úspešnému uplatneniu sa na trhu práce, ale aj pri ďalšom štúdiu na vysokých školách.

           Pozvánka na Deň otvorených dverí je na tomto mieste. Vítaní sú všetci, ktorí už začali alebo chcú začať rozvíjať svoj technický talent, ale aj tí, ktorí to chcú len z diaľky pozorovať a obdivovať. Vítaní sú žiaci, rodičia, učitelia aj široká verejnosť.

       TEŠÍME  SA  NA  VÁS!

       Ing. Nataša Masnicová, učiteľka odborných predmetov

     • Zenit v elektronike / krajské kolo
      • Zenit v elektronike / krajské kolo

      •      Dňa 28.11.2019 sa na SPŠE v Košiciach uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo v kategóri A 15 študentov a v kategórii B 18 študentov. Našu školu reprezentovali:

       Kategória A:

       Ondrej VAGASKY - 6.miesto,

       Ľubomír PALLAJ - 7.miesto

       Kategória B:

       Stanislav FEŇUŠ  - 8.miesto

       Peter SOKOL - 8.miesto

       Ďakujeme študentom za reprezentáciu školy.

       Ing. Gabriel Staško

     • VIAC AKO PENIAZE
      • VIAC AKO PENIAZE

      •     Naša škola je zapojená do vzdelávacieho programu JA Slovensko, ktorý má názov VIAC AKO PENIAZE. Cieľom programu je zvýšiť finančnú gramotnosti žiakov a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania.

           Vzdelávací program VIAC AKO PENIAZE vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 a je rozdelený do 10 tematických celkov. Tieto na seba postupne nadväzujú – od histórie peňazí, bánk a bankových produktov, cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie, poistenie a investovanie. Žiaci riešia praktické úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi. ......viac

       Ing. Jaroslava Kizivatová, vedúca krúžku

        

     • Partnerská škola JA SLOVENSKO 2019/2020
      • Partnerská škola JA SLOVENSKO 2019/2020

      •  

       V našej škole realizujeme vzdelávacie programy Junior Achievement Slovensko. Vďaka týmto programom:

       • pomáhame našim žiakom rozvíjať ich potenciál,
       • ponúkame možnosť rozvíjať u žiakov podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť,
       • zvyšujeme tak zručnosti žiakov pre ich lepšiu zamestnateľnosť.

       Junior Achievement Slovensko, n.o. (JA Slovensko) je stabilná profesionálna vzdelávacia nezisková organizácia, ktorá viac ako 25 rokov ponúka na Slovensku podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávacie programy pre mladých ľudí.

       Programy sú realizované metódou zážitkového učenia (learning-by-doing), podporujú ekonomické a podnikateľské myslenie, učia etickému rozhodovaniu, orientujú študentov v trhovej ekonomike ešte pred vstupom na trh práce a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.

       Programy mladých ľudí motivujú, ako byť podnikateľmi, ako si zlepšiť svoje zručnosti pre zamestnanosť a zvýšiť finančnú gramotnosť. 

       Ing. Jaroslava Kizivatová, učiteľka odborných predmetov

        

     • Študenti získavajú nové zručnosti pre digitálnu dobu
      • Študenti získavajú nové zručnosti pre digitálnu dobu

      •     Študenti našej školy sa prihlásili na bezplatnú online vzdelávaciu platformu od americkej spoločnosti Google. Postupne na krúžku Internet náš každodenný, absolvujú vybrané lekcie. Po jednotlivých lekciách vypĺňajú kvízy. Po úspešnom ukončení všetkých lekcií ich čaká finálny test. Absolvovaním digitálnej garáže študenti získajú certifikát poukazujúci na ich digitálne zručnosti.

       Ing. Otília Heveryová, vedúca krúžku Internet náš každodenný

     • Správna voľba povolania
      • Správna voľba povolania

      •   V stredu, dňa 27.novembra 2019, sa v športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach uskutočnila prezentácia stredných škôl - SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA, ktorá sa niesla heslom "TVOJA BUDÚCNOSŤ - TVOJA VOĽBA". Organizátorom podujatia bol Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Michalovce, Úradom prace, sociálnych veci a rodiny Michalovce a Gymnázium P. Horova. Podujatia sa zúčastnili základné školy z Michaloviec a okolia. 

          Na výstave sa odprezentovalo 15 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, medzi nimi aj naša škola spolu s našimi partnermi - VSD a.s., B/S/H Drives and Pumps, s.r.o., Michatek k.s., Lekos. Pre žiakov ZŠ, rodičov, riaditeľov a učiteľov škôl, výchovných poradcov, kariérových poradcov a všetkých záujemcov bola pripravená zaujímavá prezentácia jednotlivých študijných odborov na našej škole a ukážky prác našich najlepších študentov. 

          Súčasťou podujatia bola aj súťaž a víťazi boli odmenení vecnými cenami. 

          Dúfame, že sme v deviatakoch vzbudili záujem o štúdium na našej škole. Nezabudnite, že 6. decembra bude deň otvorených dverí. Tešíme sa na Vás!

       Viliam Jakubec, študent IV.BP