• Novinky

     • Krajské kolo SOČ
      • Krajské kolo SOČ

      •      Dňa 25. marca 2024 sa v Košiciach na Strednej priemyselnej škole dopravnej uskutočnil 46. ročník krajského kola SOČ. Našu školu reprezentovalo 11 študentov s  9 prácami v 5 súťažných odboroch:

       Problematika voľného času

           Maroš Tkáčik – Bodová zváračka

           Magdaléna Wéberová – Mechanické hodiny

       Strojárstvo, hutníctvo, doprava

           Stanislav Drahňovský – Peletovací lis

           Adam Grajcar – Štiepačka na drevo

       Informatika

           František Tomáš – Web pre zdravotnícke služby

           Damián Hudák -  Automatizovaná robotická stanica

       Elektrotechnika a hardware

           Dávid Šintaj – Ostrovný systém

           Kristína Popovičová, Tomáš Žeco, Šimon Pivarník – Optimalizácia spotreby EE

       Ekonomika a riadenie

           Lukáš Majerník – Analýza spokojnosti s prepravnými    službami MHD Michalovce

          

       Veľmi pekný úspech dosiahol náš študent v  súťažnom odbore Informatika - 2. miesto - Damián Hudák (IV.CP) s prácou Automatizovaná robotická stanica. Postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. – 26. 04. 2024 na Strednej odbornej škole veterinárnej, Drážovská 14, Nitra – Zobor.

       Všetkým blahoželáme a veľká vďaka za dôstojnú reprezentáciu školy a postupujúcemu  na celoslovenské kolo držíme prsty !

       Ing. Mária Irchová, školský koordinátor SOČ

     • Krajské kolo súťaže ENERSOL
      • Krajské kolo súťaže ENERSOL

      •    Dňa 22.3.2024 sa uskutočnilo krajské kolo sútaže ENERSOL na SOŠ automobilovej v Košiciach. Našu školu reprezentovala žiačka Kristína Popovičová z triedy IV.AP, ktorá sa v hlavnej kategórii umiestnila na krásnom 3. mieste.

       Cieľom tejto sútaže bolo zhotoviť buď na teoretickej, praktickej alebo propagačnej sfére projekt, ktorý rieši problematiku obnoviteľných zdrojov, šetrenia a výroby elektrickej energie. 

          Kristína sa zúčastnila s projektom OFF-GRID, ktorý rieši výrobu a uskladnenie elektrickej energie v odľahlej časti, kde nie je žiadna prípojka do distribučnej siete.

       "Môj projekt pozostával zo štyroch hlavných časti. Zdroj, ktorým boli fotovoltické panely, batérie, v ktorých sa uskladňovala vyrobená elektrická energja, menič a nakoniec spotrebiče v chate. Všetci súťažiaci sme mali na prezentovanie nášho projektu 7 minút, atmosféra bola skvelá a niesla sa v priateľskom duchu. Zároveň som sa  inšpirovala aj inými nápadmi a vďaka tomu chcem pokračovať v ďalšom zdokonaľovaní svojho projektu."

       K. Popovičová IV.AP

     • Stretnutie predsedov školských parlamentov
      • Stretnutie predsedov školských parlamentov

      •    Dňa 20.03.2024 sa uskutočnilo II. stretnutie predsedov a predsedníčok školských parlamentov (ďalej len ŠP) košického kraja v areáli Kulturpark Košice. Našu školu zastupovala Kristína Popovičová žiačka IV.AP triedy.

          "Program začínal o 9:00 a končil okolo 13:30. V rámci stretnutia sme mali rôzne aktivity a pestrý program. Hlavnými bodmi programu boli napr. Príležitosti okolo nás kde sa nám predstavili rôzne organizácie ako DASATO Academy, Nexteria Leadership Academy, Regionalne centrum mládeže, NIVAM v Košickom kraji a taktiež aj Rada mládeže Košického kraja.

          Rovnako ako v decembri sme mali menšiu „zoznamovačku“, vďaka ktorej sme sa neformálne spoznávali navzájom. Ďalšou z aktivít a bodom z programu bolo rozdelenie do skupín, kde sme spisovali NAJ... väčšie, populárnejšie, ťažšie akcie, ktoré sme usporadúvali na škole. Vďaka tomu sme sa dokázali navzájom inšpirovať.

          Mali sme aj prednášku o tom ako efektívne komunikovať v našom ŠP. Diskutovali sme a vysvetlili rôzne výhody a nevýhody rôznych komunikačných platforiem a povedali si aj o rožných problémoch ŠP a vysvetlili si ako ich vyriešiť.

          Vytvorili sa aj focusové skupiny kde sme sa znova rozdelili do rôznych skupín a tak diskutovali aj na témy ako napr. čo nám chýba v mestách a čoho je až nadbytok, aký máme prehľad vo voľnočasových aktivitách mimo školy v našich mestách a čo by sme zmenili.

          A na záver sme si taktiež rovnako ako v decembri spravili spoločné foto kde sa objavilo o niečo viac nových tvári.“

       Predsedníčka školského parlamentu K. Popovičová IV.AP

     • OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA (OKM) / KK
      • OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA (OKM) / KK

      •    Dňa 19.3.2024 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo  Olympiády kritického myslenia, do ktorého sa prostredníctvom 120-minútového online testu na platforme www.okm-online.sk zapojilo 13 súťažiacich, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže v školskom kole.

       1. kategória - žiaci 1. a 2. roč. SŠ a 5. a 6. roč. OG:

       I. AP -   Roman Rapáč, Adam Vrabeľ

        

       2. kategória - žiaci 3., 4., 5. roč. SŠ a 7. a 8. roč. OG:

       III.BP -  Adam Javorský, Samuel Milan Majerčík

       III. EP - Šimon Pivarník
       IV.AP – Dávid Hrešan, Filip Madaras, Kristína Popovičová, Albína Selepková, Magdaléna Wéberová,

                     Kristián Zbuňák

       IV. EP - Peter Fedorišin, Jakub Skyba

        

       Žiaci boli testovaní z týchto oblastí:

       • kritické myslenie
       • odolnosť voči manipulácii
       • čitateľská gramotnosť
       • schopnosť vyhľadávať informácie
       • orientácia v prostredí médií
       • argumentačné zručnosti

       Vyhodnotenie krajského kola OKM akreditovanými rozhodcami Slovenskej debatnej asociácie sa uskutoční do 4 týždňov od jeho uskutočnenia. Do finále OKM (celoslovenské kolo) môže postúpiť 48 súťažiacich – traja z každého kraja z oboch vekových kategórií.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za ochotu reprezentovať našu školu a držíme im prsty.

       Viac informácii o súťaži (jej cieľoch, forme, priebehu, hodnotení) môžete zistiť na stránke https://www.okm.sk/sutaz/.

        PaedDr. Katarína Pajtašová

     • Súťaž odborných zručností Skills Slovakia – Stolár 2024
      • Súťaž odborných zručností Skills Slovakia – Stolár 2024

      •     V dňoch 14. a 15.3. 2024 sa v školských dielňach Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi zúčastnili žiaci Milan Čižmár I.AK a Jakub Baran II.AK semifinálového kola 7.ročníka súťaže odborných zručností Skills Slovakia - Stolár 2024. Svoje sily si zmerali chlapci zo šiestich stredných odborných škôl. Súťažilo sa v teoretickej a praktickej časti, v ktorej mali vyrobiť výrobok (stolička) podľa konštrukčného výkresu. Chlapci sa snažili a v súťaži škôl sa umiestnili na 4.mieste.

           Náročnosť bola pomerne vysoká, žiaci získali veľmi cenné vedomosti aj praktické zručnosti. Rozdiely medzi najlepšími boli minimálne. Jedným z cieľov bolo aj stretnutie rovnako zameraných ľudí. Stretli sa tam žiaci, učitelia, majstri odborného výcviku a prítomná bola aj návšteva zo zahraničia - SUPŠ a HN Hradec Králové z Českej republiky.

       Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

       MOV Bc. Jaroslav Micko

     • ZENIT v strojárstve / celoslovenské kolo
      • ZENIT v strojárstve / celoslovenské kolo

      •    Vynikajúci výsledok a krásny zážitok si priniesol Samuel Novák z celoslovenského kola 24.ročníka súťaže ZENIT v strojárstve. V kategórii S – strojové obrábanie kovov obsadil 1. miesto spomedzi elity študentov stredných škôl v danej kategórii.

          Súťažilo 8 víťazov krajských kôl v dňoch 19. – 21.3.2024 v Banskej Bystrici. Súťaž pozostávala z troch častí: test z teoretických vedomostí, spracovanie technologického postupu výroby súčiastky podľa výkresu a následne výroba zadanej súčiastky na obrábacích strojoch s dôrazom na presnosť, kvalitu a bezpečnosť práce.

          Samuel študuje v odbore mechanik – mechatronik v duálnom systéme vzdelávania so spoločnosťou BSH.

       K dosiahnutému skvelému výsledku gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, firmy BSH i KSK

       Ing. Jaroslav Melikant                                                                          

     • Valentínska kvapka krvi
      • Valentínska kvapka krvi

      •      V utorok  05.03.2024  sa pri príležitosti  Valentínskej kvapky krvi, v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Hematologicko-transfuziologickým oddelením Nemocnice Penta Hospitals Michalovce konal odber krvi Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

       Do kampane sa zapojili  študenti – prvodarcovia  III.AK, III.CK a IV.AK.

            Tento rok bola  kampaň so sloganom: „Buďme k sebe láskaví, veď sme +/- rovnakí.“ Hlavnou tvárou kampane bola herečka Kristína Svarinská.

       Ďakujeme darcom, že vďaka nim majú tí, čo to potrebujú, právo na plnohodnotný život,  pretože darovanie krvi nesie silný odkaz solidarity, spolupatričnosti a bezpodmienečnej pomoci.                                                               

                                                                                                                 (vdz )

     • Šikanovanie
      • Šikanovanie

      • Šikanovanie patrí k závažným sociálno-patologickým javom. Ako možno šikanovanie definovať:

       • Šikanovanie môže byť opísané ako systematické zneužitie sily.
       • Šikanovanie je úmyselná a vedomá snaha ublížiť inému a spôsobiť mu stres.
       • Šikanovanie je dlhodobé násilie, fyzické alebo psychologické, vykonávané jednotlivcom alebo skupinou proti jednotlivcovi, ktorý nie je schopný sa brániť v aktuálnej situácii

       Kyberšikanovanie - elektronické šikanovanie, cyberbullying, cybermobbing, je forma šikanovania, pri ktorej sa používajú nové technológie, ako je počítač, internet, mobilný telefón. Prebieha vo virtuálnom priestore s využitím rôznych služieb a nástrojov, ako sú email, instant messenger, čet, diskusné fóra, sociálne siete, stránky na zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, telefonáty. 

       Ďalšie informácie sú na tomto mieste.

       Koordinátori prevencie Mgr. Eva Lobová, Ing. Ľubica Hrustičová

     • Triedne ZRPŠ
      • Triedne ZRPŠ

      • V dňoch 26. - 27. marca 2024 sa uskutoční triedne ZRPŠ nasledovne:


       26.03.2024 o 16:00 na pracovisku Partizánska 1 (zasadnutie Rodičovskej rady o 15:30)
       27.03.2024 o 15:30 na pracovisku Kapušianska 6 (zasadnutie Rodičovskej rady o 15:00)


       V rámci ZRPŠ sa uskutočnia riadne voľby zástupcov rodičov do Rady školy pre roky 2024-2028. V prípade nízkej účasti rodičov (menej ako 50%) sa uskutoční opakovaná voľba zástupcov rodičov do Rady školy.

     • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
      • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      •    Vo februári sa konal  XVI. ročník krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Košiciach na Filozofickej fakulte. Za našu školu sa súťaže zúčastnil Maroš Mičko zo IV. BP, ktorý nás úspešne reprezentoval v silnej konkurencii a podelil sa s nami o svoje skúsenosti a postrehy:

       „Súťaž pozostávala z troch častí:

       1. časť test: 21 otázok, trvanie 30 minút

       2. časť: Transformácia textu: zo žiadosti o predčasné ukončenie štúdia napísať rozprávanie s kriminálnou zápletkou 10 - 15 viet

       3. časť: Agitačný prejav: prejav na približne 5 minút, kde naším zámerom bolo vyzvať a požiadať účastníkov cestnej premávky o väčšiu ohľaduplnosť a bezpečnejšiu jazdu na cestách

       Aký je môj celkový dojem?

       Beriem to ako dobrú skúsenosť, ktorú môžem využiť na blížiacich sa maturitných skúškach, síce som sa neumiestnil na popredných miestach, ale s mojím celkovým výkonom som spokojný.“

     •  KRAJSKÉ KOLO OAJ
      •  KRAJSKÉ KOLO OAJ

      •            Dňa 14.2.2024  naša žiačka Albína Selepková /IV.AP/  úspešne reprezentovala našu školu na krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo na FF UPJŠ v Košiciach. Vo svojej kategórii 2D sa umiestnila na 3. mieste.

       V kategórii 2C2 našu školu reprezentoval žiak Johnny Cymbal /II.BP/, ktorý v kategórii anglofónnych žiakov bol jediným zástupcom odborných škôl medzi gymnazistami. Vo svojej kategórii skončil na 7.mieste.

       Srdečne blahoželáme!    

       Mgr. Jana Vereščáková

     • Lyžiarsky výcvik pod ŽDIARSKOU VIDLOU.
      • Lyžiarsky výcvik pod ŽDIARSKOU VIDLOU.

      •    Počas februárových dní, od 19.2.do 23.2.2024, sa žiaci prvého ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v nádhernom prostredí Monkovej doliny. Od ranných hodín sa žiaci venovali lyžiarskemu výcviku na svahu a zbierali nové lyžiarske zručnosti, pod dohľadom osvedčených inštruktorov. Ani teplotné výkyvy, zmeny počasia, nebránili žiakom, aby si užívali lyžovanie na svahu a spoločne prekonávali lyžiarske výzvy.

       Absolvovali sme aj turistické vychádzky v Monkovej doline a v obci Ždiar.

          Večerné hodiny boli venované rozptýleniu, spoločenským hrám, stolnému tenisu, sledovaniu didaktických filmov o lyžovaní alebo celovečernému filmu Everest,o horolezcoch.

          Dôležitou súčasťou lyžiarského výcviku je samotný pretek. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - malý a veľký slalom. 

       Malý slalom:

       1. Bali Martin, I.EP
       2. Čurma Ivan, I.EP
       3. Polomčák Dávid, I.AK
       4. Fečko Samuel, I.BP

       Veľký slalom:

       1. Bezek Maximiliám, I.AK
       2. Šandor Vladimír, I.AK
       3. Sabol Teo, I.AP
       4. Arvai Sebastián, I.AP

          KPA ponúkol prvákom príležitosť naučiť sa, resp. zdokonaliť sa v lyžovaní, posilniť vzájomné vzťahy, priateľstvá a nezabudnuteľné zážitky.

       PaedDr. Jana Hamadejová, vedúca KPA

     • OKO - školský časopis
      • OKO - školský časopis

      • Poznáte náš školský časopis?

       Ako sa volá?

       Čo všetko v ňom môžete nájsť?

          Školský časopis OKO je dielom študentov a pedagógov našej školy na pracovisku Kapušianska 6. Už dlhoročne sa realizuje jeho vydávanie, ktoré bolo schválené OŮ Michalovce pod registračným číslom 8/98.

       Čo v ňom býva publikované?

       • príspevky žiakov na rôzne témy, názory, postrehy,
       • informácie zo života školy,
       • zaujímavé slohové práce žiakov, básnická tvorba žiakov,
       • športové úspechy,
       • humor a zábavné úlohy, ankety, tajničky, osemsmerovky, logické úlohy, vedomostné testy,
       • rozhovory s učiteľmi, žiakmi, zamestnancami školy, hosťami,
       • ilustrácie študentov, 
       • fotky zo školských akcií,
       • informácie o udalostiach organizovaných mestom.

       Školský časopis OKO vydávame aj s finančnou podporou mesta Michalovce, o ktorú sa každoročne uchádzame. Na stránkach školského časopisu OKO uverejňujeme erb a logo mesta Michalovce, odkaz na webovú stránku mesta Michalovce, informácie o finančnej dotácii mesta poskytnutej na tento účel, informácii o udalostiach organizovaných mestom a jeho správou.

       Obsah posledných troch čísel si môžete prečítať po kliknutí:

       č.80

       č.81

       č.82

       Redakčná rada

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie