• 2411 K mechanik nastavovač

   • 2411 K mechanik nastavovač


   • Videoprezentácia firiem

    HANKE Crimp-Technik
    Michalovce


    Základné údaje o štúdiu

    Kód a názov študijného odboru

    2411 K mechanik nastavovač

    Stupeň vzdelania

    ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie

    Dĺžka štúdia

    4 roky

    Forma štúdia

    Denné štúdium pre absolventov základnej školy

    Spôsob ukončenia

    Maturitná skúška

    Doklad o získanom stupni vzdelanía

    Vysvedčenie o maturitnej skúške

    Doklad o získanej kvalifikácii

    Vysvedčenie o maturitnej skúške
    Výučný list

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

    Absolventi študijného odboru mechanik nastavovač sú pripravovaní tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe a nastavovaní konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, pri obsluhe, nastavovaní ale i programovaní CNC strojov. Majú predpoklady vykonávať činnosti v technickej príprave výroby a riadiť pracovný tím.

    Možnosti ďalšieho štúdia

    Pomaturitné štúdium.
    Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

     


    Odborné vedomosti

    Absolvent má:

    • vytvoriť technické zobrazenie strojových súčiastok a konštrukčných celkov,
    • vytvárať technickú dokumentáciu aj s využitím CAD – CAM systémov,
    • vytvárať programy a podprogramy s využitím CAM systémov,
    • riešiť pevnostné charakteristiky materiálov a vedieť realizovať výpočty pre základné druhy namáhania,
    • identifikovať strojové súčiastky a charakterizovať činnosť mechanizmov, používaných v strojárstve, konštruovať jednoduché montážne celky,
    • charakterizovať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve,
    • charakterizovať základné technologické postupy trieskového obrábania,
    • navrhovať technologické podmienky, stroje, nástroje a prípravky pre základné druhy výroby strojových súčiastok,
    • určiť vhodné meradlá a meracie prístroje pre bežnú kontrolu súčiastok a meranie základných technických veličín,

     


    Odborné zručnosti

    Absolvent vie:

    • vykonávať základné operácie pri ručnom a strojovom spracovaní kovov,
    • použiť vhodné náradie, nástroje, prípravky a pracovné pomôcky,
    • navrhovať optimálne pracovné podmienky a dodržiavať technologickú disciplínu,
    • navrhovať postupy výroby súčiastok strojov, mechanizmov a zariadení,
    • používať softvér pre tvorbu technickej a technologickej dokumentácie,
    • používať softvér pre ovládanie CNC strojov,
    • nastavovať CNC stroj podľa programu, vykonávať korekciu nástrojov,
    • vykonať výstupnú kontrolu súčiastok po výrobe a stanoviť spôsoby a metódy ich meraní,
    • vyhotoviť technickú dokumentáciu s využitím CAD – CAM systémov,

     

     

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie