• Centrum odborného vzdelávanie a prípravy

     • Vznik COVaP

     •  

      Dňa 23. októbra 2009 bolo pri škole otvorené Centrum odborného vzdelávania pre elektrotechniku, automatizáciu a informatiku.


       

      Hlavné úlohy, ktoré má Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) plniť sú:

      • zabezpečenie praktického vyučovania žiakov strednej odbornej školy
      • zabezpečenie praktického vyučovania SOŠ v blízkom regióne v totožných alebo príbuzných odboroch
      • zabezpečenie akreditovaných rekvalifikačných kurzov
      • zabezpečenie služieb pre zamestnávateľov
      • príprava učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej prípravy, ich preškolenie na nové technológie
      • príprava odborníkov na funkciu majster výroby na základe požiadaviek firiem
      • zabezpečiť súčinnosti procesu výchovy a vzdelávania COVaP a SOŠ podobného zamerania
      • prostredníctvom súťaží vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov
      • poskytovanie odborného poradenstva vo vybraných odboroch, v ktorých sa zabezpečuje praktické vyučovanie
      • zabezpečovanie koncepčnej a odbornej činnosti v oblasti kvalifikácie učiteľov a majstrov odborných predmetov v spolupráci so zamestnávateľmi
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie