• 2682 K mechanik počítačových sietí

   • 2682 K mechanik počítačových sietí


   • Videoprezentácie firiem

    LEKOS - internet a televízia
    Sobrance


    Základné údaje o štúdiu

    Kód a názov študijného odboru

    2682 K mechanik počítačových sietí

    Stupeň vzdelania

    ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie

    Dĺžka štúdia

    4 roky

    Forma štúdia

    Denné štúdium pre absolventov základnej školy

    Spôsob ukončenia

    Maturitná skúška

    Doklad o získanom stupni vzdelanía

    Vysvedčenie o maturitnej skúške

    Doklad o získanej kvalifikácii

    Vysvedčenie o maturitnej skúške
    Výučný list

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

    Absolventi študijného odboru sú pripravovaní­ tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať v týchto oblastiach:

    • Výrobná oblasť:
     • montáž počí­tačov a periférnych zariadení­,
     • montáž počítačových sietí­.
    • Servisná oblasť:
     • diagnostika, údržba a opravy počí­tačov a periférnych zariadení­,
     • diagnostika, údržba a opravy počí­tačových sietí­.
    • Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti:
     • správy lokálnych počí­tačových sietí,
     • tvorby www stránok.

     

    Možnosti ďalšieho štúdia

    Pomaturitné štúdium.
    Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

     


    Odborné vedomosti

    Absolvent má:

    • základy bezpečnosti práce s elektrickými zariadeniami, bezpečnostné predpisy v elektrotechnike, ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, platné normy, zásady prvej pomoci a neodkladnej resuscitácie,
    • zobraziť elektrické súčiastky a elektronické zariadenia,
    • poznať materiály, ich vlastnosti a využitie v elektrotechnike,
    • riešiť elektrotechnické a elektronické obvody,
    • definovať funkcie, výrobu a prevádzku elektrických zariadení a systémov,
    • definovať prvky výpočtovej techniky a jej využitia v oblasti elektrotechniky,
    • poznať základnú meraciu techniku, princípy a metódy merania a vyhodnocovania,
    • poznať základné pojmy z ekonomiky podniku, trhového mechanizmu, riadenie podniku a firmy, organizáciu dielenskej výroby, mzdovú problematiku, oceňovanie a predaj hotových výrobkov, zásady hospodárnosti,
    • poznať prácu s operačnými systémami a základy programovania
    • poznať princíp, konštrukciu a činnosti jednotlivých častí ako aj celého systému elektronických PC vrátane periférnych zariadení,
    • poznať vzťah technických a programových prostriedkov
    • poznať systémy všetkých typov počítačových sietí
    • konfigurovať počítačové siete,
    • poznať funkcie, konštrukcie telekomunikačných zariadení
    • poznať meranie a testovanie zariadení pre spracovanie dát a komunikačných systémov.

     


    Odborné zručnosti

    Absolvent vie:

    • vybrať a pripraviť potrebné náradie, prístroje, stroje a zariadenia, materiál a suroviny potrebné pre konkrétny technologický proces,
    • postupovať podľa schválených postupov, dodržiavať technologickú disciplínu, technické a technologické normy, legislatívu vrátane hygienických bezpečnostných a preventívnych opatrení,
    • získať informácie prostredníctvom počítačových sieťových pripojení a aplikovať ich do praxe,
    • aplikovať programové prostriedky pri tvorbe technickej a technologickej dokumentácie v elektronickej podobe,
    • vykonať údržbu zariadení výpočtovej techniky, opravy podľa požiadaviek profilu absolventa,
    • vykonať všetky základné práce v konkrétnom odvetvi, či úseku, kvalifikovane a racionálne riešiť jednoduché problémové situácie v odborných činnostiach,
    • riešiť praktické úlohy využívaním informačných technológií,
    • navrhnúť a zhotoviť dátovú sieť,
    • vyhľadať poruchy v sieťach,
    • vykonať demontáž, opravy a montáž zostáv a podzostáv elektrotechnických zariadení a ich servis,
    • navrhnúť a vyrobiť elektrické a elektronické obvody.

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie