• Koordinátor prevencie

     •  

       

       

      pracovisko Kapušianska, 

      Mgr. Eva Lobová 

      kontakt: lobova.eva@gmail.com

       

       

      pracovisko Partizánska, 

      Ing. Ľubica Hrustičová 

      kontakt: lubica.hrusticova@gmail.com

   •    Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní koordinuje primárnu prevenciu závislostí a ďalších sociálno-patologických javov v spolupráci s celým pedagogickým kolektívom a zamestnancami školy, koordinuje preventívne aktivity v škole, ktoré predchádzajú sociálno-patologickým javom alebo ich eliminujú.

        Školská prevencia predstavuje systém opatrení zameraných na predchádzanie a znižovanie výskytu rizikového správania u žiakov.

     

    Hlavné ciele školskej prevencie:

    • prevencia sociálno-patologických javov (závislosti, záškoláctvo, delikvencia, šikanovanie, kriminalita),
    • propagácia zdravého životného štýlu a zdravia,
    • realizácia aktivít a programov na formovanie stabilnej a dynamickej osobnosti odolnej voči sociálno-patologickým javom.
     

       Školský koordinátor prevencie je pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti v kariérovej pozícii, ktoré vysvetľuje § 36 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     

    • Aktivity a činnosti školského koordinátora prevencie

     • realizovanie prevencie v rámci etickej výchovy, občianskej náuky, triednických hodín,
     • prieskum pomocou dotazníka – „D“, „Š“, „DN“
     • spolupráca s CPPPaP, políciou,
     • realizovanie prednášok, besied s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce v zahraničí, o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou,
     • preventívne kampane v súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi,
     • organizovanie besied, prednášok so psychológom, lekárom, policajtom,
     • organizovanie súťaží, kvízov, podujatí, výstav, tvorba plagátov, výtvarných prác, využívanie nástenných novín,
     • využívanie zážitkových foriem práce so žiakmi, ktoré sú zamerané na formovanie, či zmenu postoja k drogám a sociálno - patologických javov,
     • predstavovanie filmov s témou prevencie,
     • práca s internetom, počítačovými programami,
     • príspevky do školského časopisu, školského rádia,
     • využívanie tvorby referátov a projektov žiakmi.
      

     Významné dni na organizovanie primárnej prevencie a realizáciu kampaní

     Medzinárodný deň za odstránenie rasovej diskriminácie, Deň zápasu za ľudské práva, Svetový deň bez tabaku, Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami, Svetový deň bez násilia, Svetový deň duševného zdravia, Deň študentstva, Medzinárodný nefajčiarsky deň, Deň boja proti totalite, Európsky týždeň boja proti drogám, Svetový deň prevencie AIDS, Európsky týždeň boja proti drogám.

      

     Na tomto mieste vám sprostredkujeme novú sériu článkov, ktoré sa týkajú rôznych druhov prevencie sociálno - patologických javov, rôznych problémov, ktoré nás môžu postretnúť počas izolácie, strachu z nákazy a podobne.  Možno VÁM to pomôže zorientovať sa:

     Má byť učiteľ vodca? | Slovenskobezdrog

     https://slovenskobezdrog.sk/mamu-si-triezvu-prilis-nepamätam

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie