• 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

   • 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

   •  


    Základné údaje o štúdiu

    Kód a názov študijného odboru

    3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

    Stupeň vzdelania

    ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie

    Dĺžka štúdia

    4 roky

    Forma štúdia

    Denné štúdium pre absolventov základnej školy

    Spôsob ukončenia

    Maturitná skúška

    Doklad o získanom stupni vzdelanía

    Vysvedčenie o maturitnej skúške

    Doklad o získanej kvalifikácii

    Vysvedčenie o maturitnej skúške
    Výučný list

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

    Absolvent sa môže uplatniť v technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva, ale aj v ostatých odvetviach národného hospodárstva, v odborných činnostiach v podmienkach veľkých, stredných i malých podnikov, prípadne v samostatnom podnikaní. Uplatní sa v stavebných firmách, ktoré vykonávajú inštalácie rozvodov ústredného kúrenia, plynu, kanalizácie a vody, vrátane opráv.

    Možnosti ďalšieho štúdia

    Pomaturitné štúdium.
    Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

     


    Odborné vedomosti

    Absolvent má:

    • orientovať sa v základnej odbornej terminológii v oblasti technických zariadení budov, vykurovania, plynárenstva a jednotlivých stavebných prvkov
    • charakterizovať technickú dokumentáciu, jej druhy, náležitosti a spôsoby zhotovenia v odbore,
    • pracovné prostriedky používané pri stavebných prácach,
    • charakterizovať základné konštrukcie aj rozvody technického zabezpečenia budov v odbore z hľadiska ich častí, funkcií, materiálov, technológie zhotovenia a postupov výroby, alebo montáže,
    • charakterizovať druhy technických materiálov z hľadiska ich fyzikálnych a mechanických vlastností, použitia a technológie ich spracovania alebo spôsobu ich zabudovania/montáže

     


    Odborné zručnosti

    Absolvent vie:

    • čítať technickú dokumentáciu jednoduchých výrobkov a konštrukcií, schémy, pracovné návody a vie ich používať v pracovných činnostiach,
    • navrhnúť a vypracovať zjednodušenú projektovú dokumentáciu stavby, vrátane rozvodov inštalácií rozvodov technického zabezpečenia budov,  
    • navrhnúť vhodné spôsoby zabudovania a montáže materiálov, výrobkov / konštrukcií, ich skladovania, manipulácie a dopravy,
    • vyhotoviť jednoduchú rozpočtovú dokumentáciu stavby,

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie