• Novinky

     • Nevšedné podoby prútia
      • Nevšedné podoby prútia

      • Dňa 3. 10. 2022 sa konal 3. ročník výstavy s názvom Nevšedné podoby prútia.


            K tradičným remeslám patrí aj výroba dekoračných predmetov zo slamy, prútia.
       Súčasťou stretnutia boli tvorivé dielne žiakov I.AK, I.CK, III.AK, ktorí aktívne tvoria, vyrábajú praktické predmety z prírodných materiálov. Vyskúšali pletenie so slamou. Výstava je dôkazom toho, že z prútia sa môžu vyrábať neobvyklé veci.

            Prútikár Tibor Dančo  je lektorom, predstavil techniky pletenia, nástroje na pletenie. Žiaci dokázali svoju zručnosť, šikovnosť zhotovením pekných výrobkov. Remeselníci nikdy neoplývali bohatstvom. To jediné, čo mali, boli ich ruky a v nich schopnosť pretvoriť prírodné materiály na niečo krásne, estetické a jedinečné.

           Výstava podporuje vzťah k rozvoju tradičných remesiel, k umeniu, k prírode, ako aj vzťah ku kultúrnemu dedičstvu.

       Koordinátor environmentalistiky Ing. Viera Dzvoníková

     • VSD -Tímová súťaž pre stredné školy 2022
      • VSD -Tímová súťaž pre stredné školy 2022

      • VSD vyhlasuje tímovú súťaž pre stredné školy 2022. Názov témy tímovej súťaže partnerských stredných škôl VSD 2022:

       Alternatívne zásobovanie elektrinou lokálnych odberných miest (chata, usadlosť, záhradný domček, vysokohorské zariadenia,....)

       Cieľ projektu: Navrhnúť, spôsob a zostrojiť funkčný model alternatívneho zásobovania individuálnych odberných miest elektrinou pre lokality, kde nie je distribučná sieť, alebo jej prevádzkovanie nie je dlhodobo rentabilné.

       Ďalšie informácie nájdete na tomto mieste.  

        

     •   UMELECKÉ SKVOSTY V MESTSKEJ GALÉRII 
      •   UMELECKÉ SKVOSTY V MESTSKEJ GALÉRII 

      •      Dňa 07. 10. 2022 žiaci II. DP triedy navštívili Mestskú galériu v Michalovciach. Informácie o umeleckej tvorbe zemplínskych regionálnych autorov druhákom poskytla kultúrna pracovníčka mestskej galérie. V priestoroch tejto významnej kultúrnej inštitúcie si študenti pozreli výstavu obrazov a sôch našich talentovaných krajanov.

           Spolu so žiakmi sme sa opäť raz presvedčili, že i v našom regióne máme umelecké skvosty vysokej kvality, ktoré sa oplatí spoznať.

        

       PhDr. Ľ. Balogová, vyučujúca SJL

     • VINCENT LAPŠANSKÝ      
      • VINCENT LAPŠANSKÝ      

      • AUTORSKÉ STRETNUTIE SO SPISOVATEĽOM VINCENTOM LAPŠANSKÝM      

          Dňa 05. 10. 2022 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach konala autorská prezentácia knihy Vincenta Lapšanského.

       Vincent Lapšanský, náš významný regionálny spisovateľ, predstavil žiakom svoj najnovší knižný titul: Tieň náhrobného kameňa.

       Žiaci I. AP triedy a I. EP triedy sa od samotného spisovateľa dozvedeli informácie o jeho najnovšom diele. A nielen to. Autor im dovolil načrieť i do hlbín svojej duše. Poodhalil prvákom kľúčové momenty zo svojho súkromného života a zároveň i žriedla svojej tvorby – motiváciu, inšpiráciu, ale aj spôsob samotného procesu vzniku slovesného diela.

       Vincent Lapšanský s radosťou odpovedal aj na zvedavé otázky študentov.

       Veríme, že táto aktivita bola pre našich študentov prínosom. Dúfame, že ich motivovala k štúdiu, obohatila ich o nové poznatky z oblasti literatúry a literárnej tvorby, a možno niektorých z nich aj podnietila k pokusom o vlastnú tvorbu.

       Vyučujúce: PhDr. Ľ. Balogová, Mgr. M. Harmanová, PhDr. J. Tomášová

     • Zemplínske múzeum
      • Zemplínske múzeum

      •    V dňoch 09.09., 20.09. a 22.09.2022, v rámci vyučovania dejepisu, študenti II. AK, II. AP a II. EP navštívili Zemplínske múzeum v Michalovciach.

          Dozvedeli sa informácie, ktoré nevedeli a pripomenuli si veci, o ktorých sa už učili. Spoznali osobnosti a udalosti, ktoré sú späté s kaštieľom, regiónom.

          Cez poznávanie svojej minulosti môžeme spoznávať samých seba a chápať súvislosti. Každá takáto cesta do minulosti nášho národa je prínosom pre samotnú budúcnosť.

                  PhDr. A. Sabová

     • EXKURZIA V MESTSKEJ KNIŽNICI
      • EXKURZIA V MESTSKEJ KNIŽNICI

      •           Dňa 23. 09. 2022 sa žiaci II. DP triedy zúčastnili pod vedením pani učiteľky PhDr. Ľ. Balogovej na literárnej exkurzii v Michalovciach.

            Cieľom exkurzie bola odborná a zážitková edukácia žiakov, ktorá sa konala v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach.

            Žiaci sa formou odborného výkladu pani knihovníčky oboznámili s etymológiou názvu knižnice a fungovaním knižnice - spôsobom vypožičiavania kníh a službami mestskej knižnice. V priestoroch bibliotéky si druháci mohli pozrieť i odbornú publikáciu z odboru, ktorý študujú.

            Prínosom tejto exkurzie bolo nielen zvýšenie edukačného, kultúrneho či spoločenského rozhľadu žiakov, ale aj posilnenie sociálnych väzieb v kolektíve II. DP triedy.

                                                                                                          PhDr. Ľ. Balogová, vyučujúca Sjl

     • Biela pastelka 2022
      • Biela pastelka 2022

      •   Hlavným dňom verejnej zbierky bol 23. september. Zbierku každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na základe registrácie na Ministerstve vnútra SR. Výťažok zbierky pomáha nevidiacim a slabozrakým ľuďom viesť plnohodnotný život. Ľudia nevidiaci či slabozrakí sú rovnocennou súčasťou našej spoločnosti.

          Naši dobrovoľníci z radov študentov v piatok 23. septembra 2022 v priestoroch našej školy zbierali finančné prostriedky do prenosných pokladničiek a odmeňovali prispievateľov symbolickou bielou pastelkou, pričom odporúčaná výška príspevku bola aspoň 1 €.

          Za získané finančné prostriedky budú poskytnuté v rámci celého Slovenska sociálne služby a poradenstvo ľuďom so zrakovým postihnutím bezplatne. Vďaka výnosu zbierky sa pripravujú kurzy, na ktorých inštruktori učia nevidiacich a slabozrakých ľudí orientovať sa v priestore s pomocou bielej palice, čítať a písať Braillovo písmo, pracovať na špeciálne upravenom počítači, či uvariť si a postarať sa o svoju domácnosť. Tieto služby sa  budú poskytovať aj vďaka nenahraditeľnej pomoci dobrovoľníkov zbierky Biela pastelka.

       Dobrovoľníci mali možnosť zabojovať o atraktívne vecné ceny. Mohli získať tablet či slúchadlá od spoločnosti ATOS, alebo balík zaujímavých kníh z vydavateľstva IKAR.

       Ďakujeme, že Vám aj v týchto náročných časoch záleží
       na nevidiacich a slabozrakých.

        

       Koordinátor verejnej zbierky Mgr. Eva Lobová

     • KOŽAZ
      • KOŽAZ

      •    V dňoch od 20.9. - 22.9.2022 sa uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3.ročníka. Žiaci absolvovali turistický pochod na Morské oko a čiastočne, pre nepriaznivé počasie, aj pochod po náučnom chodníku okolo Morského oka.
          Tematika organizácie KOŽAZ sa podieľa na brannej, ekologickej, humanitnej, dopravnej, zdravotnej výchove žiakov a riešení mimoriadnych situácií. V tretí deň KOŽAZ-u sa uskutočnil branný pretek trojčlenných družstiev.

          A tu sú naši najlepší:

       1.miesto: Pavlík, Sentál, Šintaj 3.EP
       2.miesto: Petrovčík, Tomko, Mihaľo 3.BP
       3.miesto: Sovjak, Lukčo, Bajus 3.AP
       4.miesto: Andrejco, Momchev, Chýrik 3.DP
       5.miesto: Majoroš, Tóth, Lechman 3.EP

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazným družstvám blahoželáme. 
                                                                           PaedDr. Hamadejová Jana

        

        

     • Erasmus+
      • Erasmus+

      •      Ako sme už informovali, aj naša škola je jedna z tých, ktorým bola schválená akreditácia v rámci programu Erasmus plus. Je to program EÚ na podporu vzdelávania a odbornej prípravy v Európe. Akreditácia je platná do roku 2027 a v tom čase sa budú môcť naši žiaci zúčastňovať zahraničných mobilít. 

       Prvé mobility začínajú už o týždeň. Spolu sa ich zúčastní 43 žiakov tretích a štvrtých ročníkov a 8 učiteľov. 

       • ČESKÁ REPUBLIKA - 17 žiakov z odboru elektrotechnika (2 žiaci z III.EP a 15 ž. zo IV.BP), trvanie mobility je od 25.9. - 8.10.2022, učitelia: Ing. Nataša Masnicová, Ing. Mária Irchová
       • NEMECKO - 16 žiakov z odboru informačné a sieťové technológie (4 žiaci z III.AP a 12 ž. zo IV.AP), trvanie mobility je od 24.9. - 9.10.2022, učitelia: Mgr. Monika Bongová, Mgr. Jarmila Galanová
       • SLOVINSKO - 10 žiakov z odboru mechanik mechatronik (5 žiaci z III.CP a 5 ž. zo IV.CP), trvanie mobility je od 24.9. - 9.10.2022, učitelia: Ing. Jaroslav Melikant, PhDr. Jana Hublerová

          Program ponúka aj učiteľskú prax vo vzdelávacej inštiitúcií v zahraničí. Môže mať viacero foriem. Job-shadowing-u sa zúčastnia Ing. Jarmila Vašková a Ing. Ľubica Hrustičová. 

            Všetky mobility ako aj program job-shadowing koordinuje Mgr. Monika Bongová.

           Veríme, že účasť na mobilitách bude príjemná, obohacujúca a že po návrate budú môcť účastníci mobilít odovzdať svoje skúsenosti svojím spolužiakom. 

       (nm)

     • Účelové cvičenie žiakov 1. a 2.ročníka
      • Účelové cvičenie žiakov 1. a 2.ročníka

      • Účelové cvičenie sa uskutočnilo pre 1. ročník 13.9.2022 a pre 2.ročník 14.9.2022. 

       Cieľom l. účelového cvičenia (1.ročník) bolo naučiť, rozšíriť, upevniť a overiť vedomosti z učiva na ochranu zdravia a prírody. Má prispieť k tomu, aby žiaci boli schopní vykonávať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách. 

       Žiakom 2.ročníka v nadväznosti na získané vedomosti a zručnostibolo potrebné poskytnúť potrebné teoretické a praktické poznatky na zvládnutie situácií, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných skutočností, a ktoré ohrozujú človeka a okolie.

       Počasie nám prialo, prvákom svietilo slniečko. Aj keď druhý deň bol už trošku chladnejší, domov sme sa vrátili suchí. Strávili sme príjemné dni v prírode.

       (nm)

     • Divadelné predstavenie a Európsky deň jazykov 2022
      • Divadelné predstavenie a Európsky deň jazykov 2022

      • „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

                                                                                    T. G. Masaryk

            V stredu 14. septembra 2022 sa 127 žiakov z obidvoch našich pracovísk (Kapušianska – 18, Partizánska - 109) a 7 pedagógov (Mgr. Harmanová, Mgr. Vereščáková, Mgr. Mindová, PhDr. Tomášová, Mgr. Bongová, PhDr. Hüblerová, Ing. Dzvoníková) zúčastnilo divadelného predstavenia v anglickom jazyku The Last Wish (v prekl. Posledné želanie) v podaní Divadelného centra v Martine (pre bližšie info o predstavení pozri https://www.divadelnecentrum.sk/repertoar/last-wish). Humorný príbeh s pesimistickým názvom bol inšpirovaný Werichovou rozprávkou Kráľ mal troch synov. Deti pána Kinga sa v ňom popasujú (... pokračovanie)

       Mgr. J. Vereščáková, Mgr. M.Harmanová (organizátorky podujatia)

        

     • Pohni hlavou
      • Pohni hlavou

      •    Pohni hlavou je diskusno-zábavné predstavenie o kritickom myslení a efektívnej práci s informáciami. V piatok 9. 9. 2022 sa naša škola so žiakmi II. EP (27 žiakov) a III. EP (25 žiakov) zúčastnila na tomto podujatí, ktoré sa uskutočnilo na GPH v Michalovciach. Projekt „Pohni hlavou“ ponúkol študentom program zameraný na podporenie schopnosti robiť správne rozhodnutia a pracovať efektívne s informáciami, kriticky myslieť, či vedieť odlišovať lož od pravdy. Túto šou moderovali standup komici Tomáš Hudák a Jakub Gulík, ktorí s pripravenými dialógmi a interaktívnou  improvizáciou s publikom navodili veselú neformálnu atmosféru.

       Koordinátori: Mgr. E. Lobová, Ing. Ľ. Hrustičová, PaedDr. K. Pajtašová

        

     • Vodičáky zdarma
      • Vodičáky zdarma

      •  

          Košický samosprávny kraj má dobrú správu pre mladých východniarov, ktorí si plánujú v blízkej dobe urobiť vodičský preukaz. Študenti 63 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je župa, sa môžu zapojiť do súťaže o 10 vodičákov zdarma. Súťaž je určená pre žiakov od 17 rokov, ktorí počas svojho štúdia na strednej škole dosiahli na národnej alebo medzinárodnej úrovni niečo výnimočné v oblasti športu, umeleckej činnosti, vedomostnej súťaži, alebo sa aj dlhodobejšie venujú dobrovoľníctvu.

          Prihlásiť sa môžete od dnes (8.9.2022) do konca septembra – následne po schválení prihlášky dostanete emailom informáciu o ďalších krokoch.

          Všetky informácie si môžete pozrieť TUwww.kskvodicaky.sk

          Podrobné podmienky súťaže nájdete TUKSKVODIČÁKY | Podmienky súťaže (kskvodicaky.sk) – je veľmi dôležité si ich celé prečítať.

        

       Plagát si môžete pozrieť na tomto mieste.

      • Otvorenie školského roka 2022/2023

      • Otvorenie školského roka 2022/2023 bude prebiehať dňa 5. septembra 2022 nasledovne:

       pracovisko Partizánska - 9:00

       pracovisko Kapušianska - 8:15

        

       Pri nástupe žiak so sebou bude mať čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti (vyhlasenie.pdf).

        

       Žiaci nastupujúci do 1. ročníka sa hlásia na jednotlivých pracoviskách nasledovne:

       Pracovisko Partizánska:

       • Odbor 2561 M informačné a sieťové technológie
       • Odbor 2675 M elektrotechnika
       • Odbor 2679 K mechanik - mechatronik
       • Odbor 2682 K mechanik počítačových sietí
       • Odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

       Pracovisko Kapušianska:

       • Odbor 2411 K mechanik nastavovač
       • Odbor 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
       • Odbor 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
       • Odbor 2487 H autoopravár
     • Koniec školského roka
      • Koniec školského roka

      •    A máme za sebou ďalší školský rok, ktorý riaditeľ školy Ing. Kapitan zhodnotil ako pomerne úspešný. Žiaci získali mnoho nových poznatkov už za iných okolností, ako tomu bolo v predchádzajúcom školskom roku. Covid pomaly ustupoval a my sme boli čím ďalej tým viac v škole, v triedach, na chodbách, ale aj na olympiádach a súťažiach či už z humanitných, prírodovedných alebo odborných predmetov a samozrejme aj na športových súťažiach. Výchovno-vzdelávací proces sa pomaly vrátil do vyšľapaných koľají ale v novom šate. 

           Všetci sme získali nové skúsenosti a  každý z nás sa s týmto obdobím popasoval po svojom, no tak, aby sme žiakom dali do života čo najviac. 

       Riaditeľ sa vo svojom príhovore poďakoval žiakom za to, že úspešne reprezentovali školu na okresných, krajských, celoštátnych aj medzinárodných súťažiach. Poďakoval sa za prácu pedagogickým pracovníkom, poďakoval sa za to, že sú ochotní stále pracovať na sebarozvoji a aj v týchto ťažkých podmienkach dosahujú spolu so svojimi žiakmi pekné výsledky.  

       Spolu so zástupcom školy odmenili našich najúspešnejších žiakov. Potom všetkým poprial zaslúžený oddych a pekne strávené leto - žiakom na prázdninách a učiteľom na dovolenkách. 

       (nm)

     • Vyhodnotenie matematicko-fyzikálnych súťaží
      • Vyhodnotenie matematicko-fyzikálnych súťaží

      •      Aj v tomto školskom roku 2021/2022 sa naši žiaci zapojili do viacerých matematických či fyzikálnych súťaží.

            Po troch rokoch pandemickej odmlky sa konečne naživo uskutočnila tradičná celoštátna vedomostná súťaž z astronómie - Čo vieš o hviezdach. Otázky z rôznych oblastí astronómie preverili vedomosti aj u našich troch žiakov. Najúspešnejší reprezentant,  Ľudovít Popik IV.AP,  si v okresnom kole vybojoval 2. miesto a v krajskom kole krásne 3. miesto, vďaka čomu postúpil až do celoštátneho kola. Ľudovítovi k dosiahnutým výsledkom srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú  reprezentáciu našej školy.  

        

            V krajskom kole Matematickej olympiády sa v konkurencii zväčša gymnazistov s náročnými úlohami popasovali títo naši študenti:

       kat.A – Pavol Koroľ IV.AP,

       kat.B – Kristína Popovičová II.AP,

       kat.C – Adam Koroľ I.AK.

        

            Svoje vedomosti si v najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži na svete  Matematický klokan porovnali 18 študenti.

       Najúspešnejší vo svojich kategóriách s percentilom úspešnosti viac ako 95 % boli:

       kat. O12 – Adam Javorský  I.BP, Kristína Popovičová II.AP, Adam Koroľ I.AK,

       kat. O34 – Jakub Ilečko IV.AP,  Matúš Hrobák IV.AP.

        

       Medzinárodná tímová súťaž Matematický náboj prebiehala tento rok online. Teší nás, že našu školu v silnej konkurencii slovenských stredných škôl reprezentovalo až 5 päťčlenných družstiev.

       Do súťaže Expert geniality show sa zapojila študentka Kristína Popovičová II.AP, ktorá riešila úlohy z oblastí „Mozgolamy“ a „Tajomstvá prírody“.

        

       V školskej súťaži Fyzika v praxi si zmeralo svoje sily 49 študentov. Najlepší, ktorí odpovedali na praktické otázky zo života, boli:

       1. Adam Javorský I.BP,
       2. Magdaléna Wéberová II.AP,
       3. Ľudovít Popik IV.AP.

       Všetkým študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       učitelia MAT-FYZ

        

     • Školské výlety / krásy Slovenska
      • Školské výlety / krásy Slovenska

      •    Koniec školského roka sa zvyčajne nesie v znamení školských výletov. Tak to bolo celé desaťročia, s výnimkou posledných dvoch „korónových“ rokov. O to viac sme si náš výlet dokázali vychutnať. A nielen to, musím povedať, že ten náš výlet preveril aj našu fyzickú zdatnosť.

          Trieda I.AP bola v dňoch 24.-25.júna 2022 v Ždiari. Odtiaľ sme podnikli túru do Bachledovej doliny a tu sme strávili jedno krásne popoludnie prechádzkou chodníkom v Korunách stromov. Tí telesne zdatnejší, sme si to hore pekne vyšľapali, poniektorí sa vyviezli lanovkou. Vyskúšali si aj „adrenalínové športy“  - boby, tobogan, ale aj kolísanie sa na sieti – hore na vyhliadke. Počasie nám prialo a teda môžeme povedať, že sme sa zdravo unavili a zároveň zrelaxovali.

          Ďalší deň sme navštívili Beliansku jaskyňu a potom nás už čakala cesta domov. Výlet splnil svoj cieľ – relax, utužovanie kamarátstiev a spoznávanie nášho krásneho Slovenska. Verím, že ak bude možnosť, aj ďalší rok podnikneme niečo zaujímavé.

       Ing. Nataša Masnicová, tr.uč.

          Triedy III.BP a III.AP  oddychovali na Sninských rybníkoch. Hrali futbal, plávali, varili guľáš a utužovali vzťahy v rámci tried. 

     • Exkurzie v odbore elektroenergetika
      • Exkurzie v odbore elektroenergetika

      •      Konečne po takmer dvoch rokoch uzavretia strategických podnikov, sa nám podarilo uskutočniť hneď dve exkurzie po sebe.

          16.júna 2022 sa triedy III.BP a I.BP spolu so svojimi učiteľmi, Ing. Irchovou, Ing. Peštom, Ing. Masnicovou a Ing. Kočišom zúčastnili exkurzie Elektrickej stanice v Lemešanoch. Je to významná elektrická stanica na východe Slovenska, v ktorej sú tri napäťové úrovne: 400, 220 a 110 kV. Rozvodňa má dva systémy hlavných prípojníc W1, W2 a jednu pomocnú prípojnicu W5. Žiaci si pozreli vybavenie polí, kobkové a skriňové rozvodné stanice a skúšobňu ochranných a pracovných pomôcok a dozvedeli sa o činností takejto elektrickej stanice a jej vlastnej spotreby.

           17.júna 2022 tie isté triedy navštívili aj fotovoltaickú elektráreň v Michalovciach (FVA Michalovce), kde sa dozvedeli o jednom z alternatívnych (obnoviteľných) zdrojov energií – slnku a jeho využití na výrobu elektrickej energie.

       Ing. Nataša Masnicová, učiteľka odborných predmetov

     • ŠPORTOVÝ DEŇ
      • ŠPORTOVÝ DEŇ

      •    Dňa 24.6.2022 sa konal Športový deň, pre žiakov 1. - 3.ročníka, na Zemplínskej šírave, Prímestskej oblasti. Žiaci sa mohli zapojiť do volejbalu, futbalu, bedmintonu, basketbalu, petangu a rôznych spoločenských hier.

           Aj napriek horúcemu slnečnému dňu, Športový deň splnil svoj účel. V zdravom tele, zdravý duch.

       Vyučujúci Telesnej a športovej výchovy na SOŠT

     • Prevencia kriminality na SOŠ technickej v Michalovciach
      • Prevencia kriminality na SOŠ technickej v Michalovciach

      •    V rámci spolupráce subjektov participujúcich na ochrane detí pred násilím sa pod záštitou Odboru prevencie kriminality kancelárie Ministerstva vnútra SR realizovali v júni 2022 na našej škole preventívne aktivity, online besedy, tzv. webináre na témy:

       • „Šikana a kyberšikana v školách“ s podtémou „Riziká na sociálnych sieťach a internete pre mládež“
       • „Mediálna gramotnosť - hoaxy, dezinformácie, falošné správy“

          Koordinátori ochrany detí pred násilím Kancelárie ministra vnútra SR a pracovníci Informačnej kancelárie pre obete trestných činov v Košiciach s pôsobnosťou pre celý Košický kraj pozvali odborníkov pôsobiacich v danej oblasti. Odprezentovali tému „Šikana a kyberšikana“. Tento sociálno-patologický jav (.... pokračovanie)

          O množstve nástrah a o bezpečnosti sa môžete dočítať aj  na týchto plagáátikoch:

       Koordinátori prevencie Ing. Ľ. Hrustičová, Mgr. E. Lobová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie