• Novinky

     • Beh o štít mesta
      • Beh o štít mesta

      •    Piatok, 23. novembra 2018, sa v Michalovciach konal Memoriál Ivana Pšenka. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách. Naši študenti súťažili v kategórií Dorastenci.

       Z pracoviska Partizánska 1:

       RANIČ  Patrik, III.AP – 5.miesto

       BALICKÝ  Jakub, II.BP – 6.miesto

       Z pracoviska Kapušianska 6:

       KAMENCA  Zdenko, III.AK

        

          FROŇ  Dávid, žiak II.BP triedy na ulici Partizánskej, sa zúčastnil Behu o štít mesta, čo je nočný beh 7600 m centrom mesta a získal prekrásne 3.miesto. Srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     •   What was it like to stay with the Slovaks for four weeks.
      •   What was it like to stay with the Slovaks for four weeks.

      •  Voltaire once said “It is really difficult to understand the world, both geographically and morally without leaving home” and those who want to leave home need to know how to seize every opportunity. Me, Luca Mondino, and five other guys, Enrico Marc, Francesco Tesio, Martina Lovera, Michelle Francone and Paolo Sanfilippo, did it. 

        We took part in a cultural and practical exchange between our Liceo “G.B.Bodoni” in Saluzzo Italy and the school “Stredná Odborná Škola Technická” in Michalovce Slovakia.

        The experience lasted four weeks, from 30 September to 27 October, the first two weeks in Italy and the other two weeks in Slovakia.

        Six boys of our age were staying in our homes working in couples in 3 different local companies: LA.RA., NAZARI and SUPERTINO.

        We got to know and became friends, good boys with different habits but open to understand us. We went out after work in the evenings and at weekends we all went to Turin for a day-trip.

        On the thirteenth of October they came back home and we reached them the following day.

        We were their hosts in their home town Michalovce. For two weeks we were working from Monday to Friday six hours a day in the company B/S/H/ specialized in the production of engine for washing machines and dishwashers. Our Slovak friends and their families were very hospitable, some of us even gained weight J and they prepared perfect activities for us every afternoon. We went skating, hiking, sightseeing in Košice, we made a trip to Vinné Castle, Lake Morské oko in their region. The family of one of them even took the Italian student to a private flight by small plane.  We tried a lot of different traditional meals “bryndzové halušky”, “pirohy”, “rizky a šalát”, “nalečniky”. We visited their grandmothers who prepared it for us. Some of them were really tasty and delicious. 

        It was a great experience, which allowed us to understand a different type of life, make some new friends and confirm once more that traveling is the best way to learn. We agreed to see each other again, maybe next summer…so see you soon guys…it was worth it!!!

                                                                                                                                  Luca Mondino

     • Čestné uznanie udelené SOŠ technickej
      • Čestné uznanie udelené SOŠ technickej

      •    Dňa 22.11.2018 sa vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach uskutočnilo slávnostné odovzdanie cien za úspešné zorganizovanie Olympijských dní 2018, pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja pána Rastislava Trnku v spolupráci so Slovenským olympijským výborom prezentovaným jeho čestným predsedom Františkom  Chmelárom.

         Ocenené boli 4 MŠ, 4ZŠ a 4SŠ v KSK. Naša škola dostala Čestné uznanie za mimoriadne úspešnú organizáciu olympijského dňa 2018. Cenu prevzala zástupkyňa riaditeľa Mgr. Milena Rejtová s kolegami PaedDr.Stanislavom Šašalom a Mgr. Marcelou Harmanovou.

          Ďakujeme všetkým, ktorí sa tohoto dňa zúčastnili. 

       Do galérie Čestné uznanie udelené SOŠ technickej boli pridané fotografie.

     • Celoškolská olympiáda v anglickom jazyku
      • Celoškolská olympiáda v anglickom jazyku

      •    Dňa 21.11.2018 sa na našej škole uskutočnila celoškolská Olympiáda v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov našej školy. 

          Víťazom sa stal žiak III.EP triedy Réné Ďuríček, ktorý postupuje do obvodného kola. Na druhom mieste sa umiestnil žiak IV.DP triedy Samuel Šoffa a na treťom mieste žiak II.AP triedy Patrik Škvarkovský. Pridávame aj fotečky z odovzdávania cien.

          Chlapcom srdečne blahoželáme!

       Mgr. Monika Bongová

     • Súťaž VSD
      • Súťaž VSD

      •  Spoločnosť VSD vyhlasuje 12.ročník tímovej súťaže stredných elektrotechnických škôl na tému VYUŽITIE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN A NN PRE APLIKÁCIE.

          Do súťaže sa môžu zapojiť študenti 3. a 4. ročníkov piatich škôl, ktoré majú dlhodobú spoluprácu s VSD (SOŠT MI, SOŠT HN, SOŠA KE, SOŠE PP, SPŠE PO). 

       Zadanie: Navrhnúť využitie trás vedení distribučnej sústavy pri jestvujúcich, ale hlavne nových energetických napojeniach (vzdušných alebo káblových) pre viacúčelové využitie ako doplnkové služby prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre potreby zákazníkov, partnerov.

       Bližšie informácie sú uvedené v letáku č.1 a letáku č.2. Prajeme Vám veľa tvorivých nápadov!

       (nm)

      • Zámer na priamy nájom

      • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92  Michalovce  ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom časť priestoru v budove so súpisným číslom 531 nachádzajúcej sa na Kapušianskej ulici č. 6 v Michalovciach .

     • Finančná sloboda
      • Finančná sloboda

      •    Dňa 19.11.2018 sa žiaci IV. AP triedy v rámci predmetu ekonomika  zapojili do projektu Finančná sloboda, ktorého cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť mládeže Slovenska. Zahrali si spoločenskú hru Finančná sloboda. Cieľom hry je dosiahnutie finančnej nezávislosti, keď človek nie je závislý na príjme zo zamestnania, pretože má dosť majetku a výnosy z neho mu pokryjú všetky bežné výdavky. Hra trvala 2,5 hodiny.

          Žiaci si vyskúšali, ako byť finančne nezávislý, ako vybudovať taký majetok, aby mohli mesačne čerpať toľko peňazí, že sa zaplatia výdavky na domácnosť, ale aj dovolenku pri mori, vzdelávanie a darčeky deťom. Počas hry investovali do vzdelania, kupovali a predávali majetok a cenné papiere, poistili sa, uskutočňovali rôzne výdavky v rôznych obdobiach života až do 60 rokov veku. Pracovali vo dvojiciach a na konci zhodnotili, či počas života robili správne rozhodnutia, kde sa mohli správať a investovať inak.

          Hra je výuková, založená na princípe „škola hrou“ a je zameraná na finančnú gramotnosť.

       Ing. Ľubica Hrustičová

     • Technická myšlienka roka 2019
      • Technická myšlienka roka 2019

      • Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií pozývajú študentov stredných škôl, aby sa prihlásili so svojimi nápadmi a projektmi do súťaže 

       TECHNICKÁ  MYŠLIENKA  ROKA 2019

       Bližšie informácie nájdete na tomto mieste. 

     • ZRPŠ
      • ZRPŠ

      • SOŠT technická v Michalovciach, pozýva rodičov školy na ZRPŠ

       pracovisko Partizánska 1 - dňa 13.11.2018

       15:30 - zasadnutie Rady rodičov (tr. dôverníci a za I.ročník tr. učitelia) - učebňa C11-MU

       16:00 - plenárne zasadnutie - hlavná chodba poschodie

       16:30 - triednické schôdzky - po učebniach

       pracovisko Kapušianska 6 - dňa 14.11.2018

       15:00 - zasadnutie Rady rodičov (tr. dôverníci a za I.ročník tr. učitelia) - zborovňa

       15:30 - plenárne zasadnutie - školská jedáleň

       16:00 - triednické schôdzky - po učebniach

       Tešíme sa na Vás! 

     • 41. ročník ŠK SOČ v školskom roku 2018 / 2019
      • 41. ročník ŠK SOČ v školskom roku 2018 / 2019

      • Dňa 26. februára 2019 sa na našej škole uskutoční 41. ročník SOČ. Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť školského kola SOČ sa mali možnosť prihlásiť na školské kolo do 15. novembra 2018 formou písomnej prihlášky ( prihláška na ŠK SOČ), nižšie ročníky sa môžu prihlásiť na školské kolo najneskôr do vianočných prázdnin ( 21.decembra 2018 ) u Ing. Márii Irchovej ( A-06 ).

        

       Výrobok ( prípadne jeho časti – dosky plošných spojov ) musia mať jednoznačné označenie ( meno a priezvisko, trieda, školský rok).

        

       Dokumentácia k práci ( výrobku, internetovej stránke.....) musí byť vyhotovená v troch kópiách lištovej väzby rovnakej farby podľa metodickej príručky, ktorú nájdete pod názvom Metodika SOČ ( v tomto školskom roku prešla úpravou ).

       Pri písaní prác a ich zaraďovaní do súťažných odborov ( zoznam súťažných odborov ) sa postupuje  na základe Metodickej príručky SOČ, ktorú vydal ŠIOV a ÚK SOČ  /zverejnená na www.siov.sk/

       • písomná dokumentácia práce má mať rozsah  minimálne 15 a maximálne 25 strán textu ( od Úvodu, ktorý má stranu 6 viď. Metodika SOČ ). Práce nad rámec maximálneho počtu strán textu budú vylúčené z hodnotenia súťaže SOČ. Je potrebné dodržať pravidlá slovenského pravopisu ( nadpisy, pravopis , diakritické znamienka, označovanie obrázkov, tabuliek , schém ..... odkazov a pod. – odporúčania krajskej komisie SOČ)  všetky časti, ktoré sú uvedené v metodickej príručke ( vo vyšších kolách sa kontrolujú čestné prehlásenie, hlavné časti a pravopis v dokumentácii práce )
       • žiak môže súťažiť súčasne vo viacerých odboroch, avšak s inými prácami
       • dokumentácia k školskému kolu sa bude zbierať pred jarnými prázdninami
       • počnúc obvodným kolom až po celoštátne každý súťažiaci donesie so sebou na obhajoby 1 ks originál práce v tlačovej podobe aj s prihláškou do vyššieho kola a súhlas dotknutej osoby
       • podmienkou zaradenie práce do súťaže SOČ je jej originalita. Súťažiaci čestne vyhlási, že túto prácu neprihlásil a neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá  je pod gestorstvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( viď vzor čestného vyhlásenia )
       • zo školského kola postupujú do obvodného kola maximálne dve práce zo súťažného odboru
       • o tom, v ktorých odboroch sa bude súťažiť v obvodnom kole dostanú školy oznámenie a zároveň, aj pozvánku na regionálne alebo priamo na krajské kolo
       • z obvodných kôl postupuje do krajského kola 7 prác bez určenia poradia, krajská komisia SOČ má právo rozhodnúť aj o priamom postupe práce do krajského kola
       • celoštátneho kola sa zúčastňuje len jeden autor
       • všetky aktuálne informácie /zoznamy súťažiacich/ nájdete na webovej stránke www. rcm.sk

        K obhajobe samotnej práce je potrebná aj prezentácia. Všetky dokumenty súvisiace so SOČ sa nachádzajú na tomto mieste:

       Metodika SOČ 2018

       Prihláška na školské kolo SOČ 2018_2019

       Kontrolný list 2018_2019

       Čestné vyhlásenie SOČ 2018_2019

       Súťažné odbory 41.ročníka SOČ

       Šablóna prezentácie v rámci školského kola SOČ

     • Pravda o drogách
      • Pravda o drogách

      • V dňoch 5.11. a 6. 11. sa 305 žiakov našej školy zúčastnilo besied preventívneho charakteru. 

       Na prednáškach boli rozobraté  témy  právd o drogách: 

        

       - ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, 

       - čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať drogy, 

       - ako je to s drogami a vitamínmi a minerálnymi látkami v tele, 

       - aký je rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami, 

       - ako drogy vplývajú na myseľ, 

       - ako drogy menia emócie, 

       - ako dlho zostávajú drogy v tele, 

       - aká je skutočná pravda o Marihuane, ako je to s drogami a tvorivosťou, 

       - o závislosti užívania liekov atď...

        

       Žiakom bolo vysvetlené a diskutované  s nimi o tom, čo všetko môžu DROGY spôsobiť im samotným, ich priateľom, ich rodine,... Mnoho príkladov o škodlivosti a účinkoch legálnych aj nelegálnych drog počas prednášok diskutovali sami študenti.  

       Hlavným cieľom  prednášok je dosiahnuť u žiakov POROZUMENIE toho, prečo DROGY pre nikoho nie sú skutočným riešením bežných problémov .

       Prednášajúcim bol Peter REMPER .

       Ing. Ľubica Hrustičová, koordinátorka prevencie na SOŠT, Partizánska 1, Michalovce

        

     • Moje budúce povolanie - moje hobby
      • Moje budúce povolanie - moje hobby

      •      Ako už všetci viete, naša Stredná odborná škola technická v Michalovciach bola úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+ a získala grant na realizáciu projektu „Moje budúce povolanie – moje hobby“. Keďže sme už úspešne ukončili dve z troch plánovaných mobilít, prinášame vám nové informácie o priebehu projektu, ktoré nájdete v časti Projekty.

       Pozrite si nás aj na TV Mistral  na www.tvmistral.sk  noviny 1.11.2018. Verím, že budú inšpiráciou pre kolegov a kolegyne pre vypracovanie ďalších úspešných projektov. Informácie a rady vám s radosťou poskytne koordinátorka projektu Mgr. Monika Bongová.

     • Človek vo víre dejín
      • Človek vo víre dejín

      •      Dňa 26. 10. 2018 sa 20 študentov I. AK zúčastnilo výstavy „Človek vo víre dejín“, ktorá bola v budove archívu na Ulici Š. Tučeka v Michalovciach. Študenti mali možnosť pod odborným vedením archivára PhDr. Václava Ihnáta si vypočuť a prezrieť artefakty spojené s rokmi 1918, 1968 a samotným vznikom Slovenskej republiky v roku 1993.                                                                                                                                       

            Druhá časť prehliadky bola venovaná prehliadke samotného archívu a práci archivára.

                                                                                                                                                               PhDr.. A. Sabová

     • Správna voľba povolania
      • Správna voľba povolania

      •   Dňa 25.októbra 2018 sa v priestoroch veľkej telocvične GPH konala prezentačná výstava „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“, pre žiakov ZŠ pod záštitou Košického samosprávneho kraja.

         Na výstave sa prezentovalo 20 stredných škôl KSK. Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, privítala hostí, riaditeľov stredných a základných škôl, výchovných a kariérnych poradcov, pedagogických zamestnancov škôl, rodičov a v neposlednom rade študentov stredných škôl a žiakov základných škôl. Obracala sa predovšetkým na žiakov základných škôl a podčiarkla význam správnej voľby školy a následne ďalšieho smerovania  životov mladých ľudí. Slovom sa prihovoril aj Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce.

         O 10:00 hod. sa konal workshope pri príležitosti podujatia Správna voľba povolania, na ktorom sa zúčastnili vedúca Odboru školstva, zástupcovia ÚPSVaR, riaditelia škôl, výchovní a kariérni poradcovia, zástupcovia jednotlivých základných škôl.

       Stredná odborná škola technická sa prezentovala úspešnými projektami našich študentov. Pri našom stánku sa zastavilo veľa žiakov ZŠ a informovali sa o podmienkach štúdia. Veríme, že sme vzbudili záujem o štúdium na našej škole aj u žiakov, ktorí ešte neboli pevne rozhodnutí, kam na SŠ.

       (N_M)

     • Stolný tenis / okresné kolo
      • Stolný tenis / okresné kolo

      •   Dňa 24.októbra 2018 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise žiakov stredných škôl, ktoré sa konalo na na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Michalovciach, pod zástitou Slovenskej Asociácie Športu na Školách. Našu školu reprezentovali Šipoš Radomír IV.DP, Leško Richard III.BP, Geľatič Kristián II.DP, Čičvák Lukáš II.DP. 

       V silnej konkurencii škôl sa družstvo našej školy umiestnilo na peknom 3.mieste, čím si zabezpečilo postup do dlhodobej športovej súťaže. 

       Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy. 

       PaedDr.Jana Hamadejová

     • Súťaž o prvenstvo
      • Súťaž o prvenstvo

      •    Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach v spolupráci s Rodičovským združením pri SOŠ technickej v Michalovciach vyhlasuje v školskom roku 2018/2019 súťaž:

       o najlepšiu triedu v dochádzke

       o najlepšiu triedu v prospechu

          Súťaž trvá od 1.septembra 2018 do 21.júna 2019. Veríme, že zmobilizujete svoje sily a zabojujete o prvenstvo. Držíme Vám palce a už teraz sa tešíme na výsledky tried. 

     • AMAVET 2018 / krajské kolo
      • AMAVET 2018 / krajské kolo

      •   AMAVET už od roku 1990 pôsobí na Slovensku ako občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov.

         18.októbra 2018 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ konalo krajské kolo Festivalu vedy a techniky pre Košický a Prešovský kraj. Svoj projekt pod názvom Verejné osvetlenie podľa futuristov do súťaže prihlásili aj dve študentky našej školy – Petra PrevercikováSylvija Maťašová, žiačky IV.AP triedy.

         Ich projekt bol jeden z tých, ktoré postúpili na celoslovenské finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018. Toto podujatie bude opäť jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Súťažná prezentácia a vyhodnotenie 90 najlepších vedátorských prác z krajských kôl sa uskutoční v dňoch 7. až 10. novembra 2018, v čase od 9:00 -18:00 v areáli výstaviska INCHEBA.

       Dievčatám srdečne blahoželáme a držíme palce na celoslovenskom kole.

       (N_M)

      • DOD na TU v Košiciach

      • Dňa 16.októbra 2018 sa uskutočnil  Deň otvorených dverí  na Technickej univerzite v Košiciach.

       Akcie sa zúčastnilo  70  žiakov tretieho ročníka študijných odborov: elektrotechnika, mechanik počítačových sietí a mechanik mechatronik  s pedagogickým dozorom Ing. Tatiana Parikrupová, Ing. Mária Irchová, Ján Matej a Vladimír Penzeš.

       Po úvodnom otvorení DOD konanom v aule Maxima sa pedagógovia a študenti našej školy rozišli po jednotlivých fakultách TU, kde mali možnosť oboznámiť sa so študijným programom  a poprezerať si odborné učebne,  laboratória a ich technické vybavenie spolu s rôznymi  ukážkami prác diplomantov a bakalárov. V knižnici TU mala každá fakulta svoj propagačný  stánok s možnosťami štúdia. Po celom areáli TU  boli pestré sprievodné  akcie pre účastníkov DOD s možnosťou získania podrobnejších propagačných materiálov, občerstvenia a drobných darčekov.

       Veríme, že dnešný deň bol nápomocný pri rozhodovaní sa kam po skončení strednej školy.

       Ing. Mária Irchová

     • Konferencia „SOŠT Michalovce – kvalitné odborné vzdelanie pre prax a život“
      • Konferencia „SOŠT Michalovce – kvalitné odborné vzdelanie pre prax a život“

      •  

       Stredná odborná škola technická je školou, ktorá sa dokáže prispôsobiť požiadavkám trhu práce v širokom spektre odborov a v oblastiach vzdelávania, aj prostredníctvom úzkej spolupráce s podnikateľskou sférou. Poslaním školy je poskytovať odborné vzdelávanie v regióne v spolupráci s mnohými podnikateľskými subjektmi v meste a okolí, pripraviť žiakov pre štúdium na technických vysokých školách.

       S cieľom prezentovať možnosti duálneho vzdelávania a možnosti odborného technického vzdelávania zorganizovala SOŠT Michalovce pod záštitou KSK konferenciu pod názvom „SOŠT Michalovce – kvalitné odborné vzdelanie pre prax a život“. Konferencia sa konala 10.októbra 2018 v hoteli Družba v Michalovciach.

       Priebeh konferencie bol rozdelený do troch blokov. Po otvorení konferencie a príhovoroch riaditeľa SOŠT Jaroslava Kapitana a podpredsedu KSK Daniela Rusnáka nasledoval prvý blok venovaný duálnemu vzdelávaniu. Riaditeľ SOŠT v príspevku prezentoval víziu školy a duálne vzdelávanie v podmienkach SOŠT. S príspevkami k duálnemu vzdelávaniu vystúpili poslanec NR SR a člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Miroslav Sopko, poslanec Zastupiteľstva KSK, člen školskej komisie Zastupiteľstva KSK a asistent poslanca NR SR Milan Kaplan. V bloku o duálnom vzdelávaní príspevkom prispeli aj BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce, Michatek k.s. Michalovce a Syráreň Bel Slovensko a.s. Michalovce, ktorí sú partnermi SOŠT Michalovce v duálnom vzdelávaní.

       Druhý blok bol venovaný možnostiam štúdia na SOŠT Michalovce. Výchovní poradcovia predstavili oblasti vzdelávania doprava a ekonomika, informatika, stavebníctvo, strojárstvo a elektrotechnika,  v každej vzdelávacej oblasti konkrétne študijné odbory. V tomto bloku sa prezentovali vo vzdelávacích oblastiach aj podnikateľské subjekty z regiónu, s ktorými SOŠT Michalovce spolupracuje v rámci odbornej praxe, stredoškolskej odbornej činnosti, exkurzií.  Príspevkom prispeli zástupcovia spoločností LC Slovaktrans s.r.o. Michalovce, Lekos s.r.o. Sobrance, T-Systems Slovakia s.r.o. Košice. Vystúpil aj zástupca SIOV, ktorý prezentoval potrebu prepojenia vzdelávania s praxou.

       Tretí blok bol zameraný na absolventov školy, na úspechy školy v rôznych súťažiach, v stredoškolskej odbornej činnosti. Príspevkom prispeli úspešní absolventi školy. Riaditeľ Tesco Michalovce, tiež absolvent školy, prezentoval spoluprácu s SOŠT v rámci komunitných projektov, spoluprácu pri Festivale technického talentu. SOŠT má veľa úspešných žiakov, absolventov, najvýraznejšie úspechy školy boli prezentované multimediálnym spotom. V tomto bloku vystúpila aj zástupkyňa Rady rodičov na tejto konferencii, prezentovala úspechy študenta SOŠT z posledných dní v súťaži Prelož a zaspievaj.  

       Je možné konštatovať, že Stredná odborná škola technická má čo ponúknuť a ponúka študentom kvalitné vzdelávanie. Všetci si prídu na svoje. Tí, ktorí chcú pracovať ihneď po škole, aj tí, ktorí chcú ďalej študovať na vysokých školách.  Študenti SOŠT Michalovce sú úspešní nie len v našom regióne, aj v rámci celého Slovenska a v zahraničí. SOŠ technickej sa podarilo prepojiť teóriu s praxou vďaka výbornej spolupráci s podnikateľskými subjektami.

       Veríme, že riaditelia a výchovní poradcovia zo základných škôl získali informácie, vďaka ktorým budú môcť lepšie priblížiť možnosti štúdia a duálneho vzdelávania žiakom ZŠ a ich rodičom a byť im nápomocní v rozhodovaní.

       Všetkých, ktorí pracujeme na SOŠT Michalovce veľmi poteší, ak informácie o SOŠT sprostredkujete svojim deťom, žiakom, známym.

       Fotografie z konferencie si môžete pozrieť na tomto mieste.

       Za SOŠT Michalovce realizačný tím konferencie.