• Novinky

      • Zámer na priamy nájom

      • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92  Michalovce  ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom časť priestoru v budove so súpisným číslom 531 nachádzajúcej sa na Kapušianskej ulici č. 6 v Michalovciach .

     • Finančná sloboda
      • Finančná sloboda

      •    Dňa 19.11.2018 sa žiaci IV. AP triedy v rámci predmetu ekonomika  zapojili do projektu Finančná sloboda, ktorého cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť mládeže Slovenska. Zahrali si spoločenskú hru Finančná sloboda. Cieľom hry je dosiahnutie finančnej nezávislosti, keď človek nie je závislý na príjme zo zamestnania, pretože má dosť majetku a výnosy z neho mu pokryjú všetky bežné výdavky. Hra trvala 2,5 hodiny.

          Žiaci si vyskúšali, ako byť finančne nezávislý, ako vybudovať taký majetok, aby mohli mesačne čerpať toľko peňazí, že sa zaplatia výdavky na domácnosť, ale aj dovolenku pri mori, vzdelávanie a darčeky deťom. Počas hry investovali do vzdelania, kupovali a predávali majetok a cenné papiere, poistili sa, uskutočňovali rôzne výdavky v rôznych obdobiach života až do 60 rokov veku. Pracovali vo dvojiciach a na konci zhodnotili, či počas života robili správne rozhodnutia, kde sa mohli správať a investovať inak.

          Hra je výuková, založená na princípe „škola hrou“ a je zameraná na finančnú gramotnosť.

       Ing. Ľubica Hrustičová

     • Olympiáda v anglickom jazyku / okresné kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku / okresné kolo

      •       Dňa 16.1.2019 sa na Gymnáziu Ľ. Štúra v Michalovciach uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnil sa ho aj víťaz nášho školského kola, študent III.EP triedy René Ďuríček. Umiestnil sa na peknom druhom mieste. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme!

       Mgr. Monika Bongová

     • Pravda o drogách
      • Pravda o drogách

      • V dňoch 5.11. a 6. 11. sa 305 žiakov našej školy zúčastnilo besied preventívneho charakteru. 

       Na prednáškach boli rozobraté  témy  právd o drogách: 

        

       - ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, 

       - čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať drogy, 

       - ako je to s drogami a vitamínmi a minerálnymi látkami v tele, 

       - aký je rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami, 

       - ako drogy vplývajú na myseľ, 

       - ako drogy menia emócie, 

       - ako dlho zostávajú drogy v tele, 

       - aká je skutočná pravda o Marihuane, ako je to s drogami a tvorivosťou, 

       - o závislosti užívania liekov atď...

        

       Žiakom bolo vysvetlené a diskutované  s nimi o tom, čo všetko môžu DROGY spôsobiť im samotným, ich priateľom, ich rodine,... Mnoho príkladov o škodlivosti a účinkoch legálnych aj nelegálnych drog počas prednášok diskutovali sami študenti.  

       Hlavným cieľom  prednášok je dosiahnuť u žiakov POROZUMENIE toho, prečo DROGY pre nikoho nie sú skutočným riešením bežných problémov .

       Prednášajúcim bol Peter REMPER .

       Ing. Ľubica Hrustičová, koordinátorka prevencie na SOŠT, Partizánska 1, Michalovce

        

     • Technická myšlienka roka 2019
      • Technická myšlienka roka 2019

      • Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií pozývajú študentov stredných škôl, aby sa prihlásili so svojimi nápadmi a projektmi do súťaže 

       TECHNICKÁ  MYŠLIENKA  ROKA 2019

       Bližšie informácie nájdete na tomto mieste. 

     • ZRPŠ
      • ZRPŠ

      • SOŠT technická v Michalovciach, pozýva rodičov školy na ZRPŠ

       pracovisko Partizánska 1 - dňa 13.11.2018

       15:30 - zasadnutie Rady rodičov (tr. dôverníci a za I.ročník tr. učitelia) - učebňa C11-MU

       16:00 - plenárne zasadnutie - hlavná chodba poschodie

       16:30 - triednické schôdzky - po učebniach

       pracovisko Kapušianska 6 - dňa 14.11.2018

       15:00 - zasadnutie Rady rodičov (tr. dôverníci a za I.ročník tr. učitelia) - zborovňa

       15:30 - plenárne zasadnutie - školská jedáleň

       16:00 - triednické schôdzky - po učebniach

       Tešíme sa na Vás! 

     • Človek vo víre dejín
      • Človek vo víre dejín

      •      Dňa 26. 10. 2018 sa 20 študentov I. AK zúčastnilo výstavy „Človek vo víre dejín“, ktorá bola v budove archívu na Ulici Š. Tučeka v Michalovciach. Študenti mali možnosť pod odborným vedením archivára PhDr. Václava Ihnáta si vypočuť a prezrieť artefakty spojené s rokmi 1918, 1968 a samotným vznikom Slovenskej republiky v roku 1993.                                                                                                                                       

            Druhá časť prehliadky bola venovaná prehliadke samotného archívu a práci archivára.

                                                                                                                                                               PhDr.. A. Sabová

     • 49. ročník Olympiády v ruskom jazyku
      • 49. ročník Olympiády v ruskom jazyku

      • Dňa 14. januára 2019 sa konalo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku na Kapušianskej č. 6.

       Olympiáda pozostávala z 2 častí: písomnej a ústnej, kde žiaci mali možnosť ukázať svoje vedomosti a zručnosti z gramatiky, počúvania, čítania s porozumením a slovnej zásoby. Pri ústnej skúške sa hodnotil spontánny prejav súťažiacich. Aj keď úlohy neboli jednoduché, väčšina súťažiacich si s nimi poradila výborne a medzi víťazmi boli veľmi malé bodové rozdiely. Víťazom školského kola srdečne blahoželáme!

        

       V Ý S L E D K Y:

       1. miesto: Ivana Mereničová, II. BP

       2. miesto: Karina Szijjártová, II. BP

       3. miesto: Slavomír Žonin, II. AK

       Mgr. E. Lobová, PhDr. A. Sabová, PaedDr. S. Šašala

        

     • Moje budúce povolanie - moje hobby
      • Moje budúce povolanie - moje hobby

      •      Ako už všetci viete, naša Stredná odborná škola technická v Michalovciach bola úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+ a získala grant na realizáciu projektu „Moje budúce povolanie – moje hobby“. Keďže sme už úspešne ukončili dve z troch plánovaných mobilít, prinášame vám nové informácie o priebehu projektu, ktoré nájdete v časti Projekty.

       Pozrite si nás aj na TV Mistral  na www.tvmistral.sk  noviny 1.11.2018. Verím, že budú inšpiráciou pre kolegov a kolegyne pre vypracovanie ďalších úspešných projektov. Informácie a rady vám s radosťou poskytne koordinátorka projektu Mgr. Monika Bongová.

     • Vyhodnotenie STÁŽÍ programu Erasmus+
      • Vyhodnotenie STÁŽÍ programu Erasmus+

      •       Dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie výsledkov stáží programu Erasmus+ projektu „Moje budúce povolanie  - moje hobby“. Manažér projektu - pán riaditeľ Ing. Jaroslav Kapitan za účasti koordinátorky projektu Mgr. Moniky Bongovej, sprievodných osôb Vladimíra Penzeša a Ing. Jaroslava Melikanta,  odovzdal Europassy a Certifikáty účastníkom stáží a taktiež boli vyhodnotení najlepší účastníci stáží, ktorým boli odovzdané vecné ceny - multimetre, ktoré iste využijú pri príprave na budúce povolanie. Všetci účastníci vzorne reprezentovali školu, najlepší však boli Ján Matovič –Tawesco  Kopřivnice, Tomáš Ihnát a Matúš Magura – Energorozvody Javorník a Matej Macuga –  LaRa Saluzzo. Fotodokumentáciu z vyhodnotenia nájdete v albume. Dňa 20.12.2018 bol tiež uverejnený rozhovor koordinátorky projektu v školskom časopise OHMKO, ktorí si iste mnohí z vás zakúpili. Úvahy a prezentácie zo stáží vypracované účastníkmi a link na ďalšie info o projekte (študentský servis, VÚC KE, Michalovčan)  nájdete pod ikonkou „Projekty“.

     • Vianočné posedenie
      • Vianočné posedenie

      •   18.12.2018 sa zamestnanci SOŠT stretli na slávnostnom posedení v jedálni školy na Partizánskej ulilici v Michalovciach. Žiaci Daniel Bančanský /4.AP/, Richard Harman /3.BP/, Viliam Jakubec/3.BP/, Ivana Mereničová /2.BP/, Róbert Micák /2.AP/, Alexandra Štefaničová /1.BP/, Maroš Varchola /1.AP/ pripravili pod vedením vyučujúcich Mgr. E. Országhovej, PaedDr. K. Pajtašovej a Ing. M.Dufinca pôsobivý kultúrny program s vianočnou tematikou, pozdravili prítomných nádhernými koledami a peknými veršíkmi im zapriali krásne a pokojné vianočné sviatky a šťastný Nový rok.

       Priebeh programu si môžete pozrieť na tomto mieste.

        Mgr.Eva Országhová

     • PRO EDUCO KOŠICE 2018
      • PRO EDUCO KOŠICE 2018

      • V dňoch 5. – 6. 12. 2018 sa uskutočnil v Košiciach už 12. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania pod názvom PRO EDUCO 2018.  Ide o najvýznamnejšie fórum pre prezentáciu vzdelávania na východe Slovenska.

       Bol určený pre všetkých, ktorí hľadajú možnosti vzdelávania a uplatnenia  sa na trhu práce.

       Predstavilo sa  viac ako 80  vystavovateľov  z radov stredných škôl Košického a Prešovského kraja, vysoké školy nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, ako aj zamestnávatelia, ktorí rozvíjajú duálne vzdelávanie, prípadne  aj tí, ktorí si prišli hľadať absolventov, ktorí by sa u nich mohli uplatniť.

       Tejto akcie sa zúčastnili aj žiaci našej školy  a to  3. a 4 ročníka odboru Prevádzka a ekonomika dopravy z pracoviska Kapušianska. Mali tak jedinečnú príležitosť oboznámiť sa so študijnými programami 82 fakúlt 17 univerzít, ako aj vzdelávacími  programami ďalších inštitúcií, ktoré sprostredkovávajú štúdium alebo prácu v zahraničí.

       Okrem pestrej ponuky počas celého veľtrhu  prebiehal aj atraktívny pódiový program s množstvom prednášok a prezentácií, workshopy, IT testovanie, testovanie technických zručností a jazykové testovanie z anglického a nemeckého jazyka.

       Vystavovatelia ochotne poskytovali informácie, odpovedali na individuálne otázky uchádzačov a budúcich záujemcov o štúdium, či prácu.  Výhodou bola možnosť priamej komunikácie s kompetentnými osobami.

       Akcia mala poučný charakter a splnila svoj cieľ.

       Ing. Jaroslava Kizivatová a Ing. Beáta Polláková – SOŠT Kapušianska 6

     • Športové súťaže
      • Športové súťaže

      •    Dňa 15.11.2018 sa konalo dievčenské okresné kolo vo florbale žiačok SŠ, ktorého sa zúčastnilo 6 družstiev. Spomedzi nich sme získali pekné  4.miesto.

        

          Dňa 13.12.2018 sa konal XI. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat stredných škôl pre súťažný ročník 2018/2019 "O pohár primátora mesta Michaloviec".

       Žiaci našej školy obsadili  2.miesto.

       Žiakom srdečne blahoželáme !

       Mgr.Stanislav Onderko

     •  Florbal chlapcov SŠ
      • Florbal chlapcov SŠ

      •    Dňa 11. decembra 2018 sa konalo finále DŠS KSK vo florbale chlapcov SŠ, v mestskej športovej hale v  Michalovciach. 

         Vo finále súťažili: Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, Spojená škola Sečovce, Gymnázium Ľudovíta Štúra v Michalovciach a Stredná odborná škola technická v Michalovciach.  Poradie bolo následovné:

        

       1. miesto - Gymnázium Pavla Horova, Michalovce

       2. miesto - Spojená škola, Sečovce

       3. miesto - Sttedná odborná škola technická Michalovce

       4. miesto - Gymnázium Ľudovíta Štúra, Michalovce

        

       Našu školu reprezentovali: 

       Brhlík Marcel, Čorba Jakub, Farkaš Matej, Hamár Branislav, Kaťuch Patrik, Kundrát Kevin, Šulof Denis, Skalko Tomáš „C“, Štenko Martin, Kudelás Dušan, Maďar Jakub, Šraga Radoslav, Rauch Peter, Pety Patrik.

       Vedúca družstva: PaedDr. Jana Hamadejová

        V galérií sú fotografie z finále, ale aj zo semifinále, ktoré sa konalo v Sečovciach. Chlapcom srdečne blahoželáme !

       PaedDr. Jana Hamadejová     

     • Nohejbalisti "DRUHÍ"
      • Nohejbalisti "DRUHÍ"

      •   Dňa 12.12.2018 sa uskutočnil VIII. ročník mestského turnaja stredných škôl v nohejbale „O pohár primátora mesta Michalovce". Zúčastnili sa ho družstvá GPH, OA, SOŠOaS, SOŠsv.CM, SOŠT Michalovce. Školy postavili družstvo „A“ a družstvo „B“ .

         Desať družstiev súťažilo v skupinách. Až v poradí 22. zápas rozhodol o konečnom poradí družstiev.

       Poradie:

       1. miesto    GPH        „A“ Michalovce
       2. miesto    SOŠT     „B“   Michalovce
       3. miesto    SOŠOaS  „A“ Michalovce

             5.miesto        SOŠT „A“ Michalovce

       Matúš  Šimko, žiak IV.AK triedy, SOŠT Michalovce, bol vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja.

       Zostava :

        1.   Martin    Poľakovský     družstvo „B“

        2.   Matúš      Šimko            družstvo „B“

       3.    Richard    Parihuz         družstvo „B“        

        

        1.    Michal      Horčík          družstvo „A“ 

        2.    Marek       Plitko           družstvo „A“.

        3.    Matúš       Sivák           družstvo „A“

        4.    Viktor        Staruch        družstvo „A“ 

        

       Srdečne blahoželáme!

       PaedDr.Šašala Stanislav

     • Zemplínske pero
      • Zemplínske pero

      •          Dňa 7.12.2018 sa v priestoroch galérie ZOS uskutočnilo vyhodnotenie regionálnej súťaže Zemplínske pero 2018. Poslaním súťaže je prispievať k rozvoju pôvodnej literárnej tvorby v regióne Zemplína. Súťažiaci prispievali do súťaže prozaickými a poetickými prácami. Súťažili   v štyroch kategóriách.

               Našu školu reprezentoval žiak Richard Harman, ktorý sa v III. kategórii (próza)  umiestnil na krásnom prvom mieste.

       PaedDr. Katarína Pajtášová

     • Stretnutie so spisovateľkou
      • Stretnutie so spisovateľkou

      •    Dňa 21.11. 2018 navštívili študenti III.CP Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach, kde sa uskutočnilo  autorské stretnutie so spisovateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou. Zhovorčivá, sympatická slovenská autorka porozprávala študentom o svojich literárnych začiatkoch a o vzniku jednotlivých kníh, pri čítaní ktorých si prídu na svoje nielen milovníci ženských románov a historických románov, ale aj všetci tí, ktorí majú radi knihy z obdobia vojnového a povojnového hitlerovského Nemecka a mysteriózne príbehy.
       Toto podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici 2018.

       PhDr. Jana Hűblerová