• Novinky

     • RUSKÉ SLOVO / krajské kolo
      • RUSKÉ SLOVO / krajské kolo

      •    V stredu 19. februára 2020 sa uskutočnilo Krajské kolo súťaže Ruské slovo v priestoroch ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach, už tradične v spolupráci s organizáciou Zväz Rusov na Slovensku. Motto 14. ročníka Vďaka za mier! / Спасибо за мир! napovedá, že súťaž je tematicky venovaná blížiacemu sa 75. výročiu víťazstva nad fašizmom a ukončeniu 2. svetovej vojny.

        

       V silnej konkurencii získali:

       2. miesto Tomáš Knežo  - I. AP v kategórii próza SŠ

       2. miesto Oleksandr Prokopets -  II. AK v kategórii poézia SŠ (ruskojazyčné prostredie)

       3. miesto Artur Miovkanych - I. BP v kategórii próza SŠ (ruskojazyčné prostredie)

        

       Tomášovi, Oleksandrovi a Arturovi srdečne blahoželáme k vynikajúcemu výkonu i umiestneniu, ako aj vzornú reprezentáciu našej školy.

        

       PhDr. Antónia Sabová

     • Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi!
      • Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi!

      • Milí študenti,

           Technická univerzita v Košiciach, FMMR (Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie) vám ponúka šancu zapojiť sa do súťaže o tablet Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi! Podmienkou je obetovať 5 minút vášho času na vyplnenie dotazníka https://forms.gle/BDsbJvKcCUaBjbL3A

       Váš názor je pre nich veľmi dôležitý. NAOZAJ VEĽMI. Dotazník prosím vyplňte do 6.3.2020. Žrebovanie ceny bude 31.3.2020. Váš čas pri vypĺňaní dotazníka si vážime a ďakujeme!

       FMMR tím :) 

        

     • Technické talenty 2020+
      • Technické talenty 2020+

      • Milí študenti, na základe veľmi dobrých skúseností v doterajšej spolupráci so stredoškolskými pedagógmi aj študentami, si Vám dovoľujeme pripomenúť náš nový projekt, ktorý realizujeme v spolupráci s U. S. Steel Košice, s.r.o. 

       Hlavným cieľom projektu je popularizácia technického vzdelávania u mladých ľudí. Je určená pre študentov 3. a 4. ročníka (resp. v posledných dvoch ročníkoch).

        Čo môže študent získať?

       Každý mesiac bude vyhodnotených 3 až 6 najlepších študentov, ktorí získajú finančnú odmenu v hodnote 200 eur. 

        Ako sa môže študent zapojiť?

       Študent má na výber 5 zaujímavých tém, ktoré sú v súčasnosti aktuálne. Na tému, ktorá ho zaujme najviac, napíše prácu min. rozsahu 1 normostrana. 

       Môže ísť o úvahu na danú tému, alebo aj o rozsiahlejší opis nápadu, príp. vymysleného projektu. Študenti sa nemusia báť upustiť uzdu svojej fantázii :-).

        Všetky potrebné informácie nájdete na: https://fmmr.sk/projekt-vzdelavania/

        

     • 42.ročník ŠK SOČ
      • 42.ročník ŠK SOČ

      • Organizačné pokyny / odovzdávanie prác:

       Dňa  21.02.2020 – v piatok v LZM 2 (D- 14) od 8,00 hod. do 11,00 hod. súťažiaci ŠK SOČ odovzdajú   technickú dokumentáciu v tlačovej podobe podľa predchádzajúcich usmernení  - 3x -  farebne jednotná lištová väzba alebo rýchloviazače 

       Organizačné pokyny v deň školského kola:

       • dňa  25.02.2020 v utorok pred jarnými prázdninami sa na SOŠT MI, Partizánska 1 uskutoční  školské kolo SOČ
       • dňa 25.02.2020 je nástup žiakov do školy o 8,00 hod.
       • otvorenie ŠK bude v spoločenskej miestnosti o 8,30 hod.
       • súťažiaci sa rozídu na pracoviská podľa zoznamu prác na dverách

       Nezabudnúť na to, že je potrebné dodržať písanie dokumentácie práce podľa metodickej príručky ( citácie z literatúry, označovanie  strán tabuliek, fotografií a podobne) počet strán 15 až maximálne 25 textu (text navyše je penalizovaný vylúčením zo súťaže ) ak práca obsahuje veľa obrázkov a text navyše dá sa uložiť na médiá alebo do prílohy, ktorá sa v počte strán nečísluje; metodická príručka obsahuje aj typy a spôsoby na obhajobu práce (viď metodická príručka alebo podklady od predseníčky KK SOČ)

       Nezabudnúť na text čestného prehlásenia ( farebne vyznačená časť musí byť uvedená v práci; viď čestné prehlásenie )

       Práce sa do systému (na stránke www.siov.sk) budú prihlasovať až po skončení školského kola SOČ a vtedy sa dopíšu aj súťažné odbory.

        

       Upozorňujem:

          Na primerané slušné oblečenie a obutie ( bez prezúvok )

          Na slušné a dôstojné správanie sa počas celého dňa

          Na fyzickú prítomnosť počas vyhlásenia výsledkov po ukončení a vyhodnotení súťaže

        

       Dokumenty na stiahnutie:

       Metodika SOČ 2019/2020

       Čestné vyhlásenie

       Podklady hodnotenia prác od predsedníčky krajského kola SOČ

       Ing. Mária Irchová, školská metodička SOČ

     • ES LEMEŠANY / exkurzia
      • ES LEMEŠANY / exkurzia

      •    Žiaci štvrtého ročníka z tried IV.AP a IV.BP odboru elektrotechnika boli dňa 11.2.2020 na exkurzii v elektrickej stanici Lemešany. Táto stanica patrí medzi väčšie stanice v rozvodnej sústave Slovenska. Skladá sa dvoch časti, prvá 400 kV patrí SEPS Slovenska a druhá časť 110 kV VSD spoločnosti. Pracovníci rozvodne žiakom ukázali vonkajšiu rozvodňou 110 kV a vnútornú rozvodňu 22 kV, podali im k tomu odborný výklad. Navštívili sme laboratórium veľmi vysokého napätia prof. Karola Martona, skúšobňu OOPP a skúšobňu olejov pre transformátory. Zaujímavé boli aj ukážky zo zisťovania porúch na káblových vedeniach. Exkurzie sa zúčastnilo 26 žiakov a 2 pedagogickí pracovníci Ing. Štefan Pešta a Ing. Miron Štefanič.

          Chceme sa poďakovať pracovníkom VSD za prežitý pekný deň a za zaujímavý výklad. Naše poďakovanie patrí aj Ing. Jánovi Romaňákovi pracovníkovi VSD za vybavenie exkurzie. 

       Ing. Miron Štefanič

     • SOCKS CHALLENGE DAY
      • SOCKS CHALLENGE DAY

      • Deň 7. 2. 2020 bol niečim výnimočný. Na SOŠT Michalovce na pracovisku Kapušianska 6 sme vyhlásili "SOCKS CHALLENGE DAY" - výzva obuť si čo najveselšie ponožky, ktoré doma nájdeme. 

       Touto výzvou sme chceli upozorniť na to, že všetci sme pracovne vyťažení, vzdelávame, vychovávame, plníme množstvo úloh v stanovených termínoch, boríme sa s byrokraciou. Ale všetko sa lepšie zvláda v úžasnom pracovnom kolektíve. Je dôležité aspoň raz za čas sa nebrať až tak vážne, venovať sa teambuildingu a tiež si napríklad obuť veselé ponožky. 

       Pedagógovia z Kapušianskej to skúsili dnes a VYZÝVAJÚ kolegov majstrov odborného výcviku na pracovisku Kapušianska. Takže páni majstri výzyvame Vás na "SOCKS CHALLENGE DAY" - veselé ponožky na nôžky ˘

       Kolektív pedagógov na SOŠT pracovisko Kapušianska 6

     • Talenty Novej Európy
      • Talenty Novej Európy

      •     Predstavujeme Vám grantový program Talenty Novej Európy, určený pre talentované deti a mladých ľudí, ktorý už trinásty rok organizuje Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. 

            Program je otvorený pre žiakov a študentov vo veku od 8 do 25 rokov, ktorí vynikajú v oblastiach vedy, umenia alebo športu. Uchádzať sa v ňom môžu o finančnú podporu, ktorú je možné využiť napríklad na zakúpenie hudobného nástroja, vedeckého vybavenia, športového výstroja, alebo na účasť na súťažiach, kurzoch, tréningoch a podobne. Prihlasovanie do programu prebieha do 24. 2. 2020 prostredníctvom webovej stránky www.tne.sk, kde  sú uvedené podmienky a kritériá pre uchádzačov spolu s prihlasovacím online formulárom. 

           V grantovom programe je v tomto roku opäť k dispozícii 66 tisíc eur, ktoré budú rozdelené medzi talentovaných mladých ľudí. Informácia o grantovom programe je určená žiakom a žiačkam, ich učiteľom a rodičom, aby sa o tejto šanci získať grant dozvedelo čo najviac talentov. 

       Pravidlá grantového programu 2020 

       Prihláška

        

     • Voda nad zlato
      • Voda nad zlato

      • Predseda Košického samosprávneho kraja vyhlasuje 1. ročník súťaže Voda nad zlato. 

       Voda a jej ochrana sú pre náš kraj prioritou v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Súťaž dáva príležitosť aktívne sa podieľať na riešení tejto problematiky aj mladej generácii so záujmom o ochranu prírodných zdrojov.

       Súťaž sa realizuje v rámci krajského Programu obnovy krajiny a jej hlavnou ambíciou je podporiť mladých ľudí, ktorých rastúce obavy zo zmien klímy podnietili k organizovaniu klimatických protestov aj v Košickom kraji. 

       Vítané sú návrhy ako dosiahnuť úsporu vody a ako dať do povedomia efektívne riešenia nakladania s vodou. Nápady študentov by mohli zmeniť pohľad samospráv, škôl, úradníkov aj širokej verejnosti na udržateľné a zodpovedné spôsoby vodného hospodárstva.

       Do súťaže sa môžete zapojiť:

       • ak ste študentský kolektív zo strednej školy v Košickom kraji (max. 6 študentov pod vedením pedagóga; pedagóg/pedagogička, ktorý/á vedie študentský kolektív sa medzi členov kolektívu nezarátava);
       • ak Váš súťažný návrh  bude riešiť jeden alebo viacero problémov, alebo ak Váš návrh  súvisí so zmenou klímy všeobecnejšie;
       • ak zašlete súťažný návrh v termíne do 31. marca 2020 (uzávierka súťaže).

       Ďalšie informácie môžete získať z týchto dokumentov:

       Súťaž_Voda nad zlato

       Brožúra_Voda nad zlato

       Plagát​​​​​​​

     • Zaži energiu
      • Zaži energiu

      •    Žiaci našej školy sa dňa 16.01.2020 zúčastnili podujatia, ktoré organizovala spoločnosť VSD Košice pod názvom Zaži energiu. Podujatia sa konali v priestoroch 6. ZŠ a 8. ZŠ v meste Michalovce. Hlavným poslaním tohto podujatia bolo poukázať, že predmet fyzika na ZŠ sa oplatí študovať a nasledne pokračovať v štúdiu na školách technického zamerania.

            SOŠ technická Michalovce je škola, ktorú spoločnosť  VSD podporuje nielen finančne, ale organizuje pre žiakov súťaže, ktorými podporuje ich tvorivosť a prácu v tímoch.  Pomáhajú nám aj pri organizácií exkurziíí v  prevádzkach, ktoré sú strategickými zariadeniami. Naši absolventi po skončení školy majú možnosť vstúpiť do niektorého z ich programov, ktoré im pomôžu získať trvalé pracovné miesto vo Východoslovenskej distribučnej, a.s. 

            Naši žiaci sa na podujatí prezentovali ukážkami súťažných prác z tímovej súťaže VSD pre žiakov 3. a 4. ročníka. Bola to práca na tému „VYUŽITIE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN A NN PRE APLIKÁCIE“ z minulého školského roka a práca na tému SMART HOME, ktorou sa zúčastnia súťaže  VSD vo februári tohto roku. Žiaci IV.B triedy Viliam Jakubec, Richard Harman a Ľubomír Pallaj boli účastníkmi tohto podujatia a študujú silnoprúdovú elektrotechniku so zameraním na elektroenergetiku.

       Ing. Miron Štefanič

     • Olympiáda v ANJ / okresné kolo
      • Olympiáda v ANJ / okresné kolo

      • Dňa 15. januára 2020 sa na Gymnáziu Ľ. Štúra v Michalovciach uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval víťaz školského kola René Ďuríček (IV.E) a umiestnil sa na peknom 2. mieste. Srdečne blahoželáme... :)

       Mgr. Monika Bongová

     • ŽIHADIELKO - hlasovanie
      • ŽIHADIELKO - hlasovanie

      •    Mesto Michalovce sa aj v tomto roku zapojilo do projektu LIDL IHRISKO ŽIHADIELKO. Je to už poslednýkrát, keďže spoločnosť LIDL vyhlásila, že tento projekt končí. V rámci tohto projektu má mesto Michalovce možnosť zabojovať o detské ihrisko, ktoré by spoločnosť Lidl vybudovala v našom meste.

       Bolo by skvelé, ak by sme sa všetci spojili a každodenným hlasovaním od 13. januára do 29. februára bojovali o toto detské ihrisko. Sme si istí, že sa nám to podarí, že do toho zapojíme všetkých, pretože o to práve ide. Hlasovať, hlasovať a hlasovať. Čo najviac ľudí a každodenne.

       Mesto Michalovce verí, že im (nám) v tom pomôžete a zahlasujete každý deň na tomto linku: https://zihadielko.lidl.sk/

       Môžete získať denne aj dva hlasy pre naše mesto, a to tak, že si zahráte i jednoduchú bonusovú hru: https://zihadielko.lidl.sk/zahraj-si-hru

       Prosíme vás, ak máte možnosť dajte os tom vedieť aj svojim kolegom, priateľom a známym, nech sa o tejto súťaži dozvie čo najviac ľudí.

       Mesto Michalovce môžete zdieľať aj cez facebook: https://www.facebook.com/michalovce.srdce.zemplina/photos/a.726467347475293/2518602824928394/?type=3&theater

        Veľmi pekne vám všetkým ďakujeme 😊

     • Pedagógovia športujú
      • Pedagógovia športujú

      •    Dňa 10.1.2020 sa v telocvični SOŠT v Michalovciach na Kapušianskej ulici uskutočnil „Novoročný turnaj pedagógov stredných škôl“.

           V dobrej športovej výkonnosti sa ukázali družstvá z Gymnázia na ulici Ľ. Štúra Michalovce, učitelia zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb Michalovce a učitelia zo Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

       Výsledky turnaja:

       1. miesto SOŠT Michalovce

       2. miesto  Gymnázium Ľ.Štúra

       3. miesto SOŠOaS Michalovce

       Víťazom srdečne blahoželáme!

       PaedDr.Stanislav Šašala

     • Nauč sa a získaj jasný pohľad na financie
      • Nauč sa a získaj jasný pohľad na financie

      •    Pod týmto názvom sa  dňa 27. 11. 2019 na pracovisku Kapušianska uskutočnila prednáška pre žiakov 4. ročníka odboru Prevádzka a ekonomika dopravy.

          Zaujímavé informácie zo sveta financií priniesol p. Miloš Jaseňák – zástupca finančno-poradenskej spoločnosti PROSIGHT, a. s. Poprad, ktorá svojim klientom ponúka finančné poradenstvo v oblasti poistenia, úverov, sporenia, investícií a leasingu.

         Prednášajúci sprostredkoval informácie jednoduchou a pútavou formou, pričom ich vhodne dopĺňal pripravenou PPT prezentáciou.

       Žiaci sa tak mali možnosť:

       - dozvedieť viac o základných finančných produktoch,

       - zistiť, ako funguje finančný trh a čo ho ovplyvňuje,

       - pochopiť jednotlivé finančné produkty a ich „pre“ a „proti“,

       - dozvedieť sa, čo zabudli povedať občanom finančné inštitúcie a štát,

       - získať informácie ako funguje dôchodkový systém na Slovensku,

       - dozvedieť sa zaujímavosti o demografickej situácii a vývoji populácie na Slovensku.

        

       Za PK ekonomických predmetov: Ing. Jaroslava Kizivatová, Ing. Beáta Polláková

        

        

        

          

     • Basketbal
      • Basketbal

      • Po postupe z obvodného kola sa tím SOŠT umiestnil na turnaji v basketbale v Mestskej športovej hale, ktorý sa konal dňa 5.12.2019, na 3. mieste. Poradie na prvých troch priečkach je nasledovne:

       1. Gymnázium Pavla Horova

       2. Stredná zdravotnícka škola Michalovce

       3. Stredná odborná škola technická Michalovce

       Richard Harman, IV.BP

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      •   6.decembra sme privítali na škole žiakov základných škôl. Tento deň sme pripravovali s veľkou zodpovednosťou a to o to viac, že sme mali odsúhlasenú registráciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a stali sme sa oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností (ETOZ), ktorého motto pre rok 2019 je „OBJAV  SVOJE  ZRUČNOSTI“.  

           Hlavným cieľom, ktorý sme si vytýčili, bolo priblížiť žiakom ZŠ štúdium technických odborov, dať im odpovede na otázky týkajúce sa samotného štúdia ale predovšetkým chceli sme ich zaujať a vyvolať v nich túžbu po odborných vedomostiach a zručnostiach. Preto sme aj v tomto školskom roku zvolili spôsob priblíženia jednotlivých študijných a učebných odborov formou interaktívnych, zážitkových prezentácií.

         Prezentovalo sa 8 študijných odborov (mechanik nastavovač, informačné a sieťové technológie, elektrotechnika, mechanik počítačových sietí, mechanik mechatronik, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, prevádzka a ekonomika dopravy) a 2 učebné odbory (autoopravár, murár). Podporiť niektoré odbory prišli aj naši partneri v duálnom vzdelávaní – BSH Drives a Pumps, s.r.o., VSD a.s., Michatek k.s., Syráreň Bel Slovensko a.s., Lekos s.r.o., v ktorých naši žiaci vykonávajú odbornú prax a ktoré sú potenciálnymi zamestnávateľmi absolventov našej školy. DOD sa zúčastnili aj média - TV Zemplín a Lekos Sobrance.

          Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo cca 200 žiakov z 26 – ich základných škôl. Boli tu aj  rodičia, ba s niektorými žiakmi aj starí rodičia, ktorí pomáhajú svojim deťom resp. vnukom správne sa rozhodnúť pri výbere školy. Najprv dostali informácie o prijímacích pohovoroch a odboroch, ktoré sa budú otvárať v školskom roku 2020/2021, pozreli si produkty a prezentácie študentov a učiteľov, zapojili sa do súťaže a okrem iného bolo pre nich pripravené prekvapenie v podobe Mikuláša, anjela a čerta, ktorí žiakov obdarovali sladkosťami. Tí najaktívnejší získali USB kľúč.

          Veríme, že žiaci odišli plní zážitkov a že tento deň im pomôže pri správnom rozhodovaní sa o ich budúcom smerovaní. Deň bol vydarený vďaka pedagógom a žiakom, ktorí prezentovali svoje odbory, ale aj vďaka organizačnému tímu, vedeniu školy a žiakom triedy III.AP, ktorá pomohla zvládnuť tento počet návštevníkov správnym smerovaním. 

       Za organizačný tím Ing. Nataša Masnicová, učiteľka odborných predmetov

     • Olympiáda v ruskom jazyku
      • Olympiáda v ruskom jazyku

      •   Školské kolo olympiády v ruskom jazyku sa konalo 5. 12. 2019. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov z obidvoch pracovísk školy.

          Po úvodných organizačných pokynoch žiaci absolvovali počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test z kulturológie,  v poslednej časti prezentovali svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti k jednotlivým konverzačným témam.                   

          Po súťaži bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie sladkých cien.

          Výsledky:

       1. miesto: Tomáš Knežo, I. AP

       2. miesto: Ivana Mereničová , III. BP

       3. miesto: Daniel Hermann, I. BK

       Srdečne blahoželáme!                                                                                           

                                                                                                                                                                Učitelia ruštiny

     • Dažďová záhrada
      • Dažďová záhrada

      •      Stredná odborná škola technická v Michalovciach je jednou z piatich župných stredných škôl Košického kraja, na ktorých sa v rámci Programu obnovy krajiny realizuje Dažďová záhrada. Má slúžiť na zachytávanie dažďovej vody zo spevnených nepriepustných plôch.

            Naša dažďová záhrada zachytáva vodu z časti strechy budovy SOŠ technickej o výmere približne 110 m2. Jednorazovo dokáže zachytiť až 7,95 m3 dažďovej vody. Od kanalizácie sa odpojili dva dažďové zvody a nasmerovali sa do dažďovej záhrady. Na jej vybudovanie postačovali zemina, kameň, potrubie, mulčovacia kôra a rastliny. Výsadba rastlín sa realizuje do  ..... čítaj viac

       Ing. Nataša Masnicová

     • Deň otvorených dverí 2019
      • Deň otvorených dverí 2019

      •    "ZVEDAVOSŤ JE ZAČIATKOM MÚDROSTI"

       (Sokrates)

          Európsky týždeň odborných zručností (ETOZ) je každoročná iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na dôležitosť odborného vzdelávania a prípravy. Motto pre rok 2019 je "OBJAV SVOJE NADANIE".

          Tento rok sme využili možnosť a požiadali sme o zaregistrovanie Dňa otvorených dverí na našej škole v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na stránke Európskej komisie. Po odsúhlasení registrácie sme sa stali oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností 2019. Táto udalosť, ktorá sa bude konať 6.decembra 2019 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. je vyobrazená aj na online mape na stránkach EÚ.

           Hlavným cieľom Dňa otvorených dverí bude priblížiť žiakom ZŠ štúdium technických odborov, dať im odpovede na otázky týkajúce sa samotného štúdia a v neposlednom rade ich zaujať a vyvolať v nich túžbu po riešení technických problémov.  

           Odborníci ale aj študenti ich budú informovať o jednotlivých študijných odboroch, oboznámia ich s obsahom učiva a spôsobom vzdelávania, budú im predvedené produkty žiakov v jednotlivých odboroch, bude zabezpečená prezentácia partnerských podnikov, v ktorých prebieha praktické vyučovanie v rámci duálneho vzdelávania, resp. podnikov, ktoré sú potenciálnymi zamestnávateľmi absolventov našej školy. Účastníci získajú aj informácie o prijímacom konaní žiakov ZŠ do 1.ročníka.

          Očakávaným výsledkom DOD je vzbudenie záujmu žiakov základných škôl o odborné vzdelávanie. Sme presvedčení, že žiaci môžu u nás získať teoretické vedomosti, praktické zručnosti a ďalšie kompetencie, potrebné k úspešnému uplatneniu sa na trhu práce, ale aj pri ďalšom štúdiu na vysokých školách.

           Pozvánka na Deň otvorených dverí je na tomto mieste. Vítaní sú všetci, ktorí už začali alebo chcú začať rozvíjať svoj technický talent, ale aj tí, ktorí to chcú len z diaľky pozorovať a obdivovať. Vítaní sú žiaci, rodičia, učitelia aj široká verejnosť.

       TEŠÍME  SA  NA  VÁS!

       Ing. Nataša Masnicová, učiteľka odborných predmetov