• Novinky

     • JUNIOR INTERNET
      • JUNIOR INTERNET

      •     Junior Internet je súťažná konferencia pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa venujú tvorbe webových stránok, digitálnej grafike a dizajnu, programovaniu mobilných aplikácií, blogom a videoblogom či písaniu textov. V roku 2006 sa prvý krát konala v Bratislave pod hlavičkou Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET).

            Junior Internet podporuje digitálne vzdelávanie vo voľnom čase, prispieva k rozvoju kreativity a zvyšuje digitálne zručnosti detí a mladých ľudí. Prispieva k zvýšenému záujmu žiakov najmä stredných škôl o štúdium vo vednom odbore informatika a počítačové inžinierstvo na Slovensku. Junior Internet má pozitívny dopad v podobe prípravy mladých ľudí na digitálnu transformáciu a na nové profesie využívajúce digitálne technológie.

            Ďalšie informácie nájdete v brožúre alebo na stránke súťaže.

            Organizačný poriadok súťaže je na tomto mieste.

     • "Opýtaj sa hviezdy“ / súťaž
      • "Opýtaj sa hviezdy“ / súťaž

      •    Tlačová agentúra Slovenskej republiky realizuje súťaž s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR. Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených. 

           Súťaž prebieha od 21. 12. 2020 do 31. 1. 2021. Výhrami v súťaži sú poukážky na nákup v celkovej hodnote 1.000,- EUR. Pozri si aspoň jednu zo šiestich relácií „Opýtaj sa hviezdy“ na:

       https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-ondrej-kandrac

       Mgr. Eva Lobová

     • SOČ / školské kolo
      • SOČ / školské kolo

      • V tomto školskom roku sa uskutoční 43. ročník SOČ. Termín školského kola SOČ je 16. február 2021.

       - v zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 43.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční v školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou,

       - je predpoklad, že vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu školské kolo SOČ prebehne dištančnou formou. ( ak sa zlepší situácia uskutoční sa prezenčnou formou)

       - termíny sú nateraz záväzné, no môže dôjsť k posunutiu termínov v závislosti od situácie, súvisiacou s pandémiou Covid – 19, resp. ak sa situácia zlepší, môžu sa krajské kolá a celoštátne kolo realizovať tradičným spôsobom prezenčne.

       Viac informácií čítajte tu.

     • Slovensko bez drog
      • Slovensko bez drog

      •    Pocity šťastia, priateľstva alebo oslobodenia od strachu môžeme samozrejme prežívať aj bez drog, ale sa to musíme naučiť. Pre nikoho z nás nie je ľahké stať sa milovaným, nájsť uznanie a presadiť svoje záujmy, ale musíme sa naučiť aj vzdávať, prijímať kompromisy, zdolávať každodenné starosti a za všetky svoje činy prevziať zodpovednosť.

          Teraz v čase COVID 19, v čase keď sme izolovaní od spolužiakov a kamarátov, kedy sa nám zdá, že žiť je ťažšie, kladú sa na nás náročnejšie požiadavky, nevraživosť nie je nič zriedkavé a obvykle každý myslí len na seba, ľudia prepadávajú závislosti častejšie. Práve v  predvianočnom a vianočnom čase, v čase kedy sa končí jeden kalendárny rok a začína nový prehodnocujeme svoj život, uvedomme si, že závislosť akákoľvek, či už omamné látky, závislosť viazaná na prácu, hru nie je riešením.

          Počas týchto sviatkov nech si užijete pokoj, oddych a spomalenie z každodenných stresov. Nech sa tento úžasný čas dotkne vašich sŕdc a naplní ich niečím špeciálnym. Želáme vám toľko šťastia a odhodlania, ako si želáte v tých najodvážnejších snoch.

       https://www.slovenskobezdrog.sk/pravda-o-drogach/ako-drogy-funguju/

       11.1.2021

       Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že medzi lockdownom a životným štýlom s ním spojeným a zvýšenou konzumáciou alkoholu môže existovať priama súvislosť? Prevzala som článok zo stránky „Slovensko bez drog“ a posielam Vám link na tento článok. Rodičia aj žiaci môžete si ho prečítať.

       https://www.slovenskobezdrog.sk/alkohol-a-lockdown/

       Ing. Ľubica Hrustičová, Koordinátorka prevencie                                                                                                        

     • ENERSOL / 11.ročník
      • ENERSOL / 11.ročník

      • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oficiálne vyhlasuje 11.ročník súťaže ENERSOL - SK - využitie alternatívnych zdrojov energie pre žiakov stredných škôl SR.

       Súťaž sa riadi organizačným poriadkom súťaže schváleným MŠVVaŠ SR pod číslom 2017/971:62-10E0 zo dňa 20.septembra 2017. Organizačno-technické pokyny obsahujú  upravený postup súťaže a zohľadňujú aktuálnu situáciu. 

       Organizačným a technickým zabezpečením súťaže je poverený Štátna inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so SOŠ podnikania v remeslách a službách, Senica. Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční v súlade s aktuálnymi opatreniami počas epidemiologickej situácie v dňoch 24. - 26.marca 2021.

       V súvislosti s ochorením COVID-19 je počas realizácie súťaží potrebné dodržiavať aktuálne platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

       Bližšie informácie a organizačno - technické pokyny nájdete na tomto mieste.

        

     • Slovensko bez drog
      • Slovensko bez drog

      • Mladí ľudia sa denne stretávajú s užívaním návykových látok, či už je to fajčenie tabaku, pitie alkoholu a neraz aj s užívaním iných nelegálnych drog. Vo vzdelávaní na túto tému sa musíme držať reality, v ktorej sa mladý človek nachádza, pričom musíme brať do úvahy intelektové, psychologické a sociálne faktory tejto reality. Je to veľmi dôležité, či už dávame len informácie, organizujeme rôzne aktivity, alebo podporujeme učenie.

       Hlavným cieľom preventívneho pôsobenia na našej škole je, aby žiaci získali nielen znalosti, ale aj zručnosti a postoje, ktoré vedú k zdravému spôsobu života a ktoré dokážu uplatniť vo svojom správaní.

       Preto Vám milí žiaci, ale aj rodičia budem posielať prostredníctvom stránky školy linky na zaujímavé články, postoje známych ľudí, životné príbehy a hlavne pravdy a mýty o mnohých návykových látkach, ktoré ste možno doteraz nevedeli. Bude mi v tom pomáhať „Slovensko bez drog“.

       Prvý link je:    https://www.slovenskobezdrog.sk/pravda-o-drogach/

                                                                   Ing. Ľubica Hrustičová

       Koordinátorka prevencie

     • Olympiáda v anglickom jazyku / školské kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku / školské kolo

      • V piatok 27.11.  sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 31.ročníka Olympiády v anglickom jazyku (OAJ). Vzhľadom k súčasnej situácii a zatvoreniu škôl prebehlo školské kolo v online priestore, kde boli súťažiaci otestovaní v tradičných 4 oblastiach: počúvanie s porozumením, čítanie a porozumením, slovná zásoba a gramatika. Záujem zapojiť sa do školského kola prejavilo celkovo 25 žiakov, ktorí si proti sebe testovou formou zasúťažili. Najlepší spomedzi súťažiacich boli a teda aj zvíťazili:

       1.miesto – F. Čarnoký (II.AP)

       2.miesto – D. Dzema (III.AP), Ľ. Popik (III.AP)

       3.miesto – J. Louma (III.AP)

       Keďže súťaž má postupový charakter, víťaz školského kola postupuje a bude školu reprezentovať v okresnom kole OAJ, ktoré sa uskutoční 13.1.2021 na Gymnáziu na Ul. Ľ. Štúra v Michalovciach. V okresnom kole nás bude reprezentovať žiak Čarnoký (II.AP) v kategórii 2D (žiaci SOŠ s čas. dotáciou 3 hod. týždenne) a v kategórii 2C2 (anglofónni žiaci) nás bude reprezentovať žiak K. Jusko (I.EP), ktorý bol jediným súťažiacim vo svojej kategórii.

       Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a vysokú úroveň preukázanú ich poznatkami a zručnosťami, o čom svedčí aj fakt, že medzi 1. a 3. miestom bol rozdiel iba 1,5%. Postupujúcim želáme, nech sa im rovnako dobre darí aj na okresnom kole OAJ. Veľmi pekne ĎAKUJEME všetkým účastníkom súťaže, lebo prispeli k tomu, aby bola napínavá a dosiahla aj istú úroveň. Víťazom BLAHOŽELÁME!

       Za vyučujúce ANJ Mgr. Marcela Harmanová

     • Zenit v programovaní / krajské kolo
      • Zenit v programovaní / krajské kolo

      •     Dňa 26.11.2020 sa konalo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní. Za našu školu sa zúčastnil Jaroslav Louma, žiak III.AP triedy a súťažil v kategórií A. Do tejto kategórie patria maturanti a tí, čo maturujú budúci školský rok. Súťaž riešili žiaci jednotlivo a riešenia boli ohodnotené automatickým testovacím systémom.

       V krajskom kole súťažili najlepší riešitelia z každej školy z celého kraja. Jaro Louma sa v celkovom hodnotení krajského kola umiestnil na krásnom 8.mieste, ale medzi strednými odbornými školami je to 1.miesto

       Výsledkovú listinu si môžete pozrieť na tomto mieste.

       Jarovi srdečne blahoželáme!

     • Zenit v elektronike / krajské kolo
      • Zenit v elektronike / krajské kolo

      •  Dňa 24.11.2020 sa traja žiaci našej školy zúčastnili krajského kola Zenit v elektronike v A kategórii. Vzhľadom na súčasnú situáciu súťaž prebiehala online. Na výbornom druhom mieste sa umiestnil žiak Peter Sokol, z triedy  III.BP. Žiaci Ondrej VagaskýMartin Petrík z triedy IV.CP sa umiestnili na 9. a 10.mieste.

       Celú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na tomto mieste.

       Ing. Gabriel Staško

       Peter Sokol popísal priebeh súťaže nasledovne:

       Krajské kolo súťaže Zenit v elektronike prebiehalo podobne ako školské kolo. Pozostávalo z dvoch časti - teoretickej a praktickej. Súťaž sa začala teoretickou časťou a to testom, ktorý sme vypracovávali online. Skladal sa  z 30 otázok + 4 bonusové otázky. Na vypracovanie sme mali 90 minút. Hneď po odovzdaní testu sme mali výsledky teoretickej časti. Nasledovala pol hodinová prestávka a po nej začala praktická časť. K praktickej časti sme dostali súčiastky s ktorými sme si mohli realizovať elektronické zariadenie. Na praktickú časť sme mali čas tri hodiny a spočívala v návrhu plošného spoja pre elektrický obvod podľa zadania. Na vypracovanie sme mohli použiť program vhodný pre návrh plošných spojov, napr. EAGLE.  Navrhnúť sme mali tester kontinuity. Dostali sme schému, podľa ktorej sme mali zhotoviť návrh. V návrhu sme používali smd súčiastky a pre návrh boli určené podmienky ako veľkost plošného spoja a pod. Po odovzdaní návrhu bola hodnotené elektrická kvalita návrhu, mechanické obmedzenia, estetická kvalita návrhu.

       Petrovi Sokolovi blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

     • Erasmus+
      • Erasmus+

      • Na webovej stránke Erasmus + bol uverejnený príspevok študenta našej školy Dávida Bajusa, ktorý sa zúčastnil mobility v Taliansku v meste Saluzzo v rámci projektu „Moje budúce povolanie – moje hobby“. V článku sa dočítate o jeho zážitkoch z praxe v talianskej firme Nazari Automazioni, ale aj o zážitkoch talianskeho študenta Paola, ktorý pracoval dva týždne vo firme BSH – nášho partnera v rámci duálneho vzdelávania. Viac na: Erasmus+ / Všeobecné / Vaše príbehy / Mládež

       Mgr. Monika Bongová – koordinátorka projektu

     • Európsky týždeň odborných zručností 2020
      • Európsky týždeň odborných zručností 2020

      • Európsky týždeň odborných zručností 2020 – Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí      (Hlasujte za našu školu do 16.12.!)

        

       Európsky týždeň odborných zručností 2020 je kvôli pandémii menej bohatý na aktivity, ako tomu bolo v predošlých rokoch. Národná agentúra zastrešujúca projekt Erasmus+ však pri tejto príležitosti pripravila niekoľko súťaží. Jednou z nich je súťaž „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“. Žiačka IV.BP Ivana Mereničová pripravila do tejto súťaže krátke video o spoznávaní Cypru a jeho pamiatok, kde so svojimi spolužiakmi absolvovala odbornú zahraničnú prax v minulom školskom roku. Video si môžete pozrieť tu:

       https://www.youtube.com/watch?v=CuGVKmfnEOQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ZGYKJVZfT9r9TsYC_OR4eiBfinWc-69BRjUz2oyM22uYxQtOlAVEmhXY

       Veríme, že sa vám bude páčiť a podporíte ho svojím hlasom v súťaži, na:https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=50141&fbclid=IwAR3waWW3538VSGerRHqzY1WuviUr048Kvteg8_HHp87lqt22M3MlKVaKpQ0 kde nájdete všetky súťažné videá tohto ročníka. Aby ste za nás zahlasovali, je treba pri našom príspevku kliknúť na „hlasuj“, v hlasovaní označiť našu školu a potvrdiť hlasovanie. Pre potvrdenie je nutné zadať platnú mailovú adresu, na ktorú vám bude zaslaný potvrdzovací link. Až po kliknutí na link sa váš hlas započíta.

       Ďakujeme, že nás podporíte!

       Mgr. Marcela Harmanová, koordinátor projektu

     • 14.ročník VSD tímovej súťaže
      • 14.ročník VSD tímovej súťaže

      • Napriek aktuálnej situácii sme sa rozhodli opäť  vyhlásiť 14.ročník VSD tímovej súťaže, určenej pre žiakov 3. a 4. ročníkov na našich partnerských stredných školách.

       Téma: RIADENIE SPOTREBY DOMÁCNOSTI VRÁTANE NABÍJANIA ELEKTROMOBILOV

       Doteraz bolo zvykom, že vyhlásiť súťaž sme prišli priamo ku vám na školu. Keďže to aktuálne nie je možné, tentokrát vyhlasujeme súťaž prostredníctvom videa.  

       Video nájdete na tomto linku - https://bit.ly/32DcEMn. Na spodnej lište videa máte možnosť otvoriť si video na celú obrazovku. Ak by ste si video chceli uložiť, vpravo hore máte možnosť stiahnuť.  

       Základné parametre súťaže sú rovnaké ako minulý rok, no vzhľadom na situáciu, máme dve novinky.

       Keďže nevieme, aká bude situácia v marci 2021, kedy je plánované finále súťaže, nie je stanovaný presný termín finále. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie v marci je možné, že finále prebehne online. Samozrejme, o všetkom vás budeme informovať v dostatočnom predstihu.

       S tým súvisí aj druhá novinka, súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj video, ktoré zachytáva priebeh prác na projekte. Nemalo by mať viac ako 5 minút a pošlete ho spolu s elektronickou verziou dokumentácie najneskôr 1.3.2021. Toto video, v prípade online finále, uľahčí komisii lepšie navnímať projekt, no komisia ho bude brať do úvahy aj v prípade prezenčného finále v Košiciach.

       2-3 členné tímy, prosím, nahlásiť najneskôr do 30.11.2020 na emailovú adresu* vancova_petra@vseholding.sk * Za školu sa môžu prihlásiť maximálne dva tímy.

       Plagát so všetkými dôležitými informáciami si môžete prezrieť na tomto mieste. 

       Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

       Miroslava Strachanová 

       špecialista - zamestnávateľská značka

       Východoslovenská energetika Holding a.s., Košice

        

     • Zenit v elektronike / školské kolo
      • Zenit v elektronike / školské kolo

      •     Dnes (t.j.12.11.2020) sa uskutočnilo školské kolo Zenit v elektronike dištančnou formou. Žiaci vypracovali teoretický test a potom navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy pomocou programu Eagle.

            V kategórii A (3. a 4.ročník) sa zúčastnili 4 žiaci a v kategórii B (1. a 2.ročník) 1 žiak.Výsledky sú nasledovné:

       Kategória A

       1. miesto:   Martin Petrík,     IV.CP

       2. miesto:   Ondrej Vagasky, IV.CP

       3. miesto:   Peter Sokol,       III.BP

       Kategória B

       1. miesto: Matej Majoroš,     I.EP

       Chlapcom srdečne blahoželáme a držíme im palce na krajskom kole, ktoré takisto prebehne dištančnou formou.

       Ing. Gabriel Staško 

     • ZRPŠ
      • ZRPŠ

      • Vážení rodičia,

       SOŠ technická Vás pozýva na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dištančnou formou:

       pracovisko Partizánska 1 - dňa 10.11.2020

       15:30 - zasadnutie Rady rodičov (tr. dôverníci 1. - 4. ročníka) - dištančne cez Edupage - chat/čet.

       16:00 - triedne schôdze ZRPŠ - dištančne - o spôsobe online komunikácie na triednej schôdzi ZRPŠ Vás oboznámi triedny učiteľ prostredníctvom Edupage.

       pracovisko Kapušianska 6 - dňa 11.11.2020

       15:00 - zasadnutie Rady rodičov (tr. dôverníci 1. - 4. ročníka) dištančne cez Edupage - chat/čet.

       15:30 - triedne schôdze ZRPŠ - dištančne - o spôsobe online komunikácie na triednej schôdzi ZRPŠ Vás oboznámi triedny učiteľ prostredníctvom Edupage.

        

       Veríme, že účasť bude hojná, tešíme sa na Vás!

        

     • # Európsky deň jazykov (European Day of Languages)
      • # Európsky deň jazykov (European Day of Languages)

      •    Každoročne si 26. septembra členské štáty Európskej únie pripomínajú Európsky deň jazykov (EDL). Tento rok tomu tak bolo už po 19-ty krát. Na našej škole sme si tento deň pripomenuli v rámci hodín anglického jazyka prostredníctvom rôznych aktivít zameraných na cudzie jazyky, ale rozprávali sme sa aj o dôležitosti učiť sa cudzie jazyky v súlade so starým známym – „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“. Vzhľadom k tomu, že tento deň pripadol tento rok na víkend, aktivity a oslavy sa presunuli na obdobie 7. – 9. októbra. Do aktivít EDL 2020 sa na našej škole 7. – 8.10. zapojili študenti z tried I.BP, II.AP, III.AP, IV.BP, v celkovom počte takmer 50 študentov. Určite to pre nich bolo spestrenie hodín anglického jazyka, ale nepochybne si z realizovaných aktivít nejaké nové informácie odniesli, a pri čítaní cudzojazyčného textu si pripomenuli aj ďalšie cudzie jazyky, ktoré sa učili na základnej škole. Európsky deň jazykov si určite pripomenieme aj v budúcom školskom roku, keď bude jeho okrúhle výročie, snáď vo väčšom počte a väčším počtom aktivít (aj online).

       Mgr. Marcela Harmanová

     • ErasmusDays
      • ErasmusDays

      • Milí kolegovia a študenti!

       V dňoch 15. a 16. októbra 2020 sa malo aj na našej škole uskutočniť podujatie ErasmusDays. V priebehu vyučovania v rámci hodín anglického jazyka mali prebiehať workshopy a diskusie o realizovaných a plánovaných projektoch Erasmus+ s koordinátorkami projektov Mgr. Monikou Bongovou a Mgr. Marcelou Harmanovou. Prezentácie a diskusie mali byť následne spojené s prezeraním nástenných novín v budove školy a kvízom. V dôsledku vzniknutej situácie spojenej s novými opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu sme nútení presunúť toto podujatie na neurčito. O termíne konania eventu  ErasmusDays na našej škole, jeho organizácii a priebehu, vás budeme včas informovať.

     • 43.ročník ŠK SOČ
      • 43.ročník ŠK SOČ

      • V tomto školskom roku sa uskutoční 43. ročník SOČ. Všetky informácie týkajúce sa stredoškolskej odbornej činnosti nájdete na hlavnej stránke v záložke Škola / Súťaže / Stredoškolská odborná činnosť, alebo ich získate kliknutím na odkaz nižšie.

     • Dielňa starých remesiel
      • Dielňa starých remesiel

      •      V stredu 30. 09. 2020 sa na našej škole na pracovisku Kapušianska uskutočnila milá slávnosť – otvorenie Dielne starých remesiel.

              Slávnostného otvorenia Dielne sa zúčastnili zástupcovia spotrebného družstva  COOP Jednota Michalovce, Zemplínskeho osvetového strediska Michalovce, vedenie našej školy, kolegovia učitelia a majstri odborného výcviku, vybraní žiaci a pozvaní hostia.

             Členky folklórnej skupiny Bežovčanky svojím spevom, hrou na husliach, ale i hovoreným slovom nám priblížili každodenný život našich starých a prastarých rodičov  na gazdovstve počas celého roka, ich ťažkú prácu, ale aj ich remeselné zručnosti a radosti.

              Projekt vznikol na základe výzvy Nadácie Coop Jednota Slovensko v rámci Programu podpory lokálnych komunít, cieľom ktorého je najmä (..... viac) 

       Ing. Jaroslava Kizivatová, foto Michal Oros

     • Úspechy nášho žiaka v MMA
      • Úspechy nášho žiaka v MMA

      • V nedeľu 4.10.2020 o 17:00 hod. bude v rádiu Regina v relácii "Na vlastné nohy" odvysielaný rozhovor so žiakom III.DP triedy, Dominikom Chrapekom. Dominik je členom MMA Teamu Slovakia Michalovce, vo svojej kategórii je vicemajster sveta a na Majstrovstvách Európy  juniorov získal bronzovú medailu. 

       Dominikovi srdečne blahoželáme! 

         https://regina.rtvs.sk/