• Novinky

     • Ukážky historických remesiel
      • Ukážky historických remesiel

      •    Na našej škole v dielni starých remesiel sme v októbri (13.10.2021) vrátili žiakov do obdobia 14.storočia, aby mali možnosť nahliadnuť do tohto spôsobu života. 

          Zorganizovli sme ukážky historických remesiel, slamienkárstva, košikárstva. Práce so slamou a prútim nám predvádzal lektor Tibor Dančo, s ktorým dlhodobo spolupracujeme. Výrobky slameníc, vianočných ozdôb podlhovastého tvaru vypracoval z ražnej slamy, pretože je dostatočne dlhá, pružná a  tenká. Výrobky zhotovoval technikou špirálového pletenia. Žiaci si mali možnosť prakticky vyskúšať pracovný postup a zhotoviť si pekný výrobok. 

          Zároveň vytvárame podmienky pre využívanie prírodných materiálov, recykláciu zdrojov, remeselnú prezentáciu jednotlivcov.  Udržiavame staré technológie a oboznamujeme s nimi žiakov.

       Vedúca krúžku: Ing. Viera Dzvoníková

     • Duálne vzdelávanie / medzinárodný webinár LTTA SI
      • Duálne vzdelávanie / medzinárodný webinár LTTA SI

      •    Projekt IDES (Zavedenie systému duálneho vzdelávania a identifikácia jeho kvality) sa zameriava na posilnenie kľúčových praktických kompetencií a zručností študentov počas štúdia na stredoškolskom odbornom a technickom vzdelávaní s cieľom lepšie sa pripraviť na trh práce a lepšie využívať miestne ľudské zdroje, zvýšiť hospodársky rozvoj vidieckych oblastí a zabrániť úniku mozgov. Lead partnerom celého projektu je KSK.

          Tréningová aktivita bola zameraná na duálne vzdelávanie v oblasti hutníctva, strojárstva a programu odbornej prípravy spoločnosti pre žiaka, sa uskutočnila online (Microsoft Teams) od 19. októbra do 21. októbra 2021

          Zúčastnili sa zástupcovia stredných škôl zo Slovinska, Poľska, Lotyšska a štyroch slovenských škôl z KSK. Našu SOŠT zastupoval Ing. Jaroslav Melikant ako výchovný poradca a Mgr. Monika Bongová, ktorá tlmočila, nakoľko celá aktivita bola v anglickom jazyku.

          Aktivitu viedlo Slovinsko, ktoré predstavilo systém vzdelávania v ich krajine. V jednotlivých blokoch sa prezentovalo Ministerstva hospodárskeho rozvoja a technológií Slovinska, Inštitútu Slovinskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu, školské centrum Škofja Loka, SC Slovenska Bistrica a viacero zamestnávateľov v Slovinsku.

          Jednotlivé príspevky mali vysokú odbornú úroveň a celá aktivita sa niesla v priateľskom duchu, čo bolo zrejme pri výmene skúseností jednotlivých štátov. Jednotlivé príspevky boli inšpiratívne a podnetné.

       Ing. Jaroslav Melikant – výchovný poradca

     • AMAVET / krajské kolo
      • AMAVET / krajské kolo

      •    Dňa 22.10.2021 sa dištančnou formou konalo krajské kolo FESTIVALU VEDY A TECHNIKY AMAVET pre Košický a Prešovský kraj.

          Za našu školu sa na Festival prihlásili žiaci IV.BP triedy - Peter Sokol a Adam Ihnát - s projektom WIFI HOME. Projekt nakoniec odprezentoval len sám  Peter Sokol, pretože druhý súťažiaci bol v tom čase nemocný. Projekt WIFI HOME súťažil v kategórií Elektrina a mechanika a je jedným z víťazných projektov krajského kola pre Košický a Prešovský kraj.  Postúpil do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 08. - 09.novembra 2021 v Bratislave.

       A čo hovorí na samotný priebeh krajského kola súťaže Peter Sokol? 

          "Dnes sme začali ráno o 8:00 hod., najprv prebiehalo postupné pripájanie, skúška mikrofónov, kamier a taktiež zdieľanie obrazovky. Po slávnostnom otvorení  každému súťažiacemu pridelili vlastnú miestnosť na Zoom-e, kde sa následne pripájali členovia komisie. Pri každom vstupe komisie som prezentoval svoj projekt 10 až15 minút. Mal som pripravený poster so základnými informáciami o domčeku. Členov komisie som zakaždým poinformoval o cieľoch a možnostiach projektu a následne som im predviedol a vysvetlil funkčnosť, čo všetko vieme ovládať a na akom princípe WIFI HOME pracuje. Potom som odpovedal na ich otázky. Spolu som prezentoval 5-krat. Neskôr od 12:00 do 12:45 sme mali obedňajšiu prestávku, popoludní prebiehalo hodnotenie komisií a my súťažiaci sme mali voľno až do 17:00 hod. Po uplynutí tohoto času nám oznámili výsledky. V odbore elektrina a mechanika postúpili 3 projekty a medzi nimi aj náš Wifi Home.

          Som veľmi rád, že sme postúpili. Z priebehu súťaže mám veľmi dobrý pocit. Dobre sa mi prezentovalo, získal som nové skúsenosti aj cenné rady od komisie. Ďakujem za to, že som mohol reprezentovať moju školu na takejto vedeckej súťaži. A ďakujem aj Ing. Masnicovej, že nas informovala o tejto súťaži a že nám pomohla s registráciou a ďalšími informáciami."

          Peter, srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu! Držíme palce na celoštátnom kole.

       (nm)

     • #ErasmusDays
      • #ErasmusDays

      •     V dňoch 14. a 15. októbra 2021 prebiehalo aj na našej škole jedno z 84 podujatí #ErasmusDays na Slovensku, ktorých cieľom bolo prezentovať program Erasmus+, poukázať na jeho rozmanitosť a predstaviť jeho výsledky. Všetky registrované podujatia sú súčasťou celosvetovej mapy na webstránkach podujatia. To naše bolo zaregistrované pod názvom:

       Discovering the world with Erasmus+ even easier..., keďže vďaka akreditácii na Erasmus bude pre nás jednoduchšie získať grant a objavovať svet prostredníctvom účasti na projektoch.

       Žiakom I.AP, I.BP, I.AK, I.CK, II.BP, III.AP, III.BP, III.CP priblížili program Erasmus+ a porozprávali o mobilitách v predchádzajúcich projektoch v Taliansku, Českej republike a na Cypre koordinátorky a sprevádzajúce osoby - Mgr. Monika Bongová, Mgr. Marcela Harmanová, Ing. Jaroslav Melikant a Vladimír Penzeš prostredníctvom workshopov, besied a prezentácií. Žiaci ostatných tried budú taktiež včas informovaní, hneď po zverejnení výzvy, pred plánovaním ďalších mobilít. Základné informácie nájdete na Erasmus v skratke.

       Môžete sa tešiť na získavanie nových odborných zručností vo firmách v zahraničí.

       (mb)

     • Modré nezábudky
      • Modré nezábudky

      •     Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala duševné zdravie ako stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti. Najnovšie štatistiky poukazujú na smutný fakt, že až 15% populácie do veku 18 rokov trpí psychickými poruchami, ktoré majú negatívny dopad na ich osobnostný, sociálny a profesionálny vývin. Zdravie sa kúpiť nedá, treba si ho preto vážiť a žiť takým spôsobom života, aby sme neohrozovali samých seba. Nesprávne návyky, stres, zlý životný štýl, fajčenie, nedostatok pohybu a spánku ....... (viac na tomto mieste).

       (Ing. Alena Paulíková)

     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021
      • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021

      • „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

                                                                                    T. G. Masaryk

       Rada Európy vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov (EDL – European Day of Languages), ktorý sa prvý krát oslavoval v roku 2001, tento rok sme si ho teda pripomínali už 20-ty krát. Odvtedy si ho v tento deň každoročne pripomínajú krajiny Európskej únie, ale aj ostatné krajiny v Európe.

       Event EDL 2021 na našej škole sme nazvali „Let’s Open Our Minds to Other Languages“ (prelož. Otvorme svoje mysle iným jazykom). V rámci neho počas celého uplynulého týždňa 27.9. – 1.10. 2021 (viac na tomto mieste). 

     • MMM
      • MMM

      •    Dnes (3.10.2021) sa konal v Košiciach 98.ročník MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU. Našu školu na Juniorskej štafete MMM reprezentovali:

       1. Novotný Viliam (IV.CP)  12 km

       2. Hrabčák Jakub ( III.BK)    9 km

       3. Mgr. Exenberger Ernest  12 km

       4. Dilik Jakub ( IV.AK)           9 km

       Realizačný tím:

       PaedDr.Hamadejová Jana

       PaedDr.Šašala Stanislav

       Mgr.Onderko Stanislav

        

       Srdečne blahoželáme k športovému výkonu, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa nabehaných kilometrov.

       PaedDr. Jana Hamadejová

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie