• Novinky

     • Voda nad zlato
      • Voda nad zlato

      • Predseda Košického samosprávneho kraja vyhlasuje 1. ročník súťaže Voda nad zlato. 

       Voda a jej ochrana sú pre náš kraj prioritou v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Súťaž dáva príležitosť aktívne sa podieľať na riešení tejto problematiky aj mladej generácii so záujmom o ochranu prírodných zdrojov.

       Súťaž sa realizuje v rámci krajského Programu obnovy krajiny a jej hlavnou ambíciou je podporiť mladých ľudí, ktorých rastúce obavy zo zmien klímy podnietili k organizovaniu klimatických protestov aj v Košickom kraji. 

       Vítané sú návrhy ako dosiahnuť úsporu vody a ako dať do povedomia efektívne riešenia nakladania s vodou. Nápady študentov by mohli zmeniť pohľad samospráv, škôl, úradníkov aj širokej verejnosti na udržateľné a zodpovedné spôsoby vodného hospodárstva.

       Do súťaže sa môžete zapojiť:

       • ak ste študentský kolektív zo strednej školy v Košickom kraji (max. 6 študentov pod vedením pedagóga; pedagóg/pedagogička, ktorý/á vedie študentský kolektív sa medzi členov kolektívu nezarátava);
       • ak Váš súťažný návrh  bude riešiť jeden alebo viacero problémov, alebo ak Váš návrh  súvisí so zmenou klímy všeobecnejšie;
       • ak zašlete súťažný návrh v termíne do 31. marca 2020 (uzávierka súťaže).

       Ďalšie informácie môžete získať z týchto dokumentov:

       Súťaž_Voda nad zlato

       Brožúra_Voda nad zlato

       Plagát​​​​​​​

     • Zaži energiu
      • Zaži energiu

      •    Žiaci našej školy sa dňa 16.01.2020 zúčastnili podujatia, ktoré organizovala spoločnosť VSD Košice pod názvom Zaži energiu. Podujatia sa konali v priestoroch 6. ZŠ a 8. ZŠ v meste Michalovce. Hlavným poslaním tohto podujatia bolo poukázať, že predmet fyzika na ZŠ sa oplatí študovať a nasledne pokračovať v štúdiu na školách technického zamerania.

            SOŠ technická Michalovce je škola, ktorú spoločnosť  VSD podporuje nielen finančne, ale organizuje pre žiakov súťaže, ktorými podporuje ich tvorivosť a prácu v tímoch.  Pomáhajú nám aj pri organizácií exkurziíí v  prevádzkach, ktoré sú strategickými zariadeniami. Naši absolventi po skončení školy majú možnosť vstúpiť do niektorého z ich programov, ktoré im pomôžu získať trvalé pracovné miesto vo Východoslovenskej distribučnej, a.s. 

            Naši žiaci sa na podujatí prezentovali ukážkami súťažných prác z tímovej súťaže VSD pre žiakov 3. a 4. ročníka. Bola to práca na tému „VYUŽITIE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN A NN PRE APLIKÁCIE“ z minulého školského roka a práca na tému SMART HOME, ktorou sa zúčastnia súťaže  VSD vo februári tohto roku. Žiaci IV.B triedy Viliam Jakubec, Richard Harman a Ľubomír Pallaj boli účastníkmi tohto podujatia a študujú silnoprúdovú elektrotechniku so zameraním na elektroenergetiku.

       Ing. Miron Štefanič

     • Olympiáda v ANJ / okresné kolo
      • Olympiáda v ANJ / okresné kolo

      • Dňa 15. januára 2020 sa na Gymnáziu Ľ. Štúra v Michalovciach uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval víťaz školského kola René Ďuríček (IV.E) a umiestnil sa na peknom 2. mieste. Srdečne blahoželáme... :)

       Mgr. Monika Bongová

     • ŽIHADIELKO - hlasovanie
      • ŽIHADIELKO - hlasovanie

      •    Mesto Michalovce sa aj v tomto roku zapojilo do projektu LIDL IHRISKO ŽIHADIELKO. Je to už poslednýkrát, keďže spoločnosť LIDL vyhlásila, že tento projekt končí. V rámci tohto projektu má mesto Michalovce možnosť zabojovať o detské ihrisko, ktoré by spoločnosť Lidl vybudovala v našom meste.

       Bolo by skvelé, ak by sme sa všetci spojili a každodenným hlasovaním od 13. januára do 29. februára bojovali o toto detské ihrisko. Sme si istí, že sa nám to podarí, že do toho zapojíme všetkých, pretože o to práve ide. Hlasovať, hlasovať a hlasovať. Čo najviac ľudí a každodenne.

       Mesto Michalovce verí, že im (nám) v tom pomôžete a zahlasujete každý deň na tomto linku: https://zihadielko.lidl.sk/

       Môžete získať denne aj dva hlasy pre naše mesto, a to tak, že si zahráte i jednoduchú bonusovú hru: https://zihadielko.lidl.sk/zahraj-si-hru

       Prosíme vás, ak máte možnosť dajte os tom vedieť aj svojim kolegom, priateľom a známym, nech sa o tejto súťaži dozvie čo najviac ľudí.

       Mesto Michalovce môžete zdieľať aj cez facebook: https://www.facebook.com/michalovce.srdce.zemplina/photos/a.726467347475293/2518602824928394/?type=3&theater

        Veľmi pekne vám všetkým ďakujeme 😊

     • Pedagógovia športujú
      • Pedagógovia športujú

      •    Dňa 10.1.2020 sa v telocvični SOŠT v Michalovciach na Kapušianskej ulici uskutočnil „Novoročný turnaj pedagógov stredných škôl“.

           V dobrej športovej výkonnosti sa ukázali družstvá z Gymnázia na ulici Ľ. Štúra Michalovce, učitelia zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb Michalovce a učitelia zo Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

       Výsledky turnaja:

       1. miesto SOŠT Michalovce

       2. miesto  Gymnázium Ľ.Štúra

       3. miesto SOŠOaS Michalovce

       Víťazom srdečne blahoželáme!

       PaedDr.Stanislav Šašala