•         

     

    ERASMUS+ mobilita prináša ďalší benefit

     

          Žiaci z odboru prevádzka a ekonomika dopravy sa v novembri zúčastnili dvojtýždňovej odbornej zahraničnej praxe v meste Limassol na Cypre. Novonadobudnuté skúsenosti, zručnosti, kompetencie a získané certifikáty, ale aj zážitky, to všetko sa už ako benefity zahraničnej mobility spomenulo v predchádzajúcom článku o projekte, ako aj v príspevku z nášho DOD, ktorý odznel v televízii Mistral, 27.12.2019, približne o 10:10 min., pozri video:

    https://www.youtube.com/watch?v=ydtAX6exRsE&feature=share&fbclid=IwAR0DoUqYXJfblhlrVsi6KWEi0EdVNRjPFUARFlYKzs3ve-Hvb89r8puhlUE. Ďalším benefitom je tzv. prenos výsledkov neformálneho vzdelávania do podmienok formálneho vzdelávania.

          Počas zahraničnej praxe mala študentov pod drobnohľadom ich mentorka Laine Vitola, ktorá im na jednej strane bola podporou a pomocou počas ich pracovného dňa, a na strane druhej sledovala ich výkony a pokroky, ktoré po skončení praxe pretavila do individuálneho hodnotenia účastníkov mobility. V súčasnosti jej hodnotenia urobené počas neformálneho vzdelávania na zahraničnej praxi boli premenené do známok nám známym zo školského prostredia. Vzhľadom k vopred dohodnutej náplni odbornej praxe bolo hodnotenie z praxe prenesené žiakom do predmetov prax, aplikovaná informatika a v neposlednom rade aj anglický jazyk.

        Veríme, že benefit v podobe dobrých známok žiakov pred polročnou klasifikáciou potešil, lebo všetky individuálne hodnotenia, ktoré si so sebou priniesli boli pozitívne.

    Mgr. Marcela Harmanová, koordinátor projektu

     

   •  

    ZAHRANIČNÁ  PRAX - VIAC  PRACOVNÝCH  PRÍLEŽITOSTI     

         Aj v školskom roku 2018/2019 bola naša škola úspešná pri podávaní projektu v programe ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, v Kľúčovej akcii 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, konkrétne Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP (odborné vzdelávanie a príprava), ktorý sa začal 01.06.2019 a potrvá do 31.05.2020, teda 12 mesiacov. Celkový grant projektu je 24.239,- EUR. Projekt spracovala a predkladala, a v súčasnosti koordinuje Mgr. Marcela Harmanová.

    V tomto školskom roku 2019/2020 teda škola realizuje projekt  „ZAHRANIČNÁ PRAX – VIAC PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ“   (kód projektu: 2019-1-SK01-KA102-060550), v rámci ktorého bude realizovaná jedna mobilita. Vybraní študenti 3. a 4. ročníka odboru 3760 M -prevádzka a ekonomika dopravy, celkovo 12 študentov, absolvuje 12-dňovú prax v zahraničí.

    Cieľom projektu je umožniť účasť žiakov na odbornej zahraničnej praxi, počas ktorej budú pod vedením zahraničného mentora/tútora realizovať vopred dohodnuté aktivity a prostredníctvom nej nadobudnúť praktické pracovné skúsenosti odbornej praxe v zahraničí. Počas celej praxe v zahraničí budú žiaci komunikovať v anglickom jazyku ...... Viac informácií o projekte nájdete na tomto mieste.

     

     • Z projektu ERASMUS+ benefitujú aj študenti odboru„prevádzka a ekonomika dopravy"

          V školskom roku 2019/2020 opäť realizujeme projekt ERASMUS+ financovaný z Európskej únie, v rámci ktorého bola teraz naplánovaná 1 mobilita, teda 1 odborná zahraničná stáž.  Táto bola realizovaná v prvej polovici novembra, presnejšie od 5.11. do 18.11. a počas nej sa 12 študenti z odboru prevádzka a ekonomika dopravy zúčastnili zahraničnej mobility v meste Limassol na ostrove Cyprus. Našim projektovým partnerom a zároveň miestom, kde študenti absolvovali svoju prax bola firma SHIPCON Ltd. Firma je edukačným centrom pre pedagógov, pre ktorých pripravuje vzdelávania, a centrom praxe v odbornom vzdelávaní a príprave, ktorým sa venujú už viac než 8 rokov.

           Pre danú mobilitu sme obsahovú náplň zvolili z oblasti obchodnej administratívy, v rámci ktorej boli definované aj vzdelávacie výstupy študentov z praxe. Cieľom mobility tak bolo, aby študenti ....... viac informácií na tomto mieste.

      Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérií Erasmus+ CYPRUS mobilita.

      Video si pozrite na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=LiCCIBbn25Y.