• ERASMUS PLUS

   •     Keďže sa blíži záver nášho projektu Erasmus Plus, prinášame vám ešte nejaké informácie o jeho realizácii zhrnuté v Rozhovore o priebehu projektu Erasmus Plus „Moje budúce povolanie – moje hobby“ s koordinátorkou projektu Mgr. Monikou Bongovou:

    Ako ste sa dostali k projektu Erasmus Plus?

    Inšpirovalo ma školenie e-twinning, kde som prvýkrát rozmýšľala o možnosti výmenného pobytu pre študentov našej školy. Keďže som učiteľka anglického jazyka vedela som z vlastnej skúsenosti, že najlepším spôsobom zlepšenia sa v jazyku, je jeho používanie v cudzej krajine v každodenných situáciách, kde sa musíte spoľahnúť len samy na seba a svoje jazykové schopnosti.  .......... viac

     

    Čoskoro sa o nás dočítate aj na webovej stránke Erasmusplus.sk v rubrike Vaše príbehy – jednotlivci. A o dojmy zo stáží realizovaných v rámci projektu sa s nami rozhodli podeliť vo svojich prácach aj ďalší štyria účastníci:

    Jakub HREŠO

    Mário NÍSKY

    Alexander KAČMARIK

    Jakub KOCÚR

     

   • „Moje budúce povolanie – moje hobby“.
     

    V rámci projektu „Moje budúce povolanie – moje hobby“ sa realizovali tri mobility. Účastníci vykonávali prax po dobu 14 dní v zahraničných firmách.

                   Prvá mobilita sa uskutočnila od 30. septembra - 14. októbra 2018. Šiesti študenti našej školy odboru mechanik mechatronik vycestovali pod dozorom sprievodnej osoby do Talianska a pracovali vo firmách Nazari Automazioni, LaRa a Supertino po dvojiciach pod vedením mentorov z týchto firiem. Túto stáž sme sprostredkovali v spolupráci s Liceom G. B. Bodoni v talianskom meste Saluzzo, s ktorým sme sa skontaktovali prostredníctvom e-twinningu. Chlapci bývali v rodinách talianskych študentov a potom pricestovali títo šiesti talianski študenti na Slovensko, bývali v rodinách slovenských študentov a všetci pracovali vo firme BSH Michalovce, ktorá je partnerom našej školy v rámci duálneho vzdelávania. Taliansky študenti získali certifikáty firmy BSH Michalovce.

    Ďalšie dve mobility sa realizovali v Českej republike v spolupráci so sprostredkovateľskou agentúrou. Desiati študenti odboru mechanik mechatronik vycestovali do mesta Kopřivnice a od 14. októbra – 27. októbra 2018 pracovali vo firmách Tatra Metalurgie a Tawesco a nakoniec desiati študenti odboru mechanik elektrotechnik pracovali od 4. novembra - 17. novembra 2018 vo firme Energorozvody v meste Javorník. Účastníci mobilít v Českej republike mali zabezpečené ubytovanie v penzióne, stravu tri krát denne a v každej firme mali študenti aj svojho mentora. Po celú dobu stáže bola prítomná aj sprievodná osoba z vysielajúcej organizácie, teda našej školy.

    Všetci stážisti vykonávali prácu v zahraničných firmách vo svojom študijnom odbore, teda účastníci stáže v Saluzze v Taliansku a v Kopřivniciach v Českej republike v odbore mechanik mechatronik a v Javorníku v Českej republike v odbore mechanik elektrotechnik.

    Účastníci boli študenti 3. a 4. ročníka, pre mnohých z nich to bola ich prvá cesta do zahraničia, možnosť spoznať novú krajinu, jej kultúru, ale hlavne skúsenosť s prácou v reálnej zahraničnej firme vo svojom študijnom odbore a nezabudnuteľný zážitok. Všetci 26 účastníci získali cenné pracovné skúsenosti, ktoré sa premietli v certifikátoch z firiem, v ktorých pracovali a v Europassoch mobility - dokumentoch, ktoré sú zárukou európskej kvality všetkých troch realizovaných stáží.

                   Ciele projektu sa naplnili, podporila sa väčšia možnosť uplatnenia študentov na pracovnom trhu, zvýšila sa ich odbornosť, získali prax v cudzojazyčnom prostredí, projekt prispel k  rozvoju ich osobnosti,  mravných a etických hodnôt, zvýšili sa ich personálne kompetencie – komunikatívnosť, asertívne chovanie, tolerancia, adaptabilita, slušné správanie, stážisti sa zlepšili v cudzích jazykoch, ale tiež si rozšírili  kultúrne povedomie tým, že spoznali odlišnú krajinu a jej zvyky.

                   Zrejme najlepším ukazovateľom hodnotenia projektu sú reakcie samotných účastníkov (www.sostmi.sk - Projekty) a fakt, že všetci by si túto skúsenosť znova zopakovali, vážia si možnosť účasti na projekte a mnohí dostali vo firmách, kde prebiehala prax aj ponuku práce.  Výsledky  projektu sa premietli aj v ďalšom priebehu praxe na škole a nadobudnuté skúsenosti, ale aj získané certifikáty a Europassy budú pre všetkých účastníkov určite prínosné v ďalšom štúdiu, ale aj pri hľadaní zamestnania.

     

    Po absolvovaní stáží sa pre mnohých účastníkov naozaj stalo ich budúce povolanie ich koníčkom, keďže videli možnosť ich uplatnenia nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európy. 

                                           Mgr. Monika Bongová - koordinátorka projektu

    • Správa o realizácii projektu

    •     

        Dňa 29. januára 2019 sa konal Deň otvorených dverí na našej škole, ako už iste všetci viete. Zúčastnili sa ho aj účastníci stáží projektu Erasmus+ „Moje budúce povolanie – moje hobby“ odboru mechanik mechatronik pod vedením Ing. Melikanta a odboru mechanik elektrotechnik pod vedením pána Penzeša. 

        Chlapci predviedli zručnosti, ktoré nadobudli aj účasťou na stážach vo firmách v Českej republike a v Taliansku. Návštevníkom bola dostupná brožúraleták s informáciami o projekte a ďalších pripravovaných projektoch. Fotodokumentáciu a ďalšie dve prezentácie účastníkov stáží si môžete prečítať:

     žiak Tomáš Komárik: Ako bolo?

     žiak Rastislav Janošek: S projektom Erasmus+ do Talianska

     Fotodokumentácia z DOD

                                                                                   Mgr. Monika Bongová, koordinátorka projektu

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie