•         

     

    ERASMUS+ mobilita prináša ďalší benefit

     

          Žiaci z odboru prevádzka a ekonomika dopravy sa v novembri zúčastnili dvojtýždňovej odbornej zahraničnej praxe v meste Limassol na Cypre. Novonadobudnuté skúsenosti, zručnosti, kompetencie a získané certifikáty, ale aj zážitky, to všetko sa už ako benefity zahraničnej mobility spomenulo v predchádzajúcom článku o projekte, ako aj v príspevku z nášho DOD, ktorý odznel v televízii Mistral, 27.12.2019, približne o 10:10 min., pozri video:

    https://www.youtube.com/watch?v=ydtAX6exRsE&feature=share&fbclid=IwAR0DoUqYXJfblhlrVsi6KWEi0EdVNRjPFUARFlYKzs3ve-Hvb89r8puhlUE. Ďalším benefitom je tzv. prenos výsledkov neformálneho vzdelávania do podmienok formálneho vzdelávania.

          Počas zahraničnej praxe mala študentov pod drobnohľadom ich mentorka Laine Vitola, ktorá im na jednej strane bola podporou a pomocou počas ich pracovného dňa, a na strane druhej sledovala ich výkony a pokroky, ktoré po skončení praxe pretavila do individuálneho hodnotenia účastníkov mobility. V súčasnosti jej hodnotenia urobené počas neformálneho vzdelávania na zahraničnej praxi boli premenené do známok nám známym zo školského prostredia. Vzhľadom k vopred dohodnutej náplni odbornej praxe bolo hodnotenie z praxe prenesené žiakom do predmetov prax, aplikovaná informatika a v neposlednom rade aj anglický jazyk.

        Veríme, že benefit v podobe dobrých známok žiakov pred polročnou klasifikáciou potešil, lebo všetky individuálne hodnotenia, ktoré si so sebou priniesli boli pozitívne.

    Mgr. Marcela Harmanová, koordinátor projektu

     

   •  

    ZAHRANIČNÁ  PRAX - VIAC  PRACOVNÝCH  PRÍLEŽITOSTI     

         Aj v školskom roku 2018/2019 bola naša škola úspešná pri podávaní projektu v programe ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, v Kľúčovej akcii 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, konkrétne Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP (odborné vzdelávanie a príprava), ktorý sa začal 01.06.2019 a potrvá do 31.05.2020, teda 12 mesiacov. Celkový grant projektu je 24.239,- EUR. Projekt spracovala a predkladala, a v súčasnosti koordinuje Mgr. Marcela Harmanová.

    V tomto školskom roku 2019/2020 teda škola realizuje projekt  „ZAHRANIČNÁ PRAX – VIAC PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ“   (kód projektu: 2019-1-SK01-KA102-060550), v rámci ktorého bude realizovaná jedna mobilita. Vybraní študenti 3. a 4. ročníka odboru 3760 M -prevádzka a ekonomika dopravy, celkovo 12 študentov, absolvuje 12-dňovú prax v zahraničí.

    Cieľom projektu je umožniť účasť žiakov na odbornej zahraničnej praxi, počas ktorej budú pod vedením zahraničného mentora/tútora realizovať vopred dohodnuté aktivity a prostredníctvom nej nadobudnúť praktické pracovné skúsenosti odbornej praxe v zahraničí. Počas celej praxe v zahraničí budú žiaci komunikovať v anglickom jazyku ...... Viac informácií o projekte nájdete na tomto mieste.

     

     • Z projektu ERASMUS+ benefitujú aj študenti odboru„prevádzka a ekonomika dopravy"

          V školskom roku 2019/2020 opäť realizujeme projekt ERASMUS+ financovaný z Európskej únie, v rámci ktorého bola teraz naplánovaná 1 mobilita, teda 1 odborná zahraničná stáž.  Táto bola realizovaná v prvej polovici novembra, presnejšie od 5.11. do 18.11. a počas nej sa 12 študenti z odboru prevádzka a ekonomika dopravy zúčastnili zahraničnej mobility v meste Limassol na ostrove Cyprus. Našim projektovým partnerom a zároveň miestom, kde študenti absolvovali svoju prax bola firma SHIPCON Ltd. Firma je edukačným centrom pre pedagógov, pre ktorých pripravuje vzdelávania, a centrom praxe v odbornom vzdelávaní a príprave, ktorým sa venujú už viac než 8 rokov.

           Pre danú mobilitu sme obsahovú náplň zvolili z oblasti obchodnej administratívy, v rámci ktorej boli definované aj vzdelávacie výstupy študentov z praxe. Cieľom mobility tak bolo, aby študenti ....... viac informácií na tomto mieste.

      Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérií Erasmus+ CYPRUS mobilita.

      Video si pozrite na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=LiCCIBbn25Y. 

       

    • Zahraničná mobilita očami študentov

    •       Ani po skončení mobility sa práca na projekte neskončila. Medzi účastníkmi sme urobili krátky prieskum, v ktorom sa všetci účastníci jednohlasne zhodli na tom, že projekty Erasmus+ sú jedinečnou príležitosťou, ktoré by bola veľká škoda nevyužiť (výsledky prieskumu prinesieme nabudúce). Ako však svoju prax vnímajú oni sami a čo si z nej odnášajú si môžete prečítať a pozrieť v nasledujúcich príspevkoch.

          Karina Szijjártová, III.BP

          Ivana Mereničová, III.BP

          Dávid Froň, III.BP

          Adam Šabak, IV.BK

          Marcel Brhlík, IV.BK

          Patrik Kaťuch, IV.BK

          Lukáš Iľaš

      

     Mgr. Marcela Harmanová - koordinátor projektu

    • „Zahraničná mobilita a ako ju vnímali študenti“

    •    Odbornú prax v zahraničí absolvovali všetci študenti po prvý krát, ani krajinu v ktorej bola realizovaná predtým nevideli. Niektorí boli plní radosti, iní obáv, ale všetci boli hlavne plní očakávaní.

        Pracovné prostredie vo firme, kde pracovali, vnímali všetci študenti kladne, bolo pokojné, výborné, pekné a nemohlo byť lepšie. A aj samotná pracovná atmosféra bola výborná, príjemná, a všetko bolo fajn.

      

        Cieľom tejto praxe však bolo získať z nej čo možno najviac pracovných zručností a skúseností, otvoriť si bránu nových možností. Účastníci mobility sa vo svojich odpovediach zhodovali v tom, že nabrali a zlepšili sa v zručnostiach v niektorých počítačových programoch, zlepšili si komunikáciu s ľuďmi celkovo, ale aj v anglickom jazyku, naučili sa pracovať v tíme/kolektíve. Pokiaľ ide o odborné zručnosti a skúsenosti, zoznámili sa s rôznymi činnosťami administratívnej práce, spoznali a naučili sa pracovať s CMR systémom, ktorý vo firmách slúži ako databáza kontaktov a klientov firmy, túto museli upravovať a aktualizovať. Vyskúšali si napísať sťažnosť, reklamáciu, objednávku po anglicky, ale aj upravovať a editovať fotky či videá. Po celý čas praxe mali študenti k dispozícii svoju tútorku, ktorá im v prípade nejasností veci objasnila, pomohla alebo ich usmernila, poopravila. Zároveň však po celý čas sledovala ich prácu a vyvíjanú snahu napredovať, aby po skončení praxe dokázala reálne všetkých účastníkov mobility individuálne ohodnotiť, ich pokrok aj výsledok.  (....... pokračovanie)