• Novinky

     • Kultúrna exkurzia
      • Kultúrna exkurzia

      •      Dňa 10. 10. 2023 sa uskutočnila kultúrna exkurzia. Zúčastnili sa jej žiaci II. AK triedy.

         Druháci navštívili Zemplínske múzeum v Michalovciach, Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach a Mestskú galériu v Michalovciach.

          Žiaci sa oboznámili s históriou a kultúrou nášho regiónu. Na autorskej prezentácii v knižnici sa študenti dozvedeli o nebezpečenstve vplyvu manipulácie na náš život. 

           Verím, že táto exkurzia bola pre žiakov veľmi podnetná. Dúfam, že ich motivovala k štúdiu, obohatila ich o nové poznatky, podnietila ich kriticky myslieť a esteticky cítiť.

       PhDr. Ľ. Balogová, vyučujúca SJL

     • Erasmus+ / mobilita v Nemecku
      • Erasmus+ / mobilita v Nemecku

      •    V dňoch 25. 9. – 5. 10. 2023 sa 15 študentov odboru informačné a sieťové technológie (7 študentov z triedy IV.AP a 8 študentov z triedy IV.BP) zúčastnilo v rámci projektu Erasmus + stáže v medzinárodnom školiacom stredisku Vitalis Gut Wehlitz v mestečku Schkeuditz v Nemecku. Spolu so študentmi sa tejto stáže zúčastnili aj dvaja pedagógovia – Ing. Daniela Kravcová ako job shadower a PhDr. Jana Hűblerová ako jazyková podpora.

          Študenti nadobudli teoretické vedomosti a praktické zručnosti v edukačnom prostredí zahraničnej inštitúcie, zdokonalili sa v cudzom jazyku a získali Europassy a certifikáty zahraničnej firmy. Mali možnosť vyskúšať si zvládanie rôznych situácií osobných aj pracovných. Spoznali a spriatelili sa s účastníkmi mobilít z iných miest a krajín. Vo voľnom čase navštívili mestá Lipsko a Berlín, aby sa viac oboznámili s krajinou, ktorá sa skoro na dva týždne stala ich prechodným domovom. Všetci účastníci si z tejto stáže odniesli nové skúsenosti a poznatky, ktoré určite zúročia v škole aj v bežnom živote.

       PhDr. Jana Hűblerová

     • KOŽAZ / III.roč., pracovisko Kapušianska
      • KOŽAZ / III.roč., pracovisko Kapušianska

      •    V dňoch 4. až 6. októbra 2023 sa zúčastnili žiaci III.roč., pracovisko Kapušianska 6, Kurzu ochrany života a zdravia.

           Výstup na Jasenovský hrad ako aj záverečný pretek zo streleckej prípravy, chemickej prípravy a zdravotnej prípravy, preveril ich fyzickú zdatnosť.  Žiaci sa zdokonalili aj v takých činnostiach ako pohyb a pobyt v prírode. Najlepšie schopnosti a vedomosti v záverečnom preteku preukázali družstvá žiakov:

           1. miesto Marcel Dido a Nazari Olenchyn

           2. miesta obsadili : Adam Koroľ, Dávid Mitník a

                                         Vadim Paluba, Sebastián Seman

       Chlapcom srdečne blahoželáme.

       PaedDr.Stanislav Šašala

     • 46. ročník  ŠK SOČ
      • 46. ročník  ŠK SOČ

      • V tomto školskom roku sa uskutoční 46. ročník SOČ.  Termín školského kola SOČ je 7. február 2024.

       - v zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 46.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční v školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou.

       - školské kolo SOČ prebehneprezenčnou formou

       - prihlášky (príloha) na školské kolo je potrebné doručiť najneskôr do 27.10.2023, mladšie ročníky do 15.12.2023 školskému metodikovi Ing. Márii Irchovej  (A-06)

       Ďalšie informácie nájdete na tomto mieste.

       Prihláška na školské kolo 2023/24.

       Súťažné odbory 46.ročníka SOČ

       Ing. Mária Irchová, metodik SOČ

     • Erasmus Days 2023
      • Erasmus Days 2023

      • V dňoch 9. - 14. októbra 2023, tak ako každoročne, sa budú konať aj na našej škole Dni Erasmu+. Kolegovia „Erasmáci“ vám včas poskytnú  všetky potrebné informácie. Dni Erasmu+ oslávime prednáškami, rozhovormi, prezeraním fotografií, videí a prezentácií účastníkov mobilít. Verím, že sa podujatia radi zúčastníte,  a obohatení vedomosťami o programe Erasmus+ nahlásite svoj záujem o účasť na mobilitách vašim triednym učiteľom.

                                                                                                                                                                      mb

     • "STeNormálni?"
      • "STeNormálni?"

      • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR spolu s Nadáciou Ministerstva hospodárstva SR vyhlasujú 1. ročník video súťaže „STeNormálni?" pre žiakov stredných odborných škôl technického zamerania na Slovensku. Ponúkajú vám možnosť objaviť svet technických noriem.

       Čo je cieľom súťaže?

       Cieľom súťaže je povzbudiť vašich študentov k tvorivému a vzdelávaciemu prístupu k technickým normám, ktoré ovplyvňujú každodenný život. Žiaci budú mať príležitosť vytvoriť krátke video, ktoré bude kreatívne zodpovedať otázku „STeNormálni?" a ukáže, ako technické normy ovplyvňujú náš každodenný život.

       Odmeníme Vašich študentov:

       1. miesto: 3 000 EUR

       2. miesto: 2 000 EUR

       3. miesto: 1 000 EUR

       Ako sa zapojiť?

       Študenti môžu nájsť všetky informácie a podrobné pravidlá súťaže na našej webovej stránke:  https://www.normoff.gov.sk/stranka/590/sutaz-stenormalni/#2

       Prihlášky do súťaže sa budú prijímať od 2.10.2023 do 31.10.2023.

       Inšpirácia - pozrite si nasledujúce video na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PN94RDw8-2Q.

       Akékoľvek otázky a ďalšie informácie môžete získať na sutaz@normoff.gov.skDúfame, že sa zapojíte do tejto zaujímavej súťaže a budete objavovať technické normy, ktoré nás obklopujú.

     • Kartová hra BRIDŽ
      • Kartová hra BRIDŽ

      •  Pre tých, ktorí majú záujem naučiť sa, alebo zdokonaliť sa v kartovej hre BRIDŽ máme nasledujúcu ponuku. Najlepšie je naučiť sa hrať bridž v bridžovom klube alebo absolvovať kurz pre začiatočníkov.

       1. Môžete navštíviť michalovský bridžový klub, ktorý hráva každý štvrtok od 17,00  hod. v budove Služby mesta Michalovce, s.r.o. na ulici Partizánska 23
       2. V škole je možné zaviesť krúžok hry Bridž. Kto má záujem, nech sa prihlási do 8.10.2023 prostredníctvom e-mailu  : erex@centrum.sk

       V prípade záujmu žiakov vedúcim krúžku bude Ing. Ľudovít Faltus člen michalovského bridžového klubu.

     • 100 ročník MMM
      • 100 ročník MMM

      •   1. októbra sa uskutočnil tradičný MMM v Košiciach. Jubilejný stý ročník, bol výnimočný počtom účastníkov, na štart sa postavilo v rôznych kategóriách dohromady 17- tisíc bežcov.

         MMM v Košiciach v roku 2020 získal plaketu svetového atletického dedičstva.World Athletics Heritage Plaque je prestížne uznanie udeľované za výnimočný prínos pre históriu a rozvoj svetovej atletiky.

         Naša škola sa zúčastnila štafety Magna maratónu 4x1/4.Štafety Magna sa zúčastnilo 583 štafiet. SOŠT obsadila 171. miesto a medzi SŠ 27.miesto.

       Školu reprezentovali:

             1.Eštok Patrik (12km) III.BP

             2.Pavlovčák Adrián (9 km) IV.BP

             3.Exenberger Ernest (12 km)

             4.Petrovčík Peter ( 9km) IV.BP

       Realizačný tím:

             PaedDr.Hamadejová J.

             PaedDr.Šašala S.

       Bežcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Tešíme sa na 101. ročník MMM v Košiciach. 

       (PaedDr. Jana Hamadejová)

     • Účelové cvičenie / pracovisko Kapušianska6
      • Účelové cvičenie / pracovisko Kapušianska6

      •      Dňa 22. 09. 2023 sa v Prímestskej časti Zemplínskej šíravy konalo účelové cvičenie. Zúčastnili sa ho žiaci prvých a druhých ročníkov z pracoviska Kapušianska.

            Vedúcim účelového cvičenia bol PaedDr. S. Šašala, ktorý cvičenie odborne naplánoval a zorganizoval. Na realizácii akcie sa spolupodieľali aj majstri odborného výcviku V. Horňák,    L. Priščák  a učiteľky PhDr. Ľ. Balogová, Ing. V. Dzvoníková, PhDr. A. Sabová.

            Cieľom účelového cvičenia bola nielen výučba nových faktov týkajúcich sa ochrany zdravia a prírody, ale aj prehĺbenie, upevnenie a overenie už získaných vedomostí z danej oblasti.

            Pevne veríme, že v budúcnosti naši prváci a druháci nadobudnuté poznatky efektívne zužitkujú v mimoriadnych situáciách a budú pre našu spoločnosť plnohodnotným prínosom.  

            PhDr. Ľ. Balogová, triedna učiteľka

     • ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA G. ZVONICKÉHO / exkurzia
      • ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA G. ZVONICKÉHO / exkurzia

      •          Dňa 20. 09. 2023 sa žiaci III. AK triedy zúčastnili pod vedením pani učiteľky PhDr. Ľ. Balogovej na literárnej exkurzii v Michalovciach.

            Cieľom exkurzie bola odborná a zážitková edukácia žiakov, ktorá sa konala v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach.

            Žiaci sa formou odborného výkladu pani knihovníčky oboznámili s etymológiou názvu knižnice a fungovaním knižnice. Tretiaci sa dozvedeli aj mnoho zaujímavosti o živote a tvorbe nášho významného rodáka Gorazda Zvonického.

            Na záver si naši žiaci v mestskej knižnici pozreli aktuálnu výstavu s názvom Odkaz Václava Havla v tvorbe mladých grafikov.

            Exkurzia sa študentom veľmi páčila. Čas strávený mimo školských lavíc využili produktívne - dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií a z exkurzie odchádzali obohatení o estetické zážitky z výstavy.                                  

            PhDr. Ľ. Balogová, vyučujúca Sjl

     • KOŽAZ / 3.deň
      • KOŽAZ / 3.deň

      • 22.9.2023 sa konali preteky 3-členných družstiev. Každé družstvo prešlo piatimi stanovištiami: zdravotnícka príprava I a II, streľby, riešenie mimoriadnych situácií a pobyt v prírode. 

       Umiestnenie na prvých piatich pozíciách bolo nasledovné:

            1.miesto: Pjura, Liška, Javorský - III.BP

            2.miesto: Hajdu, Pribula, Hricik - III.AP

            3.miesto: Šaranič, Carbol, Menkshi - III.CP

            4.miesto: Jaščur, Tomko, Volčko - III.DP

            5.miesto: Hamar, Pivarník, Štofej - III.EP

       Chlapci na 1., 2. a 3.mieste získali sladkú odmenu. Srdečne im blahoželáme!

       (nm)

     • KOŽAZ / 2.deň
      • KOŽAZ / 2.deň

      •    Bol krásny, teplý a slnečný deň a my sme pokračovali. Dnes žiaci absolvovali činnosti na jednotlivých stanovištiach.

          Venovali sa zdravotníckej príprave, z technických činností príprave strelnice a prehĺbeniu vedomostí o bezpečnostných pravidlách pri nosení zbraní a streľbe, skúsili si streľbu zo vzduchových zbraní. Teoreticky si rozobrali riešenie mimoriadnych situácií.

       Okrem toho témou bol aj pobyt v prírode, zásady spolužitia človeka s prírodou, princíp budovania stanového tábora a úprava prírodného prostredia pri pobyte v prírode, stavba ohniska a orientácia v teréne (pochod podľa azimutu, použitie mapy, určovanie svetových strán podľa prírodných úkazov). 

          Zajtra nás čakajú preteky 3 - členných družstiev. 

       (nm)

     • KOŽAZ - Viniansky hrad
      • KOŽAZ - Viniansky hrad

      •    Dnes, t.j. 20.septembra 2023, žiaci 3.ročníka v rámci Kurzu ochrany života a zdravia absolvovali turistický pochod na Viniansky hrad, ktorý sa v tomto čase rekonštruuje. Záchranné práce pod vedením kastelána hradu Jaroslava Gorása prebiehajú už trinásty rok.

          Jaroslav Gorás nám priblížil históriu hradu. Je to zrúcanina pôvodne gotického hradu z 13.storočia. Po vypočutí zaujímavého rozprávania o stredovekom hrade a jeho majteľoch sme si pozreli vyhliadky. Kvôli jemnému oparu po včerajšom dáždivom dni sme si tieto pohľady nevychutnali naplno a teda máme dôvod, prečo sa sem vrátiť. 

       (nm)

     • Spoznávanie významných regionálnych osobností
      • Spoznávanie významných regionálnych osobností

      •      Dňa 13. 09. 2023 sa trieda IV. AK zúčastnila na exkurzii v Literárnom múzeu Pavla Horova, v Pamätnej izbe Gorazda Zvonického a v Malej galérii MsKS.

            V Bánovciach nad Ondavou štvrtáci navštívili Literárne múzeum Pavla Horova, kde získali veľmi podrobné informácie o živote a tvorbe nášho významného regionálneho básnika. Absolvovali prehliadku múzejných expozícií a pozreli si aj súdobý filmový dokument týkajúci sa spisovateľovej tvorivej produkcie.

            Exkurzia pokračovala v Močaranoch, v Pamätnej izbe Gorazda Zvonického.

            Gorazd Zvonický, vlastným menom Andrej Šándor, bol slovenský básnik katolíckej moderny, katolícky kňaz, salezián, prekladateľ, editor edície Lýra, misionár, pedagóg a významný exilový pracovník.

            Ďalšie kroky našich budúcich maturantov smerovali do Malej galérie MsKS,v ktorej je aktuálne sprístupnená výstava malieb nášho talentovaného rodáka Juraja Kováča.

            Prínosom tejto exkurzie bolo zvýšenie nielen edukačného, kultúrneho či spoločenského rozhľadu žiakov, ale aj posilnenie sociálnych väzieb v kolektíve IV. AK triedy.

            PhDr. Ľubica Balogová, vyučujúca SJL

     • Účelové cvičenie / 1. a 2.ročník
      • Účelové cvičenie / 1. a 2.ročník

      •    Dňa 13.9.2023 sa konalo účelové cvičenie pre žiakov 1.ročníka, 14.9.2023 pre žiakov 2.ročníka našej školy.

          Cieľom týchto účelových cvičení bolo naučiť, rozšíriť, upevniť a overiť vedomosti žiakov z učiva na ochranu zdravia a prírody. ÚC má prispieť k tomu, aby žiaci boli schopní vykonávať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách. Hlavné ciele boli orientované na:

       - poskytovanie pomoci iným osobám v prípade ohrozenia života a zdravia,

       - plnenie kolektívnych ochranných povinností na pracoviskách v mieste bydliska,

       - ochranu prírody a utváranie zdravého životného prostredia,

       - samostatnosť pri vykonávaní jednoduchých funkcií situácie ohrozenia.

       Obsah účelového cvičenia v 1.ročníku bol zameraný na zdravotnícku prípravu – poskytovanie prvej pomoci, pohyb a pobyt v prírode a ochranu prírody (topografia), environmentálnu výchovu, riešenie mimoriadnych udalostí – civilnú ochranu, športovú prípravu a drogovú a inú prevenciu.

       Obsahom účelového cvičenia pre žiakov 2.ročníka bola požiarna ochrana - riešenie mimoriadnych udalostí, zdravotnícka príprava - poskytovanie prvej pomoci pri poruchách pohybovej sústavy, dopravná výchova, pohyb a pobyt v prírode a drogová a iná prevencia.

       Miestom konania bola Prímestská oblasť Zemplínskej šíravy. Prežili sme dva pekné a vydarené dni. Zodpovedná osoba a zároveň organizátorka bola učiteľka TŠV PaedDr. Jana Hamadejová. Za zdarný priebeh patrí poďakovanie všetkým vyučujúcim a triednym učiteľom aj zúčastneným žiakom. 

       (nm)

       1.ročník - 13.9.2023

       2.ročník - 14.9.223

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
      • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

      •    Máme tu po prázdninách ďalší školský rok. Prázdniny boli super, vrátili sme sa s množstvom nových zážitkov a teraz šup do plnenia si nových povinností.

          Po vypočutí si príhovoru ministra školstva a predsedu KSK sa našim žiakom a učiteľom prihovoril riaditeľ školy, Ing. Jaroslav Kapitan. Všetkým poprial veľa chuti a elánu do nového školského roka 2023/2024. Špeciálne privítal prvákov, ktorým sa začína nová etapa života na novej škole. Poprial im, aby sa im v škole páčilo a aby boli spokojní s výberom školy, ktorú majú prijať ako príležitosť získať mnoho užitočných informácií pre svoju ďalšiu budúcnosť. Vyjadril presvedčenie, že sa školský rok vydarí a na jeho konci si povieme, že bol pre nás všetkých úspešný. 

       (nm)

      • Otvorenie školského roka

      • Otvorenie školského roka 2023/2024 bude prebiehať dňa 4. septembra 2023 nasledovne:

       pracovisko Partizánska - 9:00, zraz žiakov 8:45

       pracovisko Kapušianska - 8:15, zraz žiakov 8:00

        

       Žiaci nastupujúci do 1. ročníka sa hlásia na jednotlivých pracoviskách nasledovne:

       Pracovisko Partizánska:

       • Odbor 2561 M informačné a sieťové technológie
       • Odbor 2675 M elektrotechnika
       • Odbor 2679 K mechanik - mechatronik
       • Odbor 2682 K mechanik počítačových sietí
       • Odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

       Pracovisko Kapušianska:

       • Odbor 2411 K mechanik nastavovač
       • Odbor 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
       • Odbor 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
       • Odbor 2487 H autoopravár
     • 100. ročník Košického MMM
      • 100. ročník Košického MMM

      • ŠPORTOVÁ VÝZVA K ÚČASTI NA 100.ROČNÍKU

       KOŠICKÉHO MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU.

        

       Dňa 1. októbra 2023 sa uskutoční jubilejný 100. ročník Košického medzinárodného maratónu mieru.

          Naša škola sa už niekoľko rokov pravidelne zúčastňuje podujatia „Štafeta Magna 4x1/4 „( 4 účastníci bežia striedavo 12 km,9 km,12 km,9 km), ktoré sa koná v rámci MMM.

          Hľadáme bežcov, ktorí by v októbri 2023 boli schopní zabehnúť vzdialenosť 12 km, alebo 9 km. V novom školskom roku v septembri sa uskutoční výber študentov na toto významné športové podujatie.  Veď  kto by sa rád nepochválil, že sa zúčastnil historického 100.ročníka behu MMM. Pre každého účastníka tu budú pripravené hodnotné  pamätné ceny.

          Sme si vedomí, že na to, aby bol niekto pripravený  na takýto beh, potrebuje aj tréning. Preto sme pre Vás pripravili dlhodobý nenáročný tréningový plán. Tí, ktorí majú záujem, sa môžu systematicky pripravovať na toto podujatie už v mesiacoch júl - august - september.

       ŠPORTU ZDAR !

       tréningový plán

       mapa MMM 

                                                                                               PaedDr. Šašala Stanislav, kabinet TŠV 

     • Slávnostné ukončenie šk.r.2022/2023
      • Slávnostné ukončenie šk.r.2022/2023

      • „Mladosť, to je krásna vec.

       Nie preto, že dovoľuje robiť hlúposti,

       ale preto, že dáva čas ich napraviť.“

       Tristan Bernard

        

          A opäť je tu koniec školského roka. Tak veľmi sme sa na to tešili, ale uvedomujeme si, že sme o rok starší. Lebo my v škole síce vnímame kalendárne roky, ale stárneme podľa školských rokov. Uteká to veľmi rýchlo.

          Pri tejto príležitosti sa nám prihovoril pán riaditeľ, Ing. Jaroslav Kapitan. Poďakoval sa učiteľom za ich namáhavu prácu, za to, že odovzdávajú žiakom s vedomosťami aj kus seba. Poďakoval sa žiakom za to, že tieto vedomostí prijímajú a zúročujú. 

          Potom spolu so zástupcom školy Ing. Hreškom na ulici Partizánskej a Mgr. Exenbergerom na ulici Kapušianskej ocenili žiakov, ktorí dosiahli výborné výsledky v učení ale aj tých, ktorí reprezentovali školu na mnohých podujatiach, olympiádach, súťažiach a to na rôznych úrovniach, či už na školskej, regionálnej, krajskej ale aj celoslovenskej a medzinárodnej. 

          Na záver poprial riaditeľ všetkým prítomným pekné leto, veľa krásnych zážitkov ale aj opatrnosti, aby sme sa takto v septembri všetci spoločne zišli na nástupe a zahájení ďalšieho školského roka, kde už budeme v ročníkoch o rok starších.

          Žiaci sa potom presunuli do tried so svojimi triednymi učiteľmi, od ktorých si prevzali Vysvedčenie za celoročnú prácu. Ešte raz,

       KRÁSNE LETO VŠETKÝM.

       (nm)

     • Športový deň SOŠ technickej
      • Športový deň SOŠ technickej

      •    Dňa 26.júna 2023 sa na Prímestskej oblasti Zemplínskej šíravy konal šporotový deň našej školy. Bol zameraný na turistiku, športové a spoločenské hry. Zúčastnili sa ho žiaci I. až III.ročníka a boli rozdelení do chatovej osady Ideál, do okolia bufetu Kapor a chaty Breza. 

          Zodpovední za športový deň boli učitelia TŠV a triedni učitelia. Počasie nám prialo, zahrali sme si futbal, volejbal, bedminton, petang, stolný tenis, šachy, karty. 

       Strávili sme aktívne príjemný deň v prírode na čerstvom vzduchu. 

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1
    +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1
    071 92 Michalovce
    Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651
    a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie