• Novinky

     • Súťaž "LEŠKA" - Lieč - športuj - kvízuj
      • Súťaž "LEŠKA" - Lieč - športuj - kvízuj

      •    Dňa 26.4.2023 z iniciatívy Študentského parlamentu Košického kraja sa v priestoroch SOŠ informačných technológií na ul. Ostrovského v Košiciach uskutočnil pilotný ročník súťaže "LEŠKA" - Lieč - športuj - kvízuj.

       Súťaž pozostávala z troch disciplín :

           1. vedomostný kvíz zameraný na informácie o KSK

           2. poskytovanie prvej pomoci

           3. prekážková dráha

          Našu školu reprezentovala štvorica žiakov z triedy III.BP : Leonard Demčík, Patrik Hlivák, Adrián Pavlovčák, Peter Petrovčík. Chlapci obsadili  pekné 19. miesto spomedzi 40 štartujúcich škôl z celého Košického kraja a z akcie si odniesli nové skúsenosti.

       Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       Mgr. Ernest Exenberger

     • ŠACHOVÝ TURNAJ
      • ŠACHOVÝ TURNAJ

      • Šach – kráľovská hra, ktorá má v sebe prvky umeniavedy ale aj športu. Hra, ktorá rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť.

       Aj na našej škole máme žiakov, ktorým učarovala šachovnica a šachové figúrky. V priebehu apríla a mája si 31 hráčov porovnalo svoje taktické a strategické schopnosti, pozornosť a sústredenie.

       Po dramatickom, pútavom súťažení prvé tri priečky obsadili : 

       1. Matej Ščerbák IV.AK
       2. Marek Danko II.AP 
       3. Kristián Kováč  IV.BK
         

       Iniciátorom a hlavným organizátorom súťaže bola žiačka Kristína Popovičová z triedy III.AP s prispením Mgr. Ernesta Exenbergera.

       Všetkým šachistom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!

       Mgr. Ernest Exenberger

     • Fyzikálna súťaž
      • Fyzikálna súťaž

      •    Už niekoľko rokov sa na našej škole uskutočňuje školská fyzikálna súťaž – „Fyzika v praxi“. V tomto školskom roku sa súťaž konala 12.5.2023.  Dvanásť študentov si zmeralo svoje sily v praktických otázkach zo života. Najúspešnejší žiaci, ktorí v priebehu 60 minút odpovedali na 25 kvalitatívnych i kvantitatívnych úloh sú:

       1. Adam Javorský II.BP

       2. Magdaléna Wéberová III.AP

       3. Kristína Popovičová  III.AP
        

       Víťazom srdečne gratulujeme.

       organizátori: Mgr. Ernest Exenberger, Mgr. Jarmila Galanová

     • Exkurzia v metropole Turca
      • Exkurzia v metropole Turca

      • Dňa 12. 05. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili na literárnej exkurzii v Martine.

          Cieľom exkurzie bola odborná a zážitková edukácia žiakov, ktorá sa konala v priestoroch budov Matice slovenskej, v Literárnom múzeu a na Národnom cintoríne.

          Žiaci sa formou odborného výkladu lektoriek oboznámili so vznikom a činnosťou našej významnej kultúrnej inštitúcie, so životom a tvorbou Jozefa Cígera Hronského, s vývojom slovenskej literatúry od jej počiatkov až po súčasnosť a následne absolvovali lektorovanú prehliadku Národného cintorína. 

          Študenti mali možnosť pozrieť si odborne pripravené tematické expozície a prezentácie.  

          Žiaci našej školy si takouto inovatívnou formou vyučovania prehĺbili vedomosti nielen z literatúry, ale aj z iných spoločenskovedných predmetov a z exkurzie sa vracali obohatení o estetické zážitky.

       PhDr. Ľ. Balogová a Mgr. M. Bongová

     • Exkurzia Arriva
      • Exkurzia Arriva

      • Žiaci I.CK z pracoviska na ul. Kapušianskej sa piatok 12.5.2023 zúčastnili exkurzie v spoločnosti Arriva Michalovce a.s. Riaditeľ spoločnosti, pán Ladislav Suňok, nás previedol pracoviskom v dielenských priestoroch. V rámci duálneho vzdelávania majú naši žiaci o prácu pre túto spoločnosť veľký záujem. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a bola veľmi prínosná.

       MOV Horňák Vladimír

     • Protidrogová prevencia
      • Protidrogová prevencia

      • Marihuana, mnohými ľuďmi ospevovaná a mnohými zatracovaná. Už dlhšiu dobu je počuť debaty o tom, že by sa mala marihuana legalizovať, že by jej užívanie nebolo trestné a bolo povolené. Informovanosť o marihuane je veľmi malá, často premiešaná rôznymi protichodnými informáciami a niekedy i klamstvami.

       Aby sa naši žiaci dozvedeli o marihuane a iných škodlivých drogách viac,  uskutočnili sa besedy, ktoré organizovalo občianske združenie „Bez drog“ a lektorom bol Peter RAMPER.

       Veselo i vážne, vtipnou formou a na príkladoch zo života lektor vysvetlil mnohé mýty prečo je marihuana a iné drogy nebezpečné. Zhoršujú vzťahy medzi ľuďmi, nevyriešia problémy, spôsobujú poruchy pamäte a zmeny osobnosti, vyvolávajú úzkosť a paniku, podieľajú sa na neplodnosti mužov a spôsobujú mnoho ďalších nepriaznivých účinkov na fyzický aj psychický stav človeka.

       Besied sa zúčastnilo vyše 200 žiakov z 9 tried. Že bola prednáška zaujímavá, svedčia odpovede žiakov zo záverečného dotazníka spokojnosti.

       Ing. Ľubica Hrustičová a Mgr. Eva Lobová, 

       koordinátorky prevencie

     • Hodiny občianskej náuky trochu inak
      • Hodiny občianskej náuky trochu inak

      • Hoci sa učitelia snažia do klasickej vyučovacej hodiny vnášať množstvo zaujímavých aktivít a pracovať s technikou, tradičné vyučovanie je stále súčasťou edukácie. Sú však vyučovacie predmety, kde je viac možností vnášať a skúšať nové, iné formy vyučovania, a pozorovať ich úspešnosť a zmeny, ktoré prinášajú na obidvoch stranách, žiakom aj učiteľom.

       Počas hodín občianskej náuky v triede I.EP sme si v tomto školskom roku vyskúšali hodiny s využitím CLIL metódy, ešte v novembri a decembri. Počas 3 vyučovacích hodín sme okrem slovenského jazyka do rôznych aktivít na hodine implementovali aj prvky a slovnú zásobu anglického jazyka, čo ponúka žiakom možnosť si rozširovať svoje poznatky súčasne v dvoch rôznych vyučovacích predmetoch. Navyše, vzhľadom k tomu, že sme sa venovali téme volieb, žiaci získali slovnú zásobu, ktorá nie je bežnou súčasťou komunikačných tém anglického jazyka. Pri týchto aktivitách žiaci pracovali v skupinkách, ... (čítajte viac na tomto mieste).

       Ďalšie inovatívne aktivity na hodinách OBN boli zamerané na prácu s informáciami a autentickým materiálom. Aj tieto aktivity boli realizované v skupinách, s úmyslom, aby žiaci nielen získali nové informácie a rozšírili si svoje obzory, ale opäť raz rozvíjali aj svoje mäkké zručnosti a zručnosti pre život.

       Úlohou žiakov počas našej hodiny bolo v zadanom časovom intervale spracovať poskytnuté autentické materiály, z overených zdrojov, vyhľadať v nich potrebné informácie a odpovede na otázky zadané v pracovných listoch. Vzhľadom k časovému intervalu boli žiaci nútení si prácu v tíme zorganizovať, rozdeliť si roly, čo prevažnej väčšine z nich nerobilo problém. Práca s textom a pátranie po informáciách v ňom pomáha žiakom o. i. zlepšovať aj čítanie s porozumením.

       Pre našu hodinu som zvolila zaujímavú, hoci pre niektorých trochu kontroverznú tému, eutanázie. Téma je súčasťou školského aj štátneho vzdelávacieho programu, teda by sa o nej žiaci mali dozvedieť nejaké informácie. (čítajte viac na tomto mieste)

       - MH -

     • Deň "SOS"
      • Deň "SOS"

      •    V piatok 28.4.2023 sa naši žiaci z pracoviska Kapušianska, v rámci odborného výcviku, pod vedením svojich majstrov zúčastnili „SOS dňa“ pred obchodným centrom Zemplín. SOS dňa sa zúčastnili aj žiaci iných michalovských základných a stredných škôl.

          Počas dňa mali možnosť vidieť ukážky zásahov špeciálnych policajných zložiek ako aj zásah hasičov pri dopravnej nehode a hasení požiaru autobusu. Na parkovisku OC Zemplín boli pripravené aj prezentačné stánky mestskej a štátnej polície, súkromnej bezpečnostnej služby Shield a Slovenského červeného kríža, v ktorých sa mohli prítomní bližšie oboznámiť s prácou záchranných zložiek. Prezentované boli aj rôzne druhy záchrannej techniky a vybavenia záchranných zložiek.

       MOV Mgr. Viliam Fencik

     • Súťaž Autoopravárov stredných škôl
      • Súťaž Autoopravárov stredných škôl

      •    28.apríla 2023 sa žiaci SOŠ technická zúčastnili súťaže Autoopravárov stredných škôl regiónu východného Slovenska. 

          Našu školu reprezentovali Jakub Oreščák 3.CK, Samuel Stuľak 3.AK a Pavol Tabiš.  Dvaja z nich získali a pekné výsledky:

       Jakub Oreščák, 3.CK - 1. miesto

       Samuel Stuľak z 3.AK - 3. miesto

          Chlapcom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

       MOV Bc. Štefan Priščák

     • Horizon Educational Hydrogen Grand Prix 2023
      • Horizon Educational Hydrogen Grand Prix 2023

      •    13.apríla 2023 sa žiaci SOŠ technickej Filip Novotný 1.CK , Peter Vasiľ 1.CK, Patrik Kora 1.CK, Samuel Stuľak 3.AK a Adam Grajcar 3.AK zúčastnili súťaže Horizont educational grand prix hydrogen RC cars Slovakia. Súťaž sa konala v Bratislave, ZCV Aurelium, Bojnická 3 (areál MATADOR). 

          V kategórii B „sériové autá“ sa náš tím umiestnil na 3.mieste a postúpili tak do kategórie A „vodíkove špeciály".

          Chlapcom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov.

       MOV Bc. Štefan Priščák

     • SOČ / celoslovenské kolo
      • SOČ / celoslovenské kolo

      •    V dňoch od 26.4.2023 do 28. 4. 2023 sa konala celoštátna prehliadka prác stredoškolskej odbornej činnosti na SOŠ vinársko – ovocinárskej  v Modre. Je to súťaž, ktorá napomáha osobnému a profesijnému rastu žiakov, rozvíja ich kreativitu a pomáha im prepájať získané vedomosti s praxou. 

       Žiaci svoje nápady a výskumy prezentovali na celoštátnom kole pred 3-člennou odbornou komisiou. Naša škola mala v tomto boji dve horúce ohnivká v dvoch súťažných odboroch:

       01 – problematika voľného času – Dominik Gazda  s prácou Bluetooth reproduktor

       12 – Elektrotechnika, hardware a mechatronika – Dominik Gajdoš  s prácou R2K tester ASM motora

       Napriek silnej konkurencii Dominik Gajdoš vo svojom súťažnom odbore uspel na zlatom 1. mieste.

       Srdečne gratulujeme a obom ďakujeme za super reprezentáciu školy.

       Ing. Mária Irchová, školský metodik SOČ

        

     • Volejbal o Putovný pohár primátora mesta Michalovce
      • Volejbal o Putovný pohár primátora mesta Michalovce

      •    Dňa 27.4.2023 sa konal mix volejbal SŠ o Putovný pohár primátora mesta Michalovce, ktorý organizoval MÚ v Michalovciach. Hralo sa v dvoch skupinách. A skupina odohrala zápasy v telocvični na našej škole, B skupina v telocvični SOŠOaS v Michalovciach. 

       A skupina: SOŠT, OA, GĽŠ, postup do finále GĽŠ a SOŠT.

       B skupina: SOŠOaS,GPH, CSŠ, postup do finále GPH a SOŠOaS.

       Celkové umiestenie:

            1.miesto: GPH

            2.miesto: GĽŠ 

            3.miesto: SOŠT 

       Našu školu reprezentovali:

       Kristián Kováč 4.BK, Maroš Mičko 3.BP, Matúš Adam 1.EP, Kristína Popovičová 3.AP, Sára Dermeková 1.EP,  Karina Kuzma 1.EP, Samuel Skyba 3.EP, Adrián Šuľák 3.AP, Marko Bevilagua 3.BP, Tomáš Žeco 3.BP

       Chlapcom a dievčatám blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Stolný tenis / regionálne kolo
      • Stolný tenis / regionálne kolo

      •   Dňa 19.4.2023 sa na SOŠ hotelových služieb a obchodu uskutočnilo regionálne finále v stolnom tenise chlapcov, na ktoré sa kvalifikovali aj naši chlapci po postupe z oblastného kola. 

       Po postupe zo skupiny sa v semifinále stretli s Gymnáziom Trebišov, ktorému po veľkom boji podľahli tesne 3:4 a umiestnili sa na celkovom 4.mieste.

       Zloženie nášho družstva:

           Adam Marcinčák – I.EP

           Peter Petrovčík – III.BP

           Matúš Maximilián Adam – I.EP

       Ďakujeme chlapcom za bojovný výkon a vzornú reprezentáciu školy.

       Ing. Gabriel Staško

     • Bezpečný internet
      • Bezpečný internet

      •    Bezpečný internet je platforma Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Jej cieľom je zvyšovať povedomie o digitálnych  témach. Tu môžeme nájsť aktuálne témy týkajúce sa príležitostí aj rizík súvisiacich s online priestorom s cieľom porozumieť im a spoľahlivejšie sprevádzať deti digitálnym svetom.

          Piliermi centra bezpečného internetu sú organizácie:

       Ochráň ma - nástroj na nahlasovanie nelegálneho obsahu na internete,

       Viac ako ni(c)k - Národná linka na pomoc deťom v ohrození.

        

          „Digitálna závislosť je druh správania v digitálnom priestore, kedy pri nadmernom používaní digitálnych technológií dochádza  k škodlivému charakteru pre jednotlivca ale aj jeho blízkych. Jedná sa o nelátkovú závislosť, pre ktorú je charakteristický dlhodobo opakujúci sa vzorec správania, ktorý človeku prináša potešenie, úžitok, úľavu a zároveň mu škodí a napriek  neuvedomovanej škodlivosti a snahe obmedziť správanie, v ňom pokračuje“ (neZavislost.sk)

       Lektorka Mgr. Zuzana Vargová, psychologička v neziskovej organizácii Trojlístok v Prešove profesionálne a zrozumiteľne podáva informácie o tomto druhu závislosti a jasne hovorí o tom:

       • čo sú to digitálne závislosti,
       • aké sú riziká digitálnych závislostí,
       • koho sa digitálne závislosti týkajú,
       • či je všetko, čo dieťa robí na počítači, smartfóne závislosťou,
       • ako si môžu rodičia všimnúť, že sa u dieťaťa rozvíja digitálna závislosť,
       • aké sú možnosti liečby a pomoci.

        

       Poučné informácie o ochrane v online priestore pre deti a ich rodičov nájdeš na webe:

       https://bezpecnyinter.net

       Koordinátorky prevencie Mgr. Eva Lobová, Ing. Ľubica Hrustičová

     • Erasmus+
      • Erasmus+

      •    V poslednom čísle dvojtýždenníka Michalovčan zo 14. apríla 2023 nájdete na stránkach venovaných kultúre a školstvu aj článok „Keď učenie vyzerá trocha inak“, v ktorom sme uverejnili informácie o mobilite programu Erasmus+ vo firme Tatra v Českej republike. Zúčastnili sa jej 11 žiaci odboru mechanik nastavovač a 2 žiaci odboru autoopravár.

       Zároveň vám prinášame ďalšie prezentácie účastníkov mobility Adama Koroľa (II.AK)Michala Gríba (IV.BK), ktorí popisujú, aké  bolo pracovať v zahraničnej firme s dlhoročnou tradíciou.

       -mb-

     • CELOŠTÁTNE KOLO 33.ročníka OAJ
      • CELOŠTÁTNE KOLO 33.ročníka OAJ

      •    V dňoch 28.-29.3.2023 sa na SOŠE v Trnave uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré organizoval národný inštitút NIVAM pod záštitou MŠVVaŠ SR.

          Našu školu po prvenstvách na školskom, okresnom a krajskom kole OAJ  úspešne reprezentovala Albína Selepková, žiačka III.AP.

          Vo svojej kategórii 2D získala vo vyrovnanom „súboji“, kde boli medzi jednotlivými umiestneniami minimálne rozdiely krásne 4. miesto.

          Srdečne blahoželáme a ďakujeme za aktívnu účasť a výbornú reprezentáciu našej školy.                             

       Mgr. Jana Vereščáková

     • SKILLS SLOVAKIA - STOLÁR 2023
      • SKILLS SLOVAKIA - STOLÁR 2023

      •     Po prvý raz sme sa zúčastnili semifinálového kola súťaže odborných zručností Skills Slovakia pod názvom „Stolár 2023“, ktoré prebiehalo 29. a 30.marca 2023 v Spišskej Novej Vsi na SOŠ drevárskej. Súťaž bola určená žiakom, budúcim remeselníkom pre nábytkárstvo a drevárstvo.

          Svoje sily si zmerali chlapci z piatich stredných odborných škôl. Našu školu reprezentovalo družstvo zložené z dvoch žiakov III.AK triedy - Dávida Jurča a Norberta Niského, ktorých sprevádzali majstri odbornej výchovy. Súťažiaci absolvovali na úvod písomný test a v praktickej časti zhotovovali stolček z masívneho dreva. Chlapci sa snažili a v súťaži škôl sa umiestnili na 3.mieste.

       Chlapcom srdečne gratulujeme!

       Bc. Jaroslav Micko, MOV

     • Jarná roadshow 3D tlače a skenovania 2023
      • Jarná roadshow 3D tlače a skenovania 2023

      •     Dňa 30.3.2023 sa na pôde fakulty výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove konal workshop pod názvom „Jarná roadshow 3D tlače a 3D skenovania 2023“, ktorý organizovala medzinárodná spoločnosť Admasys v spolupráci s TUKE. Spoločnosť pôsobí v oblasti 3D tlače, 3D skenovania, predaja popredných značiek 3D zariadení Ultimaker, Formlabs, Markforged, ZEISS, Shining 3D, poskytuje zákazkovú výrobu a odborné poradenstvo.

          Súčasťou workshopu plného kvalitných prednášok z danej oblasti spoločne s vystavenými produktami spomenutých firiem boli aj praktické ukážky výrobkov 3D tlače z rôznych materiálov. Spoločnosť predstavila aj novinku v podobe tlače z rôznych kovov. Predstavené boli samozrejme nevýhody a výhody tejto technológie. Medzi hlavné výhody patrí možnosť tlače prototypov na následne odladenie produktu.

          Tohto workshopu sa zúčastnili naši majstri odborného výcviku Mgr. Viliam Fencik, Dušan Timko a Vladimír Pénzeš, ktorí boli nadšení z vystavených produktov a z prednášok. Rozšírili si svoje poznatky o rôznych metódach tlače. Zároveň mali možnosť diskutovať so zástupcami spoločnosti o týchto technológiách.

         Mgr. Viliam Fencik, MOV

     • 28.marec - Deň učiteľov
      • 28.marec - Deň učiteľov

      •    Pri príležitosti Dňa učiteľov v obradnej sieni Mestského úradu privítal primátor mesta Michalovce Mgr.Miroslav Dufinec pedagógov, ktorí mali 28. marca svoj DEŇ. Primátor mesta ocenil pedagógov ďakovným listom za ich dlhoročnú, náročnú a výchovnú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, medzi nimi aj pedagógov  SOŠ technickej Ing. Jaroslavu Kizivatovu a Vladimíra Horňáka.

       Mgr. Viliam Fencik, MOV

     • Mladý mechatronik 2023 Skills Slovakia
      • Mladý mechatronik 2023 Skills Slovakia

      •    Žiaci III.CP triedy, Damián HudákOndrej Hlavatý sa zúčastnili 7. ročníka celoštátnej súťaže Mladý mechatronik 2023 Skills Slovakia, ktorá sa uskutočnila dňa 29. – 30. marca 2023 na Slovenskej technickej univerzite Bratislava, Materiálovo–technologickej fakulte so sídlom v Trnave, kde vzorne reprezentovali našu školu. Miestom súťaže boli priestory Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky a metodickým gestorom Štátny inštitút odborného vzdelávania. Odborným gestorom a realizátorom súťaže je FESTO spol. s.r.o.

          Cieľom súťaže bolo zvyšovanie odbornej úrovne žiakov a rozširovanie  odborno-teoretických a odborno-praktických zručnosti a vedomostí v odbore mechatronika. Súčasťou podujatia budú ďalšie odborné aktivity určené pre žiakov pedagógov, workshopy pre dané odbory mechatroniky a robotiky.

          Súťažiaci získali nové skúsenosti a vedomosti pre budúcu profesijnú orientáciu v odbore mechatronika, prípadne ďalšie štúdium na STU Trnava.

       Ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

       Ing. Jozef Garbeľ

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie