• Novinky

     • Prekroč svoj tieň
      • Prekroč svoj tieň

      •    Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ vyhlásilo dňa 1. 10. 2021 prvý ročník Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň, ktorá prebiehala na platforme odborného recen­zo­va­né­ho časopisu. Mladí autori sa zamýšľali nad potrebou jedinečnosti a individuality v kolektíve i spoločnosti, kde sa všetci rešpektujú takí, akí sú, bez pretvárky a prispôsobovania sa na úkor vlastnej dôstojnosti. Zarezonovala aj potreba odpúšťania iným i samým sebe, snaha dosiahnuť pozitívnu životnú zme­­nu a zostať pritom sám sebou.

          Prekročenie vlastného tieňa bolo najčastejšie chá­pa­né ako túžba po slobode, po prevzatí zodpovednosti, po vystúpení z komfortnej zóny, po o­ri­gi­­nalite, láske, prekonaní samého seba a vlastných strachov.

          Dňa 7. 4. 2022 boli vyhlásené výsledky 1. ročníka. Náš študent, Dominik Gajdoš z III. BP,  sa v tejto celoslovenskej súťaži umiestnil na peknom šiestom mieste. Dominikovi srdečne blahoželáme. Úryvok zo súťažnej práce si môžete prečítať tu.

       PhDr. Jana Hűblerová

     • Dvadcati Jarni jurmarok
      • Dvadcati Jarni jurmarok

      •      Po dvojročnej prestávke michalovské námestie a priľahlé uličky v centre mesta opäť ožijú. Brány jubilejného dvadsiateho ročníka jarného jarmoku sa slávnostne otvoria už tento piatok 29. apríla o 10.00 hod.

       Návštevníci sa môžu tešiť na tradičné a obľúbené sprievodné podujatia, ktoré k michalovskému jarnému jarmoku patria. Podrobnejšie informácie o programe pripájame v tlačovej správe a na plagátoch.

        Všetci sú srdečne pozvaní. Ňesanujme sebe, šak ľem raz žijeme!

       Ďalšie informácie sú na tomto mieste.

     •  „Slovenskô ako maľované“
      •  „Slovenskô ako maľované“

      • Aj naša škola môže už čoskoro získať výpočtovú techniku od Lidla v hodnote 5 000 až 40 000 eur, v závislosti od počtu žiakov.

        

       Stačí sa zapojiť do projektu „Slovenskô ako maľované“. Tento projekt zahŕňa aj súťaž pre školy pod záštitou Ministerstva školstva SR.

       Od 2. mája 2022 môže každý, kto nakúpi potraviny v Lidli, podporiť svoju školu a pomocou hlasovacieho kódu na stránke malovaneslovensko.sk prispieť k jej výhre. S vašimi osobnými údajmi v rámci súťaže sa bude narábať v súlade s Nariadením GDPR. 

       Podrobné informácie nájdete na nasledujúcich linkoch. 

       List riaditeľa spoločnosti Lidl nájdete tu

       Podrobné pravidlá súťaže nájdete tu.

       Podmienky ochrany Vašich osobných údajov nájdete tu.

       Tešíme sa, že prostredníctvom Vás sa aj naša škola zapojí do súťaže o výpočtovú techniku v hodnote 35000 €.  

       ­

     • Pravda o drogách
      • Pravda o drogách

      • Dňa 13.4.2022  sa žiaci našej školy zúčastnili besied na tému „Pravda o drogách“, ktorých organizátorom bolo občianske združenie „Slovensko bez drog“ a lektorom Ing. Valér Kováč.

       Besied sa zúčastnili triedy  III. BP, I. BP, II. EP, II. CP, III. AP, a IV. BP

       Hlavnou témou bolo na konkrétnych údajoch a informáciách ľudí, ktorí prešli programom terapie pravda o drogách, ktorú ľudia, ktorí podľahli drogám nepoznali a zistili až potom, čo sa chytili do pasce drogovej závislosti. Lektor veľmi zrozumiteľným spôsobom aj formou obojsmernej diskusie a názorov žiakov vysvetlil:

       • Čo rozumieme pod pojmom drogy
       • Aké prejavy droby majú
       • Prečo drogy existujú
       • Prečo ľudia zoberú drogu
       • Prečo sa ľudia po terapii a vyliečení vracajú k drogám a ako sa to dá riešiť

       Ing. Ľubica Hrustičová, Mgr. Eva Lobová, koordinátorky prevencie

     • Účasť v medzinárodnom projekte IDES
      • Účasť v medzinárodnom projekte IDES

      •    Naša škola sa na podnet KSK v rámci medzinárodného projektu IDES (Introduction of Dual Education System and Identification of its Quality) spolufinancovaného programom Erasmus+ zúčastnila v dňoch 6.4. -  8.4. 2022 krátkodobého školiaceho podujatia v Rige v Lotyšsku.

       Vzdelávacia aktivita bola zameraná na duálne vzdelávanie v rôznych sektoroch za účasti zástupcov Národného centra pre vzdelávanie v Lotyšsku, Technickej školy turizmu a kreatívneho priemyslu v Rige, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na Slovensku, Hotelovej akadémie v Košiciach, Národnej agentúry regionálneho rozvoja v Rzeszowe v Poľsku, Agentúry na podporu regionálneho rozvoja v Košiciach, Obchodnej a priemyselnej komory Slovinska, Školského centra Škofja Loka v Slovinsku a našej školy.

          Súčasťou programu bola prvý deň návšteva Ministerstva školstva a vedy v Rige a účasť na prednáškach o reforme odborného vzdelávania v Lotyšsku a rozvoji spolupráce medzi školami a zamestnávateľmi, prezentácia o praxi študentov v hoteli Radison Blu. Nasledujúci deň sa prezentovala Technická škola cestovného ruchu a kreatívneho priemyslu v Rige a nasledovala exkurzia vo firme Livonia Print. Posledný deň bola súčasťou programu návšteva Technickej školy v Ogre a exkurzie v zmluvných firmách Hansa Matrix (elektronika) a Malevss Ltd Sier Štelle (výroba syrov).

          Prínosom tejto vzdelávacej aktivity bola výmena medzinárodných skúseností v oblasti odborného vzdelávania, nadviazanie spolupráce v rámci výmeny študentov a školení učiteľov v projektoch Erasmus+ s Lotyšskom a Poľskom, ale aj stretnutie s partnermi mobility Erasmus+ plánovanej na jeseň 2022 v Školiacom centre Škofja Loka v Slovinsku.

                                                                                                            Ing. Jaroslav Melikant, Mgr. Monika Bongová

     • Beseda s mestským policajtom
      • Beseda s mestským policajtom

      • Intenzívne spolupracujeme s Mestskou políciou v Michalovciach, ktorej členovia vykonali besedy so študentmi našej školy. Mestská polícia v Michalovciach sa venuje prevencii. Dôraz kladie na stredoškolskú mládež, ktorá sa najčastejšie dopúšťa rôznej delikvencie a často si neuvedomuje dosah a nebezpečnosť svojho správania. Preventívna aktivita bola zameraná na nadobúdanie základného právneho vedomia študentov prvých ročníkov SOŠT. Jej cieľom bolo oboznámiť sa so Zákonom  o priestupkoch, o trestnoprávnych postihoch mladistvých osôb, ale predovšetkým o paragrafe verejného poriadku.

       Zákon o priestupkoch 372/1990 ustanovuje orgánom štátnej správy a obciam povinnosť viesť občanov k tomu, aby dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov. Inými slovami sa v tomto ustanovení premieta tzv. výchovná funkcia štátu, ktorý má záujem prostredníctvom svojich orgánov preventívne pôsobiť na občanov, aby dodržiavali zákony a iné právne predpisy, ale predovšetkým, aby bol zaistený nerušený výkon verejnej správy a aby nedochádzalo k narušovaniu verejného poriadku a občianskeho spolunažívania.

       Koordinátor prevencie: Ing. Ľ. Hrustičová, Mgr. E. Lobová

     • Krajské kolo SOČ
      • Krajské kolo SOČ

      • Dňa 1.04.2022 sa uskutočnilo Krajské kolo SOČ  dištančnou formou, online pomocou aplikácií MS Teams, Webex, Zoom, Skype, Google Meat a pod. Organizátorom bolo Centrum voľného času-RCM, Košice.

       Našu školu zastupovalo 8 žiakov v 5 súťažných odboroch.

       01 – Problematika voľného času: Peter Sokol IV.BP, Dávid Drab IV.AK

       09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava: Dominik Tomáš IV.CP

       11 – Informatika: Jaroslav Louma IV.AP, Jakub Varga IV.AP

       12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika: Jakub Hrešo IV.AP, Gergö Papp IV.CP

       14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie: Dominik Gajdoš III.BP

        

       Veľkým prínosom bolo, že žiaci mali možnosť prácu obhajovať, konzultovať a diskutovať s porotou on-line, teda hodnotila sa ako obhajoba práce tak aj písomná časť práce. Rovnako bolo výborné, že niektorí súťažiaci už priamo k prihláške pripojili videá a prezentácie práce.

       Dňa 4.4.2022 bola súťaž vyhodnotená a výsledky nás veľmi potešili. Zástupcovia našej školy získali dve 1. miesta ( postupujú na celoslovenské kolo) a dve 3. miesta.

            1.miesto   Dominik TOMÁŠ, IV.CP

            1.miesto   Dominik GAJDOŠ, III.BP

            3.miesto   Jaroslav LOUMA, IV.AP

            3.miesto   Jakub HREŠKO, IV.AP

       Na celoslovenské kolo postupujú 2 žiaci zo súťažných odborov:

        

       09  – Strojárstvo, hutníctvo, doprava  Dominik Tomáš – Univerzálne hydraulické rameno

       14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie Dominik Gajdoš – R2K Tester ASM motora

        

       Verím, že súťaž študentom priniesla mnoho nových skúseností. Výsledkové listiny v jednotlivých súťažných odboroch nájdete na tomto mieste:

       01 - Problematika voľného času

       09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava

       11 - Informatika

       12 - Elektrotecnika, hardware, mechatronika

       14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

       Chlapci, ďakujeme Vám za dôstojnú reprezentáciu školydržíme prsty postupujúcim na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 26.-29.4.2022 v Bardejove.

       Ing. Mária Irchová, školský metodik SOČ

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie