• Novinky

     • Olympiáda v anglickom jazyku –školské kolo 32.ročníka
      • Olympiáda v anglickom jazyku –školské kolo 32.ročníka

      • V utorok 23.11. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 32.ročníka Olympiády v anglickom jazyku (OAJ). Školské kolo bolo realizované v online priestore, kde boli súťažiaci otestovaní v tradičných 4 oblastiach: počúvanie s porozumením, čítanie a porozumením, slovná zásoba a gramatika. Po vyhodnotení písomnej časti bola realizovaná aj ústna časť vo online priestore aplikácie discord. Do školského kola sa zapojilo 20 žiakov, z toho 18 v kategórii 2D (žiaci SOŠ a HA) a 2 žiaci v kategórii 2C2 (anglofónii žiaci). Na príprave testu sa podieľali Mgr. Bongová, PhDr. Tomášová, Mgr. Vereščáková a Mgr. Harmanová, komisiu ústnej časti tvorili : Mgr. Bongová, PhDr. Tomášová a Mgr. Harmanová. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali:

       Kategória 2D:

       1.miesto – F. Čarnoký (III.AP)

       2.miesto – Ľ.Farbár (IV.AP)

       3.miesto - D. Dzema (III.AP)

        

       Kategória 2C2:

       1.miesto – Š. Pastornícky (III.BK)

        

       Víťazi školského kola postupujú a budú školu reprezentovať v okresnom kole OAJ, ktoré sa uskutoční 13.1.2022.

       Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a vysokú úroveň preukázanú ich poznatkami a zručnosťami, o čom svedčí aj fakt, že medzi 1. a 2. miestom v 2D kategórii bol rozdiel iba necelých 0,3 boda. Postupujúcim želáme, nech sa im rovnako dobre darí aj na okresnom kole OAJ. Veľmi pekne ĎAKUJEME všetkým účastníkom súťaže, lebo prispeli k tomu, aby bola napínavá a dosiahla aj istú úroveň. Víťazom BLAHOŽELÁME!

       Mgr. Marcela Harmanová, koordinátor a organizátor školského kola

     • Filmový festival EKOTOPFILM
      • Filmový festival EKOTOPFILM

      • ENVIROFILM ONLINE TOUR 2021

          Z každej strany počúvame o hroziacich environmentálnych hrozbách. Odpočítavame čas, ktorý strávime na Zemi, lúčime sa s ohrozenými druhmi. Kto nás zachráni? Ak chceme katastrofálnym predpovediam čeliť, mali by sme sa zamerať na zodpovedné správanie.

          Junior festival, ktorý prebieha v rámci festivalu a tour v dopoludňajších hodinách už od roku 2001 vzdeláva a motivuje mladých ľudí, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Cieľom je inšpirovať mládež, aby si k životnému prostrediu vytvárali lepší vzťah a správali sa zodpovedne.

         Projekt Junior festival je jedinečná súčasť festivalu so špeciálnym programom pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. Do vybraných miest Slovenska organizátori Ekotopfilm SK prinášajú reálnu environmentálnu výchovu. Ich snahou je pútavou formou deti a študentov  inšpirovať pomocou filmového plátna a zábavných sprievodných aktivít.

       Počas jesene 2021 sú spracované témy pre junior festival:

       • plytvanie potravinami,
       • uhlíková stopa,
       • odpady v kanalizácii,
       • slovenská divočina. 

       V týždni 30. 11. - 3. 12. 2021 si môžete na hodinách pustiť filmový a vzdelávací program. Dňa 29.11.2021 (pondelok) Vám bude zaslaný email s linkom na prihlásenie na online festival. 

       Mgr. Eva Lobová, školský koordinátor

     • Študent KSK
      • Študent KSK

      •    Medzinárodný deň študentstva sa už tradične spája s oceňovaním študentov Košického kraja, ktorí počas svojho štúdia dosahujú vynikajúce výsledky a svojimi znalosťami, schopnosťami a talentom sa stáli známymi nielen doma, ale aj v zahraničí.

          „Mladí ľudia sú nepochybne hybnou silou každej doby. Ich talent a odhodlanie častokrát presahuje hranice kraja a aj našej krajiny. O šikovných východniarov, našťastie, nie je núdza. Ocenenia získali študenti za výsledky v oblasti vedomostí a odborných zručností, za úspechy z medzinárodných predmetových olympiád, za športové a telovýchovné, spoločenské a kultúrne aktivity aj za charitatívnu a dobročinnú iniciatívu. Som na nich nesmierne hrdý,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

          Symbolické ocenenie si v pondelok 22. novembra na Úrade Košického samosprávneho kraja  za prísnych epidemiologických opatrení prevzalo spolu 20 študentov zo stredných škôl v Košiciach, Michalovciach, Sečovciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Moldave nad Bodvou a Kráľovskom Chlmci. Medzi ocenenými bol aj Jakub Varga, žiak IV.AP triedy (SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce). 

          Jakub Varga aktívne spolupracuje s firmami zameranými na oblasť IKT v regióne. V školskom roku 2020/2021 získal 1. miesto na  celoslovenskej súťaži Networking Academy Games, 4. miesto na medzinárodnej súťaži AcadNet a 6. miesto na celoslovenskej súťaži Net@FIIT. Jakub je zodpovedný, svedomitý a aktívny študent. Okrem toho ako osobnosť disponuje aj organizačnými schopnosťami, je samostatný, empatický, komunikatívny, ústretový a rád sa nadchne pre všetko, čo mu rozšíri obzory najmä v oblasti techniky.

       Jakubovi srdečne blahoželáme a prajeme mu ešte veľa osobných a pracovných úspechov!

     • VIAC AKO NI(C)K / národná linka na pomoc deťom
      • VIAC AKO NI(C)K / národná linka na pomoc deťom

      • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zriadilo Národnú linku na pomoc deťom v ohrození - VIAC AKO NI(C)K ako jednu z aktivít Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (kód ITMS 2014+: 312041M679). 

       Národná linka na pomoc deťom v ohrození - VIAC AKO NI(C)K

       • deťom ohrozeným násilím poskytuje krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu online dištančnou formou, čo zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa
       • je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/7 dní v týždni
       • vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom online komunikácie poskytnúť rýchlu a adresnú pomoc cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk
       • je neanonymná, a to len s jedným cieľom - získaním osobných údajov dokáže konzultant poskytnúť pomoc adresne. Je však na klientovi, aké osobné údaje konzultantovi poskytne. Tieto údaje ako aj obsah rozhovoru medzi konzultantom a klientom sú dôverné. Zároveň platí pravidlo zodpovednosti, ak sa konzultanti dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ohrození jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, sú povinní upozorniť zodpovedné orgány
       • zriadenie štátom garantovanej linky vyplýva z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím schválenej vládou Slovenskej republiky
     • 44. ročník ŠK SOČ
      • 44. ročník ŠK SOČ

      •    V  školskom roku 2021/2022 sa uskutoční 44.ročník SOČ. Termín konania školského kola je 15. február 2022.

         V zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o  súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 44.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční v  školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou. 

         Školské kolo SOČ prebehne prezenčnou formou, prihlášky (príloha) na školské kolo je potrebné doručiť najneskôr do 12.11.2021, mladšie ročníky do 20.12.2021 školskému metodikovi Ing. Irchovej / A-06.

       Bližšie informácie nájdete na tomto mieste.

       Prihlášku na školské kolo máte na tomto mieste.

       Zoznam súťažných odborov je na tomto mieste.

       Ing. Mária Irchová, školský metodik SOČ

        

     • Biela pastelka - poďakovanie
      • Biela pastelka - poďakovanie

      •    Dovoľte mi, aby som sa poďakovala všetkým, ktorí prispeli, a za pomoc tým, ktorí pomáhali pri realizovaní verejnej zbierky Biela pastelka 2021 na našej škole. Vďaka Vám sme dosiahli krásny výsledok počas hlavného zbierkového dňa. Naša škola prispela sumou 155 eur.  Pomohli ste mnohým ľuďom, ktorých život je o čosi zložitejší. Vďaka Vám im ho Únia nevidiacich a slabozrakých na Slovensku pomôže zlepšiť a spríjemniť.

          Poďakovanie nám poslala aj PR manažérka ÚNSS a hlavná koordinátorka VZ Biela pastelka Eliška Fričovská. 

       Koordinátor verejnej zbierky Biela pastelka na SOŠT Michalovce 

       Mgr. Eva Lobová

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Tel/Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie