• Novinky

     • RUSKÉ SLOVO/ krajské kolo
      • RUSKÉ SLOVO/ krajské kolo

      •  

       Dňa 27. 01. 2021 sa konal 15. ročník krajskej súťaže RUSKÉ SLOVO /organizátori Zväz Rusov Košice a ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach /. V tomto školskom roku sviatok ruského jazyka a priateľstva sa nesie pod názvom «Наша дружная семья» („Naša družná rodina“). Téma vystihuje význam rodiny najmä v tomto zložitom období pandémie, keď všetci máme byť ešte viac súdržní a chrániť jeden druhého.

       Napriek dištančnému vyučovaniu a neprajnej epidemiologickej situácii sa obľúbená súťaž milovníkov ruskej poézie, prózy a hudby zorganizovala a uskutočnila v online priestore.

        

       Našu školu reprezentovali a umiestnili sa:

       1. miesto Artur Miovkanych - II. BP v kategórii próza SŠ (ruskojazyčné prostredie)

       2. miesto Tomáš Knežo  - II. AP v kategórii poézia SŠ

       2. miesto Oleksandr Prokopets -  III. AK v kategórii poézia SŠ (ruskojazyčné prostredie)

        

       Arturovi, Tomášovi, Oleksandrovi  srdečne blahoželáme k vynikajúcemu výkonu i umiestneniu, ako aj vzornú reprezentáciu našej školy.

       Arturovi, ktorý sa umiestnil na 1. mieste vo svojej kategórii prajeme veľa úspechov na celoslovenskom kole súťaže „Ruské slovo“, ktoré sa uskutoční 05. 02. 2021 v Košiciach.

        

       PhDr. Antónia Sabová

     • Olympiáda v anglickom jazyku / okresné kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku / okresné kolo

      •    Dňa 13.1.2021 sa uskutočnil 31. ročník okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnili aj víťazi nášho školského kola Filip Čarnoký v kategórii 2D a Kevin Jusko v kategórii 2C2.        

          Súťaž prebiehala dištančne formou on-line testu, ktorého súčasťou boli úlohy zamerané na gramatiku, slovnú zásobu, počúvanie a čítanie.

       Umiestnenie:

       Filip Čarnoký (II.AP)   3. miesto 

       Kevin Jusko (I.EP)      2. miesto

       Chlapcom srdečne blahoželáme :)  a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

                                                                                                                                                                                                     Mgr. Monika Bongová a PhDr. Jana Tomášová

     • JUNIOR INTERNET
      • JUNIOR INTERNET

      •     Junior Internet je súťažná konferencia pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa venujú tvorbe webových stránok, digitálnej grafike a dizajnu, programovaniu mobilných aplikácií, blogom a videoblogom či písaniu textov. V roku 2006 sa prvý krát konala v Bratislave pod hlavičkou Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET).

            Junior Internet podporuje digitálne vzdelávanie vo voľnom čase, prispieva k rozvoju kreativity a zvyšuje digitálne zručnosti detí a mladých ľudí. Prispieva k zvýšenému záujmu žiakov najmä stredných škôl o štúdium vo vednom odbore informatika a počítačové inžinierstvo na Slovensku. Junior Internet má pozitívny dopad v podobe prípravy mladých ľudí na digitálnu transformáciu a na nové profesie využívajúce digitálne technológie.

            Ďalšie informácie nájdete v brožúre alebo na stránke súťaže.

            Organizačný poriadok súťaže je na tomto mieste.

     • "Opýtaj sa hviezdy“ / súťaž
      • "Opýtaj sa hviezdy“ / súťaž

      •    Tlačová agentúra Slovenskej republiky realizuje súťaž s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR. Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených. 

           Súťaž prebieha od 21. 12. 2020 do 31. 1. 2021. Výhrami v súťaži sú poukážky na nákup v celkovej hodnote 1.000,- EUR. Pozri si aspoň jednu zo šiestich relácií „Opýtaj sa hviezdy“ na:

       https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-ondrej-kandrac

       Mgr. Eva Lobová

     • SOČ / školské kolo
      • SOČ / školské kolo

      • V tomto školskom roku sa uskutoční 43. ročník SOČ. Termín školského kola SOČ je 16. február 2021.

       - v zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 43.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční v školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou,

       - je predpoklad, že vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu školské kolo SOČ prebehne dištančnou formou. ( ak sa zlepší situácia uskutoční sa prezenčnou formou)

       - termíny sú nateraz záväzné, no môže dôjsť k posunutiu termínov v závislosti od situácie, súvisiacou s pandémiou Covid – 19, resp. ak sa situácia zlepší, môžu sa krajské kolá a celoštátne kolo realizovať tradičným spôsobom prezenčne.

       Viac informácií čítajte tu.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie