• Novinky

     • Slovensko bez drog
      • Slovensko bez drog

      •    Pocity šťastia, priateľstva alebo oslobodenia od strachu môžeme samozrejme prežívať aj bez drog, ale sa to musíme naučiť. Pre nikoho z nás nie je ľahké stať sa milovaným, nájsť uznanie a presadiť svoje záujmy, ale musíme sa naučiť aj vzdávať, prijímať kompromisy, zdolávať každodenné starosti a za všetky svoje činy prevziať zodpovednosť.

          Teraz v čase COVID 19, v čase keď sme izolovaní od spolužiakov a kamarátov, kedy sa nám zdá, že žiť je ťažšie, kladú sa na nás náročnejšie požiadavky, nevraživosť nie je nič zriedkavé a obvykle každý myslí len na seba, ľudia prepadávajú závislosti častejšie. Práve v  predvianočnom a vianočnom čase, v čase kedy sa končí jeden kalendárny rok a začína nový prehodnocujeme svoj život, uvedomme si, že závislosť akákoľvek, či už omamné látky, závislosť viazaná na prácu, hru nie je riešením.

          Počas týchto sviatkov nech si užijete pokoj, oddych a spomalenie z každodenných stresov. Nech sa tento úžasný čas dotkne vašich sŕdc a naplní ich niečím špeciálnym. Želáme vám toľko šťastia a odhodlania, ako si želáte v tých najodvážnejších snoch.

       https://www.slovenskobezdrog.sk/pravda-o-drogach/ako-drogy-funguju/

       11.1.2021

       Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že medzi lockdownom a životným štýlom s ním spojeným a zvýšenou konzumáciou alkoholu môže existovať priama súvislosť? Prevzala som článok zo stránky „Slovensko bez drog“ a posielam Vám link na tento článok. Rodičia aj žiaci môžete si ho prečítať.

       https://www.slovenskobezdrog.sk/alkohol-a-lockdown/

       Ing. Ľubica Hrustičová, Koordinátorka prevencie                                                                                                        

     • ENERSOL / 11.ročník
      • ENERSOL / 11.ročník

      • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oficiálne vyhlasuje 11.ročník súťaže ENERSOL - SK - využitie alternatívnych zdrojov energie pre žiakov stredných škôl SR.

       Súťaž sa riadi organizačným poriadkom súťaže schváleným MŠVVaŠ SR pod číslom 2017/971:62-10E0 zo dňa 20.septembra 2017. Organizačno-technické pokyny obsahujú  upravený postup súťaže a zohľadňujú aktuálnu situáciu. 

       Organizačným a technickým zabezpečením súťaže je poverený Štátna inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so SOŠ podnikania v remeslách a službách, Senica. Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční v súlade s aktuálnymi opatreniami počas epidemiologickej situácie v dňoch 24. - 26.marca 2021.

       V súvislosti s ochorením COVID-19 je počas realizácie súťaží potrebné dodržiavať aktuálne platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

       Bližšie informácie a organizačno - technické pokyny nájdete na tomto mieste.

        

     • Slovensko bez drog
      • Slovensko bez drog

      • Mladí ľudia sa denne stretávajú s užívaním návykových látok, či už je to fajčenie tabaku, pitie alkoholu a neraz aj s užívaním iných nelegálnych drog. Vo vzdelávaní na túto tému sa musíme držať reality, v ktorej sa mladý človek nachádza, pričom musíme brať do úvahy intelektové, psychologické a sociálne faktory tejto reality. Je to veľmi dôležité, či už dávame len informácie, organizujeme rôzne aktivity, alebo podporujeme učenie.

       Hlavným cieľom preventívneho pôsobenia na našej škole je, aby žiaci získali nielen znalosti, ale aj zručnosti a postoje, ktoré vedú k zdravému spôsobu života a ktoré dokážu uplatniť vo svojom správaní.

       Preto Vám milí žiaci, ale aj rodičia budem posielať prostredníctvom stránky školy linky na zaujímavé články, postoje známych ľudí, životné príbehy a hlavne pravdy a mýty o mnohých návykových látkach, ktoré ste možno doteraz nevedeli. Bude mi v tom pomáhať „Slovensko bez drog“.

       Prvý link je:    https://www.slovenskobezdrog.sk/pravda-o-drogach/

                                                                   Ing. Ľubica Hrustičová

       Koordinátorka prevencie

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
    • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6441635 - pracovisko Kapušianska 6
    • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
    • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
    • IČO: 42096651
    • DIČ: 2022434337
    • Fax: +421 56 6432812
    • Štátna pokladnica
    • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
    • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
   • Prihlásenie