• Novinky

     • RUSKÉ SLOVO / krajské kolo
      • RUSKÉ SLOVO / krajské kolo

      •    V stredu 19. februára 2020 sa uskutočnilo Krajské kolo súťaže Ruské slovo v priestoroch ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach, už tradične v spolupráci s organizáciou Zväz Rusov na Slovensku. Motto 14. ročníka Vďaka za mier! / Спасибо за мир! napovedá, že súťaž je tematicky venovaná blížiacemu sa 75. výročiu víťazstva nad fašizmom a ukončeniu 2. svetovej vojny.

        

       V silnej konkurencii získali:

       2. miesto Tomáš Knežo  - I. AP v kategórii próza SŠ

       2. miesto Oleksandr Prokopets -  II. AK v kategórii poézia SŠ (ruskojazyčné prostredie)

       3. miesto Artur Miovkanych - I. BP v kategórii próza SŠ (ruskojazyčné prostredie)

        

       Tomášovi, Oleksandrovi a Arturovi srdečne blahoželáme k vynikajúcemu výkonu i umiestneniu, ako aj vzornú reprezentáciu našej školy.

        

       PhDr. Antónia Sabová

     • Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi!
      • Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi!

      • Milí študenti,

           Technická univerzita v Košiciach, FMMR (Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie) vám ponúka šancu zapojiť sa do súťaže o tablet Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi! Podmienkou je obetovať 5 minút vášho času na vyplnenie dotazníka https://forms.gle/BDsbJvKcCUaBjbL3A

       Váš názor je pre nich veľmi dôležitý. NAOZAJ VEĽMI. Dotazník prosím vyplňte do 6.3.2020. Žrebovanie ceny bude 31.3.2020. Váš čas pri vypĺňaní dotazníka si vážime a ďakujeme!

       FMMR tím :) 

        

     • Technické talenty 2020+
      • Technické talenty 2020+

      • Milí študenti, na základe veľmi dobrých skúseností v doterajšej spolupráci so stredoškolskými pedagógmi aj študentami, si Vám dovoľujeme pripomenúť náš nový projekt, ktorý realizujeme v spolupráci s U. S. Steel Košice, s.r.o. 

       Hlavným cieľom projektu je popularizácia technického vzdelávania u mladých ľudí. Je určená pre študentov 3. a 4. ročníka (resp. v posledných dvoch ročníkoch).

        Čo môže študent získať?

       Každý mesiac bude vyhodnotených 3 až 6 najlepších študentov, ktorí získajú finančnú odmenu v hodnote 200 eur. 

        Ako sa môže študent zapojiť?

       Študent má na výber 5 zaujímavých tém, ktoré sú v súčasnosti aktuálne. Na tému, ktorá ho zaujme najviac, napíše prácu min. rozsahu 1 normostrana. 

       Môže ísť o úvahu na danú tému, alebo aj o rozsiahlejší opis nápadu, príp. vymysleného projektu. Študenti sa nemusia báť upustiť uzdu svojej fantázii :-).

        Všetky potrebné informácie nájdete na: https://fmmr.sk/projekt-vzdelavania/

        

     • 42.ročník ŠK SOČ
      • 42.ročník ŠK SOČ

      • Organizačné pokyny / odovzdávanie prác:

       Dňa  21.02.2020 – v piatok v LZM 2 (D- 14) od 8,00 hod. do 11,00 hod. súťažiaci ŠK SOČ odovzdajú   technickú dokumentáciu v tlačovej podobe podľa predchádzajúcich usmernení  - 3x -  farebne jednotná lištová väzba alebo rýchloviazače 

       Organizačné pokyny v deň školského kola:

       • dňa  25.02.2020 v utorok pred jarnými prázdninami sa na SOŠT MI, Partizánska 1 uskutoční  školské kolo SOČ
       • dňa 25.02.2020 je nástup žiakov do školy o 8,00 hod.
       • otvorenie ŠK bude v spoločenskej miestnosti o 8,30 hod.
       • súťažiaci sa rozídu na pracoviská podľa zoznamu prác na dverách

       Nezabudnúť na to, že je potrebné dodržať písanie dokumentácie práce podľa metodickej príručky ( citácie z literatúry, označovanie  strán tabuliek, fotografií a podobne) počet strán 15 až maximálne 25 textu (text navyše je penalizovaný vylúčením zo súťaže ) ak práca obsahuje veľa obrázkov a text navyše dá sa uložiť na médiá alebo do prílohy, ktorá sa v počte strán nečísluje; metodická príručka obsahuje aj typy a spôsoby na obhajobu práce (viď metodická príručka alebo podklady od predseníčky KK SOČ)

       Nezabudnúť na text čestného prehlásenia ( farebne vyznačená časť musí byť uvedená v práci; viď čestné prehlásenie )

       Práce sa do systému (na stránke www.siov.sk) budú prihlasovať až po skončení školského kola SOČ a vtedy sa dopíšu aj súťažné odbory.

        

       Upozorňujem:

          Na primerané slušné oblečenie a obutie ( bez prezúvok )

          Na slušné a dôstojné správanie sa počas celého dňa

          Na fyzickú prítomnosť počas vyhlásenia výsledkov po ukončení a vyhodnotení súťaže

        

       Dokumenty na stiahnutie:

       Metodika SOČ 2019/2020

       Čestné vyhlásenie

       Podklady hodnotenia prác od predsedníčky krajského kola SOČ

       Ing. Mária Irchová, školská metodička SOČ

     • ES LEMEŠANY / exkurzia
      • ES LEMEŠANY / exkurzia

      •    Žiaci štvrtého ročníka z tried IV.AP a IV.BP odboru elektrotechnika boli dňa 11.2.2020 na exkurzii v elektrickej stanici Lemešany. Táto stanica patrí medzi väčšie stanice v rozvodnej sústave Slovenska. Skladá sa dvoch časti, prvá 400 kV patrí SEPS Slovenska a druhá časť 110 kV VSD spoločnosti. Pracovníci rozvodne žiakom ukázali vonkajšiu rozvodňou 110 kV a vnútornú rozvodňu 22 kV, podali im k tomu odborný výklad. Navštívili sme laboratórium veľmi vysokého napätia prof. Karola Martona, skúšobňu OOPP a skúšobňu olejov pre transformátory. Zaujímavé boli aj ukážky zo zisťovania porúch na káblových vedeniach. Exkurzie sa zúčastnilo 26 žiakov a 2 pedagogickí pracovníci Ing. Štefan Pešta a Ing. Miron Štefanič.

          Chceme sa poďakovať pracovníkom VSD za prežitý pekný deň a za zaujímavý výklad. Naše poďakovanie patrí aj Ing. Jánovi Romaňákovi pracovníkovi VSD za vybavenie exkurzie. 

       Ing. Miron Štefanič

     • SOCKS CHALLENGE DAY
      • SOCKS CHALLENGE DAY

      • Deň 7. 2. 2020 bol niečim výnimočný. Na SOŠT Michalovce na pracovisku Kapušianska 6 sme vyhlásili "SOCKS CHALLENGE DAY" - výzva obuť si čo najveselšie ponožky, ktoré doma nájdeme. 

       Touto výzvou sme chceli upozorniť na to, že všetci sme pracovne vyťažení, vzdelávame, vychovávame, plníme množstvo úloh v stanovených termínoch, boríme sa s byrokraciou. Ale všetko sa lepšie zvláda v úžasnom pracovnom kolektíve. Je dôležité aspoň raz za čas sa nebrať až tak vážne, venovať sa teambuildingu a tiež si napríklad obuť veselé ponožky. 

       Pedagógovia z Kapušianskej to skúsili dnes a VYZÝVAJÚ kolegov majstrov odborného výcviku na pracovisku Kapušianska. Takže páni majstri výzyvame Vás na "SOCKS CHALLENGE DAY" - veselé ponožky na nôžky ˘

       Kolektív pedagógov na SOŠT pracovisko Kapušianska 6

     • Talenty Novej Európy
      • Talenty Novej Európy

      •     Predstavujeme Vám grantový program Talenty Novej Európy, určený pre talentované deti a mladých ľudí, ktorý už trinásty rok organizuje Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. 

            Program je otvorený pre žiakov a študentov vo veku od 8 do 25 rokov, ktorí vynikajú v oblastiach vedy, umenia alebo športu. Uchádzať sa v ňom môžu o finančnú podporu, ktorú je možné využiť napríklad na zakúpenie hudobného nástroja, vedeckého vybavenia, športového výstroja, alebo na účasť na súťažiach, kurzoch, tréningoch a podobne. Prihlasovanie do programu prebieha do 24. 2. 2020 prostredníctvom webovej stránky www.tne.sk, kde  sú uvedené podmienky a kritériá pre uchádzačov spolu s prihlasovacím online formulárom. 

           V grantovom programe je v tomto roku opäť k dispozícii 66 tisíc eur, ktoré budú rozdelené medzi talentovaných mladých ľudí. Informácia o grantovom programe je určená žiakom a žiačkam, ich učiteľom a rodičom, aby sa o tejto šanci získať grant dozvedelo čo najviac talentov. 

       Pravidlá grantového programu 2020 

       Prihláška