• Novinky

     • Jack & Joe
      • Jack & Joe

      • Divadelné predstavenie v angličtine

           Dnes, t.j. 27.2.2020, sa 60 študentov našej školy zúčastnilo divadelného predstavenia prevažne v anglickom jazyku Jack & Joe v podaní Divadelného centra z Martina. Divadelná inscenácia bola o dvojičkách, z ktorých jeden sa dostal do život ohrozujúcej situácie a kým ten druhý pozháňal pomoc, zažil rôzne, pre diváka vtipné, situácie. Komédia sa samozrejme skončila „happy endom“.

          Študenti mali možnosť zistiť, koľko toho z angličtiny vedia či nevedia, koľko sú schopní porozumieť hovorenému textu, ale počas divadelnej hry sa aj naučiť viac či menej nezvyčajné slovné spojenia, tzv. kolokácie. Sme radi, že Divadelné centrum pripravuje každoročne pre žiakov nové predstavenie. Už dnes sa tešíme na to budúcoročné a za tohtoročné im ďakujeme.

       M.Harmanová

     • Školské kolo SOČ
      • Školské kolo SOČ

      •     Dňa 25. februára 2020 sa uskutočnil na SOŠT Partizánska 1 Michalovce 42. ročník školského kola prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťaž otvoril riaditeľ školy Ing. Jaroslav Kapitan za účasti zástupcu zriaďovateľa Ing. Petra Kutrucza vedúceho oddelenia pre rozvoj školstva. Škola je prepojená s praxou, preto v školských hodnotiacich komisiách prijali účasť aj zamestnanci firmy BSH Drives and Pumps Michalovce, Lekos Sobrance a FEI TU Košice.

       Súťažilo sa v siedmich súťažných skupinách a súťaže  sa zúčastnilo 69 žiakov so 74 prácami. Okrem ocenených na prvých troch miestach (priložená výsledková listina ŠK SOČ) bolo udelené aj jedno zvláštne ocenenie:

       • v súťažnej komisii Zosilňovače, zdroje, meniče napätia a učebné pomôcky

       za originalitu a rozsah práce:

        

       SOKOL  Peter II.BP – Symetrický napájací zdroj

        

       Na obvodnom kole dňa 23. marca 2020 bude našu školu reprezentovať 11 žiakov s 11 prácami v 6 súťažných odboroch (priložená listina postupujúcich prác na OK SOČ).

       Na tomto mieste si môžete pozrieť video zo školského kola SOČ na našej škole.  

       Na ďalších kolách SOČ našim študentom držíme palce!

       Ing. Mária Irchová, garant SOČ na SOŠ technicej v Michalovciach

       p.Michal Orosz, fotodokumentácia a video

     • KPA
      • KPA

      • V dňoch od 17.2.2020 do 21.2.2020 sa uskutočnil KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT - ZIMNÝ pre žiakov 1 ročníka v lyžiarskom stredisku SKI DRIENICA.

       21.2.2020 si žiaci svoje lyžiarske schopnosti overili v slalome, s výsledkom:

       1.miesto: Samuel PAPCUN I.BP

       2.miesto: Šimon NAŠČÁK I.BK

       3.miesto: Artur VIKTOROVYČ MIOVKANYCH I.BP

       Srdečne blahoželáme.

       Inštruktormi lyžovania boli:

       Mgr.S.Onderko,Ing.Ľ.Hrustičová,Ing.J.Vašková,Ing.J.Pirkovský,Ing.I.Pirčák.

       Pedagogický dozor vykonávali: PaedDr.S.Šašala, Ing.O.Heveryová, Mgr.J.Galanová, Ing.A.Pauliková, Ing.Š.Pešta, Mgr.E.Országhová, Mgr.P.Barančík

       Za ich prácu a skvelú atmosféru na KPA im veľmi pekne ďakujem.

       Vedúca KPA , PaedDr.J.Hamadejová

     • RUSKÉ SLOVO / krajské kolo
      • RUSKÉ SLOVO / krajské kolo

      •    V stredu 19. februára 2020 sa uskutočnilo Krajské kolo súťaže Ruské slovo v priestoroch ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach, už tradične v spolupráci s organizáciou Zväz Rusov na Slovensku. Motto 14. ročníka Vďaka za mier! / Спасибо за мир! napovedá, že súťaž je tematicky venovaná blížiacemu sa 75. výročiu víťazstva nad fašizmom a ukončeniu 2. svetovej vojny.

        

       V silnej konkurencii získali:

       2. miesto Tomáš Knežo  - I. AP v kategórii próza SŠ

       2. miesto Oleksandr Prokopets -  II. AK v kategórii poézia SŠ (ruskojazyčné prostredie)

       3. miesto Artur Miovkanych - I. BP v kategórii próza SŠ (ruskojazyčné prostredie)

        

       Tomášovi, Oleksandrovi a Arturovi srdečne blahoželáme k vynikajúcemu výkonu i umiestneniu, ako aj vzornú reprezentáciu našej školy.

        

       PhDr. Antónia Sabová

     • Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi!
      • Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi!

      • Milí študenti,

           Technická univerzita v Košiciach, FMMR (Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie) vám ponúka šancu zapojiť sa do súťaže o tablet Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1 Wifi! Podmienkou je obetovať 5 minút vášho času na vyplnenie dotazníka https://forms.gle/BDsbJvKcCUaBjbL3A

       Váš názor je pre nich veľmi dôležitý. NAOZAJ VEĽMI. Dotazník prosím vyplňte do 6.3.2020. Žrebovanie ceny bude 31.3.2020. Váš čas pri vypĺňaní dotazníka si vážime a ďakujeme!

       FMMR tím :) 

        

     • Technické talenty 2020+
      • Technické talenty 2020+

      • Milí študenti, na základe veľmi dobrých skúseností v doterajšej spolupráci so stredoškolskými pedagógmi aj študentami, si Vám dovoľujeme pripomenúť náš nový projekt, ktorý realizujeme v spolupráci s U. S. Steel Košice, s.r.o. 

       Hlavným cieľom projektu je popularizácia technického vzdelávania u mladých ľudí. Je určená pre študentov 3. a 4. ročníka (resp. v posledných dvoch ročníkoch).

        Čo môže študent získať?

       Každý mesiac bude vyhodnotených 3 až 6 najlepších študentov, ktorí získajú finančnú odmenu v hodnote 200 eur. 

        Ako sa môže študent zapojiť?

       Študent má na výber 5 zaujímavých tém, ktoré sú v súčasnosti aktuálne. Na tému, ktorá ho zaujme najviac, napíše prácu min. rozsahu 1 normostrana. 

       Môže ísť o úvahu na danú tému, alebo aj o rozsiahlejší opis nápadu, príp. vymysleného projektu. Študenti sa nemusia báť upustiť uzdu svojej fantázii :-).

        Všetky potrebné informácie nájdete na: https://fmmr.sk/projekt-vzdelavania/

        

     • 42.ročník ŠK SOČ
      • 42.ročník ŠK SOČ

      • Organizačné pokyny / odovzdávanie prác:

       Dňa  21.02.2020 – v piatok v LZM 2 (D- 14) od 8,00 hod. do 11,00 hod. súťažiaci ŠK SOČ odovzdajú   technickú dokumentáciu v tlačovej podobe podľa predchádzajúcich usmernení  - 3x -  farebne jednotná lištová väzba alebo rýchloviazače 

       Organizačné pokyny v deň školského kola:

       • dňa  25.02.2020 v utorok pred jarnými prázdninami sa na SOŠT MI, Partizánska 1 uskutoční  školské kolo SOČ
       • dňa 25.02.2020 je nástup žiakov do školy o 8,00 hod.
       • otvorenie ŠK bude v spoločenskej miestnosti o 8,30 hod.
       • súťažiaci sa rozídu na pracoviská podľa zoznamu prác na dverách

       Nezabudnúť na to, že je potrebné dodržať písanie dokumentácie práce podľa metodickej príručky ( citácie z literatúry, označovanie  strán tabuliek, fotografií a podobne) počet strán 15 až maximálne 25 textu (text navyše je penalizovaný vylúčením zo súťaže ) ak práca obsahuje veľa obrázkov a text navyše dá sa uložiť na médiá alebo do prílohy, ktorá sa v počte strán nečísluje; metodická príručka obsahuje aj typy a spôsoby na obhajobu práce (viď metodická príručka alebo podklady od predseníčky KK SOČ)

       Nezabudnúť na text čestného prehlásenia ( farebne vyznačená časť musí byť uvedená v práci; viď čestné prehlásenie )

       Práce sa do systému (na stránke www.siov.sk) budú prihlasovať až po skončení školského kola SOČ a vtedy sa dopíšu aj súťažné odbory.

        

       Upozorňujem:

          Na primerané slušné oblečenie a obutie ( bez prezúvok )

          Na slušné a dôstojné správanie sa počas celého dňa

          Na fyzickú prítomnosť počas vyhlásenia výsledkov po ukončení a vyhodnotení súťaže

        

       Dokumenty na stiahnutie:

       Metodika SOČ 2019/2020

       Čestné vyhlásenie

       Podklady hodnotenia prác od predsedníčky krajského kola SOČ

       Ing. Mária Irchová, školská metodička SOČ

     • ES LEMEŠANY / exkurzia
      • ES LEMEŠANY / exkurzia

      •    Žiaci štvrtého ročníka z tried IV.AP a IV.BP odboru elektrotechnika boli dňa 11.2.2020 na exkurzii v elektrickej stanici Lemešany. Táto stanica patrí medzi väčšie stanice v rozvodnej sústave Slovenska. Skladá sa dvoch časti, prvá 400 kV patrí SEPS Slovenska a druhá časť 110 kV VSD spoločnosti. Pracovníci rozvodne žiakom ukázali vonkajšiu rozvodňou 110 kV a vnútornú rozvodňu 22 kV, podali im k tomu odborný výklad. Navštívili sme laboratórium veľmi vysokého napätia prof. Karola Martona, skúšobňu OOPP a skúšobňu olejov pre transformátory. Zaujímavé boli aj ukážky zo zisťovania porúch na káblových vedeniach. Exkurzie sa zúčastnilo 26 žiakov a 2 pedagogickí pracovníci Ing. Štefan Pešta a Ing. Miron Štefanič.

          Chceme sa poďakovať pracovníkom VSD za prežitý pekný deň a za zaujímavý výklad. Naše poďakovanie patrí aj Ing. Jánovi Romaňákovi pracovníkovi VSD za vybavenie exkurzie. 

       Ing. Miron Štefanič

     • SOCKS CHALLENGE DAY
      • SOCKS CHALLENGE DAY

      • Deň 7. 2. 2020 bol niečim výnimočný. Na SOŠT Michalovce na pracovisku Kapušianska 6 sme vyhlásili "SOCKS CHALLENGE DAY" - výzva obuť si čo najveselšie ponožky, ktoré doma nájdeme. 

       Touto výzvou sme chceli upozorniť na to, že všetci sme pracovne vyťažení, vzdelávame, vychovávame, plníme množstvo úloh v stanovených termínoch, boríme sa s byrokraciou. Ale všetko sa lepšie zvláda v úžasnom pracovnom kolektíve. Je dôležité aspoň raz za čas sa nebrať až tak vážne, venovať sa teambuildingu a tiež si napríklad obuť veselé ponožky. 

       Pedagógovia z Kapušianskej to skúsili dnes a VYZÝVAJÚ kolegov majstrov odborného výcviku na pracovisku Kapušianska. Takže páni majstri výzyvame Vás na "SOCKS CHALLENGE DAY" - veselé ponožky na nôžky ˘

       Kolektív pedagógov na SOŠT pracovisko Kapušianska 6

     • Talenty Novej Európy
      • Talenty Novej Európy

      •     Predstavujeme Vám grantový program Talenty Novej Európy, určený pre talentované deti a mladých ľudí, ktorý už trinásty rok organizuje Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. 

            Program je otvorený pre žiakov a študentov vo veku od 8 do 25 rokov, ktorí vynikajú v oblastiach vedy, umenia alebo športu. Uchádzať sa v ňom môžu o finančnú podporu, ktorú je možné využiť napríklad na zakúpenie hudobného nástroja, vedeckého vybavenia, športového výstroja, alebo na účasť na súťažiach, kurzoch, tréningoch a podobne. Prihlasovanie do programu prebieha do 24. 2. 2020 prostredníctvom webovej stránky www.tne.sk, kde  sú uvedené podmienky a kritériá pre uchádzačov spolu s prihlasovacím online formulárom. 

           V grantovom programe je v tomto roku opäť k dispozícii 66 tisíc eur, ktoré budú rozdelené medzi talentovaných mladých ľudí. Informácia o grantovom programe je určená žiakom a žiačkam, ich učiteľom a rodičom, aby sa o tejto šanci získať grant dozvedelo čo najviac talentov. 

       Pravidlá grantového programu 2020 

       Prihláška