• Novinky

     • Mosty bez bariér 2019
      • Mosty bez bariér 2019

      •     Pedagogickí pracovníci (Ing. Melikant, Ing. Kočiš, Ing.Tűdőš) spolu so žiakmi našej školy (Viliamom Jakubcom a Michalom Romančákom, žiakmi IV.BP triedy) sa 18.septembra 2019 zúčastnili 10.ročníka Festivalu zdravotne znevýhodnených a zdravých žiakov "Mosty bez bariér 2019".

           Organizátorom tohoto podujatia je Košický samosprávny kraj v spolupráci so Strednou odbornou školou v Pribeníku. Stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja prezentovali možnosti štúdia na svojich školách. Pre účastníkov podujatia bol pripravený kultúrny program. Celá akcia prebiehala v príjemnej atmosfére. V popoludňajších hodinách navštíval Festival aj Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja. 

     • KOŽAZ / 11.9. - 13.9.2019
      • KOŽAZ / 11.9. - 13.9.2019

      • Študenti tretieho ročníka absolvovali v dňoch 11. – 13. 9. 2019 Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ). Náplň kurzu pozostávala zo zdravotníckej prípravy, pobytu v prírode a z preteku. Program kurzu bol postavený tak, aby prispel k rozšíreniu vedomosti študentov, precvičeniu ich  zručnosti a prehĺbeniu návykov z učiva ochrany života a zdravia. Najlepšiu dochádzku dosiahla trieda III.AP – 100%.

       V rámci pobytu v prírode sme absolvovali turistický pochod na Viniansky hrad, toho času v rekonštrukcii. Výstup sme začali na Vinnom jazere a odtiaľ sme sa presunuli na hrad, kde sme si mohli vypočuť rozprávanie p. Goráza o pôvodných majiteľoch hradu a histórií spätej s hradom.

       Záverečný pretek preveril vedomosti a zručnosti získané absolvovaním účelových cvičení v predchádzajúcich ročníkoch. Pretek bol zameraný na tímovú prácu družstva pri plnení úloh zo zdravotníckej prípravy,  prekonávaní prekážok a streľbe zo vzduchovky. 

       Počasie bolo nádherné celé tri dni. Splnili sme všetky naplánované ciele a nič nám nebráni naplno sa rozbehnúť do práce v novom školskom roku.

       (nm)

     • „ZAHRANIČNÁ PRAX – VIAC PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ“
      • „ZAHRANIČNÁ PRAX – VIAC PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ“

      • Aj v školskom roku 2018/2019 bola naša škola úspešná pri podávaní projektu v programe ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, v Kľúčovej akcii 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, konkrétne Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP (odborné vzdelávanie a príprava), ktorý sa začal 01.06.2019 a potrvá do 31.05.2020, teda 12 mesiacov. Celkový grant projektu je 24.239,- EUR. Projekt spracovala a predkladala, a v súčasnosti koordinuje Mgr. Marcela Harmanová.

        Viac informácií o projekte nájdete na tomto mieste.

     • Európsky deň jazykov 2019
      • Európsky deň jazykov 2019

      •      Dňa 18. 9. 2019 využili účastníci projektu Erasmus Plus “Moje budúce povolanie – moje hobby”, ktorí v októbri 2018 sprevádzali talianskeho profesora po našom meste, pozvanie národnej agentúry SAAIC a zúčastnili sa na akcii Európsky deň jazykov 2019 v Košiciach v priestoroch Univerzity P.J.Šafárika. Zapojili sa do rôznych súťaží a kvízov programu Erasmus Plus a tešia sa na ďalšie projekty, v ktorých využijú svoje znalosti z anglického jazyka.

       Mgr. Monika Bongová

      • LEGO MINDSTORM

      • V rámci projektu INTERREG Slovenská republika - Maďarsko sa škola zúčastnila výzvy na získanie materiálnotechnického zabezpečenia pre podporu výučby robotiky. Prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s.r.o. sme dňa 28. augusta 2019 prevzali do bezplatného dočasného užívania 3 ks stavebnice LEGO MINDSTORM EV3.