• Novinky

     • 41. ročník ŠK SOČ v školskom roku 2018 / 2019
      • 41. ročník ŠK SOČ v školskom roku 2018 / 2019

      • Dňa 26. februára 2019 sa na našej škole uskutoční 41. ročník SOČ. Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť školského kola SOČ sa mali možnosť prihlásiť na školské kolo do 15. novembra 2018 formou písomnej prihlášky ( prihláška na ŠK SOČ), nižšie ročníky sa môžu prihlásiť na školské kolo najneskôr do vianočných prázdnin ( 21.decembra 2018 ) u Ing. Márii Irchovej ( A-06 ).

        

       Výrobok ( prípadne jeho časti – dosky plošných spojov ) musia mať jednoznačné označenie ( meno a priezvisko, trieda, školský rok).

        

       Dokumentácia k práci ( výrobku, internetovej stránke.....) musí byť vyhotovená v troch kópiách lištovej väzby rovnakej farby podľa metodickej príručky, ktorú nájdete pod názvom Metodika SOČ ( v tomto školskom roku prešla úpravou ).

       Pri písaní prác a ich zaraďovaní do súťažných odborov ( zoznam súťažných odborov ) sa postupuje  na základe Metodickej príručky SOČ, ktorú vydal ŠIOV a ÚK SOČ  /zverejnená na www.siov.sk/

       • písomná dokumentácia práce má mať rozsah  minimálne 15 a maximálne 25 strán textu ( od Úvodu, ktorý má stranu 6 viď. Metodika SOČ ). Práce nad rámec maximálneho počtu strán textu budú vylúčené z hodnotenia súťaže SOČ. Je potrebné dodržať pravidlá slovenského pravopisu ( nadpisy, pravopis , diakritické znamienka, označovanie obrázkov, tabuliek , schém ..... odkazov a pod. – odporúčania krajskej komisie SOČ)  všetky časti, ktoré sú uvedené v metodickej príručke ( vo vyšších kolách sa kontrolujú čestné prehlásenie, hlavné časti a pravopis v dokumentácii práce )
       • žiak môže súťažiť súčasne vo viacerých odboroch, avšak s inými prácami
       • dokumentácia k školskému kolu sa bude zbierať pred jarnými prázdninami
       • počnúc obvodným kolom až po celoštátne každý súťažiaci donesie so sebou na obhajoby 1 ks originál práce v tlačovej podobe aj s prihláškou do vyššieho kola a súhlas dotknutej osoby
       • podmienkou zaradenie práce do súťaže SOČ je jej originalita. Súťažiaci čestne vyhlási, že túto prácu neprihlásil a neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá  je pod gestorstvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( viď vzor čestného vyhlásenia )
       • zo školského kola postupujú do obvodného kola maximálne dve práce zo súťažného odboru
       • o tom, v ktorých odboroch sa bude súťažiť v obvodnom kole dostanú školy oznámenie a zároveň, aj pozvánku na regionálne alebo priamo na krajské kolo
       • z obvodných kôl postupuje do krajského kola 7 prác bez určenia poradia, krajská komisia SOČ má právo rozhodnúť aj o priamom postupe práce do krajského kola
       • celoštátneho kola sa zúčastňuje len jeden autor
       • všetky aktuálne informácie /zoznamy súťažiacich/ nájdete na webovej stránke www. rcm.sk

        K obhajobe samotnej práce je potrebná aj prezentácia. Všetky dokumenty súvisiace so SOČ sa nachádzajú na tomto mieste:

       Metodika SOČ 2018

       Prihláška na školské kolo SOČ 2018_2019

       Kontrolný list 2018_2019

       Čestné vyhlásenie SOČ 2018_2019

       Súťažné odbory 41.ročníka SOČ

       Šablóna prezentácie v rámci školského kola SOČ

     • Storočnica vzniku ČSR
      • Storočnica vzniku ČSR

      •    Dňa 25.10.2018, sa trieda III.CP a členovia Regionálneho krúžku zúčastnili besedy na tému STOROČNICA VZNIKU ČSR. Beseda sa uskutočnila v priestoroch knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach. 

          Prednáška, v podaní zamestnanca štátneho archívu Košice, PhDr. Václava Ihnáta, priniesla nové fakty o procese vytvárania a formovania ČSR 28.10.1918. Je potrebné tieto udalosti pripomínať študentom, aby nielen poznali historické fakty vzniku nášho štátu, ale zároveň aby boli hrdí na svoju krajinu. 

       PaedDr. Eva Szabová

     • INTERNETOVÝ KRÚŽOK 
      • INTERNETOVÝ KRÚŽOK 

      • INTERNETOVÝ KRÚŽOK  - heslo – IZI- internet zdroj informácií

          Internet je dnes už bežný fenomén. Poskytuje mnohé služby, rozširuje možnosti a spríjemňuje život. Poskytuje zábavu, zjednodušuje  komunikáciu, či poskytuje informácie. Práve tento jeho atribút sme si zvolili ako slogan. Hľadáme nové zaujímavé témy, ktoré môžu rozšíriť náš prehľad v rôznych oblastiach, prednostne v technike.  Zároveň možno využiť Internet ako prostriedok  komunikácie  a posunúť informáciu iným. Internet nie je len facebook, ale zdroj informácií, zisťujú členovia  internetového  krúžku. 

       Ing. Gabriela Turyová

     • Hrať sa dá rôzne
      • Hrať sa dá rôzne

      • Poznáte hru človeče nehnevaj sa? V dňoch 20. a 27.novembra 2018 sa v rámci krúžku počítačovej zábavy konalo prvé a druhé kolo súťaže Ludo Club. Tretie kolo je naplánované  na 4.12.2018.

       Ďalej v novom kalendárnom roku spúšťame projekt Fortnite.  

       Fortnite - je počítačová hra, ktorá bola vyvinutá firmou Epic Games. Hra vyšla v roku 2017. Patrí k veľmi populárnym hrám, v súčasnosti (2018) hru hrá približne 80 miliónov hráčov.

       Ing. D. Kravcová

     • Medzinárodná prekladateľská súťaž
      • Medzinárodná prekladateľská súťaž

      •    Dňa 22.11.2018  sa žiaci našej školy zúčastnili  medzinárodnej prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores. Po zaslaní prihlášky dňa 19.10.2018 bola naša škola vyžrebovaná ako jedna z 13 stredných škôl na Slovensku. Úlohou súťažiacich bol preklad textu z anglického jazyka do slovenského jazyka. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke JT začiatkom februára 2019.

       Súťažiaci :

       1. Maroš Hreháč, II.CP

       2. Stanislav Fedorišin , III.AP

       3. Richard Harman, III.BP

       4. René Ďuríček, III.EP

       5. Vladimír Palovčík , III.CP

       6. Nikolas Minkanič , III.AP /náhradník/

        

                                         Mgr. Jana  Vereščáková

     • Beh o štít mesta
      • Beh o štít mesta

      •    Piatok, 23. novembra 2018, sa v Michalovciach konal Memoriál Ivana Pšenka. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách. Naši študenti súťažili v kategórií Dorastenci.

       Z pracoviska Partizánska 1:

       RANIČ  Patrik, III.AP – 5.miesto

       BALICKÝ  Jakub, II.BP – 6.miesto

       Z pracoviska Kapušianska 6:

       KAMENCA  Zdenko, III.AK

        

          FROŇ  Dávid, žiak II.BP triedy na ulici Partizánskej, sa zúčastnil Behu o štít mesta, čo je nočný beh 7600 m centrom mesta a získal prekrásne 3.miesto. Srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     •   What was it like to stay with the Slovaks for four weeks.
      •   What was it like to stay with the Slovaks for four weeks.

      •  Voltaire once said “It is really difficult to understand the world, both geographically and morally without leaving home” and those who want to leave home need to know how to seize every opportunity. Me, Luca Mondino, and five other guys, Enrico Marc, Francesco Tesio, Martina Lovera, Michelle Francone and Paolo Sanfilippo, did it. 

        We took part in a cultural and practical exchange between our Liceo “G.B.Bodoni” in Saluzzo Italy and the school “Stredná Odborná Škola Technická” in Michalovce Slovakia.

        The experience lasted four weeks, from 30 September to 27 October, the first two weeks in Italy and the other two weeks in Slovakia.

        Six boys of our age were staying in our homes working in couples in 3 different local companies: LA.RA., NAZARI and SUPERTINO.

        We got to know and became friends, good boys with different habits but open to understand us. We went out after work in the evenings and at weekends we all went to Turin for a day-trip.

        On the thirteenth of October they came back home and we reached them the following day.

        We were their hosts in their home town Michalovce. For two weeks we were working from Monday to Friday six hours a day in the company B/S/H/ specialized in the production of engine for washing machines and dishwashers. Our Slovak friends and their families were very hospitable, some of us even gained weight J and they prepared perfect activities for us every afternoon. We went skating, hiking, sightseeing in Košice, we made a trip to Vinné Castle, Lake Morské oko in their region. The family of one of them even took the Italian student to a private flight by small plane.  We tried a lot of different traditional meals “bryndzové halušky”, “pirohy”, “rizky a šalát”, “nalečniky”. We visited their grandmothers who prepared it for us. Some of them were really tasty and delicious. 

        It was a great experience, which allowed us to understand a different type of life, make some new friends and confirm once more that traveling is the best way to learn. We agreed to see each other again, maybe next summer…so see you soon guys…it was worth it!!!

                                                                                                                                  Luca Mondino

     • Čestné uznanie udelené SOŠ technickej
      • Čestné uznanie udelené SOŠ technickej

      •    Dňa 22.11.2018 sa vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach uskutočnilo slávnostné odovzdanie cien za úspešné zorganizovanie Olympijských dní 2018, pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja pána Rastislava Trnku v spolupráci so Slovenským olympijským výborom prezentovaným jeho čestným predsedom Františkom  Chmelárom.

         Ocenené boli 4 MŠ, 4ZŠ a 4SŠ v KSK. Naša škola dostala Čestné uznanie za mimoriadne úspešnú organizáciu olympijského dňa 2018. Cenu prevzala zástupkyňa riaditeľa Mgr. Milena Rejtová s kolegami PaedDr.Stanislavom Šašalom a Mgr. Marcelou Harmanovou.

          Ďakujeme všetkým, ktorí sa tohoto dňa zúčastnili. 

       Do galérie Čestné uznanie udelené SOŠ technickej boli pridané fotografie.

     • Celoškolská olympiáda v anglickom jazyku
      • Celoškolská olympiáda v anglickom jazyku

      •    Dňa 21.11.2018 sa na našej škole uskutočnila celoškolská Olympiáda v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov našej školy. 

          Víťazom sa stal žiak III.EP triedy Réné Ďuríček, ktorý postupuje do obvodného kola. Na druhom mieste sa umiestnil žiak IV.DP triedy Samuel Šoffa a na treťom mieste žiak II.AP triedy Patrik Škvarkovský. Pridávame aj fotečky z odovzdávania cien.

          Chlapcom srdečne blahoželáme!

       Mgr. Monika Bongová

     • Súťaž VSD
      • Súťaž VSD

      •  Spoločnosť VSD vyhlasuje 12.ročník tímovej súťaže stredných elektrotechnických škôl na tému VYUŽITIE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN A NN PRE APLIKÁCIE.

          Do súťaže sa môžu zapojiť študenti 3. a 4. ročníkov piatich škôl, ktoré majú dlhodobú spoluprácu s VSD (SOŠT MI, SOŠT HN, SOŠA KE, SOŠE PP, SPŠE PO). 

       Zadanie: Navrhnúť využitie trás vedení distribučnej sústavy pri jestvujúcich, ale hlavne nových energetických napojeniach (vzdušných alebo káblových) pre viacúčelové využitie ako doplnkové služby prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre potreby zákazníkov, partnerov.

       Bližšie informácie sú uvedené v letáku č.1 a letáku č.2. Prajeme Vám veľa tvorivých nápadov!

       (nm)

      • Zámer na priamy nájom

      • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92  Michalovce  ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom časť priestoru v budove so súpisným číslom 531 nachádzajúcej sa na Kapušianskej ulici č. 6 v Michalovciach .

     • Finančná sloboda
      • Finančná sloboda

      •    Dňa 19.11.2018 sa žiaci IV. AP triedy v rámci predmetu ekonomika  zapojili do projektu Finančná sloboda, ktorého cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť mládeže Slovenska. Zahrali si spoločenskú hru Finančná sloboda. Cieľom hry je dosiahnutie finančnej nezávislosti, keď človek nie je závislý na príjme zo zamestnania, pretože má dosť majetku a výnosy z neho mu pokryjú všetky bežné výdavky. Hra trvala 2,5 hodiny.

          Žiaci si vyskúšali, ako byť finančne nezávislý, ako vybudovať taký majetok, aby mohli mesačne čerpať toľko peňazí, že sa zaplatia výdavky na domácnosť, ale aj dovolenku pri mori, vzdelávanie a darčeky deťom. Počas hry investovali do vzdelania, kupovali a predávali majetok a cenné papiere, poistili sa, uskutočňovali rôzne výdavky v rôznych obdobiach života až do 60 rokov veku. Pracovali vo dvojiciach a na konci zhodnotili, či počas života robili správne rozhodnutia, kde sa mohli správať a investovať inak.

          Hra je výuková, založená na princípe „škola hrou“ a je zameraná na finančnú gramotnosť.

       Ing. Ľubica Hrustičová

     • Pravda o drogách
      • Pravda o drogách

      • V dňoch 5.11. a 6. 11. sa 305 žiakov našej školy zúčastnilo besied preventívneho charakteru. 

       Na prednáškach boli rozobraté  témy  právd o drogách: 

        

       - ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, 

       - čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať drogy, 

       - ako je to s drogami a vitamínmi a minerálnymi látkami v tele, 

       - aký je rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami, 

       - ako drogy vplývajú na myseľ, 

       - ako drogy menia emócie, 

       - ako dlho zostávajú drogy v tele, 

       - aká je skutočná pravda o Marihuane, ako je to s drogami a tvorivosťou, 

       - o závislosti užívania liekov atď...

        

       Žiakom bolo vysvetlené a diskutované  s nimi o tom, čo všetko môžu DROGY spôsobiť im samotným, ich priateľom, ich rodine,... Mnoho príkladov o škodlivosti a účinkoch legálnych aj nelegálnych drog počas prednášok diskutovali sami študenti.  

       Hlavným cieľom  prednášok je dosiahnuť u žiakov POROZUMENIE toho, prečo DROGY pre nikoho nie sú skutočným riešením bežných problémov .

       Prednášajúcim bol Peter REMPER .

       Ing. Ľubica Hrustičová, koordinátorka prevencie na SOŠT, Partizánska 1, Michalovce

        

     • Technická myšlienka roka 2019
      • Technická myšlienka roka 2019

      • Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií pozývajú študentov stredných škôl, aby sa prihlásili so svojimi nápadmi a projektmi do súťaže 

       TECHNICKÁ  MYŠLIENKA  ROKA 2019

       Bližšie informácie nájdete na tomto mieste. 

     • ZRPŠ
      • ZRPŠ

      • SOŠT technická v Michalovciach, pozýva rodičov školy na ZRPŠ

       pracovisko Partizánska 1 - dňa 13.11.2018

       15:30 - zasadnutie Rady rodičov (tr. dôverníci a za I.ročník tr. učitelia) - učebňa C11-MU

       16:00 - plenárne zasadnutie - hlavná chodba poschodie

       16:30 - triednické schôdzky - po učebniach

       pracovisko Kapušianska 6 - dňa 14.11.2018

       15:00 - zasadnutie Rady rodičov (tr. dôverníci a za I.ročník tr. učitelia) - zborovňa

       15:30 - plenárne zasadnutie - školská jedáleň

       16:00 - triednické schôdzky - po učebniach

       Tešíme sa na Vás! 

     • Človek vo víre dejín
      • Človek vo víre dejín

      •      Dňa 26. 10. 2018 sa 20 študentov I. AK zúčastnilo výstavy „Človek vo víre dejín“, ktorá bola v budove archívu na Ulici Š. Tučeka v Michalovciach. Študenti mali možnosť pod odborným vedením archivára PhDr. Václava Ihnáta si vypočuť a prezrieť artefakty spojené s rokmi 1918, 1968 a samotným vznikom Slovenskej republiky v roku 1993.                                                                                                                                       

            Druhá časť prehliadky bola venovaná prehliadke samotného archívu a práci archivára.

                                                                                                                                                               PhDr.. A. Sabová

     • Moje budúce povolanie - moje hobby
      • Moje budúce povolanie - moje hobby

      •      Ako už všetci viete, naša Stredná odborná škola technická v Michalovciach bola úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+ a získala grant na realizáciu projektu „Moje budúce povolanie – moje hobby“. Keďže sme už úspešne ukončili dve z troch plánovaných mobilít, prinášame vám nové informácie o priebehu projektu, ktoré nájdete v časti Projekty.

       Pozrite si nás aj na TV Mistral  na www.tvmistral.sk  noviny 1.11.2018. Verím, že budú inšpiráciou pre kolegov a kolegyne pre vypracovanie ďalších úspešných projektov. Informácie a rady vám s radosťou poskytne koordinátorka projektu Mgr. Monika Bongová.