• Novinky

     • KOŽAZ - Viniansky hrad
      • KOŽAZ - Viniansky hrad

      •    Dnes, t.j. 20.septembra 2023, žiaci 3.ročníka v rámci Kurzu ochrany života a zdravia absolvovali turistický pochod na Viniansky hrad, ktorý sa v tomto čase rekonštruuje. Záchranné práce pod vedením kastelána hradu Jaroslava Gorása prebiehajú už trinásty rok.

          Jaroslav Gorás nám priblížil históriu hradu. Je to zrúcanina pôvodne gotického hradu z 13.storočia. Po vypočutí zaujímavého rozprávania o stredovekom hrade a jeho majteľoch sme si pozreli vyhliadky. Kvôli jemnému oparu po včerajšom dáždivom dni sme si tieto pohľady nevychutnali naplno a teda máme dôvod, prečo sa sem vrátiť. 

       (nm)

     • Spoznávanie významných regionálnych osobností
      • Spoznávanie významných regionálnych osobností

      •      Dňa 13. 09. 2023 sa trieda IV. AK zúčastnila na exkurzii v Literárnom múzeu Pavla Horova, v Pamätnej izbe Gorazda Zvonického a v Malej galérii MsKS.

            V Bánovciach nad Ondavou štvrtáci navštívili Literárne múzeum Pavla Horova, kde získali veľmi podrobné informácie o živote a tvorbe nášho významného regionálneho básnika. Absolvovali prehliadku múzejných expozícií a pozreli si aj súdobý filmový dokument týkajúci sa spisovateľovej tvorivej produkcie.

            Exkurzia pokračovala v Močaranoch, v Pamätnej izbe Gorazda Zvonického.

            Gorazd Zvonický, vlastným menom Andrej Šándor, bol slovenský básnik katolíckej moderny, katolícky kňaz, salezián, prekladateľ, editor edície Lýra, misionár, pedagóg a významný exilový pracovník.

            Ďalšie kroky našich budúcich maturantov smerovali do Malej galérie MsKS,v ktorej je aktuálne sprístupnená výstava malieb nášho talentovaného rodáka Juraja Kováča.

            Prínosom tejto exkurzie bolo zvýšenie nielen edukačného, kultúrneho či spoločenského rozhľadu žiakov, ale aj posilnenie sociálnych väzieb v kolektíve IV. AK triedy.

            PhDr. Ľubica Balogová, vyučujúca SJL

     • Účelové cvičenie / 1. a 2.ročník
      • Účelové cvičenie / 1. a 2.ročník

      •    Dňa 13.9.2023 sa konalo účelové cvičenie pre žiakov 1.ročníka, 14.9.2023 pre žiakov 2.ročníka našej školy.

          Cieľom týchto účelových cvičení bolo naučiť, rozšíriť, upevniť a overiť vedomosti žiakov z učiva na ochranu zdravia a prírody. ÚC má prispieť k tomu, aby žiaci boli schopní vykonávať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách. Hlavné ciele boli orientované na:

       - poskytovanie pomoci iným osobám v prípade ohrozenia života a zdravia,

       - plnenie kolektívnych ochranných povinností na pracoviskách v mieste bydliska,

       - ochranu prírody a utváranie zdravého životného prostredia,

       - samostatnosť pri vykonávaní jednoduchých funkcií situácie ohrozenia.

       Obsah účelového cvičenia v 1.ročníku bol zameraný na zdravotnícku prípravu – poskytovanie prvej pomoci, pohyb a pobyt v prírode a ochranu prírody (topografia), environmentálnu výchovu, riešenie mimoriadnych udalostí – civilnú ochranu, športovú prípravu a drogovú a inú prevenciu.

       Obsahom účelového cvičenia pre žiakov 2.ročníka bola požiarna ochrana - riešenie mimoriadnych udalostí, zdravotnícka príprava - poskytovanie prvej pomoci pri poruchách pohybovej sústavy, dopravná výchova, pohyb a pobyt v prírode a drogová a iná prevencia.

       Miestom konania bola Prímestská oblasť Zemplínskej šíravy. Prežili sme dva pekné a vydarené dni. Zodpovedná osoba a zároveň organizátorka bola učiteľka TŠV PaedDr. Jana Hamadejová. Za zdarný priebeh patrí poďakovanie všetkým vyučujúcim a triednym učiteľom aj zúčastneným žiakom. 

       (nm)

       1.ročník - 13.9.2023

       2.ročník - 14.9.223

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
      • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

      •    Máme tu po prázdninách ďalší školský rok. Prázdniny boli super, vrátili sme sa s množstvom nových zážitkov a teraz šup do plnenia si nových povinností.

          Po vypočutí si príhovoru ministra školstva a predsedu KSK sa našim žiakom a učiteľom prihovoril riaditeľ školy, Ing. Jaroslav Kapitan. Všetkým poprial veľa chuti a elánu do nového školského roka 2023/2024. Špeciálne privítal prvákov, ktorým sa začína nová etapa života na novej škole. Poprial im, aby sa im v škole páčilo a aby boli spokojní s výberom školy, ktorú majú prijať ako príležitosť získať mnoho užitočných informácií pre svoju ďalšiu budúcnosť. Vyjadril presvedčenie, že sa školský rok vydarí a na jeho konci si povieme, že bol pre nás všetkých úspešný. 

       (nm)

      • Otvorenie školského roka

      • Otvorenie školského roka 2023/2024 bude prebiehať dňa 4. septembra 2023 nasledovne:

       pracovisko Partizánska - 9:00, zraz žiakov 8:45

       pracovisko Kapušianska - 8:15, zraz žiakov 8:00

        

       Žiaci nastupujúci do 1. ročníka sa hlásia na jednotlivých pracoviskách nasledovne:

       Pracovisko Partizánska:

       • Odbor 2561 M informačné a sieťové technológie
       • Odbor 2675 M elektrotechnika
       • Odbor 2679 K mechanik - mechatronik
       • Odbor 2682 K mechanik počítačových sietí
       • Odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

       Pracovisko Kapušianska:

       • Odbor 2411 K mechanik nastavovač
       • Odbor 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
       • Odbor 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
       • Odbor 2487 H autoopravár
     • 100. ročník Košického MMM
      • 100. ročník Košického MMM

      • ŠPORTOVÁ VÝZVA K ÚČASTI NA 100.ROČNÍKU

       KOŠICKÉHO MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU.

        

       Dňa 1. októbra 2023 sa uskutoční jubilejný 100. ročník Košického medzinárodného maratónu mieru.

          Naša škola sa už niekoľko rokov pravidelne zúčastňuje podujatia „Štafeta Magna 4x1/4 „( 4 účastníci bežia striedavo 12 km,9 km,12 km,9 km), ktoré sa koná v rámci MMM.

          Hľadáme bežcov, ktorí by v októbri 2023 boli schopní zabehnúť vzdialenosť 12 km, alebo 9 km. V novom školskom roku v septembri sa uskutoční výber študentov na toto významné športové podujatie.  Veď  kto by sa rád nepochválil, že sa zúčastnil historického 100.ročníka behu MMM. Pre každého účastníka tu budú pripravené hodnotné  pamätné ceny.

          Sme si vedomí, že na to, aby bol niekto pripravený  na takýto beh, potrebuje aj tréning. Preto sme pre Vás pripravili dlhodobý nenáročný tréningový plán. Tí, ktorí majú záujem, sa môžu systematicky pripravovať na toto podujatie už v mesiacoch júl - august - september.

       ŠPORTU ZDAR !

       tréningový plán

       mapa MMM 

                                                                                               PaedDr. Šašala Stanislav, kabinet TŠV 

     • Slávnostné ukončenie šk.r.2022/2023
      • Slávnostné ukončenie šk.r.2022/2023

      • „Mladosť, to je krásna vec.

       Nie preto, že dovoľuje robiť hlúposti,

       ale preto, že dáva čas ich napraviť.“

       Tristan Bernard

        

          A opäť je tu koniec školského roka. Tak veľmi sme sa na to tešili, ale uvedomujeme si, že sme o rok starší. Lebo my v škole síce vnímame kalendárne roky, ale stárneme podľa školských rokov. Uteká to veľmi rýchlo.

          Pri tejto príležitosti sa nám prihovoril pán riaditeľ, Ing. Jaroslav Kapitan. Poďakoval sa učiteľom za ich namáhavu prácu, za to, že odovzdávajú žiakom s vedomosťami aj kus seba. Poďakoval sa žiakom za to, že tieto vedomostí prijímajú a zúročujú. 

          Potom spolu so zástupcom školy Ing. Hreškom na ulici Partizánskej a Mgr. Exenbergerom na ulici Kapušianskej ocenili žiakov, ktorí dosiahli výborné výsledky v učení ale aj tých, ktorí reprezentovali školu na mnohých podujatiach, olympiádach, súťažiach a to na rôznych úrovniach, či už na školskej, regionálnej, krajskej ale aj celoslovenskej a medzinárodnej. 

          Na záver poprial riaditeľ všetkým prítomným pekné leto, veľa krásnych zážitkov ale aj opatrnosti, aby sme sa takto v septembri všetci spoločne zišli na nástupe a zahájení ďalšieho školského roka, kde už budeme v ročníkoch o rok starších.

          Žiaci sa potom presunuli do tried so svojimi triednymi učiteľmi, od ktorých si prevzali Vysvedčenie za celoročnú prácu. Ešte raz,

       KRÁSNE LETO VŠETKÝM.

       (nm)

     • Športový deň SOŠ technickej
      • Športový deň SOŠ technickej

      •    Dňa 26.júna 2023 sa na Prímestskej oblasti Zemplínskej šíravy konal šporotový deň našej školy. Bol zameraný na turistiku, športové a spoločenské hry. Zúčastnili sa ho žiaci I. až III.ročníka a boli rozdelení do chatovej osady Ideál, do okolia bufetu Kapor a chaty Breza. 

          Zodpovední za športový deň boli učitelia TŠV a triedni učitelia. Počasie nám prialo, zahrali sme si futbal, volejbal, bedminton, petang, stolný tenis, šachy, karty. 

       Strávili sme aktívne príjemný deň v prírode na čerstvom vzduchu. 

     • Si tohtoročný maturant a chceš získať štipendium?
      • Si tohtoročný maturant a chceš získať štipendium?

      •    Zámerom štipendijnej schémy je podporiť a motivovať najtalentovanejších slovenských maturantov, aby po ukončení stredoškolského štúdia ostali študovať na Slovensku.  

          Žiadosť o štipendium si môže podať každý žiak strednej školy, ktorý sa hlási na slovenskú vysokú školu v dennej forme štúdia a ktorý svoje stredoškolské vzdelanie ukončí v roku 2023 na strednej škole so sídlom v SR.  

          Úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3 000 € za jeden akademický rok. Štipendium vo výške 300 eur mu bude vyplácané na mesačnej báze počas desiatich mesiacov v roku. Nárok na štipendium bude mať úspešný uchádzač počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Spolu teda získa až 9 000 €.  

          V roku 2023 je k dispozícii spolu 1550 štipendií - 1 000 štipendií pre najtalentovanejších študentov a 550 štipendií pre talentovaných uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

       O štipendium je možné sa uchádzať v jednej z dvoch kategórií.

       Viac informácií si prečítajte v priloženom súbore.

        

     • Stretnutie so zástupcami VSD
      • Stretnutie so zástupcami VSD

      •    Dňa 12. júna 2023 sa konalo strenutie učiteľov partnerských stredných škôl so zástupcami VSD a.s. v Poprade - Stráže. Za našu školu sa stretnutia zúčastnil zástupca RŠ Ing. Hreško a učitelia odborných predmetov Ing. Irchová, Ing. Masnicová a Ing. Pešta. 

          VSD pre nás pripravili zaujímavý program. V dopoludňajších hodinách nám predstavili svoje novinky formou prednášok. Najprv nás pán M.Hančikovský oboznámil s umelou inteligenciou - Voicebot a Chatbot a potom nás zoznámil s ELEKTROU (umelá inteligencia), ktorá obsluhuje zákaznícku linku pre VSD a.s. a tým odbremeňuje dispečerov porúch od hovorov, ktoré nemajú byť smerované priamo im. Potom nám p. Pavol Vyšňovský pútavo odprezentoval problémy týkajúce sa Neoprávneného odberu elektriny a pán Peter Krajňak prezentoval Batériové úložisko, ktoré slúži na vyrovnávanie zaťaženia siete v reálnom čase a kompenzáciu jalového výkonu. Toto riešenie prispieva ku skvalitneniu distribúcie elektriny a zároveň je najšetrnejšie k prírode. 

          V druhej časti dňa pre nás pripravili zážitkové činnosti. Presunuli sme sa do Bachledovej doliny, kde sme si obzreli batériové úložisko v reálnom prostredí. Odtiaľ sme sa lanovkou vyviezli na chodník "Korunami stromov", odkiaľ sme obdivovali prekrásnu prírodu a nádherné vyhliadky na okolitú krajinu. 

          Po neskorom obede sme sa vrátili do východzieho bodu Poprad - Stráže a odtiaľ sme sa vydali na cetu domov.

          Ďakujeme spoločnosti VSD a.s. za veľmi užitočný a príjemne strávený deň.

       Ing. Nataša Masnicová

     • Spolupráca s Mestskou políciou v Michalovciach
      • Spolupráca s Mestskou políciou v Michalovciach

      •   Preventívne aktivity na SOŠT Michalovce 

          Koordinátori prevencie na SOŠT v Michalovciach každoročne realizujú a koordinujú preventívne aktivity zamerané na predchádzanie sociálno-patologických javov medzi študentmi. Túto prevenciu koordinujú v spolupráci so subjektmi, ktoré túto činnosť vykonávajú. V súvislosti s týmto pokračovala ďalšia spolupráca s Mestskou políciou Michalovce v termíne 13.6.2023, v čase 8:00 – 11:30 na SOŠT Michalovce, pracovisko Kapušianska 6.
          Témy besied pútavo odprezentoval zástupca oddelenia prevencie kriminality Mestskej polície v Michalovciach - preventista pán Stanislav Bamburák. So študentmi druhého a tretieho ročníka komunikoval o rôznych témach, ako napríklad:

       • nežiadúce formy správania,
       • neprimeraná interpersonálna komunikácia,
       • obchodovanie s ľuďmi,
       • podpora ľudských práv.

       Koordinátori prevencie Mgr. Eva Lobová, Ing. Ľubica Hrustičová

     • Kurz pohybových aktivít / 2.ročník
      • Kurz pohybových aktivít / 2.ročník

      •    Letný kurz pohybových aktivít pre 2.ročník sa uskutočnil od 12.6. do 14.6.2023. KPA bol zameraný na plávanie, v turistiku, environmentálnu výchovu a pobyt v prírode. 

       Plávanie žiaci absolvovali v Thermalparku Šírava  a prešli si náučným chodníkom okolo Morského oka, kde pozorovali život v prírode. Veríme, že Kurz pohybových aktivít splnil svoj účel a že žiakom sa tieto dni páčili.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník
      • Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník

      •    V dňoch 8.6. a 9.6.2023 sa uskutočnili účelové cvičenia pre 1.a 2.ročník. Účelové cvičenia sa uskutočnili na Prímestskej oblasti Zemplínskej šíravy.

          Cieľom ÚC bolo overiť, rozšíriť a upevniť vedomosti z učiva na ochranu zdravia a prírody  a v teréne zvládnuť orientáciu, prácu s mapou a buzolou.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Vyučovacia hodina v Zemplínskom múzeu
      • Vyučovacia hodina v Zemplínskom múzeu

      •    V piatok 2.6.2023 sa žiaci I.EP triedy zúčastnili netradičnej vyučovacej hodiny v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. Exkurzia v múzeu bola neformálnou vyučovacou  hodinou hneď viacerých predmetov, ktoré v nej boli implementované. Išlo konkrétne o hodinu občianskej náuky, anglického a ruského jazyka. V rámci občianskej náuky sa žiaci oboznámili s rôznymi druhmi umenia, ľudovým a regionálnym umením a v rámci neho s niektorými umeleckými dielami (viac informácií TU).

       -MH-

     • League of legends PC hra / výnimočný úspech
      • League of legends PC hra / výnimočný úspech

      •    Náš študent  z triedy IV.BP Bryan Ceňko,  sa zúčastnil 6. Stredoškolskej Česko-Slovenskej ešport ligy v LOL - (League of legends počítačová hra) a vďaka svojim schopnostiam a úsiliu sa prebojoval až do finále tejto prestížnej súťaže. 

          Liga sa koná každý školský rok. Viac info o lige:  https://yzone.sk/projects/52

       Súpiska tímu: 

       Hráč 1 - Matúš Ceňko (SOŠ polytechnická Humenné) - dvojnásobný majster (4. a 5. sezóny). Možnosť byť trojnásobný majster.

       Hráč 2 - David Emmanouil Pinstis (Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica) - dvojnásobný majster (4. a 5. sezóny). Možnosť byť trojnásobný majster.

       Hráč 3 - Mário Breznoščák (Stredná priemyselná škola technická v Bardejove) - (Majster 4. sezóny, 3.miesto v 5. sezóne)

       Hráč 4 - David Zachar (Súkromná hotelová akadémia - Banská Štiavnica) - (3.miesto v 5. sezóne)

       Hráč 5 - Bryan Ceňko (Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce) - (2. miesto v 1. sezóne, 2. miesto v 2 sezóne, 3.miesto v 5. sezóne)

       Náhradník 1- Lukáš Zambroský (Stredná priemyselná škola technická v Bardejove) - (Majster 4. sezóny)

       Náhradník 2- Erik Želinský (Stredná priemyselná škola technická v Bardejove) - (Majster 4. sezóny) 

          eSport sa stal jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví v oblasti súťažných počítačových hier. Táto liga ponúka skvelú príležitosť pre študentov, ktorí sa zaujímajú o videohry a majú talent a vášeň pre eSport. Tím prešiel prísnym výberovým procesom a preukázal svoje zručnosti a schopnosti v náročných zápasoch. Spomedzi viac ako 500 študentov prihlásených do ligy sa do finále prebojovali len 3 tímy. 

           Finále Stredoškolskej Česko-Slovenskej ešport ligy bude odvysielané naživo 24.6.2023 (sobota) zhruba o 15:00 hodine na populárnej platforme Twitch, čo je jedna z najväčších a najobľúbenejších herných streamovacích služieb. Tento úžasný výkon Bryana Ceňka je dôstojný pochvaly a ukazuje jeho talent, odhodlanie a oddanosť ešportu. Srdečne blahoželáme!

       Link pre sledovanie živého vysielania:  https://www.twitch.tv/yzonesk

     • Olympijská kvapka krvi 2023
      • Olympijská kvapka krvi 2023

      •      V pondelok 12.júna 2023 sa uskutoční Olympijská kvapka krvi, v čase od 7:30 hod., na Strednej zdravotníckej škole. Odber krvi je pre žiakov 3.ročníka.

     • Nordic walking - severská chôdza
      • Nordic walking - severská chôdza

      •    Na hodinách TŠV sme sa začali venovať severskej chôdzi.Čo je nordic walking alebo severská chôdza?

          Už zo samotného názvu vyplýva, že korene severskej chôdze budeme hľadať v škandinávskych krajinách. Nordic walking bolo pôvodne mimosezónne cvičenie pre elitných bežkárov vo Fínsku. Postupom času sa však ukázali jeho výhody aj pre bežnú populáciu, ktorá zároveň čoraz viac času trávi sedením. 

          Severská chôdza sa líši od klasickej chôdze aj od behu. Hlavným rozlišovacím znakom sú palice, ktoré preberajú až 30% práce nôh. Kým chôdza je ľahké cvičenie, bez zapojenia hornej časti tela, tak Nordic walking všetko mení. Používanie vychádzkových palíc zapája ruky a zlepšuje držanie tela. A na rozdiel od behu, počas Nordic walking nedochádza k takým otrasom a tvrdým dopadom na zem.Technika severskej chôdze sa veľmi nelíši od tej bežnej. Robíme len dlhšie kroky, vo svižnejšom tempe.

          Platí pravidlo, že ruky a nohy sa striedajú. Teda, keď vykročíte ľavou nohou, tak pravou rukou idete vpred. Palica by sa mala dotknúť zeme v rovnakom okamihu ako vaše chodidlo. Telo je mierne naklonené vpred, plecia sú uvoľnené a vzadu. Ruky sú len v miernom pokrčení v lakťoch.

          Nuž a túto chôdzu sme si vyskúšali na hodine telesnej a športovej výchovy s triedou I.EP.

       PaedDr. Jana Hamadejová

     • Maturita 2023
      • Maturita 2023

      •   Naladení na pokoj a pohodu, odbúrajúc čo najviac stresu, pristúpili naši maturanti k zelenému stolu a vytiahli zo seba aj tie informácie, o ktorých si mysleli, že už dávno zabudli. Popri tom všetkom si hlavne verili a zostali sami sebou.

          Maturovali na obidvoch pracoviskách. Držali sme im palce a priali veľa šťastia! 

       (vf, nm)

       Partizánska 1

       Kapušianska 6 

     • Grant z programu Erasmus+ na obdobie 2023/2024
      • Grant z programu Erasmus+ na obdobie 2023/2024

      •    Dňa 18.5.2023 sme boli informovaní o výsledku výberovej procedúry v rámci Výzvy na predkladanie návrhov 2023 v programe Erasmus+. Našej škole bol na obdobie 2023/2024 schválený grant vo výške 70 251 EUR, takže sa môžete tešiť na ďalšie zážitky s Erasmom+.

           Zároveň vám prinášame ďalšie prezentácie účastníkov našej mobility vo firme Tatra Kopřivnice v Českej republike. Pozrite si, ako vnímali prax v zahraničí účastníci Štefan Pastornícky, Kristián Kováč Samuel Kidala zo IV.BK.

                                                                                                                                                                          -mb-

     • Rozlúčka so štvrtákmi
      • Rozlúčka so štvrtákmi

      • 19.mája sa naši štvrtáci rozlúčili so svojimi mladšími spolužiakmi, so svojimi učiteľmi a v neposlednom rade s vedením školy. 

       Kristína Popovičová, žiačka III.AP triedy sa s našimi štvrtákm lúčila za všetkých spolužiakov so slovami:

       "Po štyroch rokoch vášho štúdia tu stojíte v deň, keď poviete predposledné zbohom našej škole. To posledné zbohom bude o dva týždne po úspešne zvládnutých maturitách. Skončíte jednu z mnohých etáp života a začnete novú, ktorá už nebude taká jednoduchá a bezstarostná ako život na škole.

       Už viackrát som počula, že roky strávené na strednej škole sú najkrajším životným obdobím. Hoci to nie je vďaka sínusu či kosínusu, Ohmovmu zákonu, Ľudovítovi Štúrovi, rysovacím pomôckam či referátom. Ale všetci sa istotne dokážeme zhodnúť, že je to vďaka študentskému životu, ktorý ste vy strávili v kruhu svojich spolužiakov, triednych učiteľov a kamarátov z iných tried či ročníkov." 

       Z jej úst zazneli krásne citácie myšlienok, ktoré sa dotýkajú práve obdobia abiturientov:

       "Život je cesta na okraj poznania a potom skok do neznáma."

       „Jednou z najbežnejších príčin neúspechu je zvyk vzdať sa, keď človeka stretne dočasná porážka“, preto veríme, že po každom malom či veľkom páde budete dostatočne silní znova vstať a pohnúť sa ďalej.

          Riaditeľ vo svojom príhovore ku štvrtákom vyjadril presvedčenie, že zúročia v budúcich rokoch svoje vedomosti a že tá etapa života, ktorá sa teraz pred nimi otvára ich privedie k úspešnej budúcnosti. Poprial im šťastnú ruku pri ťahaní maturitných otázok a všetko dobre do ďalších rokov. Potom pristúpili spolu so zástupcom RŠ Ing. Hreškom k oceneniu študentov za úspešnú reprezentáciu školy na súťažiach rôzneho zamerania a za výborne študijné výsledky. 

       Po podpise Kroniky triednymi učiteľmi a predsedami končiacich tried, sa Kristína rozlúčila so slovami:

       „Nie je víťazom ten, kto je vždy ,,dokonalý", nikdy sa nemýli, nestráca nad ničím kontrolu. Víťazí ten, kto sa napriek chybám, pádom a strachu každý deň zobúdza s túžbou skúsiť to znova. Takýto človek nemôže byť porazený.“ A my veríme, že aj napriek občasným chybám a pádom nájdete vašu silu vstať a budete pokračovať buď v ďalšom štúdiu alebo v práci.

       Lúčime sa s Vami s vierou, že na nás a na študentské časy budete spomínať v dobrom. 

       Teraz túto štafetu preberáme MY tretiaci, a takto o rok budeme na vašich miestach stáť my. Posnažíme sa tak ako vy byť vzorom pre mladších spolužiakov a naviesť ich na správnu cestu.

       ODDNES SME NAJSTARŠÍ NA ŠKOLE PRÁVE MY. A vám prajeme čo najúspešnejší život.

       (NM)

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
   • +421 56 6441459
   • +421 56 6441459 - pracovisko Partizánska 1 +421 56 6424772 - pracovisko Kapušianska 6
   • Partizánska 1, 071 92 Michalovce Slovakia
   • Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
   • IČO: 42096651
   • DIČ: 2022434337
   • Tel/Fax: +421 56 6432812
   • Štátna pokladnica
   • SK03 8180 0000 0070 0030 3011
   • Zriaďovacia listina KSK č. 1712/2008-RU17/27651 a Dodatok č. 1 č.j.: 1712/2008-RU17/36292
  • Prihlásenie