• Novinky

      • Olympiáda ANJ

      •    Dňa 17.1.2018 sa na GĽŠ Michalovce uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku (okresy Sobrance, Michalovce a Trebišov). Zúčastnil sa ho aj víťaz nášho školského kola, študent II.DP triedy, René Ďuríček pod vedením Mgr. M. Bongovej. V kategórii 2D stredných odborných škôl získal veľmi pekné 3. miesto. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme!

      • Regionálny krúžok

      •      Dňa 22.12.2017 členovia Regionálneho krúžku sa oboznámili s významnými budovami mesta Michalovce, ktoré tvoria dominantu námestia - Bankovým palácom a budovou Zlatého býka. Oboznámili sa s históriou budov a dozvedeli sa, že v Bankovom paláci pôvodne okrem Michalovskej obchodnej a úverovej banky sídlili obchody, drobné prevádzky, ambulancie lekárov a naopak, budova Zlatého býka, jedna z najstarších budov v meste, ktorú dal postaviť jeden z najbohatších michalovčanov - mäsiar Gabriel Strompl, slúžila ako miesto stretnutia politických strán a spolkov, reprezentačných plesov, zábav, ochotníckych predstavení. Je veľmi dôležité, aby mladí ľudia poznali mesto, v ktorom študujú nielen z pohľadu súčasného, ale aj v historickom meradle.                 

       PaedDr. Eva Szabová

      • OHMKO

      • Milí žiaci,

          členovia REDAKČNÉHO KRÚŽKU pre Vás pripravili nové číslo školského časopisu OHMKO. Na 26-tich stranách si môžete prečítať veľa zaujímavých textov i informácií zo života školy. Nezabudli sme ani na súťaže, vtipy, fotografie a kupón... Chcete sa dozvedieť viac? Vyzdvihnite si svoj časopis u Ing. Masnicovej alebo Mgr.Országhovej.

            Určite neoľutujete a prečítate si našu ponuku jedným dychom.Tešíme sa na Vaše ohlasy i nové podnety.

       Redakčná rada a vedúce krúžkov Mgr.Országhová a Ing.Masnicová

      • Olympiáda v ruskom jazyku - školské kolo

      • Dňa 18. decembra  2017 sa preverovali cudzojazyčné kompetencie v ruskom jazyku.

       Najlepší ruštinári ukázali, čo vedia vo všetkých zručnostiach: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, kulturológiu, gramatický test a  samozrejme komunikatívnu zručnosť.

       Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov.

       Naši víťazi:

            1. miesto –  Dominik Kupec, IV. AK

            2. miesto – Matúš Sadilek, IV. BK

            3. miesto -  Tomáš Tabiš, IV. AK

       Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže. 

       PhDr. A. Sabová, Mgr. E. Lobová, PaedDr. S. Šašala

       Do galérie Olympiáda v ruskom jazyku - školské kolo boli pridané fotografie.

      • MATEMATICKÁ SÚŤAŽ

      •        Dňa 12.decembra 2017 sa v priestoroch školskej jedálne našej školy uskutočnila "Matematická súťaž", ktorej sa zúčastnilo 82 záujemcov. 

              Žiaci mali za úlohu riešiť 17 príkladov, pri riešení ktorých bolo nutné využiť jak vedomosti, tak hlavne logické myslenie. Najúspešnejšími riešiteľmi boli:

       1. Matej Hospodár, III.AP

       2. Ján Paslavský, I.CP

       3. Ondrej Vagaský, I.CP

              Víťazom srdečne blahoželáme!

       Zadania i riešenia všetkých úloh sú zverejnené vo vitríne pri muiltimediálnej učrbni.

       Mgr. Ernest Exenberger, ZRŠ

      • Mladý technik 2017

      •                Dňa 15.decembra 2017 sa konal nultý ročník súťaže Mladý technik pre žiakov základných škôl, ktorú organizovalo Centrum odborného vzdelávania pri SOŠ technickej v Michalovciach.  Samotná súťaž pozostávala z dvoch častí:

       teoretickej – obsahovala 30 otázok zameraných na predmet fyzika a matematika (10 testových s možnosťou výberu správnej odpovede, 10 s krátkou odpoveďou a 10 úloh logických).

       praktickej – spočívala vo vyhotovení výrobku – predlžovacieho kábla (1 hod.) Pred začatím praktickej časti dostali žiaci inštruktáž, mali k dispozícii postup pri práci a obrázky zapojenia.  Pri praktickej časti sa hodnotila funkčnosť výrobku, estetika, bezpečnosť pri práci a v prípade rovnosti bodov aj dĺžka práce.

       Medzi teoretickou a praktickou časťou mali žiaci prestávku. V prvej časti sa mohli občerstviť a v druhej časti im študwenti SOŠ technickej predviedli svoje práce, s ktorými boli úspešní na celosštátnom kole v odborných súťažiach (SOČ, AMAVET).

       Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov zo 7 základných škôl. Medzi súťažiacimi boli aj tri dievčatá. Prvé, druhé a tretie miesto sme odmenili vecnými cenami. Ale ani jeden súťažiaci neodišiel naprázdno. Všetci dostali tričká a perá s logom školy. Veríme, že súťaž sa žiakom ZŠ páčila a v ďalšom ročníku vzrastie počet súťažiacich. Umiestnenie na prvých troch miestach:

       1.miesto  - Adam Haluška, ZŠ Mierova 1, Strážske / bezdrôtová myš

       2.miesto – Oto Ulbricht, ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka, Palín / slúchadlá

       3.miesto – Matúš Miťko, ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka, Palín / USB kľúč

       Víťazom blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže Mladý technik.

       Ing. Masnicová Nataša               

       Do galérie Mladý technik 2017 boli pridané fotografie.

      • Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a zručnosti / Žilina

      • Naši žiaci sa v konkurencii odborných škôl z iných krajov nestratili

             V dňoch 6. až 7. decembra 2017 sa žiaci našej školy, Maroš Paľo a Filip Bilas, zúčastnili na XIII. ročníku celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a zručností žiakov stredných odborných škôl v odboroch 26 elektrotechnika so zameraním na oblasť slaboprúdovej techniky.  Súťaž sa konala na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Nadácie na podporu vzdelávania a ekológie. Zúčastnilo sa na nej 10 škôl z rôznych krajov Slovenska. Súťaž začala v stredu praktickou časťou, kde žiaci mali zhotoviť elektronický potleskomer, odskúšať jeho funkčnosť, prípadne nájsť chybu v zapojení na doske plošných spojov a na zhotovenom výrobku vykonať určené merania. Vo štvrtok súťaž pokračovala teoretickou časťou, ktorá pozostávala z vypracovania testu s 50-timi otázkami z odborných predmetov 1. až 4.ročníka štúdia.  Na základe riešení z oboch dní hodnotiaca komisia  zverejnila túto výsledkovú listinu.

       Súťaž jednotlivcov:

           1.miesto      Hôrečný Ľuboš, SOŠ strojnícka  Považská Bystrica (137 bodov)

           2.miesto      Chovanec Dominik, Spojená škola, Nižná (123 bodov)

           3. miesto    Paľo Maroš, SOŠ  technická, Michalovce (123 bodov)

           4.miesto      Holub Marek, SOŠ elektrotechnická, Trnava (120 bodov)

       O umiestnení na 2. a 3. mieste rozhodol väčší počet bodov z praktickej časti súťaže.

       Súťaž družstiev:

           1.miesto     SOŠ strojnícka, Považská Bystrica      252 bodov

           2.miesto     SOŠ elektrotechnická, Trnava              229 bodov

           3.miesto     SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto  229 bodov

           4.miesto    SOŠ technická, Michalovce               229 bodov

       O umiestnení na 2., 3. a 4. mieste rozhodol väčší počet bodov z praktickej časti súťaže a čas odovzdania výrobku .

       K peknému úspechu blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       Ing. Jozef Kočiš

       Do galérie Celoslovenská súřaž odborných vedomostí a zručnosti / Žilina boli pridané fotografie.

      • Krúžok regionálnych dejín

      • Dňa 1.12.2017 v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa uskutočnila prednáška s názvom O Osobnostiach a udalostiach v regióne Zemplín, ktorú pre členov krúžku a triedu I.BP zorganizovala Zemplínska knižnica v Michalovciach. Prednášku viedol Mgr.Matej Starják, regionálny historik. Študenti si mohli vybrať z dvoch tém:

       • Michalovský poklad
       • Teplársky rád v Michalovciach

       Keďže triedu a členov krúžku tvoria prevažne chlapci, ich výber bol jednoznačný a vybrali si druhú tému. Veľmi zaujímavou formou boli žiakom predostreté udalosti a osobnosti 13-14.storočia, žijúce v Michalovciach. Prednáška bola spestrená rozhlasovou reláciou a projekciou. Po prednáške nasledovala beseda žiakov s pánom Starjákom.Čas ubehol veľmi rýchlo a študenti aj takouto zábavnou formou si mohli doplniť vedomosti z histórie regiónu, na ktorú by sme mali byť právom hrdí.

                                                                                                          PaedDr. Eva Szabová

      • Zenit v programovaní / krajské kolo

      • Na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, sa 28. novembra 2017 konalo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní.

       Našu školu v kategórii A reprezentovali žiaci:

       •          Miroslav Murín, IV.CP – obsadil 6. miesto
       •          Maroš Paľo, IV.CP

       Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       Ing. Ľubica Kočišová

      • Mikuláš v materskej škole / dobrovoľníci

      •        Na 6.december sa tešia hádam všetky deti. Nie všetky však môže Mikuláš navštíviť. A keď nemôže Mikuláš osobne, prečo ho nezastúpiť a vyčariť tak úsmev na tváričkách malých detí. A práve to si uvedomili tri dobrovoľníčky – študentky IV.BK triedy odboru Prevádzka a ekonomika dopravy z pracoviska Kapušianska 6 Andrea Šavuličová – Mikuláš, Dorota Lechmanová - čert a Anna Viráková - anjel. Neváhali a rozhodli sa prekvapiť deti z triedy žabiek Materskej školy, Vajanského 5 Michalovce. Príchod Mikuláša, ktorému čert a anjel pomáhali niesť kopu darčekov, sprevádzali úsmevy, ale aj slzičky. Deti mali pripravenú peknú pesničku, za čo ich Mikuláš odmenil balíčkom sladkostí. Aj Mikuláš, čert a anjel zvládli svoju úlohu bravúrne. Nik by ani nepredpokladal, že to bola ich premiéra. Na záver ešte spoločné foto a  ... možno o rok dovidenia.

       Ing. Beáta Polláková

       Do galérie Mikuláš v materskej škole / dobrovoľníci boli pridané fotografie.

      • Mikuláš na Kapušianskej

      • Dňa 06.12.2017 do našej školy na pracovisko Kapušianska 6 zavítal sv. Mikuláš so svojím sprievodom - anjelmi a čertami. Študenti už tradične pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov. Mikuláš postupne obišiel všetky triedy i dielne odborného výcviku a obdaroval žiakov drobnou sladkosťou. Všetkým nám navodil vianočnú atmosféru a vyčaril úsmev na tvári.

       Tohto roku si prekvapenie pre svojich spolužiakov a učiteľov pripravili študenti druhého, tretieho a štvrtého ročníka odboru Prevádzka a ekonomika dopravy z pracoviska Kapušianska 6 Daniel Teleha, Kristína Virčíková, Miriam Majerčíková, Zuzka Valovčinová, Dorota Lechmanová, Nikoleta Popovičová a Diana Mesarošová. 

       Nikoleta Popovičová

       Do galérie Mikuláš na Kapušianskej boli pridané fotografie.

      • Exkurzia Múzeum dopravy

      •      Ako sa cestovalo v minulom storočí či pred pár rokmi, ako naplánovať trasu, aké spôsoby dopravy sú vhodné pre aký typ tovaru,  ako by mala vyzerať dobre zvládnutá logistika v doprave, ale aj to ako tovar colne vybaviť,  to všetko sa študenti odboru prevádzka a ekonomika dopravy dozvedia v priebehu štúdia. Ako však taká doprava funguje v realite, to si treba prakticky vyskúšať. Tak sa študenti IV.BK Strednej odbornej školy technickej Michalovce, pracovisko Kapušianska 6 Richard Timočko, Kristián Kríž, Kristián Mesároš, Michal Chomič, Patrik Dunaj, Dorota Lechmanová, Simona Jakabová, Nikoleta Popovičová, Andrea Šavuličová, študent z pracoviska Partizánska 1 II.BP Richard Harman  s nami, pedagogickým dozorom Mgr. Marcelou Harmanovou a Ing. Beátou Pollákovou vybrali do Bratislavy.

       Ako tam bolo, čo všetko navštívili a videli, si môžete prečítať na tomto mieste. 

        

       Do galérie Exkurzia Múzeum dopravy boli pridané fotografie.

      • Exkurzia SteelPark

      •     V snahe popularizovať medzi mladými ľuďmi vedné disciplíny sme dňa 28.11.2017  navštívili zábavné technické centrum v Košiciach SteelPark. Na exkurzii sa zúčastnilo  takmer 60 žiakov prvého ročníka študijných odborov elektrotechnika, mechanik počítačových sietí a prevádzka a ekonomika dopravy.

          „Kreatívna fabrika“ chce zábavnou formou ukázať mladým ľuďom, že svet okolo nás je zaujímavý. Expozícia ponúka návštevníkom aktívne hranie sa s vyše 50 interaktívnymi exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, strojárenstva a ďalších. Tento projekt je výsledkom aktívnej spolupráce spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a troch vzdelávacích a vedeckých inštitúcií - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity P. J. Šafárika a Slovenskej akadémie vied.

           Súčasťou našej exkurzie bolo aj „Bádateľské laboratórium“, v ktorom študenti pracovali v skupinách. V prvom laboratóriu sa snažili pomocou jednoduchých pokusov nájsť odpovede na otázky: „Ukazujú váhy pri vážení toho istého predmetu stále rovnakú hodnotu?“, „Čo ukážu váhy pri vážení v pohybujúcom sa výťahu?“ Predmetom skúmania druhého workshopu boli optické klamy a ilúzie. Študenti boli vystavení rôznym podnetom a klamom, ktoré preverili ich zmysly aj úsudky. Okrem toho sa pozreli aj na základy tvorby hologramov a pokúsili sa aj sami nejaký vytvoriť.

          Veríme, že každého študenta niečo zaujalo a niečo nové sa dozvedel, veď platí:                             

                                                 „Raz vidieť je lepšie, ako dvakrát počuť.“

                                                                                               Mgr.Galanová, RNDr.Andrašovová

       Do galérie Exkurzia SteelPark boli pridané fotografie.

      • Zenit v strojárstve / krajské kolo

      •  

       Dňa 29. novembra 2017 sa na SOŠ v Košiciach Šaca uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v strojárstva. Súťaž pozostávala z dvoch častí:

       a. Teoretická časť – písomný test pozostávajúci z otázok základného učiva strojárskych predmetov

       b. Praktická časť – výroba výrobku strojárskeho charakteru na obrábacích strojoch podľa technickej dokumentácie

       Našu školu reprezentovali dvaja žiaci v kategórii B1 :

       -          Radovan Pado obsadil 3. miesto

       -          Milan Ruják obsadil 5. miesto

       Chlapcom ďaujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       Ing. Ján Kraus, ZR TV

      • Zenit v elektronike / krajské kolo

      •      Dňa 30.11.2017 sa na SPŠE v Košiciach uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Súťaž pozostávala z dvoch častí:

       a) Teoretická časť – súťažiaci vypracovali test 30 otázok z elektroniky

       b) Praktická časť – súťažiaci navrhli plošný spoj zadanej schémy pomocou programu Eagle, ktorý potom prakticky zrealizovali.

       Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Našu školu reprezentovali:

       Kategória A:

       • Marek Klanica 7.miesto
       • Dávid Baran 9.miesto

       Kategória B:

       • Ľubomír Pallaj 9.miesto

       Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy. Do galérie Zenit v elektronike / krajské kolo boli pridané fotografie.

      • stolnotenisový turnaj

      •        1.decembra 2017 sa v telocvični školy na Partizánskej 1 v Michalovciach.konal stolnotenisový turnaj žiakov SŠ pri príležitosti 10.výročia vzniku SOŠT Turnaj organizovala naša škola, pod vedením PaedDr.J.Hamadejovej a Ing.G.Staška.

       1.miesto:Treščo Štefan,(SOŠT)

       2.miesto: Kažimír Jakub(OA)

       3.miesto: Leško Richard (SOŠT).

       Našu školu reprezentovali:Treščo,Leško, Mikulanič,Šipoš. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za pekný a zdarný priebeh turnaja. 

       PaedDr. Jana Hamadejová

       Do galérie stolnotenisový turnaj boli pridané fotografie.

      • Fyzikálna súťaž

      •        29.novembra 2017 sa uskutočnila "Fyzikálna súťaž" , o ktorú prejavilo záujem 79 žiakov takmer zo všetkých tried. IŽiaci mali za úlohu riešiť 25 zaujímavých logických úloh zo sveta FYZIKY. Najúspešnejšími riešiteľmi boli:

       1. Juraj Jevčák z triedy IV.CP

       2. Štefan Jackovič, IV.AP

       3. Matej Hospodár, III.AP

       Zadania i riešenia všetkých úloh sú zverejnené vo vitríne pri multimediálnej učebni.

       Do galérie Fyzikálna súťaž boli pridané fotografie.

      • Sudoku & logika

      • 13. a 27.novembra 2017 sa v rámci krúžku počítačovej zábavy konala súťaž v riešení sudoku a logických úloh. Výsledková listina je pripojená v prílohách. Víťazom blahoželáme!

       Ing. Danka Kravcová

      • 0lympiáda v AJ / 28.ročník

      • Dňa 24.novembra 2017 sa na našej škole, na pracovisku Partizánska 1, uskutočnil 28.ročník Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 18 žiakov. Členkami odbornej poroty boli:   

       Mgr. Monika Bongová, Mgr. Jana Vereščáková, PhDr. Jana Tomášová, Mgr. Marcela Harmanová

       Olympiáda prebiehala v 3 častiach: 

       • Listening
       • Grammar / Vocabulary / Reading
       • Speaking

       Výsledky olympiády:

       1.miesto:     René Ďuríček, II.DP

       2.miesto:     Samuel Šoffa, III.DP

       3.miesto:     Daniel Mihalčin, III.BP

       René Ďuríček postupuje do okresného kola, ktoré sa uskutoční 17.januára 2018. Všetkým účastníkom veľmi pekne ďakujeme za perfektné výkony a tešíme sa na budúci rok. Víťazom blahoželáme! 

        

      • Beh o štít mesta

      • Dňa 24.novembra 2017 sa konal Beh o štít mesta Michalovce 2017. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

       V kategórií JUNIOR štartoval za našu školu Barna Adrián, ktorý obsadil krásne 4. miesto. V kategórií DORASTENCI našu školu reprezentovali Patrik Streňo (III.AP), ktorý sa umiestnil na peknom 3.mieste, Tomáš Skalko (III.AP) - 5.miesto, Róbert Micák (I.AP) - 6.miesto, Peter Varcholák a Miloš Tkáč.

       Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom!

       Do galérie Beh o štít mesta boli pridané fotografie.